متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :بالینی

عنوان : مطالعه اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانشگاه آزاد اسلامی

       واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A (

گرایش:

روانشناسی بالینی

 

عنوان:

مطالعه اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

 

استاد راهنما:

دکتر نورعلی فرخی

 

استاد مشاور:

دکتر حسن اسدزاده

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                              صفحه                                                                               

چکیده  و

1- فصل اول کلیات طرح.. 1

1-1- مقدمه  2

1-2- اظهار مسئله  3

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش   7

1-4- اهداف پژوهش     8

1-4-1- هدف کلی.. 8

3-1- هدف های جزئی.. 8

1-5- فرضیه‏های پژوهش   9

1-6- تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش   9

1-6-1-1- تعریف مفهومی عزت نفس…. 9

1-6-1-2- تعریف عملیاتی عزت نفس…. 10

1-4-2- تعریف مفهومی پرخاشگری… 10

1-6-1-4- تعریف عملیاتی پرخاشگری… 11

1-6-1- درمان فراشناختی.. 11

2-4-2- بزه کاری… 12

2-فصل دوم مبانی نظری.. 14

2-2-عزت نفس     16

2-2-1-مفهوم عزت نفس     19

2-2-2-عزت نفس چیست؟  20

2-2-3-اهمیت عزت نفس     21

2-2-4-ابعاد عزت نفس     21

2-2-5-سطوح عزت نفس     23

2-2-6-شکل گیری مفهوم خود و عزت نفس به مثابه صفات شخصیتی   26

2-2-7-از عزت نفس » بالا یا پایین«چه استنباطی می گردد؟  30

2-2-8-دیدگاه متقدمان روانشناسی درمورد عزت نفس     31

2-2-9-روی آوردهای نظری درمورد عزت نفس     33

2-2-10-ارتباط خود آرمانی ، خودپنداشت و  حرمت‌خود  37

2-2-11روش‌های تغییر پذیری عزت نفس و پاره‌ای پژوهشها در مورد آن   38

2-3-پسخوراند   39

2-3-1-درمان شناختی – رفتاری    40

2-4-عزت نفس و اختلالات روانی   41

2-13-1- آسیب پذیری عزت نفس و افسردگی   43

2-5-چشم انداز نظریه‌ی فعالیت افتراقی تیاس دال( 1988)  44

2-6-پرخاشگری    45

2-6-1-تعریف پرخاشگری    48

2-6-2-انواع پرخاشگری    48

2-6-2-1نظریه های پرخاشگری    50

2-6-2-1-1-نظریه فردیت زدایی پرخاشگری زیمباردو  50

2-6-2-1-2-نظریه انسانیت زدایی- پرخاشگری فشباخ   51

2-6-2-1-3-نظریه انتقال برانگیختگی   51

2-6-2-1-4-نظریه درونگرایی- برونگرایی آیزنک      52

2-6-2-1-5-مدل شرمساری- پرخاشگری تانگنی   52

2-6-2-1-6-مدل پرخاشگری- پرخاشگری    53

2-6-2-1-7-رفتار پرخاشگرانه در مراحل رشد کودکی و نوجوانی   53

2-6-3-عوامل خطر ساز پرخاشگری    55

2-6-3-1-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگری از جانب کودک      56

2-6-4-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگری از جانب والدین   57

2-6-4-1-اسنادهای نادرست والدین به عنوان عامل خطر ساز پرخاشگری    57

2-6-4-2-ویژگی های فردی والدین به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگری    58

2-6-5-روابط پدر – مادر به عنوان عامل خطر ساز در پرخاشگری    60

2-6-5-1-تعامل والدین- کودک به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگری    61

2-6-5-2-سایر تعاملات اجتماعی والدین به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگری    62

