متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :بازرگانی

عنوان : ارزیابی کیفیت خدمات همراه بانک از دیدگاه مشتریان بانک صادرات شهر بندرعباس   با بهره گیری از مدل E_Recs-Qual و E_S_Qua

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای در پیدا نمود در جه کار شناسی ارشد “MA “

رشته  : مدیریت بازرگانی

گرایش: بازاریابی

عنوان:

ارزیابی کیفیت خدمات همراه بانک از دیدگاه مشتریان بانک صادرات شهر بندرعباس

 با بهره گیری از مدل E_Recs-Qual و E_S_Qual

استاد راهنما:

دکتر شهرام زارع

استاد مشاور:

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول : مقدمه ، کلیات پژوهش و اهمیت موضوع

1ـ1ـ مقدمه ………………………..…………………………………………………………1

1-2ـ اظهار موضوع ……………………..……………..………………………………………1

1ـ 3ـ ضرورت انجام موضوع………..……………………..………………..………………3

1-4ـ اهداف پژوهش………………………………..……………………..……………………4

1ـ4ـ1- هدف اصلی………………………………..………………..…………………..……4

1-4-2ـ اهداف فرعی …………………………..……………………..………………..……4

1-5- فرضیه های پژوهش ………………………..……………………..………………..……4

1-6-متغیرها ………..………………..…………..……………………..………………..……5

1-6-1- متغیر وابسته ……………………………………….…………..………………..……5

1-6-2- متغیرهای مستقل ……………………………………..…..………………..………5

1-7- قلمرو پژوهش ……..……………………..………..……………..………………..……5

1-8- روش پژوهش……………………………..……………………..…………………………6

1-9- روش گردآوری اطلاعات و داده ها………………………………………………..……6

1-10- جامعه آماری ………………………………………..………………..…………………6

1-11- روش نمونه گیری………………………………………..………………………..……6

1-12 – تبیین واژه ها و اصطلاحات………………………..………………………..……6

عنوان                                                                                        صفحه

فصل دوم : مبانی نظری ، پیشینه پژوهش و مروری بر ادبیات علمی موجود

2-1ـ بانکداری الکترونیک ………………………………………..…………………..……10

2-1-1- تجارت الکترونیک ………………………………………..…………………..……10

2-1-1-1- تعریف تجارت الکترونیک ………………………………………..……………10

2-1-1-2- سیر تحول فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری…….………………..……11

2-1-2 – بانکداری الکترونیک و انواع کانال های ارائه خدمات الکترونیکی …………………………………..…………..………..………..………..……………………14

2-1-2-1- تعریف بانکداری الکترونیک …………………………..………………..……15

2-1-2-2- انواع کانال های ارائه خدمات الکترونیک……………..………………..……16

2-1-2-3- جایگاه بانکداری الکترونیک در تجارت الکترونیک …..………………..……20

2-1-2-4- بانکداری الکترونیک در ایران ………………………………………..….……21

2-1-2-5- ارکان بانکداری الکترونیک در ایران …………………..………………..……22

2-2- موبایل و موبایل بانک …………………………………………..………………..……24

2-2-1- تجارت موبایلی ………………………………………..……………………..……24

2-2-2- اندازه بهره گیری کنندگان تلفن همراه در جهان ……………..………………..……25

2-2-3- بانکداری از طریق تلفن همراه ( بانکداری همراه ) ………………………..……25

2-2-4- خدمات مالی بانکداری همراه..………………..……………..……………………26

2-2-5- مزایا و محدودیت های بانکداری همراه …………………..………………..……27

عنوان                                                                                        صفحه

2-2-6- فن آوری های مورد بهره گیری در بانکداری همراه …………………………..……28

2-2-7- خدمات قابل ارائه از طریق بانکداری همراه ……………………..………………30

2-3- روش های ارزیابی کیفیت خدمات ……………………………………………..……31

2-3-1- خدمات ………………………………………..………………..…………………31

2-3-1-1- تعریف خدمت ……………………………………..……………………..……31

2-3-2- مفاهیم مرتبط با کیفیت ……………………………………..………………..……32

2-3-2-1- تعریف کیفیت ……………………..……………………..………………..……32

2-3-2-2- کیفیت خدمات …………………………………………..………………..……33

2-3-3- مدل های ارزیابی کیفیت خدمات ……………..…………………..……………35

2-3-3-1- مدل تحلیل شکاف پنجگانه کیفیت ………………………..…………………35

2-3-3-2- مدل تحلیل شکاف های هفتگانه کیفیت ………………………………………38

2-3-3-3- سیستم مبادله ای کیفیت خدمات ………………………………………………40

2-3-3-4- مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی ……………………………………………41

