متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :بالینی

عنوان : اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی-عروقی   

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات (هرمزگان)

 

 

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: روانشناسی

گرایش: بالینی

 

عنوان :

اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبیعروقی

 

 

استاد راهنما :

دکتر کبری حاجی علیزاده

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

2-1-اظهار مسأله

3-1-اهمیت و ضرورت پژوهش

4-1-اهداف پژوهش

5-1- سوالات پژوهش………………………………

6-1-فرضیه‌های پژوهش

7-1-متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..

8-1-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها…………………………..

1-8-1-تعاریف مفهومی

2-8-1-تعاریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه

2-2- مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………

1-2-2-بیماری قلبی……………………………………………………………………………………………………..

1-1-2-2-عوامل خطرزا………………………………………………………………………………………………..

1-1-1-2-2-سابقه خانوادگی………………………………………………………………………………………….

2-1-1-2-2-جنسیت……………………………………………………………………………………………………

3-1-1-2-2-سن…………………………………………………………………………………………………………

4-1-1-2-2-سیگار………………………………………………………………………………………………………

5-1-1-2-2-فشارخون بالا…………………………………………………………………………………………….

6-1-1-2-2-عدم فعالیت بدنی……………………………………………………………………………………….

7-1-1-2-2-بیماری قند………………………………………………………………………………………………..

8-1-1-2-2-چاقی………………………………………………………………………………………………………

9-1-1-2-2-تنش های روانی(استرس)……………………………………………………………………………..

2-1-2-2-پیامدهای بیماری قلبی……………………………………………………………………………………..

1-2-1-2-2-افسردگی………………………………………………………………………………………………….

2-2-1-2-2-استرس…………………………………………………………………………………………………….

3-2-1-2-2-ترس و اضطراب………………………………………………………………………………………..

4-2-1-2-2-خشم……………………………………………………………………………………………………….

3-1-2-2-روش های درمان…………………………………………………………………………………………..

2-2-2-کیفیت زندگی ………………………………………………………………………………………………….

1-2-2-2-تعاریف کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………….

2-2-2-2-ویژگی های کیفیت زندگی……………………………………………………………………………….

3-2-2-2-ابعاد کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………

1-3-2-2-2-بعد فیزیکی……………………………………………………………………………………………….

2-3-2-2-2-بعد اجتماعی …………………………………………………………………………………………….

3-3-2-2-2-بعد روانی ………………………………………………………………………………………………..

4-3-2-2-2-بعد جسمی……………………………………………………………………………………………….

5-3-2-2-2-بعد روحی ……………………………………………………………………………………………….

6-3-2-2-2-بعد محیطی ………………………………………………………………………………………………

4-2-2-2-شاخص‌های کیفیت زندگی ………………………………………………………………………………

5-2-2-2-خانواده و کیفیت زندگی………………………………………………………………………………..

3-2-2- بهزیستی روانشناختی ……………………………………………………………………………………….

1-3-2-2-تعریف بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………….

2-3-2-2-مولفه های بهزیستی روانی………………………………………………………………………………..

3-3-2-2-نظریات در خصوص بهزیستی روانی………………………………………………………………….

1-3-3-2-2-نظریه ریف……………………………………………………………………………………………….

2-3-3-2-2-نظریه فرانکل ……………………………………………………………………………………………

3-3-3-2-2- نظریه ویسینگ و وان دان …………………………………………………………………………..

4-2-2- استرس ادراک شده……………………………………………………………………………………………

1-4-2-2-تعریف استرس………………………………………………………………………………………………

2-4-2-2-اثرات  استرس ……………………………………………………………………………………………..

3-4-2-2- عوامل مؤثر در بروز استرس…………………………………………………………………………….

4-4-2-2-منابع استرس…………………………………………………………………………………………………

5-4-2-2-علائم استرس………………………………………………………………………………………………..

1-5-4-2-2-علائم جسمانی…………………………………………………………………………………………..

2-5-4-2-2-علائم روانی و رفتاری…………………………………………………………………………………

6-4-2-2-نظریه های استرس………………………………………………………………………………………….

1-6-4-2-2-نظریه روانکاوی…………………………………………………………………………………………

2-6-4-2-2-نظریه اشکال جسمانی………………………………………………………………………………….

