متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : مطالعه تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت ( مطالعه موردی شرکت های مواد غذایی استان گیلان)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی       گرایش : بازرگانی بین الملل

موضوع : مطالعه تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت ( مطالعه موردی شرکت های مواد غذایی استان گیلان)

استاد راهنما : دکتر امیر حامد رضایی

سال تحصیلی 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول (کلیات پژوهش)

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 اظهار مساله………………………………………………………………………………………………. 5

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………….. 6

1-4 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………… 6

1-5 فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………….. 6

1-6 مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………….. 6

1-7 تعریف نظری و عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………… 7

1-8- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 8

1-8-1 – قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………… 8

1-8-2 – قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………….. 8

1-8-3 – قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش)

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2 ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………………… 10

2-2-1 نوآوری سازمانی ………………………………………………………………………………… 10

2-2-2 نوآوری تکنولوژیک……………………………………………………………………………… 16

2-2-3 عملکرد سازمان …………………………………………………………………………………. 17

2-3 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………… 26

فصل سوم(روش اجرای پژوهش)

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 28

3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………………………….. 28

3-3 جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………….. 28

3-4 روش وابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………. 29

3-5 روایی………………………………………………………………………………………………….. 29

3-6 پایایی………………………………………………………………………………………………….. 30

3-7 روش تجزیه وتحلیل داده های پژوهش………………………………………………………….. 31

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 34

4-2- توصیف متغیر های پژوهش……………………………………………………………………….. 35

4-2-1- توصیف متغیر نوآوری سازمانی……………………………………………………………… 35

4-2-2- توصیف متغیر نوآوری تکنولوژیک…………………………………………………………. 36

4-2-3- توصیف متغیر عملکرد شرکت………………………………………………………………. 36

4-3- علائم اختصاری در نمودارها و جداول……………………………………………………….. 37

4-4) مطالعه نرمال بودن متغیر های اصلی پژوهش………………………………………………….. 38

4-5- تحلیل عاملی تاییدی………………………………………………………………………………. 38

4-7- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………….. 46

4-7-1- مدل یابی معادلات ساختاری………………………………………………………………… 46

4-7-2- آزمون فرضیات پژوهش………………………………………………………………………… 47

4-7-3- تحلیل مسیر فرضیات…………………………………………………………………………. 48

4-7-4- اثرات غیر مستقیم………………………………………………………………………………. 49

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات)

5-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… 51

5-2 نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………… 51

5-3 نتایج آمار استنباطی …………………………………………………………………………………. 52

5-4 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. 52

5-5 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………….. 53

5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………….. 53

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………… 55

ضمائم………………………………………………………………………………………………………… 62

جداول

جدول4-1) توصیف متغیر نوآوری سازمانی…………………………………………………………. 35

جدول4-2) توصیف متغیر نوآوری تکنولوژیک……………………………………………………… 36

جدول4-3) توصیف متغیر عملکرد شرکت…………………………………………………………… 37

جدول 4-4) فهرست علائم اختصاری تحلیل……………………………………………………….. 38

جدول4-5) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های پژوهش……………………………. 38

جدول 4-6) شاخصهای برازش نوآوری سازمانی………………………………………………….. 40

جدول 4-7) شاخصهای برازش متغیر نوآوری محصول…………………………………………… 44

جدول 4-8) شاخصهای برازش متغیر نوآوری در فرایند………………………………………….. 46

جدول 4-9) شاخصهای برازش متغیر عملکرد شرکت…………………………………………….. 46

جدول 4-10) شاخصهای برازش مدل کلی پژوهش…………………………………………………. 48

جدول 4-11) مسیرهای مستقیم مورد مطالعه……………………………………………………….. 49

جدول 4-12) مطالعه تأثیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی نمودار…………………………… 49

 

نمودارها

نمودار4-1) هیستوگرام متغیر نوآوری سازمانی………………………………………………………. 35

نمودار4-2) هیستوگرام متغیر نوآوری تکنولوژیک………………………………………………….. 36

نمودار4-3) هیستوگرام متغیر عملکرد شرکت……………………………………………………….. 37

نمودار 4-4: مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت بار عاملی…………………………… 39

نمودار 4-5: مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت ضرایب معناداری…………………. 40

نمودار 4-6: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری محصول در حالت بار عاملی………… 41

نمودار 4-7: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری محصول در حالت ضرایب معناداری. 42

نمودار 4-8: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری در فرایند در حالت بارهای عاملی….. 43

نمودار 4-9: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری در فرایند در حالت ضرایب معناداری 44

نمودار 4-10: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شرکت در حالت بارهای عاملی…… 45

نمودار 4-11: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شرکت در حالت ضرایب معناداری. 46

نمودار 4-12- مدل فرضیات پژوهش در حالت ضرایب معناداری……………………………….. 47

نمودار 4-13- مدل فرضیات پژوهش در حالت ضرایب ساختاری………………………………. 48

چکیده :

این مطالعه ارتباط بین نوآوری سازمانی و قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی را ارزیابی می­کند، و اثر آنها را بر عملکرد شرکت با بهره گیری از یک چارچوب نظری با دیدگاه منبع محور تحلیل می کند. این پژوهش یک گواه تجربی از یک پژوهش بر روی 87 شرکت صنعتی مواد غذایی استان گیلان و مدل سازی یک سیستم از توابع ساختاری با بهره گیری از حداقل مربعات جزئی می­باشد که اندازه آلفا کرونباخ حدود 91/0 بوده و نتایج بدست آمده تایید کردند که نوآوری سازمانی از توسعه قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی طرفداری می­کند و نیز اینکه هم نوآوری سازمانی و هم قابلیت­های تکنولوژیکی برای محصولات و فرایندها می­توانند منجر به عملکرد عالی شرکت بشوند.

 

فصل اول

(کلیات پژوهش)

1-1 مقدمه

نوآوری سازمانی (OI[1]) مقدمه روش­های سازمانی برای مدیریت کسب و کار در محل کار و یا در ارتباط بین یک شرکت و عوامل خارجی می باشد (اوسی دی، 2005). نوآوری سازمانی در حال حاضر یکی از مهمترین منابع مزیت رقابتی برای سازمانهاست و این بخاطر ماهیت وابسته به زمینه[2] آن می باشد (هامل، 2006، 2007، 2009). با وجود این، نوآوری سازمانی زیاد درک نشده می باشد (هامل، 2006: 82).

موردها مفهومی و روش شناختی کمی هستند که در مورد کنترل نوآوری سازمانی صحبت می­کنند (آرمبراستر، بیکفالوی، کینکل، اما، 2008: 645). تعداد مطالعات بر روی توسعه نوآوری سازمانی (آرمبراستر و همکاران، 2008؛ بیرکینشاو، هامل، و مول، 2008؛ هامل، 2006، 2007، 2009) و عواملی که این توسعه را تقویت می­کنند (باتیستی و استونمن، 2010؛ بیرکینشاو و مول، 2006؛ مول و بیرکینشاو، 2009) در سالهای اخیر افزایش یافته می باشد. با وجود این، مطالعات کمی روی نتایج نوآوری سازمانی انجام شده می باشد (دامن پور و آراویند، 2011)، و همانها هم دیدگاه محدودی دارند (مول و بیرکینشاو، 2009: 1270). مطالعه حاضر در مورد این فرضیه از طریق واکاوی موردها زیر صحبت می­کند: (1) اثر نوآوری سازمانی بر روی ایجاد محصول تکنولوژیکی وقابلیت­نوآوری در فرایند (IC)؛ (2) اثر نوآوری سازمانی وقابلیت­نوآوری تکنولوژیکی روی عملکرد شرکت (FP[3]).

