متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : روانشناسی بالینی

عنوان : اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری،  تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات فارس

 دانشگاه علوم و تحقیقات

دانشکده علوم پایه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: روانشناسی بالینی

 

عنوان:

«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری،  تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                               صفحه

 

چکیده 1

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش… 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 اظهار مسئله. 6

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش… 8

1-4 اهداف پژوهش… 10

1- 5 پرسش ها و فرضیه های پژوهش… 10

1-5-1 پرسش های پژوهش… 10

1-5-2 فرضیه های پژوهش… 11

1- 6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 11

1-6-1 تعاریف نظری.. 11

1-6-1-1 شیشه (مت آمفتامین) 11

1-6-1-2 وابستگی به مواد. 12

1-6-1-3 ذهن آگاهی.. 12

1-6-1-4 نشخوار فکری.. 12

1-6-1-5 تنظیم هیجانی.. 13

1-6-1-6 عود مصرف مواد. 13

1-6-2 تعاریف عملیاتی.. 13

1-6-2-1 وابستگی به مت آمفتامین.. 13

1-6-2-2 ذهن آگاهی.. 13

1-6-2-3 نشخوار فکری.. 13

1-6-2-4 تنظیم هیجانی.. 14

1-6-2-5 عود مصرف مت آمفتامین.. 14

فصل دوم:گسترۀ نظری و بازنگری تحقیقات پیشین.. 16

2-1 مقدمه. 17

2-2 مبانی نظری پژوهش… 17

2-2-1  مت آمفتامین.. 17

2-2-2 عود مصرف مواد. 21

2-2-3 ذهن آگاهی.. 22

2-2-4 اعتیاد. 24

2-2-4-1 اعتیاد و ذهن آگاهی.. 24

2-2-4-2 اعتیاد و استرس… 25

2-2-5  درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» یا MBSR.. 26

2-2-6  نشخوار فکری.. 27

2-2-6-1 نشخوار فکری و استرس… 29

2-2-7 تنظیم هیجانی.. 30

2-2-7-1 تنظیم هیجا نی و استرس… 33

2-2-7-2  تنظیم هیجانی و نشخوار فکری.. 33

2-2-8  اعتیاد و موج سوم رفتار درمانی.. 34

2-2-8-1 شناخت درمانی بر پایۀ ذهن آگاهی (MBCT) 36

2-2-8-2  رفتاردرمانی جدلی(DBT) 36

2-2-8-3 درمان قبول و تعهد (ACT) 37

2-2-9 درمان های دیگر بر پایۀ ذهن آگاهی (در درمان اعتیاد) 37

2-2-9-1 مدل پیشگیری از بازگشت بر پایۀ ذهن آگاهی (MBRP) 37

2-2-9-2 خود- طرحواره درمانی معنوی (3-S) 38

2-2-9  تاریخچۀ مواد مخدر منجمله شیشه. 39

2-2-10  تاریخچۀ ذهن آگاهی.. 41

2-2-11  تاریخچۀ  درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»  (MBSR) 42

