متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :داخلی

عنوان : مطالعه تاثیر پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنایع قطعه سازی خودرو– مطالعه موردی شرکت سایپاپرس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت-گروه بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(.M.A)

گرایش: «داخلی»

عنوان:

مطالعه تاثیر پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنایع قطعه سازی خودرو– مطالعه موردی شرکت سایپاپرس

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر عارفه فدوی اصغری

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر اعظم رحیمی نیک

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

1- فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- تعریف و اظهار مساله پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………3

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-4-1- اهداف کاربردی (اصلی) …………………………………………………………………………………………………………………5

1-5- سوال های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-5-1- سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5-2- سوال های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6-1- فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6-2- فرضیه های فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………7

1-7- مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………8

1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………….9

1-8-11- تعاریف عملیاتی مندرج در مدل پژوهش…………………………………………………………………………………………10

1-8-11-1- اصطلاحات مرتبط با الزامات و مبانی پیاده سازی ISO/TS 16949 در مدل پژوهش……………………..11

1-8-11-2- اصطلاحات مرتبط با اثرگذاری الزامات و مبانی پیاده سازی ISO/TS 16949 بر شاخص های مورد مطالعه در مدل پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-9- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………15

1-9-1- روش اجرایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..15

1-10- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….15

1-10-1- قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….15

1-10-2- قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………15

1-10-3- قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….16

1-11- جامعه و حجم نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………………16

1-12- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………16

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

2- فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

بخش اول – مبانی نظری پژوهش

2-2- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-1- کیفیت، تعاریف و مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-2- ابعاد کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-2-3- مشتری………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-2-4- محصول………………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-2-5- مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-2-6- تضمین کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-7- کنترل کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-8- بازرسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-2-9- سیستم کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………27

2-2-10- مفاهیم حاصل از کیفیت………………………………………………………………………………………………………………27

2-3- تاریخچه و سیر تحولات کیفیت………………………………………………………………………………………………………….28

2-3-1- عصر بازرسی محصول…………………………………………………………………………………………………………………..29

2-3-2- عصر کنترل کیفیت آماری………………………………………………………………………………………………………………30

2-3-3- عصر تضمین کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………..31

2-3-4- عصر مدیریت کیفیت آماری ………………………………………………………………………………………………………….31

2-3-5- دوره های تکاملی مفهوم کیفیت ژاپن (چهار سطح کیفیت(………………………………………………………………..35

2-3-6- مدیریت کیفیت جامع……………………………………………………………………………………………………………………37

2-4- معرفی استاندارد و مبانی آن……………………………………………………………………………………………………………….38

2-4-1- معرفی ISO………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-4-2- معرفی ISO 9000……………………………………………………………………………………………………………………..39

2-4-3- طبقه بندی استاندارد سری    ISO 9000………………………………………………………………………………………41

2-4-4- اصول مدیریت کیفیت   ISO 9000……………………………………………………………………………………………..41

2-5- سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات خودروسازی مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2000 ……43

 

عنوان                                                                                                                                           صفحه

2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت :ISO/TS 16949:2002 کلیات، هدف، دامنه و کاربرد………………………………..45

2-5-2- تعاریف و اصطلاحات خاص صنعت خودرو……………………………………………………………………………………46

2-5-3- معرفی بندهای اصلی استاندارد ..ISO/TS 16949:2002 ……………………………………………………………..47

2-5-4- آن چیز که که بایستی در استقرار سیستم کیفیت 16949  ISO/TS بدانیم…………………………………………………….85

2-5-5- گام های اجرایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرو سازی ……………………………………………….86

-6-5-2 مزایای بکارگیری استاندارد…………………………………………………………………………………………………………….88

2-6- کاربرد دیدگاه فرآیندگرا در طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد2000:ISO/TS 1694…89

2-6-1- اصول اساسی طرح ریزی سیستم های کیفیت با دیدگاه جدید……………………………………………………………..89

2-6-2- طرح ریزی فرآیندها براساس الگوی ISO/TS 16949 ………………………………………………………………….92

 

بخش دوم – پیشینه تحقیقات گذشته

2-7- نمونه هایی از تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………..97

 