2-6-6-مداخلات در زمینه پرخاشگری    63

2-6-6-1-روان تحلیلگری    64

2-6-6-2-رویکرد عقلانی-عاطفی-رفتاری    65

2-6-6-3-رویکرد شناختی-رفتاری    66

2-6-6-4-دیدگاه یادگیری اجتماعی   68

2-7-تاریخچه فراشناخت     69

2-7-1- حوزه روانشناسی شناختی از دهه 1960  70

2-7-2-حوزه  روانشناسی رشد از دهه 1970  70

2-7-4-فراشناخت     71

2-7-4-1-فراشناخت و اختلالات هیجانی   74

2-7-5-دانش فراشناختی( باورهای شناختی )  74

2-7-6-فراشناخت به عنوان شناخت در باره شناخت     76

2-7-7-فراشناخت به عنوان بازبینی و کنترل دنیای درونی   77

2-7-8-تجارب فراشناختی   77

2-7-9-راهبردهای کنترل فراشناختی   78

2-7-10-هیجان، بازبینی و کنترل فراشناختی   79

2-7-11-فرا شناخت و روانشناسی بالینی   82

2-7-12- مدل فراشناختی اختلال روانشناختی   85

2-7-13- فراشناخت درمانی: نسخه ی سخت و نسخه نرم  88

2-7-14- اختصار ای از مدل درمانی فراشناختی   89

2-7-15- مدل بازسازی شده A-B-C    90

2-7-16- رویکرد درمانی فراشناختی   92

2-8-پیشینه پژوهشی درمان فراشناختی   93

2-9-جمع بندی    96

3- فصل سوم روش شناسی پژوهش.. 97

3-2- روش پژوهش     99

3-3- جامعه آماری    99

3-3-1- نمونه و روش نمونه گیری    99

3-4- ویژگی گروه ها 100

3-5- معیارهای ورود به پژوهش     104

3-5-1- ملاک های ورود به پژوهش حاضر عبارت بودند از: 104

3-6- معیارهای خروج از پژوهش     104

3-6-1 ملاک خروج از پژوهش حاضر عبارت بودند از : 104

3-7-ابزار پژوهش     105

1) پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت     106

(2)پرسشنامه ی پرخاشگری AQ    108

3-7-1-2-پایایی و روایی   109

3-8-متغیر های مستقل و وابسته  110

3-9- روش اجرا و جلسات درمانی   111

3-9-1- جلسات درمانی   114

3-9-1-1-جلسه اول تا سوم  114

3-9-1-2-جلسه سوم  114

3-9-1-3-جلسه چهارم و پنجم   115

3-9-1-4-جلسه ششم و هفتم   116

3-9-1-5-جلسه نهم   116

3-9-1-6-جلسه دهم و  یازدهم   117

3-9-1-7-جلسه دوازدهم و سیزدهم   117

3-9-1-8-جلسه چهاردهم   118

3-10-تحلیل آماری    118

3-11-اختصار  119

4- فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها 120

4-2- داده های جمعیت شناختی   123

4-3- یافته های پژوهش     123

الف )  یافته های توصیفی   123

ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش. 123

4-4-1-نرمال بودن متغیرها 126

4-4-2-همگنی شیب های رگرسیون   128

4-4-3-همگنی واریانس ها ( عزت نفس اجتماعی و خانوادگی )  129

4-4-4-یکسانی ماتریس واریانس – کواریانس ( عزت نفس اجتماعی و خانوادگی )  130

یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش   132

4-4-5-همگنی واریانس ها ( پرخاشگری کلامی و فیزیکی )  134

-4-4-6مفروضه یکسانی ماتریس واریانس-کوواریانس ( پرخاشگری کلامی و فیزیکی)  135

4-5-اختصار  139

5- فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 140

5-2-تشریح کلی مسئله پژوهش     142

5-2-بحث     143

5-3-محدودیت های پژوهش   147

5-4-پیشنهادها 148

5-4-2-پیشنهادی کاربردی    151

5-5-نتیجه گیری    152

5-6-اختصار  153

منابع. 155

منابع فارسی   156

منابع انگلیسی   160

پیوست… 166

الف ) پرسشنامه عزت نفس (فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت 58 ماده)  167