2-3-3-5- مدل طیف تبادل کیفیت خدمات و مواضع پیشنهادی ………………………43

2-3-3-6- مدل سیاحت خدمت ……………………………………………………………44

2-3-3-7- مدل چارچوب عملیات پردازش مشتری ……………………………………44

2-3-3-8- مدل رفتاری کیفیت خدمت ……………………………………………………45

2-3-3-9- مدل سروکوال ……………………………………………………………………47

عنوان                                                                                        صفحه

2-3-3-10- مدل سروپرف …………………………………………………………………51

2-3-3-11 – مدل نرموکوالیتی ………………………………………………………………52

2-3-3-12- مدل E-SQ ……………………………………………………………………52

2-3-3-13- مدل E-S-QUAL  و E-RecS-Qual …………………………………55

2-4- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………57

2-4-1- مروری بر مطالعات خارجی ………………………………………………………57

2-4-2- مروری بر مطالعات داخلی …………………………………………………………58

2-5- مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………61

فصل سوم : روش پژوهش و اندازه گیری و گردآوری داده ها

3-1- مدل پژوهش ……………………………………………………………………………64

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………65

3-2-1- روش پژوهش بر حسب هدف………………………………………………………65

3-2-2- روش پژوهش بر حسب روش………………………………………………………67

3-3- متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………67

3-4- جامعه آماری پژوهش ……………………………………………………………………70

3-5- نمونه آماری پژوهش ……………………………………………………………………70

3-5-1- روش نمونه گیری پژوهش …………………………………………………………71

3-6- ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………71

عنوان                                                                                        صفحه

3-6-1- پرسشنامه پژوهش بر اساس ابعاد مدل مفهومی پژوهش …………………………72

3-7- شیوه تعیین پایایی و روایی ابزار اندازه گیری  ……………………………………73

3-7-1- پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش ……………………………………………………73

3-7-2- روایی ابزار اندازه گیری پژوهش ……………………………………………………73

3-8- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………74

3-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………74

3-8-2- قلمرو مکانی پژوهش …………………………………………………………………74

3-8-3- قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………74

3-9- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………74

3-9-1: فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………74

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………75

3-10-1- مدیابی معادلات ساختاری ………………………………………………………75

3-10-2- تحلیل عاملی تائیدی ………………………………………………………………75

3-10-3- آزمون تحلیل واریانس …………………………………………………………76

3-11- تحلیل استنباطی داده ها..……………… ……………………………………………77

3-11-1- اظهار مدل ……………………………………………………………………………77

3-11-2- تخمین مدل …………………………………………………………………………77

3-11-3- ارزیابی تناسب مدل ………………………………………………………………78

عنوان                                                                                        صفحه

3-11-3-1- مهمترین شاخص های تناسب مدل …………………………………………80

3-11-4- اصلاح مدل ………………………………………………………………………80

3-11-5- تفسیر و تعبیر مدل………………………………………………………………81

فصل چهارم : تجزیه و تجلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………82

4-2- توصیف داده ها…………………………………………………………………………82

4-2-1- توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه آماری ………………………………82

4-3- آزمون و تحلیل های مرتبط با فرضیه های پژوهش …………………………………88

4-3-1- برازش مدل E-S-Qual ……………………………………………………………88

4-3-2- پاسخ به فرضیه های فرعی اول تا ششم با بهره گیری از مدل E-S-Qual ………91

4-3-3- برازش مدل E-Recs-Qual ……………………………………………………92

4-3-4- نتایج آمون فرضیه های فرعی هفتم تا نهم با بهره گیری از مدلE-Recs-Qual …93

4-4- تحلیل جانبی داده ها ……………………………………………..……………………94

4-4-1- تفاوت معنادار بین نظرات پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت در ارتباط با تمامی متغیر های مکنون……………………………………………………………………………… 94

4-4-2- تفاوت معنادار بین نظرات پاسخ دهندگان از لحاظ وضعیت تاهل در ارتباط با تمامی متغیر های مکنون ……………………………………………………………………95

4-4-3-  تفاوت معنادار بین متغیر پژوهش از لحاظ سن…………………………………96

عنوان                                                                                        صفحه

4-4-4- تفاوت معنادار بین متغیر پژوهش از لحاظ تحصیلات …………………………99

4-4-5- تفاوت معنادار بین متغیر پژوهش از لحاظ مدت زمان بهره گیری از سیستم ……101

4-4-6- تفاوت معنادار بین متغیر پژوهش از لحاظ سطح درآمد ………………………103

4-4-7- تفاوت معنادار بین متغیر پژوهش از لحاظ وضعیت اشتغال …………………105

4-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………107

فصل پنجم : اختصار ، نتایج و پیشنهادات

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………109

5-2- اختصار پژوهش…………………………………………………………………………109

5-3- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………111

5-3-1- نتایج تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش ……………………………111

