متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :رشته علوم تربیتی

گرایش :مدیریت آموزشی

عنوان : مطالعه ارتباط بین روش های تدریس فعال اساتید  و اندازه خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

پژوهش حاضر در راستای انجام پژوهشی تحت عنوان « مطالعه ارتباط بین روش های تدریس فعال اساتید  و اندازه خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت در سال تحصیلی 89-88»، به دنبال مطالعه ارتباط بین روش های تدریس فعال اساتید و اندازه خلاقیت دانشجویان بوده می باشد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل اساتید و دانشجویان دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت در سال تحصیلی 89-88  بوده می باشد. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری گردید و به ترتیب 30 و 75 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

برای انجام این پژوهش از سه سؤال به تبیین ذیل بهره گیری کردیم :

1- توزیع روش های فعال تدریس اساتید دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت چگونه می باشد؟

2- اندازه خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت چگونه می باشد؟

3-آیا بین روش های تدریس فعال اساتید  و اندازه خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت ارتباط معنادار هست؟

ابزارهای مورد بهره گیری در این پژوهش شامل؛ پرسشنامه خود ساخته روش های فعال تدریس اساتید  و نیز  پرسشنامه استاندارد خلاقیت دانشجویان پنجاه سؤالی رند سیب  بوده می باشد.

در تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها از شاخص های آمار توصیفی مانند فراوانی  و درتحلیل استنباطی داده ها نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون ضریب رگرسیون  بهره گیری شده می باشد. عمده ترین یافته های پژوهش عبارتند از:

1-  بر اساس جدول به دست آمده بیشترین درصد پاسخگویان 66.2% (49نفر) اندازه بهره گیری از روشهای تدریس فعال را متوسط  و کمترین درصد پاسخگویان%4.1 (3 نفر) نیز این اندازه را کم گزارش کرده اند.

2- بر اساس جدول به دست آمده بیشترین درصد پاسخگویان 56.7%(17نفر) اندازه خلاقیت خود را متوسط و کمترین درصد پاسخگویان3.3%1نفر) نیزمیزان خلاقیت خود را زیاد گزارش کرده اند.

3- نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی بین دو متغیر روش های تدریس فعال اساتید و اندازه خلاقیت دانشجویان پسر حاکی از آن می باشد که  در بین 105پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی با سطح معنی داری 000/0=α برابر با 503/0=Rمحاسبه شده می باشد .از آنجا که این سطح معنی داری از سطح معنی داری مورد نظر ما 05/0=α کوچکتر می باشد مدرک کافی برای رد فرض صفر خود داریم ،درنتیجه فرضیه صفر ما رد و فرضیه اصلی ما تایید می گردد پس نتیجه می گیریم ارتباط  مثبت ومعنی داری بین روشهای تدریس فعال ومیزان خلاقیت دانشجویان وجوددارد به این معنا که با افزایش بهره گیری از روشهای فعال تدریس اساتید اندازه خلاقیت دانشجویان پسر نیز افزایش می یابد.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                           صفحه

 

فصل اول) کلیات پژوهش… 10

مقدمه. 11

اظهار مسئله. 12

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 13

اهمیت و ضرورت نظری.. 13

اهمیت و ضرورت کاربردی.. 13

اهداف پژوهش.. 14

هدف کلی.. 14

اهداف جزیی.. 14

سؤالات پژوهش… 14

تعریف  مفاهیم و اصطلاحات… 15

فصل دوم)مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 16

بخش اول) خلاقیت… 17

تعریف خلاقیت… 26

انواع خلاقیت… 30

ویژگی های افراد خلاق.. 32

فرآیند خلاقیت… 34

موانع پرورش خلاقیت… 36

موانع خلاقیت در کلاس درس… 39

بخش دوم) تدریس… 39

مفهوم تدریس(فرآیند یاددهی- یادگیری). 45

ابعاد تدریس(فرآیند یاددهی- یادگیری) اثر بخش45

بخش سوم) روش های فعال تدریس و خلاقیت دانشجویان.. 45

بخش چهارم)پیشینه تحقیقات… 69

سوابق تحقیقاتی مرتبط در داخل کشور. 69

سوابق تحقیقات مرتبط در خارج از کشور. 73

فصل سوم) روش پژوهش… 76

مقدمه. 77

جامعه آماری.. 77

روش نمونه گیری.. 77

ابزار گرد آوری داده ها 77

روش تحلیل داده ها 77

فصل چهارم) تحلیل یافته ها 78

مقدمه. 79

1-1-4- مطالعه داده های سؤال اصلی شماره یک پژوهش… 80

1-2-4-مطالعه داده های سؤال اصلی شماره دو پژوهش… 81

1-3-4-مطالعه داده های اصلی سؤال شماره سه پژوهش… 82

فصل پنجم) نتایج یافته ها 87

اظهار کلی یافته های پژوهش… 87

1-4-5.پیشنهاد های عملی جهت کاربست یافته ها 90

پیشنهاد موضوع های پژوهشی.. 92

محدودیت های پژوهش… 93

منابع و مآ خذ: 94

الف)فارسی.. 94

ب)لاتینی.. 98

 

          فصل اول

       کلیات پژوهش

 

مقدمه

امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق در نظام آموزش عالی و تغییر در سیاست ها و برنامه ریزی های آموزشی ، بسیاری از اساتید در رویارویی با مسایل و معضلات آموزشی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و از روش های قدیم و مهارت سنتی و انفرادی برای اداره ی کلاس خود بهره گیری می کنند . همین امر باعث کندی فرایند یاددهی ویادگیری و آسیب پذیری امر آموزش شده می باشد.

تحقیقات بی شماری نشان داده می باشد که بسیاری از معضلات اخلاقی و اجتماعی دانشجویان  ما حاکی از جذاب نبودن محیط دانشگاه و کشمکش های این گونه دانشجویان با اساتید و افت تحصیلی آنان بوده می باشد. پس وجود مدیریت کارآمد  و ایجاد شرایط لازم برای تسهیل در امر یادگیری در کلاس درس که مطابق نیازها و ویژگی های دانشجویان باشد، لازمه ی جامعه امروز و راهگشای بسیاری از معضلات دانشجویان می باشد(سلیمانی،1381).

اساتید بایستی بدانند که هر دانشجو ویژگی خاص خود را دارد و این استاد می باشد که با هنر ، ذوق وسلیقه  خود با اتخاذ روش صحیح و در نظر گرفتن تفاوت های فردی آنان درس را آن چنان لذت بخش و محیط کلاس را آن گونه شاداب و با طراوت ترسیم  می نماید که فرصت بی نظمی به دانشجویان خود نمیدهد. امروز دیگر اساتید با روش های قدیمی و کلاسیک نمی توانند روح جست و گر دانشجویان را اقناع سازند ، بلکه نیازمند مهارت های مدیریتی مبتنی بر اصول روانشناسی یادگیری به شیوه های علمی و تدریس پویا و فعال می باشند(سلیمانی،1381).

این که خلاقیت ، فطری و موروثی می باشد یا اکتسابی ، و اگر اکتسابی چگونه می توان آن را آموزش داد و در پرورش آن چه تکنیک ها و روش هایی را به کار برد، موضوع مطالعه های مختلفی بوده می باشد. محققین در این زمینه می گویند ؛ مدتی پیش ، عده ی زیادی از محققان عقیده داشتند که خلاقیت ، امری فطری و موروثی می باشد . خوشبختانه بر اثر تحقیقات علمی دامنه داری که در زمینه خلاقیت انجام شده می باشد و نتایجی که از آنها به دست آمده می باشد ، عقاید در حال تغییر می باشد . اکنون معلوم شده می باشد که استعداد خلاقیت در همه بشر ها با شدت و اشکال مختلف هست و می توان آن را بر اثر آموزش ، رشد وگسترش داد و شکوفا نمود (اسکوئیلر وهمکاران، 1372، ص  124 و 125 ).

