متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت صنعتی

گرایش : مالی

عنوان : ارزیابی پذیرش سیستم  مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته  براساس نظریه یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری(UTAUT)

دانشکده ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (مالی)

ارزیابی پذیرش سیستم  مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته  براساس نظریه یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری(UTAUT)

استاد راهنما

دکتر احمدرضا قاسمی

استاد مشاور

دکتر مهدی شیرمحمدی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده پژوهش

در طی دهه­ی اخیر،  با توجه رشد روز افزون حجم اطلاعات در سازمان ها و پیچیدگی های ایجاد شده در فرایند های کاری به واسطه بزرگ شدن سازمان ها اهمیت حرکت به سمت بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی بیش از پیش جهت افزایش کارایی و اثربخشی سازمانها، نیاز می باشد. که شکل گیری این امر بایستی بهره گیری از این ابزار ها در سازمانها توسط کارکنان مورد پذیرش واقع گردد. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین­کننده پذیرش سیستمهای اطلاعاتی توسط کاربران را عیان می­سازد. درک عواملی که موجب پذیرش فناوری­های جدید می­گردد و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری­های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته گردد از پژوهش­های مهم در زمینه شناسایی و تبیین رفتار مصرف کننده می باشد.  با در نظر داشتن این مطلب این پژوهش با هدف شناسایی عوامل دارای ارتباط با درک مفید بودن و سهولت بهره گیری از خدمات سیستم های اطلاعاتی توسط کارکنان، تبیین رفتار کارکنان سازمانها در ارتباط با سیستم های اطلاعاتی با تمرکز بر سیستم مدیریت اطلاعات پروژه براساس نظریه پذیرش و بهره گیری از فناوری، شناسایی جایگاه متغییرهای محیطی در مدل رفتار کارکنان، به نحوی که با کنترل آنها امکان تغییر توجه و افزایش بهره­گیری آنها از سیستم های اطلاعاتی در راستای کاهش زمان و افزایش بهره­وری و ایجاد ارزش افزوده برای  سازمان ها  انجام شده می باشد.

مدل مفهومی پژوهش، نظریه یکپارچه پذیرش و بهره گیری از فناوری می باشد که آن را می توان حاصل تلفیق سازه­های اصلی چندین مدل معروف در زمینه پذیرش فناوری دانست. سازه­های اصلی پژوهش عملکرد مورد انتظار، کوشش مورد انتظار، تاثیرات اجتماعی و تسهیل شرایط می باشد که با قصد رفتاری و به تبع آن رفتار بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی ارتباط دارد. به علاوه سازه­های مدل، اعتماد به سیستم­های مدیریت اطلاعات پروژه نیز به مدل اضافه شده که نتایج پژوهش بیانگر برازنده بودن مدل می باشد. روش پژوهش در این پژوهش مطالعات کتابخانه­ای و پرسشنامه می باشد.  با ترجمه­ی پرسشنامه­ها­ی استاندارد در این حوزه و انجام تحقیقات پیش آزمون و بهره­گیری از روش­های میدانی نظرات کارشناسان در حوزه­ی بهره گیری­ از سیستم های مدیریت اطلاعات پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ آزمون پیش مطالعه در مرحله­ی نخست 904/ 0 بوده که پس از حذف گزاره­هایی که اعتبار پرسشنامه را کاهش داده این اندازه به مقدار 922/0  افزایش یافته می باشد.

تعداد 88 پرسشنامه به تمام کاربران سیستم مدیریت اطلاعات پروژه مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری   توزیع گردید که  66 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شده که نتایج آن توسط نرم افزار spss تحلیل گردید. با در نظر داشتن نتایج احصا شده، تمام فرضیه های پژوهش مورد تایید واقع گردید و عملا ارتباط بین متغیرهای وابسته با متغیرهای مستقل پژوهش جهت پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در نمونه مد نظر تایید گردید.

در این پژوهش باتوجه به اینکه اخذ اطلاعات از نمونه مد نظر با در نظر داشتن جایگاه حاکمیتی آن امری سهل الوصول نبود جهت گردآوری اطلاعات و پرسشنامه ها محدودیت هایی به وجود آمد.