2-2-12  تاریخچۀ درمان های مختلف در درمان اعتیاد. 42

2-2-12-1  درمان های شناختی رفتاری منجمله ماتریکس… 42

2-2-12-2  تلفیق درمان های شناختی رفتاری و ذهن آگاهی.. 43

2-2-13  تاریخچۀ مطالعه دربارۀ نشخوار فکری.. 45

2-2-14  تاریخچۀ مطالعه در بارۀ تنظیم هیجانی.. 45

2-2-15  تئوری ها در خصوص اعتیاد و عود مصرف.. 45

2-2-15-1 تئوری انگیزه 45

2-2-15-2 تئوری جلوگیری از عود مصرف مواد مارلات و گوردون. 46

2-2-15-3  تئوری روبرو شدن با سرنخ. 46

2-2-15-4 تئوری های زیر بنایی درمان های جلوگیری از عود مصرف مواد. 47

2-2-16  تئوری ها در خصوص نشخوار فکری.. 49

2-2-17  تئوری ها در خصوص تنظیم هیجانی.. 50

2-3 مطالعه پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع. 51

2-3-1  پیشینه پژوهش در خارج از کشور. 51

2-3-2  پیشینۀ پژوهش در ایران. 60

2-3-3 جمع بندی پیشینۀ پژوهش ها در خارج و ایران. 66

فصل سوم:روش پژوهش… 67

3-1 مقدمه. 70

3-2 طرح کلی پژوهش… 68

3-3 جامعه، نمونه، و روش اندازه گیری.. 68

3-3-1 جامعه. 68

3-3-2 نمونه. 68

3-3-3 روش اندازه گیری (ابزارهای گردآوری داده ها) 69

3-3-3-1 ذهن آگاهی.. 69

3-3-3-2 تنظیم هیجانی.. 70

3-3-3-3 نشخوار فکری.. 71

3-3-3-4 عود مصرف مواد. 71

3-4 روش اجرای پژوهش… 72

3-5 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 74

3-6  ملاحظات اخلاقی.. 74

فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده ها 76

4-1 مقدمه. 77

4-2 بخش اول: آمار توصیفی.. 77

4-3 بخش دوم: یافته های استنباطی.. 78

4-3-1 تحلیل کوواریانس… 78

4-3-2  تحلیل کوواریانس… 80

4-3-3  تحلیل کوواریانس… 81

4-3-4 تحلیل کوواریانس… 83

4-3-5 تحلیل کوواریانس… 84

4-3-6 آزمون ویلکاکسون. 87

4-3-7  آزمون ویلکاکسون. 89

4-4 ضرایب آلفای کرونباخ ابزارهای پژوهشی مورد بهره گیری در مطالعه. 89

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 90

5-1 مقدمه. 91

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 91

5-3 محدودیت های پژوهش… 97

5-4 پیشنهادات.. 98

5-4-1 پیشنهادات پژوهشی.. 98

5-4-2 پیشنهادات کاربردی.. 98

پیوست ها 99

1) مقیاس پاسخ توأم با نشخوار فکری RRS از پرسشنامه سبک های پاسخ  RSQ.. 100

2) مقیاس ذهن آگاهی (MAAS) 103

3) مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی   (DERS) 105

آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» 109

منابع و مأخذ. 113

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول 4- 1: اختصار داده های توصیفی برای متغیرهای مورد مطالعه. 77

جدول 4-2: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته نشخوار فکری در پس آزمون (گروه 1 و3) 78

جدول 4- 3: میانگینهای تعدیل شده متغیر نشخوار فکری در گروههای مختلف در پس آزمون. 79

جدول 4-4: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته نشخوار فکری در پس آزمون (گروه 2 و 3) 80

جدول 4-5: میانگینهای تعدیل شده متغیر نشخوار فکری در گروههای مختلف در پس آزمون. 80

جدول 4 – 6: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته دشواری های تنظیم هیجانی در پس آزمون
(گروه 1 و 3) 81

جدول 4- 7: میانگینهای تعدیل شده متغیر دشواری های تنظیم هیجانی در گروههای مختلف
در پس آزمون. 82

جدول 4-8: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته دشواری های تنظیم هیجانی در پس آزمون
(گروه 2 و 3) 83

جدول 4-9: میانگینهای تعدیل شده متغیر دشواری های تنظیم هیجانی در گروههای مختلف
در پس آزمون. 83

جدول 4-10: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته ذهن آگاهی در پس آزمون. 84

جدول 4-11: میانگینهای تعدیل شده متغیر ذهن آگاهی در گروههای مختلف در پس آزمون. 85

جدول 4-12: توزیع فراوانی اندازه عود مصرف در دو گروه تلفیقی و کنترل. 86

جدول 4-13: آزمون ویلکاکسون برای مقایسه عود مصرف در دو گروه تلفیقی و کنترل. 87

جدول 4-14: توزیع فراوانی اندازه عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهی و کنترل. 88

جدول 4-15: آزمون ویلکاکسون برای مقایسه عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهی و کنترل. 89

جدول 4-16 : پایایی  پرسشنامه. 89

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

نمودار 4-1: توزیع فراوانی عود مصرف در دو گروه تلفیقی و کنترل. 86

نمودار 4-2: توزیع فراوانی عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهی و کنترل. 88

