متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت آموزشی

عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال تحصیلی 93-92

دانشگاه ارومیه

مرکز آموزش های نیمه حضوری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه علوم تربیتی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

موضوع:

مطالعه ارتباط بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال تحصیلی 93-92

اساتید راهنما:

دکتر حسن قلاوندی                                                               دکتر علیرضا قلعه‌ای

اساتید داور:

دکتر علیرضا حسین پور                                                           دکتر محمد حسنی

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

پژوهش حاضر جهت مطالعه ارتباط بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر در کارکنان مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال 93- 92 انجام‌شده می باشد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع پژوهش کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری موردپژوهش تمام کارکنان مدارس متوسطه به تعداد 220 نفر بود. بر اساس جدول مورگان تعداد 155 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونۀ آماری به‌صورت طبقه‌ای و تصادفی ساده انتخاب‌ شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامۀ سبک‌های تفکر استرنبرگ و واگنر با پایایی ضریب آلفای کرونباخ 1/94 درصد و پرسشنامۀ تغییر ساعتچی و کامکاری با پایایی ضریب آلفای کرونباخ 87 درصد می‌باشد. پس از مطالعه داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها با نرم‌افزار spss21 نتایج زیر نظاره گردید: بین سبک‌های تفکر قضایی، مونارشی، آزاداندیش، محافظه‌کارانه و پذیرش تغییر کارکنان ارتباط معنادار هست که در این بین سبک تفکر آزاداندیش با اثر بیشتری می‌تواند باعث تغییرپذیری کارکنان گردد؛ بین سبک تفکر مونارشی و سبک تفکر جزئی با بعد توجه عاطفی ارتباط مثبت و معنادار هست؛ بین سبک تفکر قضایی و سبک تفکر محافظه‌کارانه با توجه شناختی ارتباط معنادار و منفی هست؛ بین سبک تفکر آزادمنشانه با توجه شناختی و توجه رفتاری ارتباط معنادار و مثبتی هست. بین توجه کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر کارکنان بر اساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت، سابقه خدمت و تحصیلات) هیچ‌گونه ارتباط‌ی معناداری وجود ندارد.

لغات کلیدی: سبک تفکر، پذیرش تغییر، توجه و کارکنان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش     2