3-6-4-2-2-نظریه تکوین و تعادل خودکار……………………………………………………………………….

4-6-4-2-2-نظریه پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………….

7-4-2-2-تأثیر استرس در بروز بیماری ها………………………………………………………………………..

5-2-2-ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………………..

1-5-2-2-تعریف ذهن آگاهی………………………………………………………………………………………..

2-5-2-2-کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی …………………………………………………………………..

3-2- پیشینه ادبیات………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم: روش پژوهش

1-3-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………

2-3-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………..

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….

4-3-برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………..

5-3-ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………..

1-5-3 -پرسشنامه SF-36 ………………………………………………………………………………………….

2-5-3- پرسشنامه بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………

3-5-3-مقیاس استرس ادراک شده……………………………………………………………………………………

6-3- شیوه اجرا…………………………………………………………………………………………………………..

7-3-تکنیک های کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی…………………………………………………………..

1-7-3-تکنیک تنفس……………………………………………………………………………………………………

2-7-3- تنفس شکمی (دیافراگمی)………………………………………………………………………………….

3-7-3-تکنیک تفکر نشسته(مراقبه)………………………………………………………………………………….

4-7-3-تکنیک اسکن بدن (مطالعه بدن)……………………………………………………………………………

5-7-3-تکنیک پیاده روی متفکرانه……………………………………………………………………………………

6-7-3-تکنیک یوگا……………………………………………………………………………………………………..

8-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها

4-1-مقدمه

4-2-تحلیل توصیفی داده ها

4-3-تحلیل استنباطی داده‌ها  (آزمون فرضیه ها)

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- اختصار ای از نتایج پژوهش

1-5-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………

2-5-اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………………………

3-5- نتیجه گیری و بحث………………………………………………………………………………………………

4-5-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….

5-5-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………

6-5-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………

الف- منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………..

ب- منابع لاتین……………………………………..

چکیده لاتین

 

فهرست جداول

عنوان                                             صفحه

جدول 1-2: تعاریف ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………..

جدول 1-3: تحلیل آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس­ها SF-36 در نمونه ایرانی……………………………..

جدول 2-3: برنامه تمرین هشت هفته ای آموزش ذهن آگاهی ………………………………………………..

جدول 1-4: توزیع فراوانی و درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر جنسیت( مرد – زن )…….

جدول 2-4: توزیع فراوانی و درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر سن…………………………..

جدول 3-4: توزیع فراوانی و درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر وضعیت تاهل………………

جدول4-4: توزیع فراوانی و درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر اندازه تحصیلات……………

جدول 5-4: توزیع فراوانی متغیر شغل در نمونه آماری مورد مطالعه………………………………………….

جدول 6-4: توزیع فراوانی و درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر محل سکونت………………

جدول 7-4: توزیع فراوانی و درصدی بیماران مورد مطالعه به تفکیک وضعیت  گروهی………………..

جدول8-4: میانگین و انحراف معیار نمرات بیماران در پیش آزمون و پس آزمون برای کیفیت زندگی..

جدول9-4: میانگین و انحراف معیار نمرات بیماران در پیش آزمون و پس آزمون برای متغیر بهزیستی روانشناختی

جدول10-4: میانگین و انحراف معیار نمرات بیماران در پیش آزمون و پس آزمون برای متغیر استرس ادراک شده

جدول11-4: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه  نمرات بهزیستی روانشناختی در گروه آزمایش و کنترل.

جدول12-4: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نمرات کیفیت زندگی در  دو گروه آزمایش و کنترل……

جدول13-4: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه  نمرات استرس ادراک شده در گروه آزمایش و کنترل….

 

فهرست نمودارها

عنوان                                             صفحه

 

نمودار 1-4: نمایش درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر جنسیت ( مرد – زن )……………….

نمودار 2-4: نمایش درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر سن……………………………………….

نمودار 3-4: نمایش درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر سن……………………………………….

نمودار 4-4: نمایش درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر اندازه تحصیلات……………………….

نمودار5-4: نمودار ستونی توزیع فراوانی متغیر شغل در نمونه آماری مورد مطالعه…………………………

نمودار 6-4: نمایش درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر محل سکونت…………………………..

نمودار 7-4: نمایش درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب وضعیت  گروهی(آزمایش و کنترل)……..