همه ی ما توانایی و ظرفیت خلاقیت راداریم اما می آموزیم که خلاق نباشیم به بیانی دیگر تجاربی که در خانه و محیط کسب می کنیم و آموزشی که در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی می بینیم ما را به تفکر هم گرا و زندگی متداول عادت می دهد. به این ترتیب در صورت رویارویی با هر پدیده ی جدید ، کوشش می کنیم که آن را در قالب های سنتی جای دهیم و با آ نچه در گذشته آموخته ایم مربوط سازیم. در صورتی که اگر خلاقانه بیندیشیم ، پدیده های جدید را با دید نو مطالعه می کنیم و کوشش می کنیم که در صورت لزوم ، چارچوب های قدیم را در هم بشکنیم و چارچوب های کاملاً جدیدی را جانشین آنها کنیم (سام خانیان،1384،ص130).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی نقش اقلیم در اسقرار مدارس ابتدائی بخش کوچصفهان شهرستان  گیلان سالهای (1383-1392)

در نظام های کنونی آموزش عالی ، متأسفانه تفکر هم گرا محور واساس کار می باشد و تفکر واگرا، نه تنها مورد عنایت نیست ، بلکه اغلب تضعیف هم می گردد . در نتیجه وقتی که دانشجو به بازار کار وارد می گردد، خلاقیتی در خود احساس نمی کندو قالب های فکری او نیز که همان شکل هم گرا در آمده اند دیگر قابل تغییر نیستند و یا دست کم تغییر آنها بسیار مشکل می باشد(سام خانیان،1384،ص131).

در پژوهش حاضر کوشش بر این می باشد که ارتباط ی بین روش های تدریس فعال و اندازه خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت  مورد مطالعه قرار گیرد.

اظهار مسئله

اساتید با به کار گیری روش های صحیح تدریس، موظفند انتظارات دانشجویان، خانواده ها ، کارفرمایان و سایر مشتریان نظام آموزش عالی را با موفقیت بر آورده سازند. برای شکل گیری این ضرورت ها مسئله ی اصلی روش های تدریس فعال در کلاس درس می باشد.

عضو هیات علمی موفق و اثربخش کسی می باشد که کلاس درس را به گونه ای آماده سازد که پاسخ گوی تمامی چالش ها در طول تدریس خود باشد. استاد بایستی توانایی های خود را بشناسد ، روش تدریس خود را ارزیابی کند ، اگر قدیمی و کهنه می باشد روش تدریس پویا و زنده ای را در پیش گیرد، روحیه ی خلاقیت و نو آوری را در نهاد دانشجویان شکوفا نماید و حرفه ی استادی خود را نه به عنوان تدریس صرف بلکه برای ایجاد تغییر و تحول در فراگیران پندارد.روش های بر خورد با معضلات کلاس درس را شناسایی کند و راهبردی را اتخاذ نماید که که فرایند یاددهی- یادگیری را مختل نسازد و معضلات جزیی کلاس او به معضلات کلی و وخیم تبدبل نشود و هم چنین دانش آموختگان کلاس درس او مسائل آموزشی و معضلات رفتاری خود را در محیطی آرام و سرشار از محبت و غیر تهدید آمیز حل نمایند( سجادی، 1373).

دانشجویان از میان ترکیب و ویژگی های انتزاعی و دور از ذهن شخصیت استاد دلایلی برای دوست داشتن یا نداشتن او می یابند . به هر حال آن چه که به استاد یاری می دهد تا کلاس موفق و اثربخشی داشته باشد از یک جهت به شناخت استاد از نقشه های خود درامر تدریس مربوط می باشد و از طرف دیگر به آگاهی ایشان از روندهای علمی نهفته در امر مدیریت کلاس درس بستگی دارد ( سجادی، 1373).

یکی از کارهای مهم لازم برای آموزش خلاقیت در دانشجویان ، تغییر در روش کار استاد و انتظارات نظام آموزش عالی از دانشجویان می باشد. بایستی مقداری از وقت کلاس را به مورد هایی اختصاص  داد که به خلاقیت مربوط می شوند . البته این کار را نمی توان با اختصاص یک یا دو ساعت در هفته به آموزش خلاقیت انجام داد ، بلکه بایستی چگونگی ی تفکر واگرا را در تمام شئون آموزش عالی وارد نمود ؛یعنی در تدریس وآموزش علاوه بر تفکر هم گرا، تفکر واگرا نیز مد نظر استاد یا مدرس باشد( سام خانیان،1384،ص132).