نوآوری صورت گرفته در این پژوهش ورود به سیستم های اطلاعات مدیریتی در سطح سازمان های حاکمیتی می باشد که از الگوی ساختاری تسهیلگری در توسعه فناوری های پیشرفته پیروی می کنند و به صورت پروژه ای نیز فعالیت می کنند که نتایج حاصله می تواند برای کشور در حوزه حاکمیتی نیز کاربرد داشته باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-2.اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………………………2

1-3. مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..3

1-4.اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………3

1-5. اهداف، سوالات و فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………..4

1-5-1. هدف انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………..4

1-5-2. سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….4

1-5-3. فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………..5

1-6. روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………6

1-6-1. روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..6

1-6-2. نقشه راه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….6

1-6-3. قلمرو زمانی و مکانی پژوهش…………………………………………………………………………………….7

1-6-4. معضلات انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………..8

1-7. تعریف عملیاتی متغییرهای مستقل یا وابسته……………………………………………………………………8

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………11

2-2. ادبیات نظری و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………11

2-2-1. رفتار و قصد انجام رفتار…………………………………………………………………………………………11

2-2-2. سلسله مراتب باورها، توجه ها و رفتارها………………………………………………………………..12

2-2-3. سیستم اطلاعات مدیریت……………………………………………………………………………………….13

2-2-4. پذیرش فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..38

2-2-5. مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری…………………………………………………………..54

2-3. جمع بندی و تفسیر مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………58

2-3-1 . پاسخ به سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………..60

2-3-2. تفسیر مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………….62

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………67

3-2. طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..67

3-2-1. دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف……………………………………………………………………….67

3-2-2. دسته بندی تحقیقات بر حسب چگونگی گردآوری داده ها (طرح پژوهش) …………………………68

 

3-2-3. واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………………68

3-2-4. مطالعات مقطعی……………………………………………………………………………………………………68

3-3. ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….69

3-3-1. پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………..69

3-3-2. متغییرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..75

3-3-3. مقیاس های اندازه گیری………………………………………………………………………………………..79

3-3-4. جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..80

3-4. روش تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………..80

3-4-1. روش های توصیفی……………………………………………………………………………………………….81

3-4-2. روش های تحلیلی………………………………………………………………………………………………..81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………83

4-2. نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………….83

4-2-1. اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………..83

4-2-2. نتایج آمار توصیفی متغیرهای مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………..88

4-3. مطالعه و ارزیابی فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………92

4-3-1. نتایج آزمون اسپیرمن……………………………………………………………………………………………..93

4-3-2. نتایج وزن دهی متغیرهای پژوهش به روش آنتروپی شانون و انحراف معیار استاندارد…….100

4-3-3. آزمون های تکمیلی……………………………………………………………………………………………..101

 

 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….105

5-2. پاسخ به سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………105

5-3. مطالعه و ارزیابی آزمون های تکمیلی………………………………………………………………………..107

5-4. تحلیل نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………….107

5-5. پیشنهادات مدیریتی و محدودیت ها…………………………………………………………………………..109

5-5-1. محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………112

5-5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………112

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………..114

پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………….127

 

فهرست جداول

جدول 2 1. سلسله مراتب چهار گانه تاثیرها…………………………………………………………………………12

جدول 2 2. ویژگی های کلی مدل پذیرش فناوری………………………………………………………………..43

جدول 2 3. طریقه توسعه ی مدل پذیرش فناوری…………………………………………………………………..44

جدول 2 4. پذیرش فناوری در مطالعات داخلی پیشین…………………………………………………………..51

جدول 2 5.  پذیرش فناوری در مطالعات خارجی پیشین………………………………………………………..54

جدول 2 6. معرفی متغیرهای مدل مفهومی……………………………………………………………………………62

جدول 3 1. نتیجه آزمون آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………….71

جدول 3 2. آلفای کرونباخ به تفکیک گزاره های هر متغیر………………………………………………………71

جدول 3 3. نتیجه آلفای کرونباخ پس از حذف گزاره ها…………………………………………………………74

جدول 3 4. مدل ها و تئوری ها در حوزه ی پذیرش فناوری اطلاعات…………………………………….76

جدول 3 5. ارزیابی تأثیر متغیرهای میانجی در سایر مدل های مختلف پذیرش فناوری………………77

