متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مدیریت بازرگانی-بیمه

عنوان : مطالعه اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: مدیریت بازرگانی-بیمه

 

عنوان:

مطالعه اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

 

استاد راهنما :

دکتر قاسم علی بازآیی

 

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

 

فصل اول(کلیات پژوهش): i

1-1 مقدمه: 1

2-1 اظهار مسئله: 2

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش: 4

4-1 اهداف پژوهش: 5

5-1 فرضیه های پژوهش: 5

6-1 چارچوب نظری پژوهش: 6

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات: 7

8-1 ساختار پژوهش: 8

فصل دوم : 10

1-2 مقدمه : 10

2-2 ارزیابی عملکرد: 11

3-2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد: 12

1-3-2معیارهای درونی ارزیابی عملکرد: 13

2-3-2معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد: 15

4-2 انواع ریسک: 46

5-2 روش سنجش ریسک: 46

6-2 خط بازار اوراق بهادار: 46

7-2 خط بازار سرمایه: 46

8-2 قیمت گذاری دارایی های مالی: 46

9-2 ریسک: 46

1-9-2ماهیت ریسک: 46

2-9-2انواع ریسک: 46

3-9-2- انواع ریسک : توجه نظریه جدید پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) 51

4-9-2نظریه سبد اوراق بهادار: 53

10-2 علت های ورشکستگی: 55

1-10-2 علت های برون سازمانی: 56

2-10-2 علت های درون سازمانی: 57

11-2  ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی: 61

1-11-2  تحلیل طریقه: 61

2-11-2  تحلیل عملیات حسابداری: 62

3-11-2  تحلیل مدیریت: 64

12-2 انواع شکست : 65

13-2 مطالعه قانون ورشکستگی در ایران: 66

14-2بررسی قانون ورشکستگی در بعضی کشورها: 67

15-2 قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز: 68

16-2 گزارشگری عمومی پیش بینی های مالی شرکت: 68

17-2ارزش شرکت: 69

18-2 مشکلاتی مالیاتی در دوره ی بحران مالی  : 73

19-2 مدل پژوهش : 73

20-2 تاریخچه پژوهش  : 73

فصل سوم: 83

1-3- مقدمه: 84

2-3-روش پژوهش مورد بهره گیری در پژوهش: 83

4-3 .  قلمرو موضوعی: 84

5-3 . قلمرو زمانی و مکانی : 84

6-3 . روش گردآوری اطلاعات: 84

7-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات: 85

1-7-3- متغیر های پژوهش: 85

8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: Error! Bookmark not defined.

9-3 . چگونگی مطالعه فرضیه ها : 87

1-9-3 . مطالعه مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی: Error! Bookmark not defined.

2-9-3 .آزمون معنی دار بودن فرضیه ها: Error! Bookmark not defined.

3-9-3. آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی((R: Error! Bookmark not defined.

10-3 روش آزمون فرضیه ها : Error! Bookmark not defined.

1-10-3 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها: Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم:‏ 98

1-4 مقدمه‏ 99

2-4  تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش… 101

3-4  آزمون نرمال بودن داده های پژوهش… 102

فصل پنجم:‏ 112

1-5 مقدمه. 113

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 115

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 116

2-2-5 نتایج فرضیه اول فرعی.. 116

3-2-5 نتایج فرضیه دوم فرعی.. 117

3-5نتیجه گیری.. 117

4-5پیشنهادها 117

5-5پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 118

6-5محدودیت های پژوهش.. 119

لیست جداول ارائه شده 122

منابع و ماخذ. 127

منابع فارسی.. 129

منابع لاتین.. 131

Abstract 133

 

چکیده:

این پژوهش به مطالعه ارزیابی ارتباط عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران می پردازد . عملکرد مدیریتی بر مبنای مدل تعدیل شده جونز ،مدیریت ریسک بر مبنای مدل مرتون( 2010)و برای اندازه گیری بحران مالی از مدل ادوارد آلتمن بهره گیری شده می باشد  .

