متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :بالینی

عنوان : ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بیرجند

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه تحصیلی

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته روانشناسی گرایش بالینی

 

عنوان:

ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90

 

استاد راهنما

دکتر محمود پناهی شهری

 

استاد مشاور

دکتر فاطمه شهابی زاده

تابستان  91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2-اظهار مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4- اهداف پژوهش.. 6

1-4-1-هدف علمی.. 6

1-4-2- هدف کاربردی.. 6

1-5-فرضیه های های پژوهش.. 6

1-6- متغیرهای پژوهش.. 7

1-6-1-تعریف مفاهیم نظری.. 7

1-6-2- تعریف مفاهیم عملیاتی.. 7

فصل دوم ادبیات و  پیشینه پژوهش

2-1-پیشینه نظری پژوهش(پایه های نظری) 9

2-1-1-تاریخچه اعتیاداینترنتی.. 9

2-1- 2- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت… 11

2-1- 3-طبقه بندی وابستگی به اینترنت… 12

2- 1- 4- ارزیابی.. 12

2- 1- 5- نشانگان بالینی.. 13

2- 1- 6- همه گیری شناسی.. 14

2-1- 7- اختلالات مختلط روانپزشکی.. 15

2-1-8- علایم آسیب شناختی بهره گیری از اینترنت(PIU) 16

2-1-9- تشخیص….. 17

2-1-10- علت شناسی ـ نظریه ها 19

2-1-11-اقدام های درمانی.. 25

2-1-12-عواقب منفی بهره گیری ازاینترنت… 27

2-1-13-DSM و وابستگی به اینترنت… 29

2-1-14- جذب شدن. 31

2-1-15-غرق شدن. 32

2-1-15-2-   انواع غرق شدن. 35

2-1-15-3-حالتهای غرق شدن. 36

2-2-پیشینیه عملی.. 39

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 39

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 45

فصل سوم روش شناسی پژوهش

3-1- روش پژوهش.. 49

3-2- جامعه آماری.. 49

3-3- نمونه پژوهش.. 50

3-3-1- حجم نمونه آماری.. 50

3-3-2- روش نمونه گیری.. 50

3-4-ابزارگردآوری آطلاعات… 50

3-4-1-آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT) 51

3-4-2-مقیاس جذب تلگن (TAS) 52

3-4-3 پرسشنامه تمایلات غرق شدن (ITQ) 54

3-5- روش اجرای پژوهش… 61

3-6- روش تحلیل داده ها 61

فصل چهارم یافتهها ونتایج پژوهش.. 62

4-1- مقدمه. 63

4-1- 2- نتایج آمار توصیفی.. 63

4-3-تحلیل فرضیه ها 65

فصل پنجم بحث وتفسیر نتایج.. 71

5-1- مقدمه. 72

5-2- بحث وتفسیر)مطالعه فرضیه ها( 72

5-3- معضلات و محدودیتهای پژوهش.. 74

5-4- پیشنهادات پژوهش.. 75

منابع ومآخذ. 76

پیوست… 83

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول (3-1) : تفسیر و طبقه بندی اعتیاد به اینترنت……………………………………………………………………………. 51

جدول (3- 2): تعداد گویه ها و همسانی درونی مقیاسها و نمره کل آزمون گرایش به غرق شدن (ITQ) 59

جدول (3- 3) : تعداد گویه ها و همسانی درونی مقیاسها و نمره کل مقیاس جذب شدن تلگن (TAS) 59

جدول (3– 4 ) :همبستگی مقیاسها و نمره کل آزمون گرایش به غرق شدن (ITQ) 60

جدول( 3-5) :  همبستگی مقیاسها و نمره کل مقیاس جذب شدن تلگن (TAS) 60

جدول(4- 1): میانگین و انحراف معیار پرسشنامه  اعتیاد به اینترنت در 4 گروه 64

جدول (4- 2) : نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین اعتیا به اینترنت در چهارگروه 64

جدول (4-3): تحلیل رگرسیون متغیر پیش بین(غرق شدن) 65

جدول شماره (4-4): تحلیل رگرسیون متغیرهای پیش بین(جذب ودیگر حالت های هشیاری) 65

جدول(4-5): ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت در تحلیل رگرسیون. 66

جدول  (4-6): ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و سن .. 67

جدول (4-7): آزمون لوین برای همسانی خطای واریانس و درجات آزادی.. 67

جدول (4- 8): تحلیل کواریانس (سن،جنسیت وتاهل،تعامل تاهل و جنست) 68

جدول(4-9): مقایسه زوجی میانگین اعتیاد  به اینترنت در چهار گروه 69

 

 

 

 

فهرست  نمودارها

نمودار (4-1) : میانگین اعتیاد به اینترنت در چهار گروه پس از حذف تاثیر سن…………………………………….. 70

 

فهرست اشکال

شکل 2-1  غرق شدن در واقعیت… 37

شکل 2- 2 غرق شدن به هنگام خواب دیدن (تصویر سمت راست) و خیالبافی (تصویر سمت چپ) 38