ب)پرسشنامه پرخاشگری (آرنولد اچ. باس، و مارک پری)  171

پروتکل درمان فراشناختی   174

واژه نما 179

چکیده انگلیسی.. 180

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول-3-1-طرح آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل. 99

جدول-3-2- ضرایب پایایی پرسشنامه عزت نفس در پژوهش حاضر. 108

جدول-3-3-ضرایب پایایی پرسشنامه پرخاشگری در پژوهش حاضر. 110

جدول 4-1-میانگین و انحراف معیار متغیر عزت نفس و حیطه های آن در گروه های آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون. 124

جدول-4-2- میانگین و انحراف معیار متغیر پرخاشگری و حیطه های آن در گروه های آزمایش و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون. 125

جدول- 4-3-مطالعه نرمال بودن متغیرهای پژوهش… 127

جدول-4-4- آزمون مطالعه همگنی شیب خط رگرسیون. 128

جدول-4-5-مطالعه همگنی واریانس ها 129

جدول 4-6-یکسانی ماتریس واریانس – کواریانس… 130

جدول-4-7-نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری(مانکوا)  بر روی میانگین پس آزمون نمرات عزت نفس  و زیر مقیاس آن  درگروه آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون. 131

جدول-4-8-نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی پس آزمون میانگین نمرات عزت نفس اجتماعی  نوجوانان بزه کار گروه های آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون. 132

جدول-4-9-نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی پس آزمون میانگین نمرات عزت نفس خانوادگی  نوجوانان بزه کار گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون. 133

جدول-4-10-آزمون همگنی واریانس ها 134

جدول-4-11-یکسانی ماتریس واریانس-کوواریانس… 135

جدول-4-12- نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری(مانکوا)  بر روی میانگین پس آزمون نمرات پرخاشگری  و زیر مقیاس آن د رگروه آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون. 136

جدول-4-13- نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی پس آزمون میانگین نمرات پرخاشگری فیزیکی  نوجوانان بزه کار گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون. 137

جدول- 4-14-نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی پس آزمون میانگین نمراتپرخاشگری کلامی  نوجوانان بزه کار گروه های آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون. 138

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                    صفحه

نمودار-3-1- وضعیت سنی نمونه های پژوهش… 101

نمودار-3-1- سطح تحصیلات پدران و مادران. 102

نمودار-3-2- ترتیب تولد نمونه های پژوهش… 103

نمودار4-1- وضعیت متغیر عزت نفس اجتماعی گروه کنترل و آزمایش( پیش آزمون و پس آزمون)………………………………………………………………………………………………………………………133

نمودار4-2-وضعیت متغیر عزت نفس خانوادگی گروه کنترل و آزمایش ( پیش آزمون و پس آزمون) 134

نمودار4-3-وضعیت متغیر پرخاشگری فیزیکی گروه کنترل و آزمایش( پیش آزمون و پس آزمون)……. 138

نمودار4-4-وضعیت متغیر پرخاشگری کلامی گروه کنترل و آزمایش(پیش آزمون و پس آزمون)………………………………………………………………………………………………………………………139

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                              صفحه

شکل 2-1 مدل عملکرد اجرایی خود تنظیمی (S-REF) اختلال روانشناختی به همراه فراشناخت واره ها (ولز و ماتیوز، 1994) 87

شکل 2-2 محورهای اصلی مدل A-B-C.. 91

شکل 2-3 مدل تجدید نظر شده A-M-C  (ولز، 2000). 92

شکل 2-4 محورهای اصلی مدل A-M-C.. 93

 

1- فصل اول کلیات طرح

 

فصل اول: کلیات طرح

 

 