1-2 اظهار مساله

در بازار رقابتی کنونی شرکت های تولیدی به دنبال حد اکثر کردن سودآوری خود هستند . برای شرکت ها این سود آوری از طریق افزایش عملکرد به وجودمی­آید. اندازه گیری عملکرد مانند بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم­گیری در سازمان هاست  همواره در هر دوره زمانی ، نیاز به انداره­گیری عملکرد سازمان در مدیران حس می­شده پس آنها کوشش داشتند تا عملکرد سازمان­های خود را به واسطه اندازه ها و سنجه های مختلف ارزیابی نمایند . ابعاد سنتی اندازه­ها که در تصمیم گیری مدیریتی برای اندازه گیری عملکرد سازمان به کار می طریقه ، ابعاد مالی این اندازه ها هستند که در واقع به گفته کاپلان در سال 1984 اندازه­های مالی که به واسطه سیستم­های حسابداری سنتی به وجود آمدند یک تصویر ناقص از عملیات و عملکرد سازمان را ارائه می­کنند. با در نظر داشتن اینکه شاخص­های مالی اکثرا جوابگوی ارزیابی عملکرد سازمان نبودند و همچنین قابلیت ارزیابی کل سازمان را نداشتندتعیین مدل مناسب برای سنجش اندازه عملکرد سازمان به عنوان یکی از اصول اساسی در سازمان­ها جهت رشد و پیش رفت قلمداد می گردد.(ایران زاده ، برقی،1388)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری

همچنین گراهام و اندرسن در سال (1989) دریافتند که عمکلرد تعیین کننده ناشی شده از اهداف رقابتی می باشد. آنها از یک شبیه­سازی موسساتی بهره گیری می­کنند تا یک هدف خودمحور را بر علیه یک هدف رقیب محور مقایسه کنند. هدف سهام بازار زمانی که بازار چرخش می­کند، کاهش سود می باشد وندراجون و همکارانش در یک مطالعه متاآنالیزی مربوط به سهام بازار و سود و منفعت را انجام داده اند. این مطالعات بخش بخش، ارتباطا مثبت را بین سهام بازار و سود را نشان می­دهند. اکثر ناطران به این نتیجه رسیده اندکه ارتباط علی می­باشد(varndarojon et al ,1993) در حالی که سایرین (مثل آکر وجاکوبسون  در سال  1985، ون کاترمن و همکارانش با این مخالف هستند . برای مثال موسسات با سودهایی که هدف آنهاست، ممکن می باشد محصولات بهتری را تولید کنند و در نتیجه، هم به سهام بازار دست یابند و هم به سود خودشان.(venkatraman et al , 1986)) .

همچنین اهمیت موضوع درمورد مطالعاتی می باشد که اهداف مدیران را تعیین و مورد آزمایش قرار می­دهد . مطالعاتی که برای مدت طولانی انجام می­گیرند، دارای رویکردی هستند که یک ارتباط منفی را بین سهام بازار و سود پیدا می­کنند. گراهام و اندرسن در سال (1989)، داده ها و اطلاعات را در باره 24 موسسه و شرکت در صنعت در حال چرخش بودند را مورد مطالعه قرار داد، شرکت هایی که در طی  رشد دوره های مربوط به دوره سهام می باشد ، رشد خود را از دست داده اند . یو و تشوگل در یافتند که یک سهام بازار در بدست آوردن سهام کمک نکرده­اند و ایجاد  ثبات در فروش موسسه نمی­کنند. Tschoegel, 1990), (Yu

شاخص مورد بحث عملکرد اندازه سود آوری شرکت می باشد ، بنابر این در پژوهش پیش رو کوشش داریم با بهره گیری از نوآوری که به طرق مختلف روی سازمان و شرکت ها اثر می­گذارد،عملکرد آن شرکت ها را افزایش دهیم.

سزار کامیسون و آنا ویلار لوپز[4] در سال 2014 در تحقیقی که در کشور اسپانیا بر روی 144 شرکت صنعتی مطرح کردند برای افزایش عملکرد می توان از نوآوری سازمانی بهره گیری نمود. از این رو بر اساس این مقاله کوشش در یافتن اندازه تاثر نوآوری سازمانی بر روی عملکرد شرکت های تولیدی استان داریم .