شکل 2-3 دو نفر در یک محیط مجازی ادراکی (مثلا یک فیلم) که یکی غرق شده (تصویر سمت راست)دیگری غرق نشده می باشد (تصویر سمت چپ) 38

شکل2- 4 دو نفر در یک محیط مجازی مفهومی.. 39

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

اینترنت شبکه­ی گسترده جهانی می باشد که شبکه‌های مختلف رایانه­ای در اندازه­های متعدد و حتی رایانه­های شخصی را با بهره گیری از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل می کند. این شبکه جهانی از طریق خطوط تلفن، رایانه­های شخصی و یا شبکه‌های رایانه‌ای را به یکدیگر متصل می کند و با اختصاص نشانی‌های الکترونیکی مشخص به هریک از آنها، برقراری ارتباط سریع و گسترده را میان کل کسانی که به شبکه متصل هستند، فراهم می کند و تبادل اطلاعات میان آنان را به صورت متن، صدا ، تصویر و فیلم میسر می‌سازد (دهقان، 1384). می‌توان گفت که شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهان می باشد. یک نقطه تلاقی عمومی می باشد که در آن میلیون‌ها نفر از بیش از 155 کشور جهان با هم در ارتباط قرار می‌گیرند. سازمان عظیمی می باشد که نظم آن از پیش تا حدودی تنظیم شده می باشد. آنان در هر آن، به کسب اطلاع درمورد مسایل مختلف، گفتگو، بازی، تجارت، جستجوی علمی، نظاره تصاویر مختلف، استماع صداها، آهنگ‌ها، نظاره فیلم‌ها و بسیاری اقدامات دیگر می‌پردازند. اینترنت یک بانک اطلاعاتی نیست، بلکه گسترده‌ترین و با اهمیت‌ترین شبکه کامپیوتری جهان می باشد و شاید نمونه­ای اولیه از بزرگراه­های اطلاعاتی ربع اول قرن بیست ویکم باشد. اینترنت درحکم مخزنی از اطلاعات خوب، بد، زشت و زیبا، اخلاقی و غیره اخلاقی می‌تواند تلقی گردد (داور پناه، 1382).

جالب ترین پدیده­ی فلسفی که تا کنون اینترنت ممکن ساخته، یک دنیای مجازی به نام “زندگی دوم”می باشد. زندگی دوم همچنین امکان زندگی و صرف وقت در دنیایی مجازی را برای فرد فراهم می­کند که ممکن می باشد بسیار مهیج­­تر از دنیای واقعی باشد (فارسی نژاد، 1389).

اما اینترنت و دنیاهای مجازی که فراهم ساخته، فرصت گریزهایی در مقیاسی بسیار بزرگتر به ماعرضه              می­کند. در واقع، به لطف دنیاهای مجازی مانند زندگی دوم، ما می­توانیم محدویت­های خود را فراموش کنیم و خود را در فرادنیایی امن و غنی غوطه­ور کنیم. به این ترتیب، به دوراهی می­رسیده­ایم و بایستی دنیای خود را انتخاب کنیم (همان منبع).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: ارائه مدلی جهت بهینه سازی مسیر ویزیت فروشندگان با در نظر گرفتن یکنواختی بار کاری و حل مدل با الگوریتم ژنتیک GAو مقایسه خروجی نتایج با الگوریتم مورچگانACO

عده­ای درمورد­ی اثرات زندگی در دنیای مجازی برای مدتی طولانی نگرانند. بعضی تأثیرات آن ممکن می باشد روحی باشد، مثل اعتیاد و بعضی ممکن می باشد جسمی (فیزیکی) مثل سرگیجه (برات زاده، 1382).

پس محیط مجازی یا سایبراسپیس[1]محیطی می باشد که نظامهای رایانه­ای شبکه جهان آن را ایجاد کرده می باشد. امروزه اصطلاح محیط مجازی به صورت گسترده­ای در ارتباط با اینترنت به کار می رود. ویلیام گیبسون که برای اولین بار این واژه را به کاربرد آن را چنین تصویر کرده می باشد: غرق شدن کامل احساسات بشر به گونه مصنوعی در محیطی زایا. در چنین محیطی ماشین تجربه حسی بشر یجاد می­کند و این حس در مغز بشر پرورانده می گردد (داورپناه، 1382).