1-1-مقدمه

به سبب بروز مسائل خاص در دوران نوجوانی، این دوره، با نوعی سردرگمی همراه با کاهش عزت نفس، خودکم بینی و خودپنداره منفی همراه می باشد، که سبب کاهش فعالیت های طبیعی و تعاملات اجتماعی می گردد. نوجوانی که دارای عزت نفس پایینی می باشد، در مسیر ناملایمات بالاجبار زندگی و توان مقابله با معضلات، دچار سر درگمی و ناسازگاری خواهند گردید. به اعتقاد زیگموند فروید: (عزت بشر) زمانی پدید می آید که کودک پی می برد که نمی تواند با والدینش ارتباط ی جنسی مستقر کند و در نتیجه این امر به احساس بی امان (نمی توانم کاری انجام دهم ) منتهی می گردد. طبق نظر آلفرد آدلر، احساس حقارت در آغاز بر اثر ظهور آمادگی جسمانی یا حقارت اندامی پدید می آید. سپس با واقعیت اینکه دیگرانی بزرگتر قویتر و درشتر هستند مواجه می گردد .

همزمان، نوجوانی که از لحاظ عاطفی در محیط خانواده مشکل دارد با هر محرک کوچکی برانگیخته می گردد و پرخاشگری می کند. پس، وقتی وارد اجتماع می گردد نمی تواند با هر موقعیتی خود را سازگار سازد. پرخاشگری می تواند به راحتی مناسبات اجتماعی نوجوانان را بر هم زند و به گونه کلی موجب عدم رشد وی در ابعاد اجتماعی و روانی گردد. به گونه کلی، بعضی از روان شناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که موجب آسیب به دیگران می گردد یا بالقوه بتواند به دیگران آسیب بزند ( کوپر اسمیت، 1967). این آسیب می تواند بدنی مانند کتک زدن، لگد زدن و گاز گرفتن، یا لفظی مانند ناسزاگویی و فریاد زدن و یا حقوقی، مانند به زور گرفتن چیزی باشد.

درمان فراشناخت رویکرد نوظهوری می باشد که به جای تمرکز بر محتوای فکر بیمار بر کاهش فرایند های شناختی غیر مفید وتسهیل پردازش فراشناختی تاکید می کند. از این رو در این پژوهش، در صدد پاسخ به این سوال می باشیم، که آیا اثر درمان فراشناختی موجب افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار می گردد یا خیر؟

1-2-اظهار مسئله

امروزه در سراسر جهان نوعی آگاهی از اهمیت عزت نفس پدید آمده می باشد و بشر به عنوان یک موجود زنده بدون عزت نفس سالم وشایسته نمی تواند امیدی به درک استعداد بالقوه فردی داشته باشد. عزت نفس تنها کلید مهم به سوی انگیزش بشری می باشد. به گونه کلی، عزت نفس به جنبه ای از هر کدام ما برمی گردد که از آن آگاهیم در واقع به قسمت موثر وکار آمد فرد عزت نفس گفته می گردد. اعتقاد بر این می باشد که بین سازگاری مطلوب شخصی و عزت نفس بالا ارتباط متقابلی هست (کاتا و جونیر[1]، 2002). عزت نفس در نوجوانان دارای تأثیر و اهمیت ویژه ای می باشد. با اینحال، دوران نوجوانی  به سبب بروز مسائل خاص، با سردرگمی همراه با کاهش عزت نفس و خود کم بین همراه می باشد. در نتیجه، افزایش عزت نفس برای پیشگیری از مشکلاتی که ممکن می باشد بر اثر عزت نفس پایین برای نوجوانان به وجود آید ضروری می باشد (تری[2]، 2002).

به گونه دقیق تر می توان گفت دو بعد عزت نفس اجتماعی و خانوادگی در نوجوانان، نمود بارزتری از آسیب پذیری آنان را ارائه می دهد (لانگ و زولتن، 2002 ترجمه حیدر فتحی، 1383).