این پژوهش به گونه تجربی به تحلیلگران مالی، سرمایه گذاران ، مدیران و سایر بهره گیری کنندگان اطلاعات حسابداری نشان میدهد که عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتها اثرگذار باشد.

با بهره گیری از اطلاعات صورتهای مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزار SPSS19 ، نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی ارتباط مثبت و معنی داری  هست.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت

واژه های کلیدی : عملکرد مدیریتی ، مدیریت ریسک ، بحران مالی

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش


1-1 مقدمه:

پیش بینی آینده از اصلی ترین دغدغه های بشر در طول تاریخ بوده می باشد. با پیشرفت علم و فناوری، پژوهشگران امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را با بهره گیری از روشهای علمی پیش بینی، فراهم آورده اند. اطلاعات مالی اگر چه گذشته نگر می باشد، اما ادعا می گردد که برای پیش بینی آینده سودمند باشد.

با افزایش شرکت ها و مؤسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری، وظایف امور مالی به صورت چشم گیری تغییر یافته می باشد. تأکید دولت ها بر رشد اقتصادی به افزایش و گسترش بیش از پیش شرکت ها و مؤسسات کمک و این وظایف را پیچیده تر نموده می باشد. ازسوی دیگر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات محیطی وسیع باعث شتاب فزاینده اقتصادی گشته و به دلیل رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به سود محدود شده و میل به ورشکستگی افزایش یافته می باشد.

اندازه وقوع بحران های مالی در جهان در سال های اخیر بیش از هر زمان می باشد. در دو دهه ی اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی اندازه ورشکستگی هاست. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی می باشد که توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد می باشد. پس، توانایی پیش بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار می باشد و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. ارائه ی تعریفی دقیق از گروه های درگیر مسأله ورشکستگی بسیار مشکل می باشد. اما می توان مدعی گردید که مدیریت، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بستانکاران و نهادهای قانونی، بیش از سایرین تحت تأثیر پدیده ی ورشکستگی قرار می گیرند.

سرمایه گذاران با پیش بینی بحران مالی، نه تنها از خطر از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش خطر سود سرمایه گذاری خود بهره گیری می کنند. مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر بحران می توانند اقدام هایی پیشگیرانه اتخاذ کنند. بدین وسیله بانکها و مؤسسات اعتباری نیز می توانند از ریسک عدم پرداخت جلوگیری کنند.

با در نظر داشتن تأثیرات درماندگی مالی و توقف فعالیت شرکت ها بر روی گروه های مختلف ذینفع، همواره یافتن شاخص های هشدار دهنده ی وقوع درماندگی مالی یکی از جذاب ترین و با اهمیت ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده می باشد. تا به امروز الگوهای متنوعی برای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها توسط محققان ارائه شده می باشد، که با بهره گیری از نسبت های مالی گوناگون،وضعیت آتی شرکت را مورد پیش بینی قرار داده اند و هرکدام نیز به نتایجی دست یافته اند. الگوهای متفاوت از روشهای تحلیلی گوناگون برای پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها بهره گیری می کنند که هر کدام نقاط قوت و اشکال خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده می باشد. از این رو در این پژوهش کوشش می گردد اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی را با بهره گیری از مدل های جونز، مرتون و آلتمن مورد سنجش قرار بگیرد و نتایج حاصل با نتیجه ی حاصل از ارزیابی عملکرد های مدیریتی و ریسک در زمان بحران مالی مقایسه و ادغام نمود. در فصل اول پس از اظهار مسأله پژوهش، به اظهار اهمیت و ضرورت پژوهش می پردازیم. همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف اصلی و ویژه اظهار می داریم. چارچوب نظری پژوهش که اظهار اصلی طرح سؤال و موضوع پژوهش بوده می باشد نیز، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های پژوهش تصریح می گردد. در پایان نیز تعاریف واژه ها و اصطلاحات آورده می گردد.

تعداد صفحه : 147

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***