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه            

بیماری های قلب و عروق از علل اصلی مرگ و میر در جهان به شمار می رود. در کشورهای پیشرفته سالیانه 50 درصد مرگ ها یا5 میلیون از 12 میلیون مرگ از بیماری های قلبی-عروقی ناشی می گردد(بکسندال[1]، 2000 ). علت اصلی 15 تا 25 درصد مرگ ها در کشورهای گسترش نیافته ناشی از بیماری های قلبی می باشد(عالی نژاد، 1376). بیماری قلبی- عروقی شایع ترین بیماری های جدی در جوامع توسعه یافته را تشکیل می دهند و شیوع آن در کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال افزایش می باشد. اگرچه اندازه مرگ به علت بیماری کرونری از حداکثر خود درسال 1965 به اندازه دو سوم کاهش یافته اما در طی چهار دهه گذشته در ایالات متحده هم چنان بیماری قلبی-عروقی شایع ترین علت مرگ بوده و مسئول 40 درصد از تمام موردها مرگ در هر سال به شمار می رود. تقریبا یک چهارم از این موردها مرگ ناگهانی می باشد(خدایی، 1388).  از آنجا که قلب یکی از مهمترین و حساس ترین اعضای بدن آدمی می باشد، آسیب به آن بر وضعیت روحی و روانی فرد تأثیر نامطلوب می گذارد.  عدم در نظر داشتن استرس ها و واکنش های روانی مبتلایان، سبب توسعه بیماری آنان می گردد (براسکوت، بنسچوب، گودی و همکاران[2]، 1994). افسردگی، اضطراب، یا انکار بیش از اندازه، طریقه بهبود بیماری را به تاخیر می اندازد. همچنین آن دسته از بیماران قلبی که دچار اضطراب واسترس شدید باشند، با احتمال بیشتری به معضلات بعدی مبتلا می شوند و نیز احتمال مرگ آنان در ماه های اول، از کسانی که استرس کمتری دارند، بیشتر می گردد(بشارت، 1387).  پس مانند مسائل مهمی که بیماران قلبـی با آن مواجـه هستند مشـکلات روحـی و روانـی آنهـاست، که بایـد حالتهـای روحی آنهـا را شناختـه و در کاهـش ناراحتی ناشی از آن اقدام نمود، بطوری که عدم در نظر داشتن استرس ها و واکنش های روانی مبتلایان سبب وسعت بیماری آنان می گردد (رحیمی، 1379). استرس روزمره زندگی به تدریج سیستم ایمنی راتضعیف کرده، وفرد را دچار انواع بیماری های جسمی و روانی می سازد(لازاروس وفولکمن، 1984 ؛به نقل ازبشارت، 1387).

یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر این بیماری، کیفیت زندگی می باشد. اندازه گیری کیفیت زندگی به عنوان یک بحث علمی درسالهای اخیر توجه افراد زیادی را به خود معطوف کرده می باشد. این واقعیت، همواره به عنوان یک پیامد نهایی در مطالعات بالینی، مداخلات و مراقبت های بهداشتی مدنظر می باشد(مکوندی و زمانی،1389). به گونه کلی کیفیت زندگی از واژه هایی می باشد که تعریف مشخص و یکسانی ندارد؛ اگر چه مردم به شکل غریزی معنای آن را به راحتی درک می کنند. نظریات متفاوتی در مورد کیفیت زندگی هست. اغلب صاحبنظران در این زمینه توافق دارند که کیفیت زندگی جنبه های مثبت و منفی زندگی را در کنار یکدیگر در نظر میگیرد و چند بعد دارد. از طرفی آن را یک مفهوم ذهنی و پویا قلمداد می­نمایند(مکوندی و زمانی،1389).

بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت هایشان می باشد. پس موضوعی کاملا فًردی بوده و توسط دیگران قابل نظاره نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی استوار می باشد.