اما دومین متغیر موجود در پژوهش حاضر پرخاشگری می باشد. صدق عنوان پرخاشگری بر یک رفتار خاص بستگی به نوع فرهنگی دارد که در یک جامعه حاکم می باشد. بدین جهت، امروزه در جوامع غربی به هر نوع تندخویی پرخاشگری اطلاق می گردد. در حالی که سابقا در همین جوامع مفهوم پرخاشگری همراه با حمله به فرد یا شی ء به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده می باشد. همان طوری که امروزه در کشورهای آسیایی مفهوم پرخاشگری این چنین می باشد. هم چنین این که چه امری سبب خشمگین شدن و رفتار پرخاشگرانه می گردد، بستگی به نوع فرهنگ جامعه ای دارد که فرد در آن زندگی می کند. به بیانی دیگر، مردم در همه جای دنیا خشمگین می شوند اما خشمگین شدنشان مطابق با قواعد فرهنگی جامعه ای می باشد که در آن زندگی می کنند.

نکته قابل توجه دیگری که در زمینه پرخاشگری و فرهنگ ها مطرح می باشد این می باشد که، در تمامی فرهنگ ها وجود منافع ضروری برای حیات بشر در پرخاشگری پذیرفته شده می باشد، لکن این امر هم قابل قبول همگان می باشد که در صورت عدم کنترل رفتار پرخاشگرانه چه بسا خطرات جبران ناپذیری هم زیرا قتل به وقوع پیوندد. بدین جهت، همه جوامع بایستی راه هایی بیابند تا مانع از آن شوند که اعضای آن یک دیگر را بکشند یا به هم آسیب برسانند. همه مردم رفتار پرخاشگرانه را تا اندازه ای کنترل می کنند اما از لحاظ ارزشی که برای آن قایلند، در اندازه محدود کردن آن با هم فرق دارند. برای مثال، در میان قبایل سرخ پوست آمریکایی، کومانچی ها کودکانشان را جنگجو بار می آورند و حال آن که هوپی ها و زونی ها به فرزندانشان صلح جویی و رفتار غیر پرخاشگرانه می آموزند. در آمریکای معاصر جوامع هوتری بر صلح جویی به عنوان شیوه ای از زندگی تاکید می کنند و فرزندان شان را طوری تربیت می کنند که پرخاشگر نباشد. اصولا در فرهنگ آمریکایی برای پرخاشگری و سرسختی ارزش قایلند (باندورا، 1973).

در فرهنگ اسلامی گرچه تجاوز و تعدی به دیگران از مصادیق پرخاشگری به حساب می آید و امری نامطلوب شمرده می گردد لکن به افراد اجازه می دهد در صورتی که مورد پرخاشگری دیگران واقع شوند از خود دفاع کنند البته به نحوی که منجر به تعدی و ظلم نشود. امروزه این رفتار موجب معضلات بسیاری می باشد که مطالعه و درمان این معضل را می طلبد.

اگر چه درمانهای زیادی تا به امروز برای افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری صورت گرفته می باشد اما همه ی این روشهای درمانی به نوعی دارای کاستی هایی بوده اند. از اینرو، پژوهش حاضر تلاشی می باشد بر بکارگیری روش درمانی موثر وجدید فراشناختی می باشد. یکی از قابلیت های رویکرد فراشناختی امکان بهره گیری از آن به صورت یک درمان استاندارد واحد که مؤثر برای اختلال های مختلف می باشد. مزیت این کار، ساده سازی درمان می باشد: در این تنها یک مدل به عنوان مبنایی برای فرمول بندی و درمان هست که می توان برای اکثر اختلال ها به کار گرفت (ولز، 2009)

مدل فراشناختی در آغاز توسط ولز وماتووس (1994) پیشنهاد گردید و سپس ولز در (1997-2000) آن را اصلاح نمود. فراشناخت به باورها وفرایند هایی تصریح دارد که برای ارزیابی وتنظیم وبررسی وبازبینی فکر بهره گیری می گردد باورهای فراشناختی مثل نیاز به کنترل فکر واهمیت افکار به گونه ویژه ای در گروه باورهای مربوط به تفکر دسته بندی می گردد.