در بین رده بندی بی شماری که از انواع نوآوری موجود می باشد، یکی از پذیرفته شده­ترین­های آنها بوسیله       او ای سی دی[5] (2005) در اوزلو مانوآل اظهار شده می باشد، که بین 4 نوع نوآوری فرق هایی را قائل شده می باشد:

نوآوری محصول – نوآوری فرآیند – نوآوری بازاریابی – نوآوری سازمانی

نوآوری تکنولوژیکی شامل نوآوری در فرایند و نوآوری در محصول می گردد، درحالیکه نوآوری های غیرتکنولوژیکی شامل نوآوری های سازمانی و بازاریابی می باشد. این مقاله روی همه انواع شناخته شده آنها بوسیله او ای سی دی (2005) به غیر از نوآوری سازمانی تمرکز می کند .

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش :

پیچیدگی از مشخصات عصر حاضر می باشد ، همگی ما در زندگی حرفه ای و شخصی خود با مسائل غامض و پیچیده ای روبرو می شویم که از آن گریزی نیست و بایستی برای حل آن ها چاره ای اندیشید. با در نظر داشتن تحولات جهانی و تغییرات سریعی که در ابعاد مختلف علم و فن آوری نظاره می­گردد و هم چنین تغییرات در ساختار های شرکت ها و سازمان ها در سطح دنیا که یک روز تحت عنوان ادغام و یک روزبعد تحت عنوان مهندسی مجدد سازمان ها و یا ساختار دهی مجدد مطرح می گردد ، نظاره می­گردد که سازمان ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. امروزه ما تغییراتی را شاهدیم که نه تنها سریع تر از گذشته به وقوع می پیوندد بلکه ناپیوسته اند، چنین تغییراتی تداوم ندارند و از توالی منطقی پیروی نمی­کنند.در عصر عدم تغییرات، تقریبا قطعی می باشد که آن چیز که در گذشته به خوبی کار می­نمود در آینده به هیچ وجه کارگر نخواهد بود . در دنیای متلاطم و مملو از تغییرات ، ما به سازمان­هایی نیاز داریم که به گونه مستمر خودشان را از نو بسازند ، خودشان را از نو کشف کنند و به خودشان دوباره نیرو بخشند. این علت های سازمان ها را ملزم می کند که بایستی بسیار آماده باشند تا بتوانند خود را با تغییرات محیطی متناسب سازند.

امروزه عملکرد سازمان ها یک امر حیاتی برای بقا و دوام آن ها در نظر گرفته می گردد . هر سازمان اداری برای پاسخ گویی به یک سلسله نیازهای اجتماعی شکل می گیرد و در طول حیات خود تا مادامی که به نیازهای اجتماعی زمان خویش پاسخ دهد استمرار دارد و هرگاه  که شرایط اجتماعی دگرگون گردد و یا و یا نیازهای اجتماعی تغییر ماهیت دهند سازمان یا از میان می رود و  یا اساسا تغییر ساختار می دهند و خود را منطبق با شرایط اجتماعی جدید می نمایند . بر این اساس ساختار اداری بایستی تابعی از فضا و شرایط اجتماعی باشد و بکوشد تا به سلسله نیازهای اجتماعی پاسخ گویند . مجموع این علت های باعث می­گردد آن چیز که که بر متغیر عملکرد سازمان تاثیر گذار  می باشد برای سازمان اهمیت به سزایی داشته یاشد . از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد سازمان های  امروزی توانایی آن سازمان ها در امر نواوری سازمانی و تکنولوژیکی می باشد که موجب بهبود عملکرد می گردد.

[1] Organizational innovation

[2]Context specific

[3] Firm performance

[4] Cesar camison , ana villar-lopez

[5] OECD,2005

تعداد صفحه : 81

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***