بخش سوم- معرفی شرکت سایپاپرس

2-8- معرفی شرکت سایپاپرس…………………………………………………………………………………………………………………105

2-8-1- موفقیت‌های شرکت سایپاپرس……………………………………………………………………………………………………..106

 

3- فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………109

3-2- فرآیند پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………110

3-3- نوع و روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………111

3-4- جامعه آماری و نمونه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….112

3-5- روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….113

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………117

3-6-1- تعیین پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………117

3-6-2- تعیین روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………117

3-6-2-1- روایی محتوا…………………………………………………………………………………………………………………………..117

3-6-2-2- روایی سازه……………………………………………………………………………………………………………………………118

3-7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………127

 

عنوان                                                                                                                                            صفحه

3-7-1- ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………………127

3-7-2- مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………..128

3-7-2-1- ماهیت مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………….128

3-7-2-2- علت های بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………….128

3-7-2-3- فرایند مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………..131

3-7-2-4- شاخص های برازش در مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………….131

 

4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..134

4-2- اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………………………….135

4-2-1- جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………….135

4-2-2- سن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..136

4-2-3- اندازه تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………137

4-2-4- سابقه خدمت در شرکت سایپاپرس. …………………………………………………………………………………………….138

4-2-5- سمت………………………………………………………………………………………………………………………………………..139

4-3- آزمون فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….140

4-3-1- مطالعه نرمال بودن توزیع داده های پژوهش…………… ………………………………………………………………………140

4-3-2- روش همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………………..141

4-3-3- روش مدلسازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………….145

4-3-3-1- تحلیل عاملی تأییدی مدل «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949 ………….145

4-3-3-2- تحلیل عاملی تأییدی مدل «شاخص های کیفی (QI)» ……………………………………………………………….152

4-3-3-3- تحلیل مسیر: مدل کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..158

 

5-فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………161

5-2- اختصار ی نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………162

5-2-1- نتایج مطالعه فرضیات با بهره گیری از آزمون های آماری……………………………………………………………………..162

5-2-1-1- نتایج مطالعه فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………….162

 

عنوان                                                                                                                                            صفحه

5-2-1-2- نتایج مطالعه فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………162

5-2-1-3- نتایج مطالعه فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………163

5-2-1-4- نتایج مطالعه فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………..163

5-2-1-5- نتایج مطالعه فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………………………..164

5-2-1-6- نتایج مطالعه فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………………………………….164

5-2-1-7- نتایج مطالعه فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………………………………….165

5-3- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین ………………………………………………………………………………………………..165

5-4- پیشنهادها..…………………………………………………………………………………………………………………………………….166

5-4-1- پیشنهادهای اجرایی مبتنی بر یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………….166

5-4-2- پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی………………………………………………………………………………………………167

5-5- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..168

فهرست منابع

 • منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………170
 • منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..171

 

 

پیوست ها

 • پیوست الف: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….173

 

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….176

 

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 • فهرست جداول

جدول 1-1- تناظر شاخص های کیفیت مورد مطالعه در این پژوهش با بندهای استاندارد………………………………………6

جدول 2-1- مدل سه گانه جوران……………………………………………………………………………………………………………….26

جدول 3-1- جزئیات سؤالات جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………….114

جدول 3-2- گویه های اصل پرسشنامه برای  «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد . ISO/TS 1694.115

جدول 3-3- گویه های اصل پرسشنامه برای «شاخص های کیفی (QI)» ……………………………………………………..116

جدول 3-4- طیف امتیازدهی به شاخص ها……………………………………………………………………………………………….117

جدول 3-5- نتایج آزمون پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ………………………………………………………………..117

جدول 3-6- آزمون شاخص KMO و بارتلت «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949»120

جدول 3-7- اشتراکات «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949»………………………………121

جدول 3-8- کل واریانس تبیین شده «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949»…………..122

جدول 3-9- ماتریس چرخش یافته ی اجزا «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949»…123

جدول 3-10- آزمون شاخص KMO و بارتلت اشتراکات «شاخص های کیفی (QI)»…………………………………..124

جدول 3-11- اشتراکات «شاخص های کیفی (QI)»…………………………………………………………………………………..125

جدول 3-12- کل واریانس تبیین شده «شاخص های کیفی (QI)»………………………………………………………………..125

