متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی داخلی

عنوان : ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی در استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش: بازاریابی داخلی

عنوان:

ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی در استان گیلان

استاد راهنما:

 دکتر محسن اکبری 

نیمسال تحصیلی:

مرداد 93 – 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ………….3

1-2) تشریح و اظهار مسئله……………………………………………………………………………………… ………….3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………… ………….5

1-4) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… ………….6

1-5) چهارچوب نظری………………………………………………………………………………………… ………….6

1-6) فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………… ………….7

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………… ………….7

1-8) قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………… ………….9

1-9) جمع بندی…………………………………………………………………………………………………. ………….9

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1) بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………………….. ………..12

2-2) تاریخچه بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………. ………..14

2-3) اجزای بانکداری الکترونیک در ایران………………………………………………………………… ………..18

2-4) کارت های اعتباری………………………………………………………………………………………. ………..18

2-5) تشریح مفهوم عملکرد…………………………………………………………………………………… ………..26

2-6) عملکرد سازمانی ………………………………………………………………………………………… ………..28

2-7) ابعاد ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………. ………..28

2-8) انواع ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………… ………..29

2-9) فرآیند ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………….. ………..31

2-10) اهداف ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………. ………..31

2-11) مدل های شناخته شده در زمینه ارزیابی عملکرد (فرایندها و چارچوبها) ………………….. ………..31

2-11-2) ماتریس عملکرد (1989)………………………………………………………………………….. ………..32

2-11-3) مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991)……………………………………………………………. ………..32

2-11-4) هرم عملکرد (1991)………………………………………………………………………………. ………..33

2-11-5) کارت امتیازدهی متوازن (1992)…………………………………………………………………. ………..33

2-11-6) فرایند کسب و کار  (1996)……………………………………………………………………… ………..34

2-11-7) تحلیل ذی نفعان (2001)…………………………………………………………………………. ………..35

2-11-8) مدل تعالی سازمان………………………………………………………………………………….. ………..36

2-11-9) چارچوب مدوری و استیپل (2000)……………………………………………………………. ………..36

2-12) سودآوری………………………………………………………………………………………………… ………..38

2-13) رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………. ………..38

2-14) احساس امنیت مشتری………………………………………………………………………………… ………..42

2-15) پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………. ………..43

2-16) جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ………..54

3-2 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ………..54

3-3) جامعه و نمونه آماری پژوهش…………………………………………………………………………… ………..55

3-3-1) جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………….. ………..55

3-3-2) نمونه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………… ………..55

3-4) روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………. ………..57

3-5) روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………. ………..58

3-5-1) روایی……………………………………………………………………………………………………. ………..58

3-5-2) پایایی……………………………………………………………………………………………………. ………..58

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………. ………..59

3-6-1) تجزیه و تحلیل با بهره گیری از آمار توصیفی……………………………………………………… ………..59

3-6-2) تجزیه و تحلیل با بهره گیری از آمار استنباطی……………………………………………………… ………..60

3-6-3 ) تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………………… ………..60

3-6-4) آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………………………. ………..61

3-6-5) تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری……………………………………………………………… ………..61

3-6-6 ) آزمون کلموگروف –  اسمیرنف………………………………………………………………………………………62

3-6-7 ) آزمون t-value……………………………………………………………………………………… ………..62

3-6-8 ) تحلیل عاملی تأییدی………………………………………………………………………………… ………..63

3-6-9 ) شاخص های برازندگی…………………………………………………………………………….. ………..64

3-6-9-1 ) آزمون خی –  دو………………………………………………………………………………. ………..64

3-6-9-2 ) شاخص RMSEA …………………………………………………………………………… ………..64

3-10) جمع بندی……………………………………………………………………………………………….. ………..64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1) مقدمه:………………………………………………………………………………………………………. ………..67

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:…………………………………………….. ………..68

4-3)  توصیف متغیر های پژوهش:……………………………………………………………………………. ………..71

4-4) آزمون فرضیات پژوهش:…………………………………………………………………………………. ………..73

4-5) یافته های جانبی پژوهش ……………………………………………………………………………….. ………..79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ………..84

5-2) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… ………..84

5-2-1 ) نتایج مطالعه توصیفی داده ها…………………………………………………………………….. ………..84

5-2-2 ) نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………….. ………..85

5-3 ) پیشنهادات بر مبنای یافته های پژوهش………………………………………………………………. ………..86

5-4) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………….. ………..87

5-5 ) پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………… ………..88

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………….. ………..89

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………. ………..96

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………109

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                           صفحه

 

جدول 2-1) ابعاد مدل سرکوال………………………………………………………………………………………………………………… …………42

جدول 2-2) پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. …………47

جدول 3-1) ضرایب آلفای کرونباخ  مربوط به متغیر ها…………………………………………………………………………… …………59

جدول 4-1)  توصیف متغیر جنسیت……………………………………………………………………………………………………….. …………68

جدول 4-2) توصیف متغیر سن……………………………………………………………………………………………………………….. …………69

جدول 4-3) توصیف متغیر تحصیلات…………………………………………………………………………………………………….. …………70

جدول 4-4) توصیف متغیر  سودآوری…………………………………………………………………………………………………….. …………71

جدول 4-5) توصیف متغیر احساس امنیت مشتریان………………………………………………………………………………… …………71

جدول 4-6) توصیف متغیر  رضایت مشتریان………………………………………………………………………………………….. …………71

جدول 4-7) توصیف متغیر تنوع کاربرد کارتهای ATM…………………………………………………………………………. …………72

جدول 4-8) توصیف متغیر بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………….. …………72

جدول4-9) اختصار وضعیت مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای  ATMو بهبود عملکرد………………… …………73

جدول4-10) تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای ATM و بهبود عملکرد………………… …………73

جدول4-11) ضرایب مدل های رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای  ATMو بهبود عملکرد……………………. …………74

جدول4-12) اختصار وضعیت مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای ATM و سودآوری…………………….. …………74

جدول4-13) تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای  ATMو سودآوری……………………… …………75

جدول4-14) ضرایب مدل های رگرسیون بین تنوع کاربرد کارت های  ATMو سودآوری……………………… …………75

جدول4-15) اختصار وضعیت مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای ATM و رضایت مشتریان………….. …………76

جدول4-16) تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای ATM و رضایت مشتریان……………………76

جدول4-17) ضرایب مدل های رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای  ATMو رضایت مشتریان………………………..77

جدول4-18) اختصار وضعیت مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای  ATMو امنیت مشتریان……………………..77

جدول4-19) تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای  ATMو امنیت مشتریان………………. …………78

جدول 4-20) ضرایب مدل های رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای ATM و امنیت مشتریان…………………………78

جدول4-21) آزمون تی وضعیت موجود متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………….. …………79

جدول4-22) آزمون تی وضعیت موجود متغیرهای پژوهش در دو بخش……………………………………………………. …………80

جدول4-23) آزمون تی مقایسه متغیرهای پژوهش در دو بخش………………………………………………………………….. …………81

جدول 4-24) اختصار مدل رگرسیون در دو بخش خصوصی و دولتی………………………………………………………. …………82

 

فهرست نمودار و اشکال

عنوان                                                                                                            صفحه

 

شکل1-1) مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………….. ………….7

شکل 2-1) مدل فورنل…………………………………………………………………………………………. ………..40

شکل2-2) مدل کانو ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………..41


چکیده

بهره گیری از کارت های ATM یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی می باشد که موجب تسهیل در ارائه وجوه نقد و سرعت انتقال وجوه و همین گونه دقت و کاهش حجم عملیات مربوط به ارائه پول را فراهم می آورد. اصلاحات ساختاری در بخش های واقعی و مالی اقتصاد ایران و بانک های کشور دربر دارنده مؤلفه های گوناگونی می باشد. گویا  شناسایی عوامل بهبود عملکرد در نظام بانکی می تواند پیش نیازی برای ایجاد تحول در نظام بانکداری ایران باشد. که پژوهش حاضر به مطالعه این سوال می پردازد که آیا تنوع کاربرد کارتهای ATM  بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی تاثیرگذار می باشد؟

روش پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی از نوع علی می باشد. جامعه آماری انتخاب شده مشتریان (دارندگان کارت ATM) بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان می باشند که تعداد 400 نمونه از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بهره گیری گردید. به مقصود تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون و تحلیل واریانس بهره گیری گردید.

با در نظر داشتن نتایج به دست آمده نظاره گردید تنوع کاربرد کارت های ATM  بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان تاثیرگذار می باشد و شدت ارتباط بین تنوع کاربرد کارتهایATM   و بهبود عملکرد برابر 640/0 می باشد؛ از طرفی ضریب تعیین نیز برابر با 409/0 می باشد که بیانگر آنست که متغیر تنوع کاربرد کارتهایATM   در حدود 41 درصد متغیر بهبود عملکرد را تبیین می کند. همچنین تنوع کاربرد کارتهای ATM بر ابعاد  بهبود  عملکرد  بصورت جداگانه نیز تاثیرگذار می باشد.

کلمات کلیدی: بهبود عملکرد، سودآوری، رضایت مشتری، احساس امنیت مشتری، کارت ATM

 

فصل اول

کلیات پژوهش


1-1) مقدمه

از ویژگی‌های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تکنولوژی  ارتباطات و اطلاعات و بکارگیری آن جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات می‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود 20 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی 15 سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع 5/8 درصدی برخوردار بوده می باشد. این پیشرفت‌، بانکداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمده‌ای در این صنعت گردیده می باشد. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکداری الکترونیکی ظهور یافته می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی رابطه بین تصویر ذهنی از برند با وفاداری مشتریان

صنعت بانکداری ایران به عنوان یکی از پایه های تاثیر گذار در اقتصاد کشور تأثیر تعیین کنندهای در فعالیت های اقتصادی کشور اعمال می کند. شکاف موجود میان صنعت بانکداری ایران و بانکداری روز دنیا بیانگر فاصله معنی دار بانک های ایرانی با استاندارد های بین المللی  می باشد. وجود چنین شرایطی لزوم تجدید نظر در روابط بین نظام  بانکداری و مشتریان به عنوان منبع اصلی درآمد و موفقیت سازمان را ضروری می سازد. مشتریان را بایستی دلیل وجودی سازمان به حساب آورد پس نه تنها شناخت نیاز های عیان آنان، پیش بینی، تعیین و هدایت نیاز های پنهان مشتریان، طراحی و اجرا ی برنامه های ارائه خدمات در جهت رفع این نیاز ها برای جذب مشتری از ارکان اساسی هرگونه فعالیت در سازمان می باشد. شعار معروف ”همیشه حق با مشتری می باشد” اگر به درستی اجرا گردد می تواند باعث کسب موفقیت در نظام بانکداری کشور گردد. به کارگیری جدیدترین روشهای بازاریابی در زمینه مشتری مداری و کسب رضایت مشتری باعث موفقیت سازمان می گردد. زمانی که بتوانیم نیاز های مشتریان را نسبت به رقبای دیگر زودتر تشخیص داده و با ارائه راهکارهای مناسب مشتریانمان را زودتر از رقبا شناسایی و جذب نماییم؛ آنگاه سازمانی موفق خواهیم بود.

این فصل شامل اظهار مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، چهارچوب نظری، فرضیات پژوهش، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و قلمرو پژوهش می باشد.

1-2) تشریح و اظهار مسئله

بهره گیری از کارت های ATM یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی می باشد که موجب تسهیل در ارائه وجوه نقد و سرعت انتقال وجوه و همین گونه دقت و کاهش حجم عملیات مربوط به ارائه پول را فراهم می آورد. اصلاحات ساختاری در بخش های واقعی و مالی اقتصاد ایران و بانک های کشور در بر دارنده مؤلفه های گوناگونی می باشد. گویا شناسایی عوامل بهبود عملکرد در نظام بانکی می تواند پیش نیازی برای ایجاد تحول در نظام بانکداری ایران باشد. از آن جاییکه در سازمان ها به بهبود عملکرد و رشد آن، چندان پرداخته نشده و از طرفی بهره گیری از ابزار مناسب برای کاهش حجم کار و شناسایی و ارضاء نیازهای مشتریان به خوبی صورت نمی گیرد، چنین به نظر می آید که شناخت و بکارگیری ابزار مناسب در بانک ها با در نظر داشتن پولی شدن اقتصادها و پیشرفتهای علمی در زمینه تجارت الکترونیک می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. که با بهره گیری از آن بتوان در زمان های مختلف، تغییرات به وجود آمده در اندازه رضایت و احساس امنیت مشتریان و همین گونه سودآوری بانک ها را مورد مطالعه و سنجش قرار داد ( براداران حسن زاده و همکاران، 1388، ص190 ).

بانکداری الکترونیکی را می توان بهره گیری و نمایش تکنولوژی های گوناگون و متفاوت خدمات و گسترش ماشین های خودپرداز و ارائه مستقیم صورت حساب، پرداخت خودکار و انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری خانگی تعربف نمود. در انتقال الکترونیکی وجوه یک وظیفه مهم هست و آن امکان دسترسی سریع و پیوسته به وجوه می باشد. مطالعات زیادی جهت نشان دادن قسمت های سودآور و قابلیت سوددهی بانکداری پیوسته الکترونیکی صورت گرفته می باشد (  Pikkarainen, 2004, p. 225). امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران ضرورت تحول در نظام بانک های دولتی کشور بیش از هر زمان دیگر ملموس و قطعی می باشد. لازم می باشد با در نظر داشتن نقشی که این نظام بانکی شایسته و کارآمد در شکل گیری برنامه های توسعه دارد به عنوان یکی از اساسی ترین برنامه های توسعه کشور به آن توجه گردد (الوانی و ریاحی، 1382، ص20). با پولی شدن اقتصادها اهمیت و تأثیر سیاست های پولی، ارزی در بانکداری کشورها روزافزون گردیده می باشد، بانکداری به جهت نقشی که در هدایت نقدینگی و خلق اعتبار در جامعه دارد مهم می باشد. بانک ها و بعضی از مؤسسات مالی و اعتباری در سال های اخیر مبادرت به صدور کارت های اعتباری نموده اند که این کارت ها نیز به نوبه خود یک نوع پول آفرینی محسوب می شوند. از آنجاییکه که مردم علاقه مند به ذخیره پولی هستند که پیش روی خطرات مصون باشد و از طرف دیگر بانکدار؛ سلامت، راحتی، سهولت انتقال و خدمات دفترداری را با هزینه بسیار کم و یا بدون هزینه برای آن ها فرهم نماید. پس کارت پول یا کارت بانکی از حدود 50 سال پیش متداول گردید. و هدف اصلی و اولیه از ایجاد کارت پول، جایگزین کردن آن به جای سکه و اسکناس بوده تا امنیت جانی و مالی صاحبان آن فراهم گردد و کاستن از هزینه های واحدهای تحویل و نگه داری و غیره در بانک ها بوده و می باشد. پس عملکرد مطلوب و مورد انتظار بانک منوط به ایجاد محیطی می باشد که در خور آن بوده و مدیران متولی و مسئول آن می باشند. به کارگیری ابزار مناسبی همچون کارت های بانکی به دلیل مزایایی زیرا کاستن از زمان انتظار و سرعت در نقل و انتقال وجوه در کنار طریقه رو به رشد فن آوری، تشکیل مفهومی در برگیرنده پول مجازی با بهره گیری از ابزار الکترونیکی باعث پیدایش تحولی در صنعت بانکداری و گرایشی با عنوان تجارت الکترونیکی گردیده می باشد. تجارت الکترونیک شامل تمام فرم های مبادلات تجاری و بازرگانی از قبیل خرید و فروش کالا و خدمات به کمک ابزار الکترونیکی همچون تلفن، تلویزیون، کامپیوتر و اینترنت و غیره می باشد ( Mazloumian, 2004, p. 2 ).

توسعه فزاینده سیستم مالی در کشورهای در حال توسعه و گسترش روزافزون بانک های تجاری و سازمانهای بیمه و مؤسسات پرداخت کننده مستمری فضای رقابتی خاصی را پیش روی سازمان ها قرار داده می باشد ( بهمن پور، 2003، ص12 ). پس با شناخت نیازها و انتظارات مشتریان محیط کار و دیگر عوامل مؤثر بر رفتار مشتریان و کارکنان می توان کارایی و اثربخشی را معنا نمود و بهبود عملکرد را عینیت بخشید ( کردنائیج و دلخواه، 1383، ص4 ). با در نظر داشتن اینکه در هر بانکی سیستم بانکداری مسئول پیگیری و تخمین  بهره و سرمایه گذاری داراییهای مشتریان در یک مکان مطمئن می باشد به نحوی که بالاترین اندازه رضایت مشتریان بانک را به دنبال داشته باشد. و چنین عملکردی مستلزم بهره گیری از ابزار مناسب می باشد (ابراهیمی، 2002، ص6). پس آن چیز که در این پژوهش اهمیت دارد، پاسخ به این سئوال می باشد که، آیا تنوع کاربرد کارت های

ATM بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی تاثیرگذار می باشد؟

تعداد صفحه : 122

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***