5-3-2- نتایج تحلیل جانبی …………………………………………………………………112

5-4- محدودیت ها و معضلات پژوهش ……………………………………………………113

5-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………114

5-5-1- پیشنهادات اصلاحی ………………………………………………………………114

5-5-2- پیشنهاد برای پژوهش و پژوهش های آینده ………………………………………116

منابع و ماخذ :

الف منابع فارسی.……………… …………………………………………………………118

ب: منابع خارجی……………………………………………………………………………121

عنوان                                                                                        صفحه

پیوست ها :

پیوست 1: نمونه پرسشنامه پژوهش …………………………………………………………126

پیوست 2: خروجی نرم افزار Lisrel  ……………………………………………………129

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

جدول 2-1- انواع خدمات بانکداری همراه …………………………………………………27

جدول 2-2- ابعاد کیفیت خدمات ادراک شده ………………………………………………48

جدول 2-3- ابعاد کیفیت خدمت ادراک شده ………………………………………………49

جدول 2-4- کیفیت خدمات 22 عاملی ……………………………………………………50

جدول 2-5- ابعاد E-SQ ادراک شده ………………………………………………………54

جدول 2-6- ابعاد معیار کیفیت خدمات الکترونیک ………………………………………56

جدول 2-7- ابعاد معیار کیفیت ترمیم خدمات الکترونیک …………………………………56

جدول 3-1- پرسشنامه پژوهش بر اساس ابعاد مدل مفهومی پژوهش ……………………72

جدول 3-2- نتایج آزمون KMO برای متغیر های پژوهش ………………………………75

جدول 4-1- ترکیب گروههای سنی اعضای گروه نمونه …………………………………83

جدول 4-2- وضعیت تحصیلات اعضای گروه نمونه ……………………………………84

جدول 4-3- مدت زمان بهره گیری از موبایل بانک صادرات در میان اعضای گروه………85

جدول 4-4- وضعیت درامدی خانوار های اعضای گروه …………………………………86

جدول 4-5- وضعیت اشتغال اعضای گروه نمونه …………………………………………87

جدول 4-6- شاخص های تناسب مدل E-S-Qual ……………………………………88

جدول 4-7- شاخص های تناسب مدل E-Resc-Qual …………………………………93

جدول 4-8- نتایج آزمون tمستقل برای مطالعه تفاوت معنادار از لحاظ جنسیت ………95

جدول 4-9- نتایج آزمون tمستقل برای مطالعه تفاوت معنادار از لحاظ تاهل …………96

جدول 4-10- نتایج تحلیل واریانس برای مطالعه تفاوت معنادار از لحاظ سن…………98

جدول 4-11- نتایج تحلیل واریانس برای مطالعه تفاوت معنادار از لحاظ تحصیلات…100

جدول 4-12- نتایج تحلیل واریانس برای مطالعه تفاوت معنادار از لحاظ مدت زمان بهره گیری از خدمات…………………………………………………………………………… 102

جدول 4-13- نتایج تحلیل واریانس برای مطالعه تفاوت معنادار از لحاظ سطح درآمد……………………………………………………………………………………………104

جدول 4-14- نتایج تحلیل واریانس برای مطالعه تفاوت معنادار از لحاظوضعیت اشتغال…………………………………………………………………………………………106

جدول 4-15- اختصار یافته های حاصل از ازمون فرضیه ها ……………………………107

جدول 4-16 – امار توصیفی متغیر های پژوهش…………………………………………108

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                        صفحه

نمودار 2-1- اندازه بهره گیری کنندگان تلفن همراه ……………………………………………25

نمودار 2-2- مدل تحلیل شکاف پنجگانه کیفیت …………………………………………37

نمودار 2-3- مدل تحلیل شکاف هفتگانه کیفیت …………………………………………39

نمودار 2-4- مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی …………………………………………42

نمودار 2-5- مدل چهارچوب عملیات پردازش مشتری ……………………………………45

نمودار 2-6- مدل رفتاری کیفیت خدمات …………………………………………………46

نمودار 2-7- مدل مفهومی پژوهش………..……………… ………………………………63

نمودار 3-1- مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………64

نمودار 3-2- مدل اجرایی پژوهش……………………………………………………………66

نمودار 4-1- مدل E-S-Qual در حالت معناداری یا T-value …………………………89

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مکان‌یابی تسهیلات و مدیریت زنجیره تأمین

نمودار 4-2- مدل E-S-Qual در حالت تخمین ……………………………………………90

نمودار 4-3- مدل E-Recs-Qual در حالت T-value   …………………………………92

نمودار 4-4 مدل E-Recs-Qual   در حالت تخمین ……………………………………93

 

چکیده

توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات و  گسترش آن به بازارهای پولی و بانکی جهان علاوه بر تسهیل امور مشتریان بانکها روش های جاری بانکداری را متحول و دگرگون ساخته می باشد. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده در شکل پول و سیستم های انتقال منابع در عرصه بانکداری الکترونیکی شده می باشد.

