متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت صنعتی

گرایش :تولید

عنواناولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با بهره گیری از تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت صنعتی بهشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش : تولید

عنوان :

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با بهره گیری از تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت صنعتی بهشهر

استاد راهنما:

دکتر علیرضا سلوکدار

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فصل اول : کلیات طرح

1-1-مقدمه 2

1-2-اظهار مسئله 3

1-3-اهمیت موضوع 4

1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش 5

1-4-1-اهداف علمی 5

1-4-2-اهداف کاربردی 5

1-5- سوالات وفرضیات پژوهش 6

1-5-1-سوالات پژوهش 6

1-5-2-فرضیات پژوهش 6

1-6- چارچوب نظری 7

1-7- مدل پژوهش 8

1-8- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش 9

1-9- روش پژوهش 12

1-10- جامعه پژوهش 12

1-11- قلمرو پژوهش 12

1-12- روش نمونه گیری و حجم نمونه 13

1-13- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 13

1-14- روش تجزیه وتحلیل 13

1-15- محدودیتها و معضلات پژوهش 14

فصل دوم : مطالعات نظری

2-1- مقدمه 16

2-2- تاریخچه الگوی چابک 17

2-3- مفهوم چابکی و تولید چابک 19

2-4- محدودیتهای الگوی چابک 21

2-5- تولید چابک 21

2-5-1- اصول چهارگانه تولید چابک 22

2-5-2- ویژگیهای تولید چابک 23

2-5-3- مدلهای چابکی 24

2-6- مدیریت زنجیره تامین 34

2-6-1- تعریف مدیریت زنجیره تامین 36

2-6-2- مراحل پنج گانه مدیریت زنجیره تامین 40

2-6-3- زنجیره تامین چابک 41

2-6-4- بسترسازی چابکی در میان زنجیره تامین 45

2-6-5- چارچوب مفهومی زنجیره تامین چابک 46

2-6-6- ماهیت زنجیره تامین چابک 50

2-6-7- عناصر یک زنجیره تامین چابک 52

2-6-8- شاخص های زنجیره تامین چابک 54

2-6-9- مدل های زنجیره تامین چابک 55

2-7-چارچوب نظری 73

2-8- مدل پژوهش 80

2-9- پیشینه پژوهش 81

فصل سوم  : روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 85

3-2- روش پژوهش 86

3-3- جامعه آماری و حجم نمونه 86

3-4- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 87

3-5- روش تجزیه وتحلیل 92

3-6- مراحل اجرایی پژوهش 92

3-7- روایی و اعتبار ابزار پژوهش 100

3-7-1- تعیین اعتبار(روایی) 100

3-7-2- تعیین پایایی 101

3-8- تشریح متدولوژی پژوهش 102

3-8-1- آزمون T-Student 103

3-8-2- اعداد فازی مثلثی 104

3-8-3- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی 107

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه 115

4-2-نتایج پیاده سازی متدولوژی 117

4-2-1-بدست آوردن ساختار سلسله مراتبی از یافتن معیارها و زیر معیارها و گزینه های موثر در مسئله 117

4-2-2- جمع آوری نظرات خبرگان در قالب اعداد فازی و تشکیل جداول مقایسه زوجی فازی و تجمیع نظر افراد خبره 123

4-3-3- محاسبه وزن نسبی و نهایی گزینه ها 139

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 143

5-2- پاسخ به سوالات پژوهش 144

5-2-1- آیا شاخص ها و زیر شاخص های ذکر گردیده در پیاده سازی زنجیره تامین چابک موثر هستند؟ 144

5-2-2- اولویت بندی استراتژی ها بر اساس شاخص های تعیین شده در سازمان مورد مطالعه با بهره گیری از تکنیک AHP فازی چگونه می باشد؟ 146

5-3- پیشنهادات بر اساس نتایج پژوهش 147

5-4- پیشنهادات پژوهشی 149

5-5- محدودیت های پژوهش 149

پرسشنامه الف انتخاب معیار ها و زیر معیارها 157

پرسشنامه ب جداول مقایسات زوجی 158

 