1-2- اظهار مسئله

دسترسی به اینترنت پدیدهای رو به گسترش می باشد و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره بهره گیری کنندگان قرار می­گیرند در حال حاضر و با در نظر داشتن تعداد آمارهای موجود چند ساله اخیر، تعداد کاربران اینترنت در کشور ما 25 برابر شده و بیش از 64 /0 از کاربران ایرانی در منزل از اینترنت بهره گیری می­کنند این مسئله نشان دهنده تمایل گسترده بهره گیری از این ابزار اطلاع رسانی می باشد (ارشلو، 1385). ایوان گلدبرگ، روان پزشکی از دانشگاه کلمبیا اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای 1995 مطرح نمود واژه اعتیاد به اینترنت را ابداع و معیارهای تشخیصی آن را ثبت نمود (شایق و همکاران، 1388). اگر چه اعتیاد به اینترنت اولین بار در سال 1995 مطرح گردید اما جامعه علمی قبلاً با مفاهیمی از قبیل اعتیاد به فناوری اعتیاد به رایانه و اعتیاد به بازیهای رایانه­ای آشنا بود در واقع این تفکر که بهره گیری از رایانه ممکن می باشد به صورت عادت اجباری یا حتی رفتاری اعتیاد آمیز و غیر قابل ترک در آید ازدهه 1970 شکل گرفت (آتش پورو همکاران، 1384). در مورد آمارشیوع اعتیاد به اینترنت در جوامع مختلف آمار متعددی هست اما به گونه میانگین نسبت معتادان حدود 2 تا 5 میلیون در ازاء هر 50 میلیون بهره گیری کننده معمولی برآورد شده می باشد به تعبیری می­توان گفت که تقریباً 5 تا 10 درصد بهره گیری کنندگان از اینترنت دچار مشکل اعتیاد به اینترنت هستند(علوی و همکاران، 1388). اعتیاد به معنای بروز شرایطی می باشد که در آن افراد به صورت جسمی و روانی یک نوع ماده خاص ویژه مواد مخدر وابستگی پیدا می­کنند بسیاری از پژوهشگران مفهوم اعتیاد را برای توجیه انواع خاصی از رفتارهای مشکوک نیز به کار می­برند زیرا یافته­ها و نشانه­های اعتیاد به عنوان اعتیادهای رفتارمحور طبقه­بندی می­شوند. پس اعتیاد به اینترنت نیز اعتیاد رفتار محور محسوب می­گردد (درگاهی و رضوی، 1386). کاربران ممکن می باشد به قسمت­های مختلف اینترنت مانند چت یا سایر قسم ها اعتیاد پیدا کنند (ویزشفر، 1386). اعتیاد به اینترنت با فوبی اجتماعی و اعتیاد به اینترنت با فوبی اجتماعی و اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی، اختلال دو قطبی، معضلات در روابط بین فردی، اختلال اضطرابی و تکانه ای، خودکشی و پرخاشگری، افسردگی و انگیختگی بالا در ارتباط بوده می باشد (خواجه موگهی، 1389).

مقصود از جذب شدن، عطف توجه و درگیر شدن عمیق با موضوع توأم با نفوذناپذیری پیش روی رویدادهایی می باشد که معمولاً توجه فرد را به خود جلب می     کنند. در این حال اطلاعات به گونه­ای غیر معمول و منحصر به فرد ارزیابی می شوند. به هنگام جذب، رویدادهای زمینه­ای و مزاحم اطراف نادیده گرفته می شوند. در این حالت فرد پیش روی عوامل مزاحم نفوذناپذیراست. البته به نظر روچ و مک کانکی[2] (1990) ممکن می باشد فردی که جذب چیزی شده می باشد رویداداهای اطراف خود را نادیده بگیرد اما در عین حال نسبت به آنها آگاه باشد و اضافه می کنند که می توان جذب را به عنوان زمینه (صفت) و یا تجربه (حالت) در نظر گرفت. گر چه جنبه صفت جذب شدن به خوبی مطالعه شده می باشد، جذب به عنوان یک حالت بخوبی مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. کسی که در این رگه و صفت بالاست ممکن می باشد مدتها مسحور غروب خورشید و مدتها به لکه­ای خیره گردد. در این حالت فرد مجذوب جنبه­ای معمولاً نامتعارف و ذهنی از چیزی می­گردد که به آن توجه  می­کند. این موضوع ادراکی یا تصوری، توجه فرد را در اختیار می­گیرد و حاضر و واقعی تلقی می گردد. تلگن[3] (1982) در تبیین مفهوم جذب به نظر مزلو[4]  (1968) و مفهوم مسحور شدن و جذب که ویژگی تجربیات اوج می باشد تصریح می کند. مقصود از این گونه تجربیات، لحظاتی می باشد که بخودی خود ارزشمند می باشد. جذب حاصل توجه همه جانبه می باشد، یعنی درگیر شدن کامل منابع ادراکی، حرکتی، تصوری و شناختی به نمود یگانه­ای از چیزی که به آن توجه می گردد جذب یک ویژگی و رگه پایدار شخصیتی می باشد و بین دو جنس تفاوتی در این رگه نظاره نشده می باشد (تلگن و همکاران، 1988، پناهی شهری، 1388). در فرهنگ آکسفورد غرق شدن به این معانی آمده می باشد: “فرو رفتن در آب، سایر مایعات یا چیزهای دیگر و جذب شدن در بعضی شرایط، اعمال، علاقه ها و از این قبیل”. غرق شدن، احساس عمیقاً درگیر شدن و چیزی را واقعی باور کردن می باشد (ایجسلستیجن[5] و همکاران، 2001).

[1] – Cyberspace

[2] – Roche & McConkey

[3] – Tellgen, A.

[4] – Maslow

[5] – Ijsselsteijn, et al

تعداد صفحه : 103

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***