اگر بخواهیم از مزایای بانکداری الکترونیکی حداکثربهره را ببریم و در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در رده کشورهای پیشگام قرار بگیریم . لازم می باشد تا کاربردهای مختلف فناوری های اطلاعات و ارتباطات را به بهترین چگونگی در عرصه بانکداری کشور استقرار دهیم. برنامه ریزی برای استقرار این کاربردها بدون ارزیابی و سنجش آنها اثر بخش نخواهد بود . پس سنجش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک یکی از راهکارهایی می باشد که به ما این امکان را می دهد تا از کیفیت این خدمات آگاه شده و با بهره گیری از این بازخور در جهت بهبود بانکداری الکترونیک کوشش کنیم.

به این مقصود پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات سیستم موبایل بانک در سطح بانک صادرات انجام گرفته می باشد. طی تحقیقی پیمایشی 385 نفر از کاربران سیستم موبایل بانک صادرات در سطح شهر بندرعباس ، مورد پرسش قرار گرفته اند.

مدل مفهومی پژوهش از مدل E-SQ(E-S-QUAL , E-RECS-QUAL) برگرفته شده می باشد که با در نظر داشتن تحقیقات انجام شده دو بعدی زیبایی و اعتماد به ابعاد مدل * اضافه گردیده می باشد.

در سطح تجزیه و تحلیل استنباطی از تحلیل عامل اکتشافی . تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری بهره گیری گردید.

در سطح تحلیل های جانبی پژوهش از آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس بهره گیری گردید.

نتایج حاصل از آزمون های انجام شده مدل مفهومی پژوهش را تایید نمود و فرضیه اصلی پژوهش در پی عدم رد 9 فرضیه فرعی رد نگردید.بدین معنی که سیستم از دیدگاه مشتریان در سطح شهر بندرعباس رضایت بخش می باشد.

در پایان با در نظر داشتن مبانی نظری پژوهش و نتایج بدست آمده پیشنهاد های اصلاحی کیفیت خدمات موبایل بانک ارایه گردید می باشد.

کلمات کلیدی : کیفیت خدمات تالکترونیک بانکداری الکترونیک ، بانکداری همراه . مدل E-Recs-Qual مدل E-S-Qual

 

 فصل اول

کلیات پژوهش

 

1ـ1ـ  مقدمه

تحولات شتابان دنیای فناوری اطلاعات و پیشرفت های حاصله در زمینه تجارت الکترونیکی لزوم بازنگری در شیوه های ارایه خدمات به شکل سنتی را یادآور می سازد و نشان دهنده این واقعیت می باشد که در آینده ای نه چندان دور در جهان، نیاز به تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک بیشتر احساس خواهد گردید.

بر این اساس رشد و توسعه بانکداری الکترونیکی به عنوان زیر مجموعه ای از تجارت الکترونیکی، امری اجتناب ناپذیر می نماید. از این رو بانکها درصدد هستند با بهره گیری از این توجه جدید تجاری، امکان فعال سازی هر گونه تراکنش مالی را در هر مکان و زمان بین حساب ها فراهم کنند.

پیشرفت و توسعه روزافزون اطلاعات و پردازش داده ها و رشد چشمگیر ارایه خدمات در محیط مجازی، تاکیدی می باشد بر اینکه شبکه بانکی نیز بایستی همگام با سایر بخش های اقتصادی دستخوش تغییر و تحول گردد.

از سوی دیگر بانک ها بایستی به دنبال تقویت موقعیت و موضع رقابتی خود باشند. یکی از راههای افزایش موقعیت رقابتی، جذب و نگهداری مشتریان و بالابردن اندازه وفاداری آنان می باشد. زیرا آگاهی مشتریان از خدمات ارایه شده در بانک های رقیب افزایش یافته و آن ها منابع خود را به بانکی خواهند سپرد که خدماتش را با کیفیت بهتری ارایه کند.