جدول 4 1. فراوانی پاسخ دهندگان برحسب بهره گیری از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه……………..84

جدول 4 2. تقسیم­بندی پاسخ­دهندگان برحسب جنسیت کارکنان…………………………………………….84

جدول 4 3. تقسیم بندی پاسخ دهندگان برحسب سن کارکنان………………………………………………..85

 

جدول 4 4. تقسیم بندی پاسخ دهندگان برحسب سطح تحصیلات کارکنان………………………………86

جدول 4 5. تقسیم­بندی پاسخ­دهندگان برحسب اندازه سابقه کار………………………………………………87

جدول 4 6. اندازه بهره گیری از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه………………………………………………….87

جدول 4 7. شاخص های توصیفی گزاره های متغیرعملکرد مورد انتظار در نمونه مورد مطالعه……89

جدول 4 8. شاخص های توصیفی گزاره های  متغیرتلاش مورد انتظار در نمونه مورد مطالعه…….89

جدول 4 9. شاخص های توصیفی گزاره های  متغیرتاثیرات اجتماعی در نمونه مورد مطالعه………90

جدول 4 10. شاخص های توصیفی گزاره های  متغیرتسهیل شرایط در نمونه مورد مطالعه………..91

جدول 4 11. شاخص های توصیفی گزاره های  متغیراعتماد در نمونه مورد مطالعه……………………91

جدول 4 12. شاخص­های توصیفی گزاره­های متغیر قصد­رفتاری در نمونه مورد مطالعه……………..92

جدول 4 13. نتایج نرمال نبودن دو متغیر قصد بهره گیری و اندازه بهره گیری واقعی با در نظر داشتن آزمون کولموگروف اسمیرنوف……………………………………………………………………………………………………..92

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رشته مدیریت : شناسائی و اولویت بندی خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

جدول 4 14. نتایج آزمون اسپیرمن برای فرضیه اصلی اول………………………………………………………93

جدول 4 15. نتایج آزمون اسپیرمن برای فرضیه اصلی دوم……………………………………………………..94

جدول 4 16. نتایج آزمون اسپیرمن برای فرضیه اصلی سوم…………………………………………………….95

جدول 4 17. نتایج آزمون اسپیرمن برای فرضیه اصلی چهارم………………………………………………….96

 

جدول 4 18. نتایج آزمون اسپیرمن برای فرضیه اصلی پنجم……………………………………………………97

جدول 4 19. نتایج آزمون اسپیرمن برای فرضیه اصلی ششم……………………………………………………98

جدول 4 20. اختصار نتایج آزمون اسپیرمن فرضیه­ها………………………………………………………………99

جدول 4 21. وزن متغیرهای پژوهش با بهره گیری از روش وزن دهی آنتروپی………………………………100

جدول 4 22. وزن متغیرهای پژوهش با بهره گیری از روش وزن دهی انحراف معیار استاندارد…………100

جدول 4 23. وزن های تعدیل شده متغیرهای پژوهش……………………………………………………………101

جدول 4 24. نتایج آزمون کروسکال والیس جهت سنجش اثر سطوح سنی مختلف بر متغیرهای پژوهش.102

جدول 4 25. نتایج آزمون کروسکال والیس جهت سنجش اثر سطوح تحصیلات مختلف بر متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….103

جدول 4 26. نتایج آزمون کروسکال والیس جهت سنجش اثر اندازه سابقه کار مختلف بر متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..104

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 1 1. مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………..3

شکل 1 2. نقشه راه انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………7

شکل 2 1 زنجیره سفارش شرکت حمل و نقل FedEx…………………………………………………………37

شکل 2 2. تئوری رفتار منطقی …………………………………………………………………………………………..40

شکل 2 3. تئوری رفتار برنامه­ریزی شده ……………………………………………………………………………..40

شکل 2 4. مدل مفهومی از پذیرش فناوری…………………………………………………………………………..41

شکل 2 5. مدل پذیرش فناوری…………………………………………………………………………………………..42

شکل 2 6. فرآیند پذیرش و بهره گیری از فناوری اطلاعات بر مبنای مدل پذیرش فناوری……………….42

