متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)

دانشگاه هرمزگان

دانشکده پردیس دانشگاهی قشم

گروه مدیریت

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته  مدیریت اجرایی

 

عنوان :

مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)

 

استاد راهنما:

آقای دکتر جمشیدجعفری دارابجردی

 

استاد مشاور:

آقای دکتر محمد محبی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست                                                                                                                   صفحه

فصل اول

کلیات پژوهش

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
  • اظهار مسآله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
  • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
  • سؤال پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
  • چهارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
  • فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
  • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 12
  • قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم

بخش اول

2-1 فرهنگ سازمانی

2-1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-1-2 منشأ و چگونگی شکل‌گیری فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-3 تعریف مفهومی فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-4 انواع فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-1-5 ابعاد فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-1-6 مدل‌های فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-1-6-1 فرهنگ سازمانی از دیدگاه هافستد…………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-1-6-2 فرهنگ سازمانی از دیدگاه شاین……………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-1-6-3 فرهنگ سازمانی از دیدگاه هرسی- بلانچارد………………………………………………………………………………………………… 28

2-1-6-4 فرهنگ سازمانی از دیدگاه کویین………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-1-6-5 فرهنگ سازمانی از دیدگاه دنیسون……………………………………………………………………………………………………………. 29

2-1-7 عوامل سازمانی تأثیرگذار بر فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………… 34

2-1-8 مدیریت فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-1-9 فرهنگ در سازمان‌های قدرت‌مدار………………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-1-10 تحقیقات انجام شده در ارتباط با فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………… 39

بخش دوم

2-2 مدیریت دانش

2-2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-2-2 تعاریف مفهوم داده، اطلاعات، دانش……………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-2-2-1 مفهوم داده………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-2-2 مفهوم اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

2-2-2-3 مفهوم دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-2-3 طبقه‌بندی انواع دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-2-3-1 دانش از نظر نوناکا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-2-3-2 دانش از نظر جورنا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-2-3-3 دانش از نظر ماشلوپ………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-2-3-4 دانش از نظر لیدنر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

2-2-4 عناصر و ویژگی‌های دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

2-2-4-1 عناصر دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-2-4-2 ویژگی‌های دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-2-5 دانش آفرینی در سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-6 تعریف مفهومی مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-7 منشأ و چگونگی شکل‌گیری مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………… 57

2-2-8 اصول مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-2-9 اهداف مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

2-2-10 تئوری‌های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-2-10-1 تئوری‌های مدیریت دانش جامع………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-2-10-2 تئوری‌های مدیریت دانش تیمی………………………………………………………………………………………………………………. 66

2-2-10-3 تئوری‌های مدیریت دانش جامعه‌گرا…………………………………………………………………………………………………………. 67

2-2-11 مؤلفه‌های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

2-2-12 مدل‌های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

2-2-12-1مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

2-2-12-2 مدل شش بعدی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

2-2-12-3 مدل نوناکا……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

2-2-12-4 مدل رن جانسون…………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

2-2-14-5 مدل استیوهالس……………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

2-2-13 موانع مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

2-2-14 تحقیقات انجام شده در ارتباط با مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………….. 82

2-2-14-1 پژوهش گلد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

2-2-14-2 پژوهش موهرمان……………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

2-2-14-3 پژوهش ریگانز و مک اویلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 84

بخش سوم

2-3 نیروی دریایی ج. ا. ا

2-3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

2-3-2 نیروی دریایی ج. ا. ا…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

فصل سوم

روش اجرای پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

3-2 فرآیند اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

3-3 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

3-4 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 94

3-5 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

3-6 روش گرداوری اطلاعات و تدوین پرسش‌نامه……………………………………………………………………………………………………………… 95

3-7 روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

3-7-1 اعتبار (روایی) ابزار……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

3-7-2 قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102

4-2 توصیف متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

4-2-1 نوآوری و خطرپذیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

4-2-2 رهبری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103

4-2-3 یکپارچگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 104

4-2-4 طرفداری مدیران………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

4-2-5 کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106

4-2-6 هویت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 107

4-2-7 سیستم پاداش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108

4-2-9 الگوهای ارتباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

4-2-10 مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

4-3 آزمون فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 112

4-4 نتایج آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

4-5 نتایج فرضیات به ‌گونه اختصار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 122