در چنین وضعیت رقابتی ، مناسب ترین استراتژی برای بانک ها ، رویکرد بهبود کیفیت خدمات می باشد. این موضوع نشان دهنده اهمیت بحث کیفیت، در ارایه خدمات بانکی می باشد.

1-2- اظهار موضوع

امروزه بسیاری از شرکت ها و سازمان های موفق ، مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته و طبق آن اقدام می کنند. تمرکز بر نیازهای مشتریان و پاسخگویی صحیح به خواسته های آنان ضروری ترین وظیفه موسسات برای شکل گیری اهداف آنها می باشد. به عنوان اصلی ترین مفهوم در زنجیره سودآوری سازمان ها ، سازمان های پیشرو دریافته اند که مطلوب ترین و موفق ترین محصول ، اگر نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتریان را برآورده نکند، مورد تقاضا واقع نخواهد گردید.

تحولات اقتصادی در سطح بین الملل و توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی زمینه شکل گیری شیوه جدیدی از مدیریت و فعالیت های اقتصادی را برای بنگاههای تجاری فراهم نمود که به کسب و کارالکترونیک شهرت پیدا نمود.

توسعه کسب و کار مبتنی بر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی نیازمند لوازم و زیر ساخت های مختلفی می باشد که شاید بتوان مهم ترین آنها را توسعه بانکداری الکترونیک عنوان نمود.

بانکداری الکترونیک با اشاعه ابزارهای دریافت و پرداخت الکترونیکی باعث کاهش وابستگی مبادلات روزانه به پول نقد و چک و در نهایت کاهش هزینه های مربوط به چاپ ، نگهداری اسکناس می گردد.

شبکه جهانی تلفن همراه و امکان بهره گیری از صفحه های اینترنتی در آن به گونه اساسی انتظارات مشتریان را در مورد سرعت ، دقت و قیمت خدمات تغییر داده می باشد. فاصله جغرافیایی معنای خود را از دست داده می باشد و در دسترس بودن خدمات، سهولت و سرعت توزیع خدمات باعث ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها می گردد. بانک ها برای رقابت در این محیط پیچیده کسب و کار مجبور هستند جدیدترین و جذاب ترین خدماتی را که مشتریان خواستار هستند در اختیار آن ها قرار دهند.

در این راستا بانک های بسیاری در سطح جهان به ارایه خدمات اینترنتی و یا موبایل بانک مبتنی بر بسترهای موجود در سیستم های مخابراتی تلفن همراه پرداخته اند. زیرا می دانند که اصل بقای آن ها سرعت در ارایه خدمات و اطلاع یافتن از خواست مشتری می باشد.

از طریق به کارگیری سیستمهای ارتباط از راه دور و فناوری ها، یک بانک به آ سانی به مشتریان خوددسترسی پیدا می کند و نه تنها اطلاعات کلی درمورد خدمات در اختیار آن ها قرار می دهد، بلکه فرصت اجرای بانکداری را نیز فراهم می نماید. مشتریان بانک با بهره گیری از این خدمات می توانند ، عملیات بانکی خود را بدون ترک منزل یا محل کار انجا دهند.

در واقع بانکداری مبتنی بر موبایل بخشی از بانکداری الکترونیکی می باشد که مشتریان برای دسترسی به حساب های خود و نقل و انتقال وجه بین حساب ها و یا پرداخت صورتحساب های خود از ان بهره گیری می کنند.

توجه روافزون بانک های بزرگ در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به ارایه خدمات بانکی از طریق تلفن همراه و توسعه بانک ها و موسسات مالی مجازی موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده می باشد. به طوری که سایر بانکها نیز در صدد توسعه رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیکی برآمده اند.

در بانک صادرات استقبال مشتریان از بانکداری همراه در مقایسه با دیگر کانالهای بانکداری الکترونیک مانند بانکداری اینترنتی کمتر می باشد از اینرو در این پژوهش از طریق ارزیابی و سنجش کیفیت خدمات بانکداری همراه بانک صادرات به شناسایی عوامل موثر بر کیفیت این خدمات پرداخته تا با تمرکز هر چه بیشتر بر این عوامل ، موجبات هر چه بیشتر رضایت مشتریان تامین گردد.

از سوی دیگر در پژوهش حاضر مدل E-RecS-Qual , E-S-Qual  به عنوان یک ابزار مفید در جهت سنجش کیفیت خدمات موبایل بانک در بانک صادرات معرفی شده استکه محقق به دنبال این بوده که مشخص نماید آیا سیستم موبایل بانک در بانک صادرات به شرایط مطلوب مذکور رسیده می باشد یا خیر .

تعداد صفحه : 172

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***