1- 1. مقدمه  2

1- 2. اظهار مسئله  3

1- 3. ضرورت و اهمیت مسئله  5

1- 4. اهداف پژوهش     6

1- 4-1. هدف کلی   6

1- 4- 2. اهداف جزئی   6

1- 5. فرضیه‌های پژوهش     6

1- 5- 1. فرضیه اصلی   6

1- 5- 2. فرضیه‌های فرعی   6

1- 6. تبیین متغیرها 7

1-7. تعاریف متغیرها 7

1-7-1. تعریف نظری و مفهومی متغیرها 7

1-7-2 تعریف عملیاتی متغیرها 9

1-8 چهارچوب فصول بعدی   10

فصل دوم: پیشینه پژوهش     13

2- 1. مقدمه  13

بخش اول: مبانی نظری پژوهش   14

2- 2. تعریف سبک، تفکر و سبک تفکر  14

2- 2- 1. سبک    14

2- 2- 2. تفکر  15

2- 2- 3. سبک تفکر  16

2- 3. دوران تکامل سبک‌های تفکر  17

2- 4. شیوه‌های تفکر  18

2- 4- 1. رویکرد شناخت محور  19

2- 4- 2. رویکرد شخصیت محور  19

2- 4- 3. رویکرد فعالیت محور  19

2- 5. الگوهای تفکر  20

2- 5- 1. الگوی سبک‌های تفکر هریسون و برامسون   20

2- 5- 1- 1. سبک ترکیبی   20

2- 5- 1- 2.  سبک ایده آلیسم   21

2- 5- 1- 3.  سبک پراگماتیسم   21

2- 5- 1- 4. سبک آنالیسم   21

2- 5-1- 5.  سبک رئالیسم   21

2- 5- 2. الگوی سبک تفکر استرنبرگ    22

2- 5- 2- 1. ضرورت نظریه خودگردانی ذهنی   22

2- 5- 2- 2.  ابعاد خودگردانی ذهنی   22

2- 6. اصول شکل‌گیری سبک‌های تفکر  27

2- 7. متغیرهای مؤثر در شکل‌گیری سبک‌های تفکر  29

2- 8. تغییر و مفاهیم آن   31

2- 9. انواع تغییر  33

2- 10. عناصر در نظر داشتن تغییر سازمانی   35

2- 10- 1. جزء عاطفی یا احساسی توجه    35

2- 10- 2. جزء شناختی توجه    36

2- 10- 3. جزء آمادگی برای اقدام در توجه    36

2- 11. اهداف سازمانی تغییر  36

2- 12. الزام برای تغییر یافتن   37

2- 13. تأثیر مدیران  در  فرایند  تغییر  38

2- 14. عوامل اصلی تغییر  39

2- 15. دو دیدگاه  39

2- 15- 1. آب‌های آرام  39

2- 15- 2. آب‌های کف‌آلود  39

2- 16. منشأ مقاومت‌ها پیش روی تغییر  40

2- 16- 1. مقاومت‌های فردی   40

2- 16- 2. مقاومت‌های سازمانی   41

2- 17. روش‌های غلبه بر عوامل مقاوم  41

2- 18. الگوها و مدل‌های تغییر  42

2- 18- 1. مدل سه مرحله‌ای کرت لوین   42

2- 18- 2. آدکار مدلی برای مدیریت تغییر  44

2- 18- 3. الگوی تغییر گالیاردی   44

2- 18- 4. مدل تغییرات برنامه‌ریزی‌شده  45

2- 18- 5. مدل هفت مرحله‌ای تغییر  46

2- 18- 6. مدل فرآیند گسترش‌یافته  46

2- 18- 7. الگوی سه سطحی تغییر  46

2- 18 – 8. مدل پژوهش در اقدام   47

2- 19. وجه تشابه مدل‌ها و الگوهای تغییر  48

بخش دوم: پیشینۀ پژوهش     48

2- 20. پیشینۀ پژوهش داخلی   48

2- 21. پیشینۀ پژوهش خارجی   51

فصل سوم: روش پژوهش    55

3- 1. مقدمه  55

3- 2. روش پژوهش   55

3- 3. جامعه آماری   56

3- 4. تعیین حجم نمونه  56

3- 5. قلمرو زمانی و مکانی پژوهش   57

3- 6. روش نمونه‌گیری   57

3-7. ابزار اندازه‌گیری   57

3- 7- 1. پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران   58

3- 7- 2. پرسشنامه پذیرش تغییر سازمانی   58

3- 7- 3. پایایی و روایی پرسشنامه  59

3- 8. شیوه جمع‌آوری اطلاعات   60

3- 8- 1. مطالعات کتابخانه‌ای   60

3- 8- 2. روش میدانی   60

3- 9. روش‌های تجزیه‌وتحلیل آماری   60

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 63

4- 1. مقدمه  63

4-2. توصیف ویژگی‌های دموگرافیک نمونه آماری   63

4– 2- 1. جنسیت    63

4-2-2. سن   64

4-2-3. سابقه خدمت    66

4-2-4. مدرک تحصیلی   67

4 – 3. مطالعه فرضیه‌های پژوهش     68

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری   76

5-1.  مقدمه  76

5- 2. چگونگی شکل‌گیری فرضیات پژوهش   76

5-3. اختصار نتایج حاصل از تحلیل آمار توصیفی   76

5- 4. یافته‌های پژوهش   77

5- 5 بحث و نتیجه‌گیری   79

5- 5- 1. سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان   80

5- 5- 2. سبک‌های تفکر مدیران و توجه عاطفی   80

5- 5- 3. سبک‌های تفکر مدیران و توجه شناختی   80

5- 5- 4. سبک‌های تفکر مدیران و توجه رفتاری   80

5- 5- 5. متغیرهای دموگرافیک و توجه کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر  81