جدول 3-13 ماتریس چرخش یافته اجزاء «شاخص های کیفی(QI)»……………………………………………………………126

جدول 4-1- توزیع پاسخ گویان بر اسس جنسیت……………………………………………………………………………………….135

جدول 4-2- توزیع پاسخ گویان بر اساس سن……………………………………………………………………………………………136

جدول 4-3- توزیع پاسخ گویان بر اساس اندازه تحصیلات………………………………………………………………………….137

جدول 4-4- توزیع پاسخ گویان بر اساس سابقه خدمت در شرکت……………………………………………………………….138

جدول 4-5- توزیع پاسخ گویان بر اساس سمت…………………………………………………………………………………………139

جدول 4-6- نتایج آزمون کولموگروف-اسمرینوف برای مطالعه ادعای نرمال بودن توزیع پرسشنامه ها……………..140

جدول 4-7- فرضیات و فرضیه آماری همبستگی………………………………………………………………………………………..141

جدول 4-8- فرضیات و فرضیه آماری همبستگی………………………………………………………………………………………..142

جدول 4-9- همبستگی عوامل استخراج شده مدل «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949 »144

جدول الف-1- سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….174

 • فهرست نمودارها

نمودار 3-1- شاخص های کیفی سایپاپرس………………………………………………………………………………………………..107

نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………………135

نمودار 4-2- توزیع پاسخگویان بر اساس سن…………………………………………………………………………………………….136

 

عنوان                                                                                                                                      صفحه

نمودار 4-3- توزیع پاسخگویان بر اساس اندازه تحصیلات…………………………………………………………………………..137

نمودار 4-4- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت در شرکت………………………………………………………………..138

نمودار 4-5- توزیع پاسخگویان بر اساس سمت………………………………………………………………………………………….139

 

 • فهرست شکل ها

شکل 1-1- مدل مفهومی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………….9

شکل 2-1- ساختار سری ISO 9000……………………………………………………………………………………………………….42

شکل 2-2- مدل اختاپوسی………………………………………………………………………………………………………………………..92

شکل 2-3- ارتباط مدل اختاپوسی با مدل سیستمی ISO/TS 16949…………………………………………………………..92

شکل 2-4- نمودار لاک پشتی…………………………………………………………………………………………………………………….94

شکل 2-5- جایگاه فرآیندهای پشتیبان در مدل اختاپوسی………………………………………………………………………………96

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رشته مدیریت : اولویت بندی روش های کاهش انرژی مصرفی در صنایع فولاد مبارکه

شکل 2-6- مدل مفصلی……………………………………………………………………………………………………………………………96

شکل 2-7- مدل مفصلی ارتباط بین فرآیندهای مدیریتی با سایر فرآیندها…………………………………………………………96

شکل 2-8- مدل پژوهش(نمونه تحقیق1) ……………………………………………………………………………………………………..98

شکل 2-9- مدل پژوهش(نمونه تحقیق2) ……………………………………………………………………………………………………..99

شکل 2-10- مدل پژوهش(نمونه تحقیق3) ………………………………………………………………………………………………….100

شکل 2-11- مدل پژوهش(نمونه تحقیق4) ………………………………………………………………………………………………….101

شکل 3-1- مراحل اصلی فرآیند پژوهش……………………………………………………………………………………………………..110

شکل 4-1- مدل مفهومی «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949 »…………………………..146

شکل 4-2- مدل اعداد معناداری «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949 »…………………148

شکل 4-3- مدل تخمین استاندارد «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949 »………………150

شکل 4-4- مدل مفهومی «شاخص های کیفی»…………………………………………………………………………………………..152

شکل 4-5- مدل اعداد معناداری «شاخص های کیفی»………………………………………………………………………………….154

شکل 4-6- مدل تخمین استاندارد «شاخص های کیفیت»…………………………………………………………………………….156

شکل 4-7- مدل مفهومی کلی…………………………………………………………………………………………………………………..158

شکل 4-8- مدل اعداد معناداری کل مدل…………………………………………………………………………………………………..158

شکل 4-9- مدل تخمین استاندارد کل مدل………………………………………………………………………………………………..159

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه:

در جهان صنعتی امروز خلق مزیت رقابتی برای بسیاری از سازمان ها بعنوان عامل حیات آنها به شمار می رود.