رویکرد فراشناختی بر این باور می باشد که افراد به این دلیل در دام ناراحتی هیجانی گرفتار می شوند که فراشناخت آنها در برابر پاسخ دهی به تجربه های درونی به الگویی منجر می گردد که موجب تداوم هیجان منفی وتقویت باورهای منفی در این افراد می گردد. این رویکرد سندرم شناختی –توجهی[3] خوانده می گردد. که شامل نگرانی، نشخوار فکری، توجه تثبیت شده وراهبرد های خود تنظیمی با رفتارهای مقابله ای ناسازگارانه می باشد .

درمان فراشناخت رویکرد نوظهوری می باشد، که به جای تمرکز بر محتوای فکر بیمار بر کاهش فرایند های شناختی غیر مفید وتسهیل پردازش فراشناختی تاکید می کند .درمان فراشناخت بر اساس نظریه ی بنیادی (الگوی کارکرداجرایی خود نظم بخشی ) استوار می باشد .این مدل  دلیل آسیب پذیری  به اختلالات هیجانی را الگوی توجه معطوف به خود افراطی – فعالیت باورهای فراشناختی ناسگارانه وفرایندهای بازتابی خاص میداند (ولز -2000) این فرایند زمانی فعال می گردد که فرد بین اهداف درونی خود وشرایط بیرونی احساس نا هماهنگی کند .

پس، راهبردهای خاصی مثل جذب اطلاعات به درون باورها، سرکوب فکر، نشخوار فکری و نگرانی به مقصود جلوگیری از ورود محرکهای ناراحت کننده به هشیاری یا یا حل معضلات ناشی از ناهماهنگی نظارت بر حالتهای جسمی –روانی وامادگی در برابر خطر به مقصود کاهش این ناهماهنگی توسط کارکرد اجرایی خود نظم بخشی بکار گرفته می گردد. امروزه از درمانهای شناختی و فراشناختی برای حل بسیاری از اختلال ها بهره گیری می گردد. در پژوهش حاضر از این روش برای درمان وکنترل رفتارهای پرخاشگری بهره گیری می گردد. زیرا که پرخاشگری یا رفتارهای مقابله ای ناکارآمد، معضلات جامعه صنعتی امروز می باشد. انتظار از چنین پژوهشی این می باشد که از روش درمانی فراشناختی و با آموزش مولفه های آن، ارزیابی مثبت از خود را (عزت نفس) در افراد بزه کار نوجوان را افزایش دهیم، و با تقویت مولفه های فراشناختی این اختلال را کنترل کنیم. بطور کلی از فواید این پژوهش، کشف و مطالعه تاثیر درمان فراشناختی در پرخاشگری و رفتارهای منفی مقابله جویانه در نوجوانان بزه کار پسر می باشد، زیرا که اندازه شیوع پرخاشگری در همه جوامع در پسران بیش از دختران می باشد. به گونه کلی آن چیز که به عنوان پرخاشگری در نوجوانان پسر بیشتر بارز می باشد، پرخاشگری در دو بعد کلامی و فیزیکی نسبت به اطرافیان می باشد (بنت، 2003)، که این دو بعد محور پژوهش های بسیاری در نوجوانان بوده می باشد.

پس پژوهش حاضر در صدد می باشد به این سوال پاسخ دهد که آیا درمان مبتنی بر فراشناخت موجب  افزایش عزت نفس در دو بعد خانوادگی و اجتماعی و کاهش پرخاشگری در دو بعد کلامی و فیزیکی در نوجوانان پسر بزه کار خواهد گردید؟

[1].  Kata and Joiner

[2] . Teri

[3]. Cognitve Attentional Syndrome (CAS)

تعداد صفحه : 208

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش خود کارمدی و عزت نفس افراد مبتلا به اعتیاد شیشه