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه

اختلال وابستگی یا سوء مصرف مواد که در سالهای اخیر به آسیب اجتماعی تبدیل شده، یک اختلال مزمن و بازگشت کننده می باشد که هزینه های سنگینی برای فرد، خانواده و جامعه دارد. با افزایش فزایندۀ  کاربرد انواع مواد مخدر، نیاز مبرمی برای تحقیقات بیشتر در زمینۀ جلوگیری از مصرف و یا عود مصرف احساس می گردد. «سازمان وحدت ملی برای کنترل دارو وجلوگیری از جنایت[1]» اخیراً گزارش کرده می باشد که بیش از دویست میلیون نفر در سراسر جهان هم اکنون مواد مخدر مصرف می کنند و این سازمان اعلام می دارد که معضلات جهانی مربوط به مواد مخدر کماکان ادامه دارد زیرا اکثر کشورها، افزایش فزاینده در مصرف این مواد را گزارش می دهند تا کاهش آن را ( آپل و کیم-آپل[2]، 2009؛ زگیرسکا[3] و همکاران، 2009).

«مت آمفتامین[4] که به نام «مِت»[5] ، «کریستال»[6] ، و یا «سرعت»[7]  شناخته می گردد یک محرک سیستم عصبی و مشتقی از آمفتامین[8] می باشد که به گونه گسترده ای در دهۀ 1950 و 1960 به عنوان دارو برای افسردگی و چاقی تجویز می گردید» (آنجلینا[9] و همکاران، 2000 ، ص 1). آمارهای کنونی، افزایش فزایندۀ سوء مصرف مت آمفتامین را بیش از دیگر مواد برآورد کرده اند، به عنوان مثال آمار نشان می دهد که بیشتر از 42 میلیون مصرف کننده همیشگی مت آمفتامین در سطح جهان وجود دارند، در حالی که به ترتیب حدود 15 میلیون و 10 میلیون نفر مصرف کننده همیشگی هروئین[10] و کوکائین[11] هست (سالداناو بارکر[12]، 2004). در ایران هم در سال های اخیرالگوی مصرف مواد به اندازه زیادی تغییر یافته می باشد و سوء مصرف کنندگان مواد در پی تجربۀ مواد

 

جدیدی مانند مت آمفتامین، کراک، و … هستند. در ایران فرم کریستالیزۀ مت آمفتامین (یخ) که به نام «شیشه» شناخته گردد، یکی از موادی می باشد که اخیراً به شدت مورد سوء مصرف قرار گرفته می باشد. بنا به گفتۀ نارنجی ها[13] و همکاران (2005)، فراوانی مصرف «شیشه» در کشور ایران 2/5 درصد کل مصرف کنندگان می باشد .

اگرچه بعضی از درمان های اولیه برای اعتیاد به مواد مخدر در کوتاه مدت موثر بوده اند، آنها پس از درمان نرخ بالای عود مصرف را نشان داده اند. از این رو، «اختلالات سوء مصرف مواد»[14] به عنوان «اختلالاتی با عود مزمن»[15] با اندازه عود مصرفی بالغ بر 60 درصد یاد شده اند (میلر[16] و همکاران، 2001). از طرفی، بنا به گفتۀ روزن[17] و همکاران، (2006) مرور مطالعات گذشته نشان می دهد که اثربخشی درمان های نگهدارندۀ دارویی بدون مداخله های روانی- اجتماعی به علت اطاعت دارویی[18] پایین و اندازه بالای ریزش[19] ضعیف می باشند و 20 تا 90 درصد از معتادانی که تحت درمان قرار می گیرند دچار بازگشت می شوند. اصطلاح «اختلالاتی با عود مزمن» در مورد مواد مخدری از قبیل مت آمفتامین بیش از سایر مواد صدق می کند، یکی از علت های این می باشد که برای درمان اعتیاد به آمفتامین ها منجمله مت آمفتامین که زیر گروه این ترکیبات می باشد، درمان دارویی اختصاصی نظیر متادون[20] یا بوپره نورفین[21] (در اپیوئیدها) وجود ندارد.

در پاسخ به نرخ بالای عود مصرف مواد و منجمله مت آمفتامین، درمان های جدید دیگری ابداع شده اند. وارد شدن درمان های بر پایۀ ذهن آگاهی به دنیای درمان، زمینه را برای وارد شدن این درمان به حوزۀ سوء مصرف مواد مخدر مهیا کرده می باشد. در موج سوم روان درمانی ها[22] که به روان درمانی های پست مدرن معروف هستند، فنون شناختی- رفتاری سنتی را با ذهن آگاهی ترکیب می کنند (هیز[23] و همکاران، 2006). امروزه درمان های موج سوم در روان درمانی به جای چالش با شناخت ها، بر آگاهی و پذیرش افراد از احساسات، هیجانات، شناخت ها، و رفتارها (عناصر اساسی در ذهن آگاهی) تأکید دارند.

ذهن آگاهی در غرب از دهۀ 1970 مورد توجه قرار گرفت، از آن وقت به بعد بیش از 240 برنامه بر پایۀ ذهن آگاهی در آمریکای شمالی و اروپا انجام شده می باشد (کایون[24]،2011). رایج ترین روش آموزش ذهن آگاهی، آموزش «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»[25] می باشد که به شکل برنامه کاهش استرس و برنامه آرامش آموزی شناخته می گردد (کابات- زین[26] ،1990) و در این پژوهش مورد بهره گیری قرار می گیرد.

نشخوار فکری (متغیری در پژوهش)، واژه ای عمومی می باشد و به افکاری تصریح دارد که تکراری، چرخان، خود متمرکز و افسرده کننده اند، به طوری که تأثیر اساسی در افسردگی دار ند (ری پری[27]، 1997، به نقل از آذرگون و همکاران، 1388). همچنین نتایج تحقیقی که بر روی نمونه ای از افراد مذکر جوان انجام گردید، تأثیر نشخوار فکری به عنوان پیش بینی کنندۀ شروع اختلالات سوء مصرف مواد و شدت گرفتن علائم این اختلال در 4 سال آتی به اثبات رسید (نالن هاکسما[28] و همکاران، 2007). در روش درمانی ذهن آگاهی، بیماران آموزش می بینند تا چرخه نشخوار فکری را متوقف کرده و از افکارمنفی خود فاصله گیرند، در واقع  انعطاف پذیری توجه، غنی سازی ذهنی ،توقف نشخوار فکری، اصلاح باورهای مثبت و منفی غلط، و همچنین چالش با باورهای منفی مربوط به هیجانات، باعث کاهش افسردگی و نشخوارفکری می گردد (تیزدیل[29] و همکاران، 2000).

از سویی، تنظیم هیجان (متغیر دیگر در پژوهش) شامل همه راهبردهای آگاهانه و غیر آگاهانه می گردد که برای افزایش، حفظ، و کاهش مؤلفه های هیجانی، رفتاری و شناختی یکِ پاسخ هیجانی به کار برده می گردد (گارنفسکی[30] و همکاران، 2001). گرینبرگ و پای ویو[31] (1997، به نقل از برزلین[32] و همکاران، 2002)، اختلال در تنظیم هیجانی را به  عنوان علت آسیب شناسی زیربنایی سوء مصرف مواد و بیماریهای روحی اظهار می کنند. هیز و فلدمن[33] (2004) اظهار می دارند که آموزش های ذهن آگاهی، مداخله بالینی رو به گسترشی برای تقویت تنظیم هیجانی می باشند.

امروزه محققان به تأثیر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی در ایجاد و ابقاء انواع مختلف اختلالات روانی پی برده اند. هدف قرار دادن آسیب پذیری هایی از قبیل نشخوار فکری و تنظیم هیجانی که روی آوری به مواد و عود مصرف را تسهیل می کنند بایستی اولویت درمانی رویکردهای جدید درمانی در این گروه از بیماران باشد.


 

1-2 اظهار مسئله

اختلالات سوء مصرف مواد از رایج ترین معضلات روانپزشکی می باشد که از تعامل عوامل ژنتیکی و محیطی مثل نابهنجاری های رشدی و وضعیت نامساعد روانی- اجتماعی ناشی می گردد. این اختلالات می تواند در اثر مصرف الکل، مواد افیونی، حشیش، مت آمفتامین، کوکائین، و غیره به وجود آمده و به شکل وابستگی و سوء مصرف خود را نشان دهد. مصرف مواد مخدر و روان گردان، امروزه به عنوان یک معضل جدی، کلیه جوامع بشری را تهدید می ‌کند. آثار نامطلوب و ویرانگر مصرف مواد و اعتیاد بر روی جسم و روح بشر این نگرانی را افزایش داده و موجبات افزایش ناامنی خانوادگی و اجتماعی گردیده می باشد.

در بین مواد اعتیاد آور، آمفتامین ها به خصوص مت آمفتامین قوی ترین مواد هستند و خطر وابستگی[34] و معضلات سلامت روان بیشتری را در بر دارند (تاپ[35] و همکاران، 2002) و با نرخ بالای روان پریشی[36] (مک کتین[37] و همکاران، 2006)، افسردگی (سِمپل[38] و همکاران، 2005)، و معضلات شناختی (نوردال[39] و همکاران، 2003) ارتباط دارند.

تحقیقات نشان داده اند که یکی از رویکردهای مهم در شناسایی و درمان سوء مصرف مواد مخدر، رویکرد شناختی می باشد. فرض اساسی نظریه های شناختی این می باشد که افکار ناکارآمد در چگونگی تفسیر و ارزیابی فرد از واقعیت دخیل هستند و همچنین پاسخ ها ی رفتاری که از تفسیرهای خاص ناشی می شوند در تداوم اختلال سوء مصرف مواد تأثیر دارند (گودرز ی، 1380). در پاسخ به اندازه بالای مصرف مت آمفتامین و عود مصرف، درمان های متفاوت شناختی رفتاری منجمله مدل درمانی ماتریکس ابداع شده اند. این مدل درمانی عناصری را بر اساس یافته های تجربی طرفداری شده از حوزۀ تحقیقاتی مربوط به سوء مصرف مواد، مورد بهره گیری قرار داده می باشد (راسون[40] و همکاران، 1995). با این تفاصیل، وابستگی و عود مصرف مت آمفتامین همچنان ادامه دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

در سال های اخیر، تعدادی از پژوهشگران تلفیق رویکردهای بر پایۀ ذهن آگاهی را با مداخلات شناختی رفتاری[41] موجود (موج سوم رفتار درمانی) پیشنهاد کرده اند (کایون و همکاران، 2003؛ کاتز[42] و همکاران، 1985، به نقل از ویتفیلد[43]، 2006). پژوهشگران بر این باورند که به کار گیری روش های درمانی مانند درمان بر پایۀ ذهن آگاهی به دلیل ساز و کارهای نهفته در آن مانند پذیرش، افزایش آگاهی، حضور در لحظه، نظاره گری بدون داوری، و خودداری از اجتناب هیجانی می تواند در تلفیق با فنون رفتار درمانی شناختی، اثربخشی درمان­ها را برای جلوگیری از اعتیاد و عود مصرف افزایش دهد. بنابر این افزایش انعطاف پذیری شناختی در درمان­های بر پایۀ ذهن آگاهی می تواند توانایی مقابلۀ بیمار را در کنار آمدن با وسوسه و نشانه های ترک (به عنوان شاخص اصلی تداوم مصرف) در این بیماران افزایش دهد.

درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» (MBSR)  اولین مداخله بر پایۀ ذهن آگاهی بوده می باشد که از نظر بالینی مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. در سال 1979، دکتر جان کابات- زین درمان را ابداع نمود و این نقطۀ شروعی برای وارد شدن این تکنیک به دنیای پزشکی گردید (کابات- زین، 1990). درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» رایج ترین متد به کار رونده از فنون ذهن آگاهی در دنیای پزشکی می باشد (کابات- زین، 1990).

استرس، عاملی می باشد که احتمالاً به وسیلۀ درمان به کار رونده در این پژوهش یعنی «ذهن آگاهی» مورد هدف قرار می گیرد، گرچه انتخاب درمان MBSR برای پژوهش حاضر، به علت مطالعه آتی تأثیر استرس در نتایج پژوهش نیست بلکه به این عنوان می باشد که MBSR درمان رایج برای آموزش ذهن آگاهی می باشد.

نشخوار فکری متغیری در پژوهش می باشد که ارتباطش با اعتیاد و تأثیرپذیری اش از درمان های بر پایۀ ذهن آگاهی به اثبات رسیده می باشد. نشخوار فکری بیانگر افکاری می باشد که تمایل به تکرار داشته، آگاهانه بوده و پیرامون یک موضوع متمرکز هستند و حتی در صورت غیبت محرک های محیطی فوری و ضروری این افکار باز هم پدیدار می شوند (مارتین و تِسِر[44]، 1989، به نقل از آذرگون و همکاران،1388). در مورد ارتباط بین نشخوار فکری و اعتیاد، اسکیچ و آبلا[45] (2008) اظهار می دارند که افرادی که در روبرو شدن با معضلات زندگی و مانند استرس از سبک پاسخ نشخواری[46] بهره گیری می کنند مستعد ابتلاء به معضلات روانی و روی آوری به اعتیاد می باشند.