اگر به این نکته توجه داشته باشیم که استمرارموفقیت هر سازمانی وابسته به مرغوبیت و کیفیتی برتر از رقیب یا رقیبان می باشد بخوبی درمی یابیم که چنین مزیتی به دست نمی آید یا استمرار نمی یابد مگر آنکه سازمان ها الزامات مشتری و استانداردهای حوزه های کاری خود را بروزآوری نموده و به آنها اقدام نمایند.

موضوع دریافت استاندارد های کیفی جهانی در کنار استانداردهای ملی طی سالیان اخیر در صنایع مختلف مطرح شده و صنعت خودروسازی نیز از این امر مستثنا نبوده می باشد.در این خصوص استانداردهای فنی در حوزه های گوناگون توسط سازمان بین المللی استاندارد تدوین شده می باشد تا سازمان های بطور تخصصی مطابق با استاندارد حوزه کاری ذیربط به فعالیت بپردازند.

 

1-2- تعریف و اظهار مساله پژوهش:

طی سالیان اخیر حجم انبوهی از استانداردهای ملی و بین المللی باتوجه به نیاز جامعه بشری و نیز گسترش تکنولوژی و تولید محصولات و ارائه خدمات جدید در کشورها و در سطح جهانی مطرح و تدوین شده می باشد.از یک دیدگاه می توان این استانداردها را به دو دسته عمومی و تخصصی تفکیک نمود.استانداردهایی که جنبه عمومی داشته در کلیه صنایع و بنگاه های اقتصادی و حتی غیر اقتصادی کاربرد داشته و استانداردهای تخصصی تنها در یک حوزه خاص قابلیت کاربرد و اجرا را دارند.

در این خصوص می توان به ISO 9001 تصریح نمود که کلیه سازمان ها،بنگاه ها،صنایع تولیدی و خدماتی می توانند نسبت به بکارگیری آن در حیطه فعالیت خود اقدام نموده و آنرا پیاده سازی و اجرا نمایند.

ISO/TS 16949 استانداردی تخصصی[1]و یا بعبارتی فنی[2] می باشد که در صنعت خودروسازی[3] و صنایع وابسته قابلیت اجرا داشته و ماهیت تدوین آن نیز براساس نوع فعالیت بنگاه ها در زمینه ساخت،تولید و ارائه خدمات مرتبط با خودرو می باشد.

هر استانداردی فارغ از نوع و ماهیت آن الزاماتی را بر سازمان ذیربط تحمیل کرده و منجر می گردد تا مدیریت ارشد ملزم به رعایت مفاد استاندارد مربوطه گردد و چه بسا هزینه هایی را نیز مترتب نماید. پس پژوهش حاضر بر این موضوع استوار می باشد که تاچه حد ISO/TS 16949 می تواند بر صنعت قطعه سازی خودرو[4]و در شرکت سایپاپرس بعنوان یک شرکت قطعه ساز تاثیر داشته و منجر به ارتقاء وضعیت شاخص های کیفی آن گردد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:

باوجود اینکه استانداردهای سری 9000 بدلیل ماهیت مستقل خود، برای بسیاری از نهادها به عنوان پایه واساس سیستم مدیریت کیفیت قرار گرفته، اما بعضی از حوزه های اقتصادی خاص مانند صنایع خودرو، که علاقه بیشتری به برآورده شدن خواسته های کیفی خود دارند، اقدام به تدوین الزامات ویژه خود نموده و اجرای این خواسته ها را برای تأمین کنندگان[5] خود الزام نموده اند. (ایرانزاده،55:1389)

از آنجا که تعداد این الزامات[6] سبب بروز مشکلاتی درخصوص ارزیابی مکرر خواسته های متفاوت مشتری برای قطعه سازان[7] طرف قرارداد خود شده بود، مطالعه ها برای حل این مشکل منجر به تشکیل گروه کاری بین المللی صنعت خودرو (IATF) [8] گردید که این گروه کاری با همکاری کمیته فنی[9]176سازمان بین المللی[10]ISO اقدام به یکپارچه سازی[11]الزامات استاندارد خودروسازان جهان نمود.ماحصل این کوشش انتشار مشخصه فنی ISO/TS 16949 در تاریخ 1/3/1999 بود.