شکل 2 7. مدل پذیرش فناوری 2……………………………………………………………………………………….46

شکل 2 8. مدل تناسب وظیفه با فناوری……………………………………………………………………………….47

شکل 2 9. مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………..49

شکل 2 10. زنجیره ارزش مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری…………………………………55

شکل 2 11. فرآیند مدیریت ایده ها……………………………………………………………………………………..55

 

شکل 2 12. فرآیند تصویب پروژه……………………………………………………………………………………….56

شکل 2 13. فرآیند پایش استراتژیک……………………………………………………………………………………56

شکل 2 14. فرآیند مدیریت پروژه……………………………………………………………………………………….57

شکل 2 15. فرآیند مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….57

شکل 2 16. فرآیند مدیریت منابع انسانی………………………………………………………………………………58

شکل 2 17. فرآیند فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………58

شکل 2 18. ابعاد مختلف فناوری………………………………………………………………………………………..59

شکل 2 19. مدل مفهومی یافته شده…………………………………………………………………………………….66

نمودار 4 1. نموداردایره ای فراوانی پاسخ دهندگان برحسب بهره گیری از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه.84

نمودار4 2. نمودار دایره ای پاسخ دهندگان برحسب جنسیت کارکنان………………………………………85

نمودار 4 3. نموداردایره ای جامعه ی آماری برحسب سن………………………………………………………85

نمودار 4 4. نموداردایره­ای جامعه­ی آماری برحسب سطح تحصیلات……………………………………….86

نمودار 4 5. تقسیم بندی پاسخ دهندگان برحسب اندازه سابقه کار……………………………………………87

نمودار 4 6. تقسیم­بندی پاسخ دهندگان برحسب اندازه بهره گیری(دقیقه) از سیستم مدیریت اطلاعات پروژ.88

 

نمودار 4 7. همبستگی دو متغیر عملکرد مورد انتظار و قصد بهره گیری………………………………………..94

نمودار 4 8. نمودار همبستگی دو متغیر کوشش مورد انتظار و قصد بهره گیری…………………………………95

نمودار 4 9. همبستگی دو متغیر تاثیر اجتماعی و قصد بهره گیری…………………………………………………96

نمودار 4 10. همبستگی دو متغیر تسهیل شرایط و اندازه بهره گیری واقعی از سیستم………………………97

نمودار 4 11. همبستگی دو متغیر اعتماد و قصد بهره گیری………………………………………………………….98

نمودار 4 12. همبستگی دو متغیر بهره گیری و قصد بهره گیری………………………………………………………..99

 

فصل اول

کلیات پژوهش

  • مقدمه

در طی دهه ی اخیر، شدت یافتن رقابت میان سازمان‌ها در جهت بهینه‌سازی و مکانیزه سازی فرایندهای درون‌سازمانی توجه آن‌ها را به سمت شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر نیازها و خواسته‌های سازمان و کارکنان سوق داده می باشد. علیرغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان انجام‌شده درزمینه‌ی کاربری فناوری‌های اطلاعاتی در عرصه مذکور اندازه بهره گیری از این فناوری‌ها یا چندان بالا نبوده و یا اثربخشی مطلوب را نداشته می باشد. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش دستگاه‌های الکترونیکی سازمانی توسط کارکنان را عیان می سازد. درک عواملی که موجب پذیرش فناوری های جدید می گردد و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته گردد از پژوهش‌های مهم درزمینه‌ شناسایی و تبیین رفتار مصرف‌کننده می باشد. چراکه تبیین رفتار مصرف کنندگان که در این پژوهش کارکنان می‌باشند،‌ امکان ارائه‌ برنامه‌های مطلوب‌تر و افزایش رضایت آن‌ها در جهت سودآوری بیشتر را فراهم می‌آورد. با در نظر داشتن این مطلب این پژوهش باهدف شناسایی عوامل دارای ارتباط با درک مفید بودن و سهولت بهره گیری از سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های پروژه محور توسط کارکنان، بر اساس نظریه یکپارچه پذیرش و به‌کارگیری فناوری (UTAUT)، شناسایی جایگاه متغیرهای محیطی در مدل رفتار کارکنان به‌نحوی‌که با کنترل آن‌ها امکان تغییر توجه و افزایش بهره گیری کارکنان از خدمات الکترونیکی سازمانی در راستای کاهش زمان و افزایش بهره وری و ایجاد ارزش‌افزوده برای سازمان‌های پروژه محور انجام‌شده می باشد.