در مورد ارتباط بین نشخوار فکری و ذهن آگاهی، کومار[47] و همکاران (2008) در پژوهش خود به این موضوع دست یافتند که افزایش در ذهن آگاهی به مقدار زیادی با کاهش در نشخوار فکری و اجتناب[48] (دو استراتژی در تنظیم هیجانی) همراه می باشد، این محققان به این نتیجه رسیدند که مراقبۀ ذهن آگاهی[49] منجر به کاهش در نشخوار فکری می گردد.

تنظیم هیجانی هم متغیری دیگر در این پژوهش می باشد که ارتباطش با اعتیاد و تأثیرپذیری اش از درمان های بر پایۀ ذهن آگاهی به اثبات رسیده می باشد. تنظیم هیجانی همان گونه که از نامش پیداست به معنی متعادل ساختن هیجانات منفی و مثبت می باشد و از آنجایی که در هر جامعه ای هنجارهای اجتماعی عکس العمل های نامناسب و کنترل نشده هیجانی را منع می کند افراد مجبورند در تمام مدت در تنظیم هیجانات خود درگیر باشند. این مسأله به عنوان مثال در مورد افرادی که در حال ترک مواد مخدر هستند باعث ایجاد معضلات زیادی می گردد. گراس[50] (1998) اظهار می دارد که تنظیم هیجان به توانایی فهم هیجانات، تنظیم تجربۀ هیجانی و ابراز هیجانات تصریح دارد. در مورد ارتباط بین تنظیم هیجانی و اعتیاد، سمپل و همکاران (2010) و واتاناب-گالووی[51] و همکاران (2009)، از پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که اشکال در تنظیم هیجانی، معمولآً بصورت کاهش بازداری[52] یا ناتوانی در کنترل اقدام یا فکر، تأثیر اساسی بر رفتارهای ولع مصرف مواد[53]، فعالیت های جنسی خطرزا (که می تواند منجر به ایدز[54] و هپاتیت[55]C  گردد) و دیگر رفتارهای تکانشگری[56] و مرگ و میر بالا را دارد.

در مورد ارتباط بین تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی، هیز و فلدمن[57] (2004) اظهار می دارند که گویا ذهن آگاهی باعث کسب توانایی تنظیم هیجانات و خلق می گردد به این شکل که با قبول تجربیات داخلی، وضوح عاطفی[58]، انعطاف پذیری شناختی[59]، و یک رویکرد سالم به معضلات، این توانایی ایجاد می گردد.

بین نشخوار فکری و تعدیل هیجانی هم ارتباط تنگاتنگی هست. لی مولت[60] (2012) اظهار می دارد که در واقع نشخوار فکری یک استراتژی تنظیم هیجانی غیرانطباقی[61] یا ناسازگارانه  می باشد که عاطفه منفی[62] را در پاسخ به آشفتگی طولانی می کند.

با در نظر داشتن مطالب گفته شده و لزوم اهمیت دادن به معظل مواد مخدر  به خصوص انواع جدید و در نظر داشتن این موضوع که یکی از علل اصلی مصرف و عود مصرف در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر منجمله مت آمفتامین، معضلات در نشخوار فکری و تنظیم هیجانی می باشد، این سوال پژوهشی به ذهن می رسد که آیا با به کارگیری روش درمانی «کاهش استرس بر پایه ی ذهن آگاهی» (MBSR) به عنوان درمان تکمیلی مدل درمانی ماتریکس، می توان باعث کاهش نشخوار فکری، دشواری های تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به مت آمفتامین گردید.

 

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

هزینۀ سوء مصرف مواد در سطح جهانی، در ارتباط با جنایت، فقدان کار و هزینۀ مراقبت های سلامتی در حدود 9/180 بیلیون  [63](USD) در سال 2002 تخمین زده گردید (سازمان خدمات بهداشت روان و سوء مصرف مواد مخدر[64]، 2007)، رنج انسانی مرتبط با سوء مصرف مواد غیر قابل اندازه گیری می باشد (موسسۀ ملی راهکارهای کنترل مواد مخدر[65]، 2004). علیرغم در دسترس بودن درمانهای مختلف برای سوء مصرف مواد و الکل، سوء مصرف این مواد و عواقب منفی مرتبط با آن همچنان شایع باقی مانده اند (بوئن[66] و همکاران، 2006). به عنوان مثال، طبق گفتۀ زگیرسکا و همکاران (2009)، در آمریکا در حدود 6/22 میلیون نفر مبتلا به اختلالات وابستگی به انواع مواد مخدر و یا سوء مصرف  آنها تشخیص داده شده اند.

از گذشته تاکنون  مجموعه ای از درمانها گسترش یافتند تا عود مصرف مواد را نشانه بگیرند. در بین مداخلات رفتاری، «درمان شناختی رفتاری»[67] طرفداری قابل ملاحظه ای را کسب نمود، با این تفاصیل، علیرغم بهترین درمان استاندارد، اندازه عودِ بالا ادامه دارد که این امر نیاز برای توسعۀ روشهای درمانی جدید را اظهار می کند (زگیرسکا و همکاران، 2009). پیکنز[68] و همکاران (1985، به نقل از بوئن و همکاران، 2009) اظهار می دارند که اگرچه درمان های جلوگیری از عود مصرف، رشد نوید بخشی را در درمان ارائه می دهد، عود مصرف همچنان یک مشکل اساسی برای 44% تا 70% مراجعان باقی می ماند.

در ایران تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی (تریاک، شیره و…) به مواد روانگردان و به ویژه متامفتامین یا «شیشه» که سهولت ساخت، فرآورده های تقلبی و دست ساز، هزینه پایین و درآمد فراوان، در دسترس بودن آسان، تجهیزات محدود و سادۀ مورد نیاز، امکان تولید در حجم بالا، و سخت بودن شناسایی لابراتوارها، تجارت این ماده را به حرفه ای پرسود تبدیل نموده و باعث گردیده افراد و سازما نهای فرصت طلب برای تأمین بازار فروش این ماده مرگبار از هیچ اقدامی فروگذار نکنند. در کشورهای دیگر هم وضع به همین نحو می باشد، به عنوان مثال، «برآورد شده در ژاپن که تاریخی طولانی از مصرف مت آمفتامین دارد در اواخر دهۀ 1940 و اوایل دهۀ 1950 حدود 550000 مصرف کنندۀ این ماده وجود داشته که 55000 نفر آنها به روان پریشی ناشی از مصرف مت آمفتامین مبتلا بوده اند» (فارل[69] و همکاران، 2002، ص 10).

اگرچه در ایران تحقیقاتی در مورد بهره گیری از روش درمانی بر پایۀ ذهن آگاهی در اختلالاتی  از قبیل اضطراب و افسردگی، اختلال وسواسی جبری، چاقی، معضلات جانبازان شیمیایی و نابینایان و … صورت گرفته می باشد، اما مطالعات اندکی بر روی کاربرد این درمان در مورد سوء مصرف کنندگان مواد مخدر هست و هیچ تحقیقی در مورد کاربرد این درمان در وابستگان به مت آمفتامین و مطالعه تأثیر آن بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی انجام نشده می باشد.

با در نظر داشتن شیوع بالای ابتلا به سوء مصرف مت آمفتامین، ابداع روش های درمانی متنوع از ضروریات می باشد. از آنجایی که اثربخشی این روش درمانی به سطح سواد و فرهنگ افراد وابسته نیست، قابلیت گسترش کاربرد آن به سطوح پایین جامعه عامل بسیار مهم و منطقی برای روی آوری به این درمان و انجام این پژوهش به شمار می رود.

 

1-4 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبیین تأثیر درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر کاهش نشخوار فکری، بهبود دشواری های تنظیم هیجانی، افزایش ذهن آگاهی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به مت آمفتامین

اهداف جزئی:

1) تبیین تأثیر درمان تلفیقی ذکر گردیده بر نشخوار فکری در افراد وابسته به مت آمفتامین

2) تبیین تأثیر درمان تلفیقی بر دشواری های تنظیم هیجانی در افراد وابسته به مت آمفتامین

3) تبیین تأثیر درمان تلفیقی بر ذهن آگاهی در افراد وابسته به مت آمفتامین

4) تبیین تأثیر درمان تلفیقی بر اندازه کاهش عود مصرف در افراد وابسته به مت آمفتامین

5) تبیین تأثیر کاربرد درمان صِرف «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری در افراد وابسته به مت آمفتامین