(مه پیکر،45:1381)

در تدوین این مشخصه فنی مراجع ذیل به کار گرفته شده می باشد: (فارسیجانی،1386)

 1. سری استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9000
 2. نظامنامه های مرجع گروه کاری بین المللی صنایع خودرو([12](IATFدر مورد ISO/TS 16949
 3. نظامنامه های مرجع خودروسازان آمریکایی(سری QS 9000)
 4. نظامنامه های مرجع خودروسازان ایتالیایی )سری (AVSQ
 5. نظامنامه های مرجع خودروسازان فرانسوی (سریEAQF)
 6. نظامنامه های مرجع خودروسازان آلمانی (سری VDA)

هدف این استاندارد، نزدیک کردن خواسته ها و انتظارات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت[13] سازندگان قطعات خودرو و ایجاد زبانی مشترک بین آنها و خودروسازان بود. با در نظر داشتن استقبال گسترده از این استاندارد و همگام با بازنگری استانداردISO 9001 این استاندارد نیز دوبار مورد بازنگری قرار گرفت و ویرایش دوم آن سال 2002 و ویرایش سوم و آخرین ویرایش آن سال 2009 به صنعت خودروسازی،وارد گردید.در هنگام پیاده سازی الزامات این استاندارد،الزامات خاص شرکتهای خودروساز مانند ساپکو و سازه گستر سایپا نیز، در سازمانها، استقرار می یابد تا شرکتهای قطعه ساز، امکان انعقاد قرارداد با شرکتهای خودروساز را نیز برای خود مهیا نمایند.

طی سالیان اخیر شرکت های زیادی به دریافت گواهینامه ISO/TS 16949 روی آورده اند.همانطور که قبلاً نیز تصریح گردید علت این امر الزام مشتریان طرف قرارداد و یا تمایل خود شرکت ها به استقرار این استاندارد بوده می باشد.جهت دریافت چنین استانداردهایی سازمان ها بایستی بستر لازم را برای تطابق خود با مفاد استاندارد بعمل آورده تا در زمان ممیزی بتوانند با ارائه مدارک و مستندات[14] لازم آمادگی سازمان مطبوع خود را جهت دریافت گواهینامه[15] اثبات نمایند.

بطور کل این آمادگی در دو حیطه تهیه و تدوین مستندات و مدارک و اجرای عملی آنها مطابق با بندهای استاندارد می باشد.

استانداردهای تخصصی نسبت به استانداردهای عمومی و غیر فنی دارای ریزه کاری ها و نکات بیشتری بوده و سازمان با قبول آنها خود را ملزم به رعایت کلیه موردها مندرج در استاندارد می نماید.

با تبیین مختصری که در ارتباط با چگونگی دریافت چنین استانداردی اظهار گردید از یک طرف و از طرف دیگر عدم همکاری بعضی از مشتریان در صورت دریافت نکرن گواهینامه مذکور،این نکته متبلور

می گردد که سازمان با تحمل زحمات و هزینه های فراوان پس از پیاده سازی موفقیت آمیز استاندارد ISO/TS 16949 تا چه حد برای خود و مشتریان بالفعل خود ارزش افزوده[16] داشته و بطور دقیقتر شاخص های کیفی[17] در چنین سازمانی به سمت بهبود[18] و ترقی[19] سوق یافته اند یا خیر.

این پژوهش بطور خاص بر مزایای اجرا و پیاده سازی[20] استاندارد ISO/TS 16949 و تاثیر آن بر شاخص های کیفی (مدنظر در این پژوهش) در صنایع قطعه سازی خودرو متمرکز شده می باشد.

 

[1] Specific

[2] Technical

[3] Automotive Industries

[4] Automotive Part Manufacturing Industry

[5] Supplier

[6] Requirements

[7] Part Manufacturers

[8] International Automotive Task Force

[9] Technical Committee

[10] International Standard Organization

[11] Integration

[12] IATF: International Automotive Task Force

[13] Quality Management System

[14] Documents

[15] Certificate

[16] Value added

[17] Quality Index

[18] Improvement

[19] Promotion

[20] Implementation

تعداد صفحه : 212

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***