محققان عقیده دارند که مطالعه کیفیت زندگی و کوشش برای ارتقای آن تأثیر مهمی در سلامت زندگی فردی و اجتماعی افراد خواهد داشت(مکوندی و زمانی،1389). کیفیت زندگی موضوعی چند بعدی و پیچیده دارد و دربرگیرنده عوامل عینی وذهنی می باشد و ارزیابی فرد در مورد رفاه و آسایش در جنبه های مهم زندگی را مورد توجه قر ار می دهد. ویژگی مهم کیفیت زندگی که مورد توافق اغلب صاحب نظران علوم اجتماعی می باشد، شامل چند بعدی بودن، ذهنی بودن و پویا بودن آن می باشد. در مطالعات مختلف، مولفه های متنوعی از کیفیت زندگی را در نظر گرفته اند همچون موقعیت سلا مت عمومی، قابلیت کارکردی، کارکردهای عاطفی، اندازه احساس خوشبختی، رضایت از زندگی، شادکامی، اندازه هوشیاری، اندازه نشانگان فعالیت های اجتماعی، ایفای مناسب عملکرد جنسی، اندازه حافظه، موقعیت های مالی و شغلی (پروتکین،2002).

دیگر متغیر مورد مطالعه در این پژوهش بهزیستی روانشناختی می باشد. دینر(1984، برگرفته از بنکه و مک درمید، 2000 ) معتقد می باشد که بهزیستی روانی، همانند ادراکاتی از عاطفه و بهزیستی  معنوی و نیز اندازه­گیری­های عینی، نظیر راهنماهای سلامتی جسمانی ( فشار خون و…)، می­تواند با ارزیابی های ذهنی افراد از تجارب خودشان  سنجیده گردد. احساس بهزیستی دارای مولفه های عاطفی و مولفه های شناختی می باشد. افراد با احساس بهزیستی بالا هیجانات مثبت راتجربه می کنندو از حوادث و وقایع پیرامون خودارزیابی مثبتی دارند؛درحالی که افرادبا احساس بهزیستی پایین ، حوادث و وقایع زندگی شان را نامطلوب ارزیابی کرده، بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می کنند؛ بر این اساس ، از آنجا که بهزیستی درونی و ذهنی، شامل ارزش های شناختی افراد از زندگی ­شان می­گردد و مردم و شرایط­شان را بسته به انتظارات، ارزش­ها و تجربیات قبلی­شان ارزش گذاری می­کنند،پژوش گران هم درارزیابی ها بایستی تفکرات افراد و احساسات­شان را مورد مطالعه کنند( دینر و لوکاس،2000).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین روابط موضوعی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی

ریف (1995) بهزیستی روانشناختی را« کوشش برای کمال در جهت شکل گیری توانایی های بالقوه واقعی فرد» می­داند. از این منظر، عدم وجود نشانه­های بیماری روانی، شاخص سلامتی نیست. بلکه سازگاری ، شادمانی، اعتماد به نفس و ویژگی های مثبتی همانند این نشان دهنده­ی سلامت بوده و هدف اصلی فرد در زندگی، شکوفاسازی قابلیت های خود می باشد(حسینی،1391).

دیگر متغیر مورد مطالعه استرس ادراک شده می باشد. تنیدگی روانی و بحران های روزمره مانند تهدیدهای بهداشت جسمانی و روانی می باشد(بنتت و  ویلز، 2010). واقعیت این می باشد که تنیدگی در زندگی روزمره امری اجتنابن اپذیر می باشد(بوندس، 2006). اما مهم آن می باشد که چگونه بشر با این بحران ها کنار آید؟ مطالعه پاسخ بشر در موقعیت های فشارزا، نشان مى دهد که بشر در برابر تهدیدها و سمبل هاى خطر با استرس واکنش نشان مى دهد(رینز و همکاران، 2005). اما شدت این واکنش(استرس) بسته به اینکه یک موقعیت معین را تا چه حد استرس زا ادراک مى کنند، نوسان دارد(کونواوس و دالاس، 2009). استرس ادراک شده حالت یا فرایندى روانشناختى می باشد که طى آن فرد بهزیستى جسمى و روانشناختى خود را تهدید آمیز ادراک مى کند. در واقع ایجاد استرس بستگى به چگونگى برداشت و درک فرد از موقعیت ها و حوادث دارد. ممکن می باشد، یک موقعیت براى فردى بى خطر و براى فرد دیگرى به صورت یک تهدید درک گردد(کلارک، 2010). فولکمن و لازاروس، 1984)اعتقاد دارند، افرادى که عقیده دارند هنگام مقابله با استرس، منابع کمکی در اختیار دارند، نسبت به استرس آسیب پذیرى کمترى نشان مى دهند.