5- 6. محدودیت‌های پژوهش   81

5- 6- 1. محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل   81

5- 6- 2. محدودیت‌های قابل‌کنترل   81

5- 7. پیشنهادهای پژوهش   82

5- 7- 1. پیشنهادهای کاربردی   82

5- 7- 2. پیشنهادهای پژوهشی   82

منابع   84

منابع فارسی   84

منابع انگلیسی   88

ضمائم   92

Abstract 96

فهرست جداول

جدول 3- 1. توزیع سؤال‌های پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران به تفکیک سیزده مؤلفه . 56

جدول 3- 2. توزیع سؤال‌های پرسشنامۀ پذیرش تغییر سازمانی به تفکیک سه مؤلفه . 57

جدول 4- 1. توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب جنسیت . 61

جدول 4- 2. مربوط به میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری بر اساس سن . 62

جدول 4- 3. میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت….. 63

جدول 4- 4. توزیع نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی…. 65

جدول 4- 5. نتایج تحلیل مانوای ارتباط بین هر یک از انواع سبک های تفکر  با کل ابعاد پذیرش تغییر سازمانی…. 66

جدول 4- 6. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ارتباط بین هر یک از انواع سبک های تفکر مدیران و با بعد توجه عاطفی   67

جدول 4- 7. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ارتباط بین هر یک از انواع سبک های تفکر مدیران و با بعد توجه شناختی   68

جدول 4- 8. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ارتباط بین هر یک از انواع سبک های تفکر مدیران و با بعد توجه رفتاری   69

جدول 4- 9. آزمون لوین و آزمون t مستقل برای مطالعه تفاوت بین میانگین نظرات کارکنان مرد و زن در زمینه سبک های تفکر و پذیرش تغییر.. 70

جدول 4- 10. نتایج همبستگی بین سن کارکنان در زمینه سبک های تفکر و پذیرش تغییر.. 70

جدول 4 – 11. نتایج همبستگی بین سابقه شغلی کارکنان در زمینه سبک های تفکر و پذیرش تغییر.. 71

جدول 4 – 12. نتایج آزمون تحلیل واریانس انووا برای مطالعه تفاوت میانگین توجه کارکنان نسبت به سبک های تفکر و پذیرش تغییر بر حسب  تحصیلات….. 71

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ستونی 4-1 مربوط به توزیع فراوانی برحسب جنسیت….. 62

نمودار هیستوگرام 4 – 2 مربوط به میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری بر اساس سن…. 63

نمودار 4-3: میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری برحسب سابقه خدمت . 64

نمودار 4-4 توزیع نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی . 65

 

فهرست اشکال

شکل 1- 1 مدل مفهومی پژوهش……. 4

فصل اول

کلیات پژوهش

فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1. مقدمه

بی‌تردید تغییرات مثبت و ضروری در سازمان باعث رشد، موفقیت، بالندگی و شکوفایی سازمان می گردد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه سازمان‌ها به دلیل پیشرفت سریع جوامع با آن روبرو هستند، تغییرات سازمانی و همگام و همسو شدن با این پیشرفت‌هاست.