6) تبیین تأثیر کاربرد درمان صِرف «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر دشواری های تنظیم هیجانی در افراد وابسته به مت آمفتامین

7) تبیین تأثیر کاربرد درمان صِرف «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر اندازه کاهش عود مصرف مواد در وابستگان به مت آمفتامین

 

1- 5 پرسش ها و فرضیه های پژوهش

1-5-1 پرسش های پژوهش

1- آیا درمان تلفیقی، منجر به کاهش نشخوار فکری در وابستگان به مت آمفتامین می گردد؟

2- آیا درمان تلفیقی، منجر به کاهش (بهبود) دشواری های تنظیم هیجانی در وابستگان به مت آمفتامین می گردد؟

3- آیا درمان تلفیقی، بیش از کاربرد صِرف مدل درمانی رایج ماتریکس، منجر به کاهش عود مصرف مواد در وابستگان به مت آمفتامین می گردد؟

4- آیا کاربرد صِرف درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بیش از کاربرد درمان صِرف ماتریکس منجر به کاهش عود مصرف مواد در وابستگان به مت آمفتامین می گردد؟

 

1-5-2 فرضیه های پژوهش

1- درمان تلفیقی، منجر به کاهش نشخوار فکری در وابستگان به مت آمفتامین می گردد.

2- درمان تلفیقی، منجر به کاهش (بهبود) دشواری های تنظیم هیجانی در وابستگان به مت آمفتامین می گردد.

3- درمان تلفیقی، منجر به افزایش (بهبود) ذهن آگاهی در وابستگان به مت آمفتامین می گردد.

4- درمان تلفیقی، بیش از کاربرد صِرف مدل درمانی رایج ماتریکس، منجر به کاهش عود مصرف مواد در وابستگان به مت آمفتامین می گردد.

5- کاربرد صِرف درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»، می تواند منجر به کاهش نشخوار فکری در وابستگان به مت آمفتامین گردد.

6- کاربرد صِرف درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»، می تواند منجر به کاهش (بهبود) دشواری های تنظیم هیجانی در وابستگان به مت آمفتامین گردد.

7- کاربرد صِرف درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»، می تواند بیش از  کاربرد درمان صِرف ماتریکس، منجر به کاهش عود مصرف مواد در وابستگان به مت آمفتامین گردد.

 

[1]– The United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODCCP)

[2]– Apple and Kim-Apple

[3]– Zgierska

[4]– Methamphetamine (MA)

[5]– METH

[6]– Crystal

[7]– Speed

[8]– Amphetamine

[9]– Anglina

[10]-Heroin

[11]-Cocaine

[12]-Saldana and Barker

[13]– Narenjiha

[14]– Substance Use Disorders (SUDs)

[15]– Chronic Relapsing Conditions

[16]-Miller

[17]-Roozen

[18]– Compliance

[19]– Dropout

[20]– Methadone

[21]– Buprenorphine

[22]-Third Wave Cognitive Therapies

[23]-Hayes

[24]-Cayoun

[25]-Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

[26]-Kabat-Zinn

[27]-Reppere

[28]-Nolen-Hoeksema

[29]-Teasdale

[30]-Garnefski

[31]-Greenberg and Paivio

[32]-Berslin

[33]-Hayes and Feldman

[34]– Substance Dependency

[35]-Topp

[36]– Sychosis

[37]-McKetin

[38]-Semple

[39]-Nordahl

[40]-Rawson

[41]– Cognitive-Behavioral Interventions

[42]-Katz

[43]-Whitfield

[44]-Martin and Tesser

[45]-Skitch and Abela

[46]– Ruminative Response Style

[47]-Kumar

[48]– Avoidance

[49]– Mindfulness Meditation (MM)

[50]-Gross

[51]-Watanabe-Galloway

[52]– Inhibitory Deficit

[53]– Drug Craving

[54]– Aids

[55]– Hepatitis C

[56]– Compulsive Behaviors

[57]-Hayes and Feldman

[58]– Affective Clarity

[59]– Cognitive Flexibility

[60]-LeMoult

[61]– Maladoptive

[62]– Negative Affect

[63]– United States Dollar

[64]-Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)

[65]-Office of National Drug Control Policy (ONDCP)

[66]-Bowen

[67]– Cognitive-Behavior Therapies

[68]-Pickens

[69]-Farrel

تعداد صفحه : 141

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***