اساتید بایستی کوشش کنند کلاس را از حالت قالبی و خشک آن خارج کنندو اعتماد به نفس ، نو آوری ،آزاد اندیشی ونظایر آن را در دانشجویان،پرورش دهد.بایستی به دانشجویان یاد دهندکه مطالب کتاب های درسی الزاماً صد درصد صحیح و غیر قابل تغییر نیستندو هر عقیده یا نظریه ی جدیدی که بهتر از عقاید قبلی باشد می تواند جای آن را بگیرد.

از این رو در پژوهش حاضر بر آنیم تا به مطالعه ارتباط ی بین روش های تدریس فعال و اندازه خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت  بپردازیم. و ببینیم که آیا بین روش های تدریس فعال و  و اندازه خلاقیت دانشجویان ارتباط وجود داردیا نه ؟ واگر ارتباط هست این ارتباط معنادار می باشد یا نه؟

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

این بخش شامل اهمیت و ضرورت نظری و اهمیت و ضرورت کاربردی می باشد.

اهمیت و ضرورت نظری

پژوهش حاضر به توسعه چارچوب نظری حوزه تدریس (روش های تدریس )و خلاقیت کمک می کند.

اهمیت و ضرورت کاربردی

1-پژوهش حاضر به آشنا ساختن بیشتر اساتید با روشهای تدریس فعال کمک می کند.

2-پژوهش حاضر به ضرورت انطباق موضوع های درسی از نظر زمان و محتوا و روش های تدریس کار آمد کمک می کند.

3-پزوهش حاضر به وجود نظام ارزشیابی متناسب با شیوه های تدریس فعال برای ارزیابی اندازه یادگیری دانشجویان کمک می کند.

4-پژوهش حاضر به ضرورت در نظر داشتن نیازمندی های استاد برای تدریس کارآمد و خلاق کمک می کند.

5-پژوهش حاضر به روش های مدیریت کلاس درس مبتنی بر مشارکت دانشجویان که باعث بهبود و اثربخشی کیفیت کار استاد می گردد، کمک می کند.

6-پژوهش حاضر به سیاست گذاری نظام آموزش عالی برای استاندارد کردن تعداد دانشجویان در کلاس ها و کاهش کثرت آن ها کمک می کند.

7-پژوهش حاضر به گزینش و جذب اساتید علاقه مند و توانا و با استعداد در مراکز تربیت مدرس کمک می کند.

8-پژوهش حاضر به بها دادن به مراکز تربیت مدرس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و بهبود کیفیت آموزشی و حذف دروس نا مربوط و جایگزینی دروس ومهارت های تدریس کمک می کند.

9-پژوهش حاضر به توسعه توانایی ها و ویژگی های  مدرسان در سطوح  و رشته های متنوع آموزشی در حوزه ی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمک می کند.

10-پژوهش حاضر در در نظر داشتن اساتید مبتدی و آموزش آنان در بدو کار جهت بهره گیری از روش های تدریس فعال در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمک می کند.

 

اهداف پژوهش

هدف کلی

تعیین ارتباط بین روش های تدریس فعال  ومیزان خلاقیت دانشجویان

اهداف جزیی:

1-توصیف اندازه کاربرد روش های تدریس فعال اساتید دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت

2-توصیف اندازه خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت

3-تعیین ارتباط بین روش های تدریس فعال اساتید و اندازه خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت

سؤال های پژوهش

1- توزیع  اندازه کاربرد روش های تدریس فعال اساتید دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت چگونه می باشد؟

2-توزیع اندازه خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت چگونه می باشد؟

3- آیا بین روش های تدریس فعال اساتید و اندازه خلاقیت دانشجویان  پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت ارتباط معنادار هست؟

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 72

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***