لازاروس تعریف لغوی استرس را به صورت زیر تعریف کرده می باشد استرس به طبقه وسیعی از معضلات تصریح می کند که به این خاطر از معضلات دیگر متمایز نشده می باشد که با هر نوع تقاضایی که نظام را تحت فشار قرار می دهد، از نظام فیزیولوژیکی گرفته تا نظام اجتماعی یا نظام روانشناختی و پاسخ آن نظام سروکار دارد (لازاروس، 1971) او در ادامه می گوید که ” واکنش شخص بستگی به این دارد که وی چگونه اهمیت یک رویداد آسیب زا، تهدید کننده یا چالش انگیز را آگاهانه یا ناآگاهانه تفسیر و ارزیابی می نماید”(تروج و سیمون[3]؛ ترجمه توزنده جانی و کمال پور، 1386).

استرس مزمن، که معمولا با درجات مختلفی از اضطراب ضمنی همراه می باشد، دارای آثار فیزیولوژیکی می باشد که همراه با ناتوانی یا آسیب پذیری ژنتیکی عضو، بعضی افراد خاص را مستعد اختلالات روان تنی می سازد. این عضو آسیب پذیر می تواند در هر قسمتی از بدن واقع شده باشد. بعضی افراد واکنش دهنده های معده ای هستند و بعضی دیگر  واکنش دهنده های قلبی- عروقی، واکنش دهنده های پوستی و یا نظایر آنها. این کم بنیگی یا آسیب پذیری احتمالا نشانه ژنتیکی دارد، اما می تواند ناشی از آسیب پذیری اکتسابی نیز باشد و مثل ریه هایی که به علت سیگار کشیدن ضعیف شده اند(کاپلان و سادوک[4]، 1996؛ ترجمه پورافکاری، 1384).

نتایج پژوهش ها نشان می دهد فرآیندهای روانشناختی نه تنها در سبب شناسی و سیمای بالینی بیماری های قلبی- عروقی سهیم هستند، بلکه در چگونگی مقابله بیماران با بیماری نیز، تأثیر اعمال می کنند (سارافینو[5]، 2002). برنامه بازتوانی قلبی یک رو یکرد تهاجمی به عوامل خطرساز مؤثر در عود بیماری به شمار می رود، به طوری که  طی انجام مراحل ، امکان مدیریت صحیح درمان را برا ی این بیماران فراهم می کند و ضمن انجام آموزش و تقویت رفتارهای سالم ، برگشت به فعالیت حرفه ای و فعالیت های روزمره را تسهیل کرده، به بهبود بیمار کمک می کند(سعیدی، 1383).

ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس[6] یک برنامه مراقبه استاندارد شده می باشد که در سال 1979 از کوشش برای یکپارچه کردن مراقبه ذهن آگاهانه بودایی با تمرینات روانشناختی و بالینی معاصر به وجودآمد. اگرچه در آغاز به عنوان یک برنامه گروهی برای بیماران مبتلا به دردهای مزمن گسترش پیدا نمود اما در دو دهه گذشته به عنوان یک شیوه درمان در بسیاری از بیماری ها مطرح شده می باشد و تاثیرات خوبی در درمان بسیاری از اختلالات جسمانی و روانی از آن گزارش شده می باشد (چیزا و سیرتی[7]، 2009).

 

2-1-اظهار مساله

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی(WHO) بیمار ی های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر در کل دنیا می باشد و 82 درصد این مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه نظاره می گردد . بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی سالانه در جهان بیش از 17 میلیون نفر در اثر بیماری های قلبی عروقی جان خود را از دست می دهند .بیماری های قلبی عروقی به عنوان یک اپیدمی مطرح می باشد و از لحاظ مورتالیتی، موربیدیتی، ناتوانی هزینه اقتصادی به عنوان مهم ترین بیماری و عامل مرگ و میر تا سال 2020 مطرح شده می باشد(سازمان بهداشت جهانی، 2010).

