متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :بیمه

عنوان : ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های  نتایج مدل EFQM

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی

  گرایش: بیمه


عنوان:

ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های

نتایج مدل EFQM

(مطالعه موردی: نمایندگی و شرکت های بیمه ایران وپاسارگاد)


استاد راهنما:

دکتر اشرف شاه‌منصوری

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 1

فصل اول. کلیات پژوهش———— 2

1-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 3

1-2- اظهار مساله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 4

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش——– 6

1-4- چهار چوب نظری پژوهش——– 7

1-5- سوال اصلی پژوهش———— 8

1-6- اهداف پژوهش—————- 8

1-7- فرضیه اصلی پژوهش———– 8

1-8- تعاریف مفهومی متغیر———- 8

1-8-1- تعریف عملیاتی متغیر——– 8

1-9- قلمرو پژوهش—————- 9

فصل دوم. ادبیات پژوهش———— 10

2-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 11

2-2- مدل پیشرفته مدیریت کیفیت جامع- 11

2-3- گروه کنترل کیفیت (QCC)—– 12

2-4- تاریخچه جوایز کیفیت در ایران— 13

2-5- تاریخچه EFQM ———— 14

2-6- تاریخچه مدل تعالی در جهان—– 15

2-7- تعاریف تعالی—————- 18

2-8- مزایا مدل تعالی سازمانی——– 19

2-9- نقاط اشکال مدلEFQM——- 20

2-10- جایزه ملی کیفیت ایران INQA- 21

2-11- آشنایی با تعالی سازمانی——– 21

2-12- اهداف مدل سرآمدی EFQM — 21

2-13- نمایی از مدل EFQM ——- 22

2-14- معیارهای تعالی سازمانی مدل EFQM————- 22

2-15- علت های انتخاب مدل تعالی در ایران- 26

2-16- پیشینه پژوهش————— 27

فصل سوم. مواد و روش‌ها———– 29

3-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 30

3-2- نوع و روش پژوهش———— 30

3-3- جامعه آماری—————- 30

3-4- نمونه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 31

3-5- روش هاوابزارجمع آوری داده ها واطلاعات———– 31

3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری— 32

3-6-1-روایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 33

3-6-2- پایایی(اعتبار)————– 33

3-7- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات—– 35

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها—- 36

4-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 37

4-2-1 توصیف متغیرهای پژوهش——- 38

4-2-2- EFQM-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 38

4-2-3- efqm در بیمه ایران——— 39

4-2-4- efqm در بیمه پاسارگاد—— 40

4 -3- آزمون فرضیه پژوهش———– 41

4-3-1-آزمون فرضیه————— 41

فصل پنجم. نتیجه‌گیری————- 43

5-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 44

5-2- نتایج آمار توصیفی———— 44

5-2-1- EFQM-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 44

5-2-2-efqm در بیمه ایران——— 44

5-2-3- efqm در بیمه پاسارگاد—— 44

5-2-4- میانگین سوال متغیر پژوهش —- 44

5-3-نتایج آزمون فرضیه————- 45

5-4- پیشنهادهای پژوهش———— 45

5-5- پیشنهادات برای پژوهش های آینده- 47

5-6- محدودیت های پژوهش———- 47

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 48

پیوست‌ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 50

پرسش نامه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—55


«فهرست جداول»

عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول4-5- جدول توصیفی efqm—– 38

جدول4-6- جدول توصیفی efqm  در بیمه ایران———– 39

جدول 4-7- جدول توصیفی تاثیر efqm  در بیمه پاسارگاد—- 40

جدول 4-8- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ————– 41

جدول 4-9- جدول آزمون من ویتنی ((U عملکرد بیمه های ایران و پاسارگادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 42

 

«فهرست نمودارها»

عنوان                                                                                                   صفحه

 

نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام efqm– 38

نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام efqm  در بیمه ایران——– 39

نمودار 4-7- نمودار هیستوگرام تاثیر efqm  در بیمه پاسارگاد– 40

 

