دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه ارتباط بهره گیری مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان

 دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مشاوره و راهنمایی

 


عنوان:

مطالعه ارتباط بهره گیری مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان

 

استاد راهنما:

دکتر کیوان کاکابرایی

 

دی ماه1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                          شماره صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل یکم: مقدمه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 8
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
‌هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
‌اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
تعاریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
فصل دوم: پیشینه پژوهش  
پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
1) پیشینه نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
بخش اول:  گستره نظری مربوط به انگیزش تحصیلی………………………………………………………………………………………………. 15
تعریف انگیرش تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
نظریات مطرح در زمینه انگیزش …………………………………………………………………………………………………………………………. 17

نظریه آلپورت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18

نظریه تقویت و انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………………………

18

نظریه مورای ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

19
نظریه مک کله لند …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
نظریه نیاز پیشرفت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
نظریه انتظار– ارزش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
نظریه هدف گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
نظریه خود ارزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
نظریه خود کارآمدی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
نظریه اسناد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
نظریه انگیزش درونی و بیرونی …………………………………………………………………………………………………………………………… 24
نظریه خود-تعیینی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 25
دیدگاه زمینه‌ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
نظریه اهداف پیشرفت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
مولفه های مشترک نظریه های انگیزش ……………………………………………………………………………………………………………….. 30
عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی …………………………………………………………………………………………………………………………. 31
بعضی از پیامدهای ناشی از عدم انگیزش تحصیلی …………………………………………………………………………………………………. 36
بخش دوم : گستره نظری مربوط به بهره گیری مفرط از تلفن همراه……………………………………………………………………………….. 37
تاریخچه تلفن همراه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
علل بهره گیری از تلفن همراه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
آسیب شناسی تلفن همراه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
بهره گیری افراطی از تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 44
ویژگی‌های تلفن همراه و آسیب‌شناسی آن ها…………………………………………………………………………………………………………. 48
تلفن‌ همراه و سلامت اجتماعی- روانی ………………………………………………………………………………………………………………… 52
انواع خدمات تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
بخش سوم: گستره نظری مربوط به احساس تنهایی ………………………………………………………………………………………………… 56
احساس تنهایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
تعریف احساس تنهایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
دو دیدگاه عمده در ارتباط با احساس تنهایی …………………………………………………………………………………………………………. 60
طبقه بندی ویس از احساس تنهایی ……………………………………………………………………………………………………………………… 61
مولفه‌های اصلی در احساس تنهایی ……………………………………………………………………………………………………………………… 63
ویژگی‌های افراد دارای احساس تنهایی …………………………………………………………………………………………………………………. 64
همراهی احساس تنهایی با سایر معضلات روانی ……………………………………………………………………………………………………. 65
بخش چهارم: گستره نظری مربوط به سازگاری اجتماعی ………………………………………………………………………………………… 66
سازگاری اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
تعریف سازگاری اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
نظریه‌های سازگاری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 69
نظریه‌های روان پویشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
نظریه یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
نظریه یادگیری شناختی- اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 75
نظریه اجتماعی- شناختی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
نظریه پدیدار شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
نظریه تحولی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
نظریه بالبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
2) پیشینه مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
بخش چهارم: پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
الف) تحقیقات انجام شده داخل کشور………………………………………………………………………………………………………………….. 89
   
جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
فصل سوم: روش‌ پژوهش
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
جامعه  پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 94
نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
1)پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینها…………………………………………………………………………………………………………………… 95
2)پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر……………………………………………………………………………………………………………………… 97
3)مقیاس احساس تنهایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
4)مقیاس بهره گیری مفرط از تلفن همراه…………………………………………………………………………………………………………………… 99
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
         فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها  
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102
الف. توصیف اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………………………….. 102
ب. تحلیل فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 103
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
بحث و تبیین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 125
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 126
الف. پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
ب. پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 126
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 128
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134
پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 139
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145

 

 

چکیده:

این پژوهش به مطالعه ارتباط بهره گیری مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرداخت. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه که در سال تحصیلی94-1393 بود. حجم نمونه 100 نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از 4 پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینها  (AISS) ، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر، مقیاس احساس تنهایی و مقیاس بهره گیری مفرط از تلفن همراه (COS) بهره گیری گردید.  یافته های پژوهش نشان داد که بین بهره گیری مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی ارتباط هست و این ارتباط در بین بهره گیری مفرط از تلفن همراه و احساس تنهایی با انگیزش تحصیلی به صورت معکوس می‌باشد و بین سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی به صورت مثبت بود. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد  که متغیرهای بهره گیری مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی 54 درصد از واریانس متغیر انگیزش تحصیلی را تبیین می‌کنند. نتایج آزمونF   نشان داد که متغیرهای بهره گیری مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی‏ تبیین معناداری از انگیزش تحصیلی دارند. با در نظر داشتن یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که انگیزش تحصیلی به وسیله متغیرهای بهره گیری مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی قابل  پیش بینی می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

کلید واژه ها: بهره گیری مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی، سازگاری اجتماعی، انگیزش تحصیلی و دانشجویان.

 

 

مقدمه

بشر‌ها برای دستیابی به اهداف، نیازها و غرایز خود انگیزش لازم را کسب می نمایند. در خصوص جویندگان علم و دانشجویان، انگیزه پیشرفت تحصیلی، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با این انگیزه، افراد تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می کنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند (محمدی، 1385؛ به نقل از یوسفی، قاسمی و فیروزنیا، 1388). پس، می توان گفت انگیزش، علت های رفتار افراد را نشان می دهد و مشخص می کند که چرا آن‌ها به روشی خاص اقدام می‌کنند(امیدیان، 1385؛ به نقل از یوسفی و همکاران، 1388).

بهره گیری از تلفن همراه[1]، در کشورهای پیشرفته بخش مهمی از زندگی نوجوانان و جوانان را به خود اختصاص داده می باشد. بهره گیری از تلفن همراه در اروپا بسیار افزایش یافته می باشد. بر طبق گزارشات آماری سازمان ائتلافی و سویس تقریباً 90 % از ساکنان کشورهای اروپایی صاحب تلفن همراه هستند (بیلوکس، ون درلیندن و روچات[2]، 2008). امروزه یکی از مسائلی که قسمت عمده‌ای از فعالیت‌های روان‌شناسان و جامعه‌شناسان را به خود اختصاص داده می باشد، تاثیرات تکنولوژی بر روی زندگی جوامع و مردم می باشد. تلفن همراه در فاصله کوتاهی از زمان به یکی از جنبه‌های بسیار معنی‌دار زندگی مدرن امروزه تبدیل شده می باشد و یکی از زمینه هایی که لازم می باشد به تفکر عمیق در مورد آن پرداخت، این می باشد که آیا بهره گیری از تلفن همراه می تواند اعتیاد به همراه داشته باشد؟ بعضی از نتایج، حاکی از این می باشد که به‌زودی تلفن همراه، کامپیوتر، تکنولوژی‌های تصویری با یکدیگر ترکیب شده و به هیولایی اعتیاد‌آور مبدل می گردد و صدمات جبران‌ناپذیری را به پیکر جامعه وارد می‌سازد (لارامای[3]، 2007).

یکی از جنبه‌های مهم رشد بشر، فرایند اجتماعی شدن اوست. ذاتی بودن زندگی اجتماعی در بشر‌ها، ضرورت در ارتباط بودن با دیگران را به عنوان امری گریزناپذیر جلوه می‌دهد. یکی از متغیر‌هایی که اخیراً پژوهش‌های زیادی را به خود اختصاص داده می باشد، احساس تنهایی می باشد. در حالی که تفاوت‌های فردی در شدت نیاز تعلق داشته و چگونگی بر آوردن آن هست، ارضاء این نیاز مستلزم تعاملات مثبت و زیاد با افراد دیگر در یک موقعیت با دوام می باشد که منجر به شادکامی و سعادت طرفین می گردد. پس، افرادی که در برقراری و حفظ روابط رضایت بخش با دیگران ناتوان هستند و در نتیجه در بر آوردن «نیاز تعلق داشتن» مشکل دارند، احتمالاً احساس محرومیتی را تجربه می‌کنند که خود را با «احساس تنهایی[4]» نشان می‌دهد.

سازگاری فرایندی می باشد در حال رشد و پویا که شامل توازن بین آن چه افراد می‌خواهند و آن چه جامعه‌شان می پذیرد می باشد. به بیانی دیگر سازگاری یک فرایند دو سویه می باشد، از یک طرف فرد به صورت مؤثر با اجتماع تماس مستقر می کند و از طر ف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می بیند که فرد از طریق آن ها توانایی‌های بالقوه خویش را واقعیت می‌بخشد. در این تعامل فرد و جامعه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و سازشی نسبتاً پایدار به وجود می‌آید. به گونه کلی سازگاری به تسلط فرد بر محیط و احساس کنار آمدن با خود اشار ه دارد. هر یک از ما به محیط و تغییراتی که در آن روی می‌دهد پاسخ می دهیم. با در نظر داشتن این بیانات پژوهش حاضر درصدد می باشد به ارتباط بهره گیری افراطی از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی را مورد مطالعه قرار دهد.

 

تعداد صفحه :159

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***