بیماری قلبی – عروقی یکی از بیماری های بسیار حساس به حالت های روانشناختی می باشد. این بیماری در دنیای غرب، بیش از هر بیماری دیگری مردم را می کشد. در ایالات متحده بیش از نیمی از افراد بالای چهل و پنج سال به علت بیماری قلبی یا بیماری مربوط به گردش خون می میرند(سلیگمن و روزنهان[8]، 1994). تا سال ها تصور می گردید که شیوع بیماری قلبی –عروقی در مردان بیشتر از زنان می باشد اما پژوهش ها نشان می دهد درصد تمام مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی-عروقی در زنان (43 درصد) کمی بیشتر از مردان (37 درصد) می باشد. با این تفاصیل در حالی که تعداد مطلق مرگ میر های ناشی از بیماری های قلبی-عروقی در طی دهه های گذشته در مردان کاهش یافته اما تعداد آن ها در زنان در طی این مدت افزایش داشته می باشد. گویا تأثیر التهاب و عوامل خطر ساز نظیر چاقی، دیابت نوع دو[9] و سندرم متابولیک[10] در ایجاد آترواسکلروز[11] در زنان مهم تر از مردان می باشد. همراهی بیماری های عروق کرونر[12] با اختلال عملکرد عروق ریز کرونر در زنان بیشتر از مردان می باشد(خدایی، 1388).

پژوهش های پیشین درمورد سبب شناسی بیماری های قلبی – عروقی، برطیفی از عوامل خطرساز و ایجادکننده، مانند: مصرف دخانیات، فشارخون بالا، دیابت قندی، ازدیاد چربی خون و سابقه خانوادگی مثبت وبرخی عوامل خطرساز و جدیدتر مانند چاقی، کاهش فعالیت های جسمی درزندگی روزانه ورژیم غذایی تاکیدداشته اند(کاسپر، فائوسیه، براون وهمکاران، 2005). تنها درسال های اخیربود که محققان متوجه شدندکه علاوه برمتغیرهای پزشکی و بالینی متغیرهای روانی نیز می تواند درشیوع اختلالات قلبی تأثیر مهمی داشته باشند(مسعودنیا، 1389 ،به نقل از آقایوسفی وشاهده، 1391).

بیشتر بیماران در هفته اول پس از بیماری در بیمارستان بعد از بهبودی از سکته قلبی دستخوش یک رشته تنش ها و ناآرامی های روانی می شوند، روشن می باشد که این تجربه سخت که جان بیمار را به خطر انداخته می باشد پرسش ها و واهمه های زیادی را در او بیدار می کند. تنش های پس از حمله قلبی از نظر درجه ژرفا متفاوت می باشد گاهی دیده شده که بعضی از بیماران زیر تنش های روانی خرد و فلج شده و بعضی دیگر بی تاب می گردند، به این معنی که آرزو دارند هرچه زودتر این رویداد را پشت سر گذاشته و به زندگی روزمره بازگردند(هربرت، کوهن، مارسلند و همکاران[13]، 1994).

ذهن آگاهی به عنوان یک مداخله روانشناختی توجه روانشناسان بسیاری را که علاقمند به تحقیقات بالینی هستند به خود جلب کرده می باشد، ذهن آگاهی[14] مبتنی بر کاهش استرس یک برنامه راهنما می باشد که تکنیک های ذهن آگاهی متنوعی را آموزش می دهد. در موقعیت های پزشکی مختلف نظیر بیماران با دردهای مزمن، سرطان و بیماری های قلبی بکار گرفته شده و نتایج دلگرم کننده ای داشته می باشد (شیگاکی، کلس و اسکوپ[15]، 2006) پس با در نظر داشتن اینکه استرس، کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی تأثیر مهمی را در ایجاد و حتی فرایند بهبود بیماری ها مانند بیماری قلبی اعمال می کنند، پس سوال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا روش ذهن آگاهی منجر به کاهش استرس ادراک شده، بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در بیماران قلبی می گردد یا خیر؟

[1] – Bexendale

[2] – Brosschot, Benschop, Godaei, Olff

[3] -troj, simon

[4] – Kaplan & Sadock

[5] -sarafino

[6] – Mindfulness-Base stress reduction (MBSR(

[7] -Chiesa and Serretti

[8]- Seligman, Rosenhan

[9] -Diabetes type II

[10] – Metabolic Syndrome

[11] – Atherosclerosis

[12]- Coronary artery

[13] – Herbert, Cohen,  Marsland, Bachen, Rabin, & Muldoon.

[14] – Mindfulness

[15]- Shigaki, Class, Schopp

تعداد صفحه : 161

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***