5-2 نتایج و اختصار آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 122

5-2-1 خلاقیت فردی کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122

5-2-2 طرفداری مدیران………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

5-2-3 هویت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 122

5-2-4 سازش با پدیده تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………………. 123

5-2-5 سیستم پاداش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 123-        5-2-6 سبک رهبری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 123

5-2-7 سیستم کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 123

5-2-8 خطرپذیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123

5-2-9 یکپارچگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

5-2-10 الگوهای ارتباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124

5-3 نتایج و اختصار آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

5-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

5-3-2 نتایج آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 124

5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 124

5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

5-3-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

5-3-6 نتایج آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

5-3-7 نتایج آزمون فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

5-3-8 نتایج آزمون فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 126

5-3-9 نتایج آزمون فرضیه نهم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 126

5-3-10 نتایج آزمون فرضیه دهم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 126

5-4 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

5-4-1 پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 127

5-4-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………………………………….. 130

ضمایم     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 131

منابع      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141

نمودارها

4-2-1 نمودار نوآوری و خطرپذیری در فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………. 102

4-2-2 نمودار رهبری در فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-2-3 نمودار یکپارچگی در فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………….. 104

4-2-4 نمودار طرفداری مدیران در فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………. 105

4-2-5نمودار کنترل در فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 106

4-2-6 نمودار هویت در فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 107

4-2-7 نمودار سیستم پاداش در فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….. 108

4-2-8 نمودار پذیرش تضاد در فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………. 109

4-2-9 نمودار الگوهای ارتباطی در فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………….. 110

4-2-10 نمودار مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

 

جداول

2-1-1 عوامل و ابعاد شکل دهنده‌ی فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-2 فرهنگ از دیدگاه هرسی و بلانچارد……………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-1-3 فرهنگ از دیدگاه کویین…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-1-4 مقایسه‌ی تطبیقی مدل‌ها و الگوهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-1 انواع مختلف دانش در ساختارهای 5گانه مینزبرگ………………………………………………………………………………………………… 47

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

2-2-2 مؤلفه‌های مدیریت دانش از نگاه صاحب‌نظران……………………………………………………………………………………………………….. 69

2-2-3 تعامل دانش نهفته و صریح…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

2-2-4 مدل مدیریت دانش با در نظر داشتن ساختار کار…………………………………………………………………………………………………………… 76

3-1 چگونگی‌ی امتیاز بندی طیف لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

3-2 جدول ضرایب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

4-2-1 جدول فراوانی نوآوری و خطرپذیری……………………………………………………………………………………………………………………… 102

4-2-2 جدول فراوانی رهبری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103

4-2-3 جدول فراوانی یکپارچگی (ادغام)…………………………………………………………………………………………………………………………. 104

4-2-4 جدول فراوانی طرفداری مدیران……………………………………………………………………………………………………………………………… 105

4-2-5جدول فراوانی کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

4-2-6 جدول فراوانی هویت سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 107

4-2-7 جدول فراوانی سیستم پاداش………………………………………………………………………………………………………………………………. 108

4-2-8 جدول فراوانی پذیرش تضاد………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

4-2-9 جدول فراوانی الگوهای ارتباطی……………………………………………………………………………………………………………………………. 110

4-2-10 جدول فراوانی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………. 111

4-4-1جدول همبستگی بین نوآوری و مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………. 113

4-4-2 جدول همبستگی بین طرفداری مدیران و مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………. 114

4-4-3 جدول همبستگی بین هویت سازمانی و مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….. 114

4-4-4 جدول همبستگی بین پذیرش تضاد و مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………….. 115

4-4-5 جدول همبستگی بین سیستم پاداش و مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… 116

4-4-6 جدول همبستگی بین رهبری و مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………… 117

4-4-7 جدول همبستگی بین کنترل و مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………… 117

4-4-8 جدول همبستگی بین یکپارچگی و مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………… 118

4-4-9 جدول همبستگی بین الگوهای ارتباطی و مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….. 119

4-4-10 جدول همبستگی بین الگوهای ارتباطی و مدیریت دانش……………………………………………………………………………………… 119

4-5-1 اعلام نتایج فرضیات به اختصار……………………………………………………………………………………………………………………………. 120

اشکال

1-1 اثر اطلاعات و دانش بر تصمیم‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

2-1-1 منبع و منشأ فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-2 پرده‌های فرهنگ از دیدگاه شاین…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-1-3 فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-2-1 تئوری مدیریت دانش جامعه‌نگر…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

2-2-2 مدل عمومی دانش در سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

2-2-3 مدل بویست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

2-2-4 مدل شش‌بعدی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………. 72

2-2-5 چارچوب مفهومی فرایند ایجاد دانش……………………………………………………………………………………………………………………. 73

2-2-6 مدل مبتنی برفرایندهای دانش……………………………………………………………………………………………………………………………. 78

4-1 مدل در حالت T-VALUE………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

 

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی موجود نداجا بر به‌کارگیری نظام مدیریت ‌دانش توسط کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) صورت پذیرفته می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی- همبستگی و از شاخه تحقیقات میدانی می‌باشد. از لحاظ ماهیت و وسعت کاربرد یک پژوهش کابردی و از لحاظ زمانی یک پژوهش مقطعی به‌حساب می‌آید. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسش‌نامه بوده که از پرسش‌نامه‌های رابینز و ویلیامسون[1] بهره گیری شده که با بهره گیری از نرم‌افزار آماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی 10 فرضیه به بوته آزمایش نهاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های طرفداری‌مدیران، هویت‌سازمانی، سبک‌رهبری، سیستم‌کنترل، یکپارچگی و الگوهای‌ارتباطی موجود در نداجا با به‌کارگیری مدیریت دانش ارتباط هست. هم‌چنین 4فرضیه خلاقیت فردی، سازش با پدیده تعارض، سیستم پاداش و خطرپذیری با مدیریت دانش ارتباط معناداری را نظاره ننموده‌اند.

واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، رابینز، نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا

 

فصل اول

کلیات پژوهش

  • مقدمه

در سال‌های اخیر، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، پیوستن به‌طریقه دانش را آغاز کرده‌اند که مفاهیم جدیدی زیرا کاردانشی[2]، دانش‌کار[3]، مدیریت دانش[4] و سازمان‌های‌ دانشی[5] ، خبر از‌ شدت یافتن این طریقه می‌دهد. پیتردراکر[6] ، با به‌کارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان‌ها می‌دهد که در آن‌ها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. براساس این نظریه درآینده جوامعی می‌توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوارد باشند. به‌ این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی‌تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان‌ دانشی به توانمندی‌هایی دست می‌یابد که قادر می باشد از نیروی‌ اندک، قدرتی عظیم بسازد (الوانی، 1385، 283).

هدف از فعالیت‌های دانش در سازمان، اطمینان از رشد و‌تداوم فعالیت‌ها در جهت حفظ دانش حیاتی در تمامی سطوح، به‌کارگیری دانش موجود در تمامی چرخه‌ها، ترکیب ‌دانش در جهت هم‌افزایی، کسب مداوم دانش مربوطه، توسعه دانش جدید از طریق یادگیری مداوم که به‌وسیله تجارب درونی و دانش بیرونی ایجاد می گردد می باشد (Bourdreau & Couillard, 1999, 27).

سازمان‌ها با تکیه بر دانش‌برتر امکان اتخاذ تصمیم‌های معقول‌تر در موضوع‌های مهم و بهبود عملکرد‌های مبتنی بر دانش را می‌یابند. از اینرو مدیریت دانش مقوله‌ای مهمتر از خود دانش به شمار می رود که در سازمان‌ها به‌دنبال آن هستند تا چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته‌های فرد و سازمان را به دانش و مهارت‌های فردی و گروهی تبیین و روشن کنند (Probest, 2000, 22).

مهمترین نقشی که می‌توان به مدیریت دانش نسبت داد این می باشد که آن را به عنوان یک متدولوژی تغییر در نظر بگیرند. مدیریت دانش از یک طرف با جذب دانش‌های جدید به درون سیستم و از طرف دیگر با اداره موثر آن دانش‌ها می‌تواند مهمترین عامل تغییر یک سازمان باشد. دانش به‌واسطه نزدیکی به تصمیم و اقدامات سازمانی به مراتب بیش از داده‌ها و اطلاعات می‌تواند باعث بهبود عملکرد شده و در نتیجه کیفیت خدمات سازمان‌ها را به‌گونه عام و سازمان‌های دولتی را به‌گونه خاص بهبود ببخشد (Hales & Kalucy, 2002, 2).

تعداد صفحه : 154

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***