مدل مفهومی پژوهش یکی از جدیدترین مدل‌ها درمورد پذیرش فناوری می باشد که آن را می‌توان حاصل تلفیق سازه های اصلی چندین مدل معروف درزمینه پذیرش فناوری دانست. سازه‌های اصلی پژوهش عملکرد مورد انتظار، کوشش مورد انتظار، تأثیرات اجتماعی، اعتماد و تسهیل شرایط می باشد که با قصد رفتاری و به‌تبع آن رفتار بهره گیری از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه ارتباط دارد. روش پژوهش در این پژوهش مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه می باشد. با ترجمه پرسشنامه‌ها‌ی استاندارد در این حوزه و انجام تحقیقات پیش‌آزمون و بهره‌گیری از روش‌های میدانی نظرات مدیران مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این فصل که نخستین فصل پژوهش بوده و طرح و شالوده­ی اصلی آن تبیین می­گردد؛ نخست مساله پژوهش اظهار می­گردد. همچنین مهمترین مدل­های ارائه شده در مورد موضوع پژوهش معرفی می گردد؛ و از میان مدل­ها مدل مفهومی که اساس پژوهش بر پایه­ی ان انجام شده انتخاب شده و به گونه مفصل تر تشریح می­گردد. برای توجیه علل انجام پژوهش اهمیت ضرورت و نتایج احتمالی پژوهش اظهار می­گردد. همچنین مهمترین معضلات احتمالی در انجام پژوهش ذکر گردیده و اهداف سوالات و فرضیات پژوهش اظهار می­گردد. در پایان روش پژوهش از نظر شیوه انجام پژوهش ذکر گردیده و متغییر های مستقل و وابسته پژوهش و دامنه­ی زمانی و مکانی آن تعریف می­گردد.

  • اظهار مساله

امروزه رقابت برای ارائه ی خدماتی که بهینه‌سازی و تسریع فرایندها را شامل می شوند، به‌عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمان‌ها مطرح می باشد. با در نظر داشتن رشد چشمگیر و سرعت تحولات تکنولوژی در جهان حرکت به سمت بهینه‌سازی و مکانیزه کردن فرایندها در سازمان‌ها را به‌عنوان مقدمه‌ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار می‌توان قلمداد نمود.

ازآنجاکه کاربران سیستمهای اطلاعاتی به‌نوعی مصرف کننده تلقی می شوند پذیرش یا عدم پذیرش فناوری در حوزه‌  رفتار مصرف‌کننده مطرح می گردد؛ و با در نظر داشتن ماهیت آن‌ها می‌توان پذیرش آن را در حوزه‌ی سیستم های اطلاعاتی مطرح نمود.

فناوری به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عواملی می باشد که کسب‌وکارها را دچار دگرگونی بنیادین ساخته می باشد. سیستم‌های اطلاعاتی به‌ویژه سیستم‌های مدیریت اطلاعات پروژه نیز از این امر مستثنا نبوده و در جهت تسریع و مدیریت فرایند پروژه و مستندسازی دقیق آن کاربرد قبال توجهی را دارا می‌باشند.

علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان انجام‌شده درزمینه کاربری فناوری‌های اطلاعاتی در عرصه‌ی مدیریت اطلاعات پروژه اندازه بهره گیری از این فناوری‌ها چندان بالا نیست. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش سیستم‌های مدیریت اطلاعات پروژه توسط کاربران را عیان می‌سازد.

ازاین‌رو درک عواملی که موجب پذیرش فناوری‌های جدید می گردد و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری‌های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته گردد از پژوهش‌های مهم درزمینه فناوری اطلاعات و شناسایی و تبیین رفتار مصرف‌کننده می باشد. مطالعه عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان در بهره گیری از خدمات الکترونیکی برای افزایش اثربخشی فرایندهای سازمانی امری ضروری می باشد.

پس پژوهش حاضر در پی شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش فناوری سیستم‌های اطلاعات پروژه توسط کاربران می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر این پژوهش درپی درک عواملی می‌باشد که موجب پذیرش فناوری‌های جدید شده و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری‌های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته شوند.

تعداد صفحه : 151

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***