چکیده

در پیشروی به سمت تعالی معضلات و موانع زیادی عیان می شوند که این مساله ،اهمیت در نظر داشتن ارزیابی را نشان می دهد، ارزیابی عملکرد سازمان به گونه جامع در خور اعتماد همواره یکی از دغدغه های اصلی ذینفعان و مدیران سازمان می باشد زیرا ارزیابی عملکرد می تواند باعث آگاهی از اندازه پیشرفت در بهبود عملکرد هر سازمان ویژه واحد های خدماتی می گردد.و در نتیجه فرصت لازم برای ارتقا کیفیت عملکردساختارهای خدماتی ویاتولیدی راایجاد نماید.از الگو های معروف در ارتقای ارزیابی ،الگوی تعالی EFQM می باشد.رویکرد اعطا جایزه کیفیت ملی و سرآمدی سازمان بر این واقعیت تاکید دارد که بقا در رقابت جهانی مستلزم بهبود عملکرد در مقیاس جهانی می باشد.مدل تعالی سازمانی به عنوان یک ابزار فراگیر و توجه جامع به تمامی زوایای سازمان ها به کمک مدیران می آید تا آن ها را در شناخت دقیق تر سازمان تحت امر خود یاری نماید.هدف پژوهش حاضر این می باشد که صنعت بیمه را با بهره گیری از مدل  EFQMمورد ارزیابی قرار دهدو همچنین از موفقیت این سازمان در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف خود در معیار های مختلف مدل آگاهی یابد.روش پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی  واز نظر روش پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد.جامعه آماری   شامل کلیه مدیران  شرکتها ونمایندگی های بیمه ایران و پاسارگاد می باشد .ابزار سنجش و اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسش نامه بوده،و روش گردآوری اطلاعات و داده ها میدانی و ازروش تجزیه و تحلیل اطلاعات من ویتنی بهره گیری گردید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

نتایج پژوهش عبارت می باشد از:

عملکرد شرکت های بیمه های مختلف بر مبنای نتایج مدلEFQMبا یکدیگر متفاوت می باشد.

کید واژه:مدل تعای سازمانیEFQM،ارزیابی عملکرد،حوزه توانمند سازها،حوزه نتایج.

 

1-1- مقدمه

دنیایی که در آن به سر می بریم بسیار پیچیده و واجد دو ویژگی عمده ،منابع محدود و نیازهای نامحدود می باشد. همین عامل موجب توجه روز افزون به کیفیت و بهره وری گردیده می باشد. بهبود در عملکرد سازمان ها، می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی چالش های پیش روی سازمان و کسب و بازخور و اطلاع از اندازه اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مورد هایی که به بهبود جدی نیاز دارند گردد. ارزیابی عملکرد و اندازه دسترسی به اهداف مانند نیازهای محسوس در هر سازمان می باشد در همین راستا مدل تعالی سازمانی بعنوان ابزار قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخودار بوده و توانسته تا حدود زیاد، در آسیب شناسی سازمانی تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد بهره گیری قرار گیرند.(بزاز جزایری،1386،ص57)

با به کارگیری این مدل ها ضمن اینکه سازمان می تواند اندازه موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهد می تواند، عملکرد خود را با سایر سازمان ها بویژه بهترین آن ها مقایسه کند.

در این پژوهش قصد داریم صنعت بیمه را با بهره گیری از مدل EFQM مورد ارزیابی قرار دهیم و همچنین از موفقیت این سازمان در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف خود در معیارهای مختلف مدل آگاهی یابیم.

تحولات جدید باعث شده تا بخش خدمات با سرعت زیادی گسترش پیدا کند. یکی از زیر بخش های خدمات بیمه می باشد که جایگاه ویژه ای دارد زیرا که این بخش با قشر وسیعی از جامعه ارتباط دارد در این راستا گویا که با مطرح کردن اصول کیفیت در این بخش بتوان فرایند ارائه خدمات را بهبود داد و رضایت مراجعان را تامین نمود.(عرب وحید، 1389).

چارکر علل ارزیابی عملکرد را به شکل زیر اظهار می کند:

  1. ارزیابی عملکرد، مشخص می کند که مشکل کجاها هست و کجاها نیاز به بهبود دارد.
  2. ارزیابی عملکرد، سازمان کمک می کند تا فرایند هایش را بخوبی بشناسد و به این شناخت برسد. که چه چیزی را می توانند و چه چیزی را نمی دانند(PARKER,2002,P7)

مدل های تعالی سازمانی بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخودار بوده اند مدل های تعالی سازمانی به گونه ای طراحی شده اند که به عنوان ابزار مناسبی برای رقابت و هم برای آسیب شناسی ، طراحی برنامه های توسعه سازمانی کاربرد دارد.

مدل EFQM ، مدلی جدید جهت ارزیابی عملکرد می باشد که سازمان را نسبت به روشهای سنتی به صورت جامع تری مورد ارزیابی قرار می دهد. یکی از برتری های این مدل بهره گیری از ابزاری قوی جهت امتیاز دهی سازمان ها به نام منطق RADAR می باشد. (محبی مقدم،1387)

تعداد صفحه : 71

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت