متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین الملل

 

عنوان

مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

( مطالعه موردی برند چیکا)

 

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا شجاعی

 

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا کریمی علویجه

تیر ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1 1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2

2-1بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………..3

3-1ضرورت و اهمیت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………5

4-1 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………6

5-1 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..11

6-1 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………11

7-1 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………11

8-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….13

9-1 روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….14

10-1 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..14

11-1 نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………14

12-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..15

13-1 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….15

14-1 تبیین واژگان………………………………………………………………………………………………………………………..15

فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش

1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………18

2-2 علامت تجاری………………………………………………………………………………………………………………………..19

3-2 نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………19

4-2 نشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………..19

5-2 دیدگاههای مختلف درمورد نام تجاری……………………………………………………………………………………….19

6-2 فلسفه نام تجاری……………………………………………………………………………………………………………………23

7-2 تأثیر و اهمیت نام تجاری…………………………………………………………………………………………………………32

8-2 علت های اهمیت نام تجاری………………………………………………………………………………………………………….37

9-2 ابعاد نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………40

10-2 تعریف ذهنیت و برداشت از نام تجاری…………………………………………………………………………………..42

11-2 تصویر ذهنی و ویژگی های ذهنی در مورد یک نام تجاری……………………………………………………….43

12-2 تاریخچه و مدیریت نام تجاری………………………………………………………………………………………………45

13-2 ویژگی های نام  های تجاری قدرتمند…………………………………………………………………………………… 48

14-2 تدوین استراتژی نام تجاری…………………………………………………………………………………………………..50

1-14-2 تدوین استراتژی نام تجاری از دیدگاه کاتلر………………………………………………………………………51

2-14-2 استراتژی های نام گذاری محصولات از دیدگاه روستا و همکاران…………………………………………54

1-2-14-2 انواع استراتژی های نام گذاری محصولات…………………………………………………………………….54

15-2استراتژی های نام گذاری تجاری……………………………………………………………………………………………56

1-15-2 راهبرد محصول- نام تجاری…………………………………………………………………………………………….57

1-1-15-2 مزایا و معایب راهبرد محصول- نام تجاری…………………………………………………………………….58

2-15-2 راهبرد خط- نام تجاری……………………………………………………………………………………………………60

1-2-15-2 مزایا و معایب راهبرد خط- نام تجاری…………………………………………………………………………..60

3-15-2 راهبرد دامنه- نام تجاری…………………………………………………………………………………………………61

1-3-15-2 مزایا و معایب راهبرد دامنه- نام تجاری………………………………………………………………………..62

4-15-2 راهبرد چتر-نام تجاری…………………………………………………………………………………………………….62

1-4-15-2 مزایا و معایب راهبرد چتر- نام تجاری………………………………………………………………………….63

5-15-2 راهبرد منبع- نام تجاری………………………………………………………………………………………………….64

1-5-15-2 مزایا و معایب راهبرد منبع- نام تجاری…………………………………………………………………………64

6-15-2 راهبرد طرفداری – نام تجاری………………………………………………………………………………………………65

1-6-15-2 مزایا و معایب راهبرد طرفداری- نام تجاری………………………………………………………………………66

16-2 مقدمه ای در ارتباط با توسعه نام تجاری………………………………………………………………………………….67

17-2 نظریه طبقه بندی…………………………………………………………………………………………………………………68

18-2 انواع دیدگاه ها در مورد طبقه بندی………………………………………………………………………………………70

1-18-2 توجه کلاسیک……………………………………………………………………………………………………………….70

2-18-2 توجه نمونه اولیه…………………………………………………………………………………………………………….70

3-18-2 توجه الگو………………………………………………………………………………………………………………………71

19-2 توسعه نام تجاری…………………………………………………………………………………………………………………72

1-19-2 مفهوم کلی توسعه نام تجاری……………………………………………………………………………………………72

2-19-2 تعاریف توسعه نام تجاری…………………………………………………………………………………………………73

3-19-2 طبقه بندی توسعه نام تجاری……………………………………………………………………………………………74

4-19-2 مزایا و معایب استراتژی توسعه نام تجاری…………………………………………………………………………76

20-2 توجه مصرف کننده و چگونگی شکل گیری آن…………………………………………………………………………..80

1-20-2 توجه و ابعاد آن……………………………………………………………………………………………………………..81

2-20-2 عناصر توجه…………………………………………………………………………………………………………………..82

21-2 فرآیند طبقه بندی اشیاء در ذهن مصرف کننده……………………………………………………………………..85

22-2 کارکردهای نام تجاری…………………………………………………………………………………………………………..87

1-22-2 ابعاد کارکردی نام تجاری………………………………………………………………………………………………….88

2-22-2 تاثیر کارکردهای نام تجاری بر واکنش مصرف کننده…………………………………………………………..90

23-2 اندازه گیری ذهنیت و برداشت های نام تجاری……………………………………………………………………….92

1-23-2 رویکردهای ساختار یافته…………………………………………………………………………………………………92

2-23-2 رویکردهای کمتر ساختار یافته…………………………………………………………………………………………93

24-2 ارزیابی مصرف کننده از توسعه نام تجاری……………………………………………………………………………..94

25-2 تصمیم درمورد توسعه نام تجاری…………………………………………………………………………………………….96

26-2 متغییر های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………98

1-26-2 متغییر های وابسته پژوهش………………………………………………………………………………………………98

2-26-2 متغییر های مستقل پژوهش………………………………………………………………………………………………99

27-2 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….105

1-27-2 تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………105

2-27-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………..116

28-2 چهارچوب مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………….123

29-2 معرفی نام تجاری محصولات غذایی چیکا…………………………………………………………………………….125

فصل سوم: روش پژوهش

1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………130

2-3 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..130

1-2-3 طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف…………………………………………………………………………………….131

2-2-3 طبقه بندی پژوهش بر مبنای روش…………………………………………………………………………………….131

3-3 مدل پیشنهادی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..132

4-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..134

5-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..134

6-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..135

7-3 روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………..140

1-7-3 تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………142

1-1-7-3 تحلیل پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………..142

2-1-7-3 تحلیل روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………143

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده های آماری……………………………………………………………………………………144

1-8-3 آزمون های آماری مورد بهره گیری……………………………………………………………………………………….145

1-1-8-3 تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن………………………………………………………………………………….145

2-1-8-3مدل لیزرل…………………………………………………………………………………………………………………..146

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………152

2-4 تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………..153

1-2-4 تحلیل داده های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………153

1-1-2-4 متغییر سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………….153

1-1-1-2-4 تحلیل تاثیر سن بر توجه مصرف کننده………………………………………………………………….155

2-1-2-4 متغییر تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………156

1-2-1-2-4 تحلیل تاثیر تحصیلات بر توجه مصرف کننده………………………………………………………….158

3-1-2-4 متغییر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………159

1-3-1-2-4 تحلیل تاثیر جنسیت بر توجه مصرف کننده……………………………………………………………160

4-1-2-4 متغییر درآمد پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………161

1-4-1-2-4 تحلیل تاثیر درآمد بر توجه مصرف کننده……………………………………………………………….162

3-4 تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………………..163

1-3-4 مقایسه اندازه شناخته بودن سایر برندها در بین مشتریان برند چیکا………………………………….163

2-3-4 آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت اولویت بندی ویژگی های محصول……………………………..165

3-3-4 تحلیل وضعیت موجود……………………………………………………………………………………………………..166

1-3-3-4 آزمون میانگین ویژگی های رقابتی محصول…………………………………………………………………..166

2-3-3-4 آزمون میانگین رضایتمندی از ویژگی های محصول……………………………………………………….167

3-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر تناسب ادراک شده……………………………………………………….168

4-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………………..170

5-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر توجه مصرف کننده……………………………………………………..171

6-3-3-4 آزمون میانگین ابعاد/ عوامل متغییر های پژوهش……………………………………………………………172

7-3-3-4 تحلیل عاملی اکتشافی………………………………………………………………………………………………..174

1-7-3-3-4 متغییر تناسب ادراک شده………………………………………………………………………………………174

2-7-3-3-4 متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………………………………………………177

3-7-3-3-4 متغییر توجه مصرف کننده…………………………………………………………………………………….179

4-3-4 مدل های اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………..181

1-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر برونزای تناسب ادراک شده…………………………………………………….181

2-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر برونزای کیفیت ادراک شده……………………………………………………..183

3-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر درونزای توجه مصرف کننده…………………………………………………..185

5-3-4 مطالعه مدل های ساختاری پژوهش……………………………………………………………………………………187

1-5-3-4 مدل اول- روابط بین متغییر های برونزا و درونزا در سطح متغییر های اصلی……………………188

2-5-3-4 مدل دوم- روابط بین متغییر های برونزا و درونزا در سطح ابعاد متغییر های اصلی……………189

4-4 مطالعه و تست فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….192

5-4 ماتریس اهمیت- وضعیت موجود متغییر های برونزا و درونزا…………………………………………………..196

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………199

2-5 مطالعه نتایج تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………………….200

3-5 مطالعه فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………..201

4-5 مدل پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………206

5-5 مقایسه نتایج حاصل با مدل های ذکر گردیده در پیشینه پژوهش…………………………………………………207

6-5 پیشنهادات مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………209

7-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………….210

8-5 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………211

منابع و مآخذ

الف- منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….212

ب- منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………..215

پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………219

 

فهرست نمایشگرها

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

نمایشگر1-1: مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………12

نمایشگر1-2: مزایای نام تجاری……………………………………………………………………………………………………..38

نمایشگر2-2: منشور هویت نام تجاری……………………………………………………………………………………………42

نمایشگر3-2: تصویر ذهنی از نام تجاری…………………………………………………………………………………………44

نمایشگر4-2 استراتژی برای نام تجاری…………………………………………………………………………………………..53

نمایشگر5-2 روش های نامگذاری…………………………………………………………………………………………………..56

نمایشگر6-2 راهبرد محصول- نام تجاری………………………………………………………………………………………..58

نمایشگر7-2 راهبرد دامنه- نام تجاری……………………………………………………………………………………………61

نمایشگر8-2 راهبرد چتر- نام تجاری……………………………………………………………………………………………..63

نمایشگر9-2 راهبرد منبع- نام تجاری…………………………………………………………………………………………….65

نمایشگر10-2 راهبرد طرفداری- نام تجاری………………………………………………………………………………………66

نمایشگر11-2 مدل مورد بهره گیری پایان نامه اشکان نژاد………………………………………………………………..106

نمایشگر12-2 مدل مورد بهره گیری پایان نامه کردرستمی………………………………………………………………..107

نمایشگر13-2 مدل مورد بهره گیری پایان نامه جلالی……………………………………………………………………….110

نمایشگر14-2 مدل مورد بهره گیری پایان نامه جباری………………………………………………………………………113

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی سطح نیمه قوی کارایی بااستفاده از ضریب قیمت به سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نمایشگر15-2 مدل مفهومی توسعه نام تجاری در صنعت هتلداری…………………………………………………122

نمایشگر16-2 مدل مفهومی پژوهش دیوید جیمز…………………………………………………………………………..123

نمایشگر1-3 مدل مفهومی پژوهش حاضر………………………………………………………………………………………133

نمایشگر2-3 مولفه ها و سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………..137

نمایشگر3-3 آزمون اعتبار متغییر های پژوهش……………………………………………………………………………..143

نمایشگر1-4 توزیع فراوانی متغییر سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………153

نمایشگر2-4 درصد توزیع فراوانی متغییر سن پاسخ دهندگان……………………………………………………….154

نمایشگر3-4 اختصار آزمون ANOVA برای سطوح مختلف سن پاسخ دهندگان……………………………..155

نمایشگر4-4 اختصار آزمون تعقیبی توکی برای نشان دادن اختلاف سطوح مختلف سن به صورت دو به دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155

نمایشگر5-4 توزیع فراوانی متغییر تحصیلات……………………………………………………………………………….156

نمایشگر6-4 درصد توزیع فراوانی متغییر تحصیلات……………………………………………………………………..157

نمایشگر7-4 اختصار آزمون ANOVA برای سطوح مختلف تحصیلات………………………………………………158

نمایشگر8-4 توزیع فراوانی متغییر جنسیت………………………………………………………………………………….159

نمایشگر9-4 درصد توزیع فراوانی متغییر جنسیت………………………………………………………………………..159

نمایشگر10-4 میانگین و انحراف معیار نمرات توجه مصرف کننده در جوامع مختلف( مردو زن)……..160

نمایشگر11-4 اختصار آزمون t برای سطوح مختلف جنسیت( مرد و زن)…………………………………………160

نمایشگر12-4 توزیع فراوانی متغییر درآمد پاسخ دهندگان……………………………………………………………161

نمایشگر13-4 درصد توزیع فراوانی متغییر درآمد پاسخ دهندگان…………………………………………………162

نمایشگر14-4 اختصار آزمونANOVA برای سطوح مختلف درآمد………………………………………………….163

نمایشگر15-4 مقایسه برند هانی………………………………………………………………………………………………….163

نمایشگر16-4 مقایسه برند تیکا…………………………………………………………………………………………………..164

نمایشگر17-4 مقایسه برند الیکا………………………………………………………………………………………………….164

نمایشگر18-4 مقایسه برند مائده…………………………………………………………………………………………………164

نمایشگر19-4 فرضیه آماری برای آزمون فریدمن………………………………………………………………………….165

نمایشگر20-4 اولویت بندی شاخص ها…………………………………………………………………………………………166

نمایشگر21-4 آزمون میانگین ویژگی های رقابتی محصول…………………………………………………………….167

نمایشگر22-4 آزمون میانگین رضایت از ویژگی های محصول………………………………………………………..168

نمایشگر23-4 آزمون میانگین سوالات متغییر تناسب ادراک شده………………………………………………….169

نمایشگر24-4 آزمون میانگین سوالات متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………….171

نمایشگر25-4 آزمون میانگین سوالات متغییر توجه…………………………………………………………………….172

نمایشگر26-4 آزمون میانگین ابعاد متغییر های پژوهش…………………………………………………………………173

نمایشگر27-4 آزمون بارتلت و KMO متغییر تناسب ادراک شده……………………………………………………174

نمایشگر28-4 کل واریانس تبیین شده متغییر تناسب ادراک شده…………………………………………………175

نمایشگر29-4 ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر تناسب ادراک شده………………………………………….176

نمایشگر30-4 آزمون بارتلت و KMO متغییر کیفیت ادراک شده…………………………………………………..178

نمایشگر 31-4 کل واریانس تبیین شده متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………..178

نمایشگر32-4 ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر کیفیت ادراک شده…………………………………………178

نمایشگر33-4 آزمون بارتلت و KMO متغییر توجه مصرف کننده…………………………………………………179

نمایشگر34-4 کل واریانس تبیین شده متغییر توجه مصرف کننده……………………………………………….180

نمایشگر35-4 ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر توجه مصرف کننده……………………………………….180

نمایشگر36-4 مدل اندازه گیری متغییر تناسب ادراک شده در حالت استاندارد………………………………182

نمایشگر37-4 مدل اندازه گیری متغییر تناسب ادراک شده در حالت ضرایب معناداری……………………183

نمایشگر38-4 مدل اندازه گیری متغییر کیفیت ادراک شده در حالت استاندارد………………………………184

نمایشگر39-4 مدل اندازه گیری متغییر کیفیت ادراک شده در حالت ضرایب معناداری……………………185

نمایشگر40-4 مدل اندازه گیری متغییر توجه مصرف کننده در حالت استاندارد…………………………….186

نمایشگر41-4 مدل اندازه گیری متغییر توجه مصرف کننده در حالت ضرایب معناداری………………….187

نمایشگر42-4 مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد………………………………………………………………188

نمایشگر43-4 مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب معناداری……………………………………………………189

نمایشگر44-4 مدل تاثیر 4 عامل مربوط به متغییر تناسب ادراک شده بر متغییر توجه درحالت استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………………….190

نمایشگر45-4مدل تاثیر 4 عامل مربوط به متغییر تناسب ادراک شده بر متغییر توجه درحالت ضرایب معنادار………………………………………………………………………………………………………………………………………..191

نمایشگر46-4 مقادیر ضرایب بتا و t برای هر یک از فرضیه ها………………………………………………………..192