در عصر حاضر سازمان‌ها به‌صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه‌اند و به‌مقصود بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار نمایند. تغییر اجتناب‌ناپذیر می باشد و بایستی به‌مقصود ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمان‌ها، طراحی و مدیریت گردد و پس در عصر حاضر سازمان‌هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی‌ها در آینده را نیز پیش‌بینی کرده و قادر باشند این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر برای سازمان، هدایت کنند (تافلر[1]، 1374، ص500). همان‌گونه که ثبات تأثیر به سزایی در زندگی ما دارد، به همان صورت تغییر، جزئی جدایی‌ناپذیر از این طریقه به‌حساب می‌آید و در ارتباط باثبات و تغییر بایستی توجه داشت هرچند روش‌های زندگی تغییر می کند اما اصل زندگی کردن همواره ثابت می باشد و وجود تغییر به‌گونه‌ای مستمر خود نشانه‌ی ثبات می باشد (جف و اسکات[2]، 1377، ص 129). ما در عصری زندگی می‌کنیم که شتابان در حال تغییر و دگرگونی می باشد و در این بین نهاد آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از سازمان‌های اجتماعی که با جامعه در ارتباط متقابل می باشد و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و درعین‌حال رسالت اصلی تغییر و سازگاری را بر عهده دارد، بایستی خود را با تغییرات همگام سازد و درواقع اگر ما بخواهیم در جهان پویای امروز که مداوم در حال تغییر و تحول می باشد، همگام با تغییرات جلو برویم، بایستی روزبه‌روز بر دانش و آگاهی خود بیفزاییم و زیرا مسئله تغییر نقشی حیاتی در سازمان دارد و با در نظر داشتن اینکه سازمان آموزش‌وپرورش سازمانی پویاست و نه ایستا، امروزه توجه ویژه‌ای نسبت به تغییر در آموزش‌وپرورش هست. توجه فکری حاکم بر یک مجموعه تحت تأثیر فلسفه‌ی فکری مدیران آن می باشد و ازآنجایی‌که به‌گونه طبیعی، مسئولیت و اختیارات در دست مدیران می باشد، آن‌ها با رفتار، عملکرد و سیاست‌گذاری‌های خود، سازمان را به سمتی سوق می‌دهند که منطبق بر رویکرد فکری خودشان باشد (هاتفی، 1382، ص 45)؛ و پس مدیران می‌توانند بستر ساز تغییرات و دگرگونی‌های سازمانی را با بهره گیری‌ی به‌جا و مناسب از انواع سبک‌های تفکر مدیریت، فراهم آورند و رشد، شکوفایی، بهسازی و بالندگی سازمانی را منجر شوند. از ویژگی‌های بارز بشر و محور اساسی حیات او قدرت اندیشه می باشد، تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌های بشر درگرو اندیشه بارور، پویا و مؤثر می باشد. شناخت و درک مدل‌های مرتبط با سبک تفکر یکی از پیشرفت‌های اساسی علم روانشناسی می باشد (اتکینسون[3] و همکاران، 1998). در عصر حاضر این امر پذیرفته‌شده می باشد که جوامع پیشرو و موفق جوامعی هستند که مردم آن‌ها بهتر فکر می‌کنند. اصطلاح تفکر ازجمله اصطلاحاتی می باشد که در میان همه افراد کمابیش رواج دارد و به کار می‌رود (فیشر[4]، 1385).

با در نظر داشتن اینکه مدیران عاملان تغییر در سازمان‌ها هستند و پس می‌توانند با اتخاذ سبک تفکر مؤثر در موقعیت مقتضی موجبات پذیرش تغییرات سازمانی را، از طرف کارکنان فراهم سازند. ازاین‌رو محقق در این پژوهش به مطالعه سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان پرداخته می باشد.

1- 2. اظهار مسئله

در عصر حاضر سازمان‌ها به‌صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه‌اند و پس به‌مقصود بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. بر همین اساس سازمان‌هایی موفق و کارآمد می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی‌ها را نیز در آینده پیش‌بینی کرده و قادر باشند این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر هدایت کنند (آقایی فیشنانی،1377). به‌زعم پیتر دراکر[5]، تغییر، تنها اصل ثابت و اجتناب‌ناپذیر در جهان می باشد. در روبرو شدن با تغییرات اگر سازمانی آمادگی لازم را نداشته باشد به سمت اضمحلال می‌رود (ساکا[6]،2002). تغییر در سازمان عبارت می باشد از حرکت سازمان از حالت موجود در جهت حالت مطلوب به‌مقصود افزایش اثربخشی (لانن برگ[7]،2010). در برابر اکثر برنامه‌های تغییر، مقاومت کارکنان اجتناب‌ناپذیر می باشد زیرا تغییر شرایط به نفع یا ضرر عده‌ای از کارکنان در سازمان خواهد گردید (بوی و وین هده[8]،2001). ممکن می باشد مقاومت در برابر تغییرات به‌صورت عیان یا پنهان باشد، معمولاً مقاومت و مخالفت عیان از مقاومت‌های پنهانی بهتر می باشد، زیرا قابل‌نظاره و پیگیری می باشد و پس آگاهی مدیران از مقاومت کارکنان در طول فرایند تغییر، ضروری می باشد چراکه می‌تواند به شکست برنامه‌های تغییر منتج گردد (راینیر[9]، 2009). برای تغییر علل زیادی معرفی‌شده می باشد که همه‌ی آن‌ها ناشی از تفکری می باشد که سازمان بایستی به جلو برود خود را بهبود سازد (لانن برگ،2010). در شرایطی که سازمان‌ها دستخوش تغییرات مداوم هستند، مدیران نمی‌توانند با اتکا به مفروضات و شیوه‌های سنتی مدیریت، از عهده‌ی ایجاد، مهار، همگامی و بهره‌وری از تغییرات برآیند. مدیران برای بقا و توسعه‌ی سازمان‌های خود نیازمند تغییرات هستند یکی از عوامل مؤثر بر این تغییرات سبک‌های تفکر مدیران در سازمان‌ها می‌باشد (استرنبرگ[10]،2003). توجه فکری حاکم بر یک مجموعه تحت تأثیر فلسفه‌ی فکری مدیران آن می باشد و ازآنجایی‌که به‌گونه طبیعی، مسئولیت‌ها و اختیارات در دست مدیران می باشد آن‌ها با رفتار، عملکرد و سیاست‌گذاری‌های خود، سازمان را به سمتی سوق می‌دهند که منطبق بر رویکرد فکری خودشان باشد و این موضوعی غیرقابل‌انکار می باشد (هاتفی،1382). افراد با سبک‌های تفکر متفاوت، مایل‌اند از توانایی‌هایشان به شیوه‌های مختلف بهره گیری بکنند و متناسب با نوع تفکرشان واکنش‌های متفاوت ارائه دهند. افرادی که سبک تفکرشان در موقعیت‌های خاص متناسب با انتظارات جامعه می باشد به‌عنوان افرادی با سطوح بالای توانایی مورد قضاوت قرار می‌گیرند (استرنبرگ، 1381). تفکر، عبارت می باشد از توانایی به کار بردن قوای استنباط، تصور و تشخیص به‌مقصود دستیابی به یک نتیجه. تفکر جریانی می باشد که در آن فرد کوشش می کند مشکلی که با آن روبرو شده مشخص سازد و با تجربیات قبلی خودش به حل آن اقدام نماید (وان فانژه[11]،1364، ص 19). تفکر عبارت می باشد از فعالیت‌های جهت‌دار ذهن، برای حل مسئله (شعبانی، 1378). در جریان تفکر برای تغییر، معمولاً فرد می‌خواهد مشکل یا مسئله‌ای را که مانع رسیدن به هدف می باشد از میان بردارد و خود را به هدف نزدیک کند. محرک اساسی فرد در جریان تفکر هدف مشخصی می باشد که می‌خواهد به آن برسد (شریعتمداری،1377). سبک شیوه‌ای برای تفکر می باشد، اصطلاح سبک مترادف با توانایی نیست بلکه شیوه‌ای برای به‌کارگیری توانایی‌های بالقوه می باشد. توانایی به این تصریح دارد که یک فرد چقدر خوب می‌تواند کاری را انجام دهد، اما سبک به این امر تصریح دارد که فرد دوست دارد کار را چگونه انجام دهد (استرنبرگ،1381).

مدیریت از ارکان هر سازمان و جامعه می باشد، بر همین اساس مدیریت آموزشی نیز جایگاه مهمی در بهسازی و شکوفایی جامعه دارد، از طرف دیگر اگر مدیران آموزشی دارای سبک‌های تفکر مناسب باشند، بدون تردید نظام آموزشی نیز از بهره‌وری بالایی برخوردار خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر اعمال سبک تفکر مناسب در موقعیت مقتضی توسط مدیر باعث تغییرات مطلوب و شکوفایی سازمان می گردد.

[1]- Toffler

[2]- Jeff & Scott

[3]- Atkinson

[4]- Fisher

[5]- Peter Draker

[6]- Saka

[7]- Lunenburg

[8]- Bovey & Wayne Hedeh

[9]- Raineri

[10]- Sternberg

[11]- Wan Fanzheh

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***