فهرست جداول

جدول 2-1 عوامل به وجود آورنده ایده چابکی 18

جدول2-2 ویژگی های تولید چابک 23

جدول2-3 سه بعد و مرحله در بلوغ زنجیره تأمین 52

جدول 2-4 شاخص های تعیین کننده زنجیره تامین چابک 54

جدول 3-1جدول شناسایی معیارها، زیر معیارها و گزینه ها 95

جدول 3-2 اعداد فازی متناظر مقیاس کلامی 96

جدول 3-3 تابع تعلق انتخاب شده برای اعداد فازی 98

جدول 3-4 شاخص ناسازگاری تصادفی 99

جدول 3-5 نتیجه آلفای کرونباخ 102

جدول 3-6 اعداد فازی معادل با متغیر های فازی 109

جدول 4-1 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری توسعه محصول 118

جدول 4-2 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری ساخت و تولید 119

جدول 4-3 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری فناوری اطلاعات 119

جدول 4-4 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری لجستیک 119

جدول 4-5 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری تدارکات 119

جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه بر اساس زیر معیارهای مساله 120

جدول 4-7  شاخص ها و زیر شاخص های موثر بر نتخاب استراتژی 121

جدول 4-8 طیف های فازی مورد بهره گیری در AHP  (منبع: 2010, Lin ) 123

جدول 4-9 ماتریس مقایسات زوجی شاخص های اصلی برای خبره اول 125

جدول 4-10 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص های اصلی 125

جدول 4-11 محاسبه … 126

جدول 4-12 محاسبه  برای معیارها 127

جدول 4-13 محاسبه وزن نسبی معیارها 128

جدول 4-14ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری توسعه محصول 130

جدول 4-15 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری تولید و ساخت 130

جدول 4-16 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری فناوری اطلاعات 130

جدول 4-17 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری لجستیک 130

جدول 4-18 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری انعطاف پذیری تدارکات 131

جدول 4-19ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی کاهش زمان چرخه توسعه محصول 131

جدول 4-20 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی طراحی محصولات متعدد 132

جدول 4-21 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینهها بر اساس شاخص درصد دارایی ها با امکان بهره گیری مجدد 133

جدول 4-22 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی تغییر ترکیب محصولات 134

جدول 4-23 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص سرعت در تولید محصولات جدید 134

جدول 4-24 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد روشهای موجود (در دسترس) جهت افزایش ظرفیت 135

جدول 4-25 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینهها بر اساس شاخص درصد زنجیره تامین که مستقیما توسط  IT طرفداری میشود 135

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری

جدول 4-26 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی IT جهت انطباق در طرفداری کردن از کانالهای توزیع جدید 136

جدول 4-27 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد روشهای موجود در سیستمهای IT جهت تجزیه و تحلیل محیط رقابتی و کشف تغییرات 136

جدول 4-28ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی در اضافه یا حذف کردن کانالهای تحویل 137

جدول 4-29 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی تغییر ظرفیت کلی شبکه لجستیک 137

جدول 4-30 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد انبارهای موجود برای ذخیره 138

جدول 4-31 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد تامین کنندگان توانا برای هر ماده و در هر دوره 138

جدول 4-32 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص نفوذپذیری بر عملکرد تامین کننده 139

جدول 4-33 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص سرعت آغاز همکاری با یک تامین کننده جدید 139

جدول 4-34 وزن نهایی گزینه ها 140

جدول 4-35 رتبه بندی گزینه‌ها به روش FAHP 141

 

فهرست اشکال

شکل2-1 مدل گاناسکاران از تولید چابک 26

شکل2-2 مدل کید از ساختار تولید چابک 27

شکل2-3 مدل شارپ و همکارانش در تولید چابک 28

شکل2-4 مدل یوسف و همکارانش 30

شکل2-5 مدل شریفی و ژانگ 32

شکل2-6 چارچوب مفهومی زنجیره ی تأمین چابک( لین و همکارانش  2006) 47

شکل2-7 تحلیل دامنه و وسعت زنجیره تأمین 51

شکل2-8 عناصرزنجیره تامین چابک 53

شکل 2-9 ارکان یا ویژگی های زنجیره تامین چابک (برگرفته از مدل کریستوفر و ون هوک) 56

شکل 2-10 مدل کریستوفر و تویل 58

شکل 2-11 مدل لین و همکارانش 62

شکل 2-12 مدل سوافورد و همکارانش 71

شکل 3-1 نمودار اجرایی پژوهش 93

شکل 3-2 نمایش عددی فازی مثلثی به صورت سه مولفه ای 105

شکل 4-1 درخت سلسله مراتبی سطوح تصمیم گیری 122

شکل 4-2 نمودار رتبه بندی شاخص های اصلی 129

شکل 4-3 نمودار رتبه بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین 141

شکل 5-1 ساختار سلسله مراتبی مدل مفهومی 145

 

فصل اول : کلیات طرح

 

1-1-                      مقدمه

محیطهای رقابتی امروز تحولات بسیاری را در سازمانها و سیستمهای تولیدی به وجود آورده می باشد و به مقصود ارتقاء بهره وری، مفاهیم، ابزارها و تکنیک های فراوانی توسعه یافته اند.

امروزه در بسیاری از بازارها فاکتور اساسی در دسترس بودن و سطح سرویس می باشد که سبب ظهور الگوهای جدیدی زیرا چابکی[1] یا پاسخگویی سریع شده می باشد.به بیانی دیگر تغییرات محیط های کسب و کار امروز که ناشی از تغییرات نیازهای مشتریان می باشد، منجر به عدم قطعیت در پارامترهای تصمیم گیری می گردد و لازم می باشد که زنجیره تامین در روبرو شدن با این عدم قطعیت ها انعطاف پذیر باشد. سازمان موفق سازمانی می باشد که دارای مزیت های رقابتی در محیط های جدید باشد و به سرعت بتواند خود را با نیازهای مشتری و تغییرات بازار منطبق کند.امروزه این ویژگی تحت عنوان چابکی در سازمان ها مورد توجه بسیاری قرار گرفته می باشد.از طرفی در کسب و کار دنیای امروز مدیریت زنجیره تامین[2] به عنوان ابزاری جهت دستیابی به سود اقتصادی کوتاه مدت و مزایای رقابتی بلندمدت به شمار می رود. مدیریت زنجیره تامین به عنوان مجموعه ای از رویکردها و تلاشهایی به شمار می رود که از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان طرفداری نموده و زنجیره ارزش را به گونه ای متناسب می نمایند که محصولات در مقادیر مناسب و زمان و مکان مناسب توزیع گردد تا در نتیجه رضایت مشتری حاصل گردد.

رویکرد زنجیره تامین چابک[3] مرتبط با تقابل بین شرکت و بازار و یک چشم انداز بیرونی به انعطاف پذیری می باشد.پیاده سازی موفق این رویکرد مستلزم پاسخگویی سریع و مستمر به تغییرات بازار، پویایی سازمان، در نظر داشتن رشد و انعطاف پذیری سازمانها و انتظارات مشتری می باشد. این رویکرد تمرکز خود را معطوف به پاسخ سریع به تغییرات پیش بینی نشده بازار نموده و از طریق حمل سریع و انعطاف پذیر کردن زمان های تاخیر و به کارگیری تکنولوژی های جدید نسبت به حل مسائل غیرقابل پیش بینی اقدام می نماید.

1-2-اظهار مسئله

در دنیای دائما در حال تغییر امروز دستیابی به اهداف و کسب موفقیت تنها با اعمال مدیریت صحیح امکانپذیر نمی باشد بلکه لازم می باشد تا کسب و کارها به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت سازمانها و شرکتهای تامین کننده و توزیع کننده محصولات خود مشارکت داشته باشند، چنین ضرورتی پیدایش مدیریت زنجیره تامین را در پی داشته می باشد.سازمانهایی که زنجیره تامین را پیاده سازی می نمایند در جهت برآورده ساختن به موقع و مناسب تقاضای مشتریان خود با ایجاد یکپارچگی در سراسر زنجیره تامین گام بر می دارند.امروزه کوتاه شدن چرخه عمر محصول موجب بروز ابهام زیادی گردیده و ریسک بالا را در مدیریت زنجیره تامین و ایجاد رقابت شدید در محیط خارجی سازمانها را در پی داشته می باشد.

تفکر چابک یک پارادایم معروف می باشد که با ایجاد امکان واکنش سریع برای کسب و کارها، پاسخگویی به تقاضای متغیر را امکان پذیر می سازد.پس در فرایند پیاده سازی زنجیره تامین بکارگیری تولید چابک برای پاسخگویی به موقع نیازهای متغیر مشتریان ضروری می باشد.

در این پژوهش به مطالعه چابکی در زنجیره تامین و عوامل تاثیرگذار بر آن در جهت ارتقاء و بهبود مدیریت زنجیره تامین، شناسایی مدلها و شاخص های ارزیابی چابکی در زنجیره تامین پرداخته می گردد.

[1] agility

[2] Supply chain management

[3] Agile supply chain

تعداد صفحه : 197

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***