نمایشگر47-4 ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر تناسب ادراک شده………….196

نمایشگر48-4 ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر کیفیت ادراک شده………….197

نمایشگر49-4 ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر توجه مصرف کننده………..197

نمایشگر1-5 مقایسه نتایج پژوهش حاضر با سایر تحقیقات انجام شده…………………………………………….209
 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1.مقدمه :

در بسیاری از کشورها، امروزه نام های تجاری در زمره اصلی ترین سرمایه های سازمانی به شمار می آید و به همین جهت مدیریت نام های تجاری یکی از جایگاههای مدیریتی در ساختار سازمان های امروزی بوده و تحت طرفداری ویژه مدیریت ارشد می باشد. اما نام های تجاری پاسخ به تمامی معضلات بشریت نبوده و قادر نیستند با ایجاد انقلابی در کسب و کارهای در هم شکسته و رو به فنا، آنها را به یکباره به برتری برسانند و هیچ کسب و کاری نمی تواند با بهره گیری از آن یک شبه ره صد ساله طی کند. در گذشته، دنیای نام های تجاری تنها مورد توجه مدیران ارشد بود، در حالی که امروزه این توجه تغییر یافته و در نظر داشتن خلق و توسعه نام های تجاری ارزشمند، اولویت اول تمامی کسب و کارهاست. بسیاری از شرکت ها و سازمان های کوچک و بزرگ فعال در عرصه های گوناگون بازار، استراتژی نام تجاری را به عنوان جوهره اصلی استراتژی کسب و کار خود بنا نهاده و بر آن تکیه می کنند. از طرفی با افزایش پیچیدگی و عدم اطمینان در محیط بازارهای فوق رقابتی امروز، شرکتها برای حفظ بقا و سودآوری خود، به سمت تکنیک های تعمیم نام تجاری روی آورده اند. پس مدیران بسیاری از شرکتها هنگام ارائه محصول جدید خود نسبت به کسب وفاداری مشتریان به برند خود سرمایه گذاری نموده و از استراتژی نام تجاری خود برای تولید و فروش محصولات فعلی و همچنین محصولات جدید خود در آینده بهره گیری می­نمایند. محصولات غذایی چیکا  ، به عنوان یکی از برندهای پیش رو در امر تولید مواد غذایی و برند شناخته شده نزد مردم، با تأمل و تعمق بیشتری به ارائه محصولات وتوسعه نام تجاری خودنگریسته و با هدف کسب جایگاه در بازارهای جهانی،قصد دارد تا تاثیرتعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کنندگان خود را مورد مطالعه قرار دهد.

گزارش این پژوهش در پنج فصل ارائه می گردد.

فصل اول شامل اظهار مساله، سوالات اصلی و فرعی، اهداف پژوهش، فرضیات پژوهش، روش پژوهش و واژگان تخصصی می­باشد.

فصل دوم ضمن تبیین موضوعات نام تجاری و استراتژی­های نام گذاری تجاری و مزایا و معایب هرکدام و ویژگی های نام های تجاری قدرتمند، به توضیحاتی در مورد توجه مصرف کننده، چگونگی شکل گیری و ابعاد و عناصر آن، همچنین، تصویر ذهنی در مورد یک نام تجاری، فرآیند طبقه بندی اشیاء در ذهن مصرف کنندگان و انواع دیدگاهها در مورد طبقه بندی، دیدگاههای مختلف در ارتباط با تعریف توسعه نام تجاری، انواع روش های توسعه، تعریف کامل متغییرهای مورد مطالعه در مدل انتخاب شده و در نهایت معرفی کامل شرکت چیکا پرداخته شده می باشد.

فصل سوم شامل چگونگی گردآوری داده ها(از طریق پرسشنامه)و روشهای تجزیه و تحلیل آنهاست.

در فصل چهارم به تحلیل یافته های پژوهش با بهره گیری از روشهای آماری توصیفی(میانگین و. . . )و استنباطی(مدل معادلات ساختاری و …) پرداخته شده می باشد ونهایتا در فصل پنجم نتایج حاصل از این پژوهش به همراه پیشنهادات ارائه می شوند.

تعداد صفحه : 281

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت