متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بیمه

عنوان : مطالعه ارتباط بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه های درمانی در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: بیمه

عنوان:

مطالعه ارتباط بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه های درمانی در ایران

استاد راهنما:

دکترمحمد محبی

زمستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفجه
چکیده 1
فصل اول کلیات پژوهش  
1-1 مقدمه: 3
2-1 اظهار مسأله پژوهش: 4
3-1 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 7
1-4 اهداف پژوهش: 8
1-5 سؤالات پژوهش: 8
1-6  فرضیه‏های پژوهش: 8
7-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 9
فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش  
2-1 تورم 11
2-2عوامل ایجاد تورم 12
2-3تأثیر تورم بر اقتصاد 15
2-4راه‌های پیشگیری از تورم 18
2-5راه‌های پیشگیری از تورم در بخش کشاورزی 19
2-6تاریخچه بیمه های درمانی در ایران 29
2-7حوزه های عدالت در سلامت: 30
2-8عدالت در تامین مالی نظام سلامت: 30
2-9 پیشینه پژوهش 35
فصل سوم :روش اجرای پژوهش  
1-3 مقدمه 42
3-2 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 42
3-3  جامعه آماری و روش گردآوری داده ها 43
3-4 قلمرو زمانی و مکانی پژوهش 43
3-5 روش پژوهش 44
3-6 آزمون ساکن بودن داده های سری زمانی 44
3-7 مدل پژوهش 45
فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل و اظهار نتایج حاصل از پژوهش  
4-1 مقدمه 49
4-2 آمار توصیفی 50
4-3آزمون ساکن پذیری متغیرها(ریشه واحد) 59
4-4 تخمین مدل بر اساس روش حداقل مربعات معمولی و نتایج حاصل از آن 61
فصل پنجم اختصار، نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1  مقدمه 65
5-2  اختصار و نتیجه گیری 65
5-3 پیشنهادات پژوهش 68
5-4 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 69
5-5 موانع و محدودیت­های پژوهش 70
منابع  
منابع فارسی 72
منابع غیرفارسی 72
پیوست  
جدول 74
آزمون دیکی و فولر برای متغیرها 76
چکیده انگلیسی 80

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                        صفحه        

جدول2-1 نرخ تورم ،نقدینگی وتولید ناخالص داخلی…………………………………………………………………17

جدول 4-1 آمار توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش…………………………………………………………………..51

جدول شماره 4-2 : نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در سطح  و با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی هستند)……………………………………………………………………………………………………………………..60

جدول 4-3مربوط به تخمین ارتباط بین تفاضل بین نزخ رشد هزینه های خانوار و نرخ تورم به عنوان متغیر وابسته و نرخ رشد درامدهای نفتی…………………………………………………………………………………….61

جدول 4-4مربوط به تخمین ارتباط بین تفاضل بین نزخ رشد هزینه های خانوار و نرخ تورم به عنوان متغیر وابسته و نرخ رشد اقتصادی………………………………………………………………………………………………62

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                        صفحه                   

نمودار 1-4 : نمودار مربوط به درآمدهای نفتی…………………………………………………………………………….52

نمودار 4-2 : نمودار مربوط به تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………53

نمودار4-3………………………………………………………………………………………………………………………………55

نمودار4-4………………………………………………………………………………………………………………………………56

نمودار4-5………………………………………………………………………………………………………………………………58

چکیده:

یکی از راهکارهای فراروی دولتها برای کاهش فقر ، برقراری نظام تامین اجتماعی بوده می باشد. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین هزینه های درمانی پرداخت شده توسط مردم و یا سهم مردم از این هزینه ها و درامدهای نفتی و رشد اقتصادی  در فاصله سالهای1391-1370از روش حداقل مربعات معمولی و  بهره گیری از نرم افزار  eviwesپرداخته شده می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدلهای پژوهش نشان می دهد که افزایش درامدهای نفتی و تولید ملی تاثیر قابل توجهی بر بهبود وضعیت سلامت در ایران نداشته می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : رابطه تبلیغات شرکت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر میزان فروش بیمه عمر

کلمات کلیدی: تورم، درامدهای نفتی، هزینه های درمانی, OLS

 

فصل اول

  کلیات پژوهش

1-1 مقدمه:

شاید بتوان گفت که در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، موضوع تورم یکی از معضلات اساسی بعضی ازکشورها می باشد. به هر علتی که تورم پدید آید درصورتی که از حد قابل قبول و پذیرفته شده در برنامه بلند مدت اقتصادی هر کشور بالاتر باشد، روابط مالی بین افراد و شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. صنعت بیمه نیز به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور از آثار مختلف شرایط تورمی در امان نیست. مطالعه تأثیر تورم بر هزینه های پرداختی بیمه شوندگان  از این نظر دارای اهمیت می باشد که در صورتی که همراه با تورم سهم هزینه های  درمانی  بیمه شوندگان افزایش یابد باعث کاهش رفاه آنان خواهد گردید. و اگر در این شرایط دولتها و موسسات اقتصادی  با اعمال بعضی از روشهای مناسب، تأثیر منفی تورم بر قدرت خرید واقعی  افراد بیمه شده را خنثی نکنند معضلات اقشار با درآمد پایین بیشتر خواهد گردید.پس مطالعه راهکارهای مناسب برای رونق تقاضای بیمه عمر در شرایط تورمی بسیار دارای اهمیت می باشد. یکی از معضلات بزرگی که جوامع انسانی در طول تاریخ با آن مواجه بوده اند، نابرابری اقتصادی حاکم بر آن جوامع بوده می باشد که به صورت فقر اکثریت مردم خود را نمایان می ساخته می باشد. امروزه نیز مشکل فقر و نابرابری در زمره مسائل حاد به شمار می‎آید، به گونه ای که طبق اطلاعات موجود حدود هشتصد میلیون نفر از مردم جهان شبها را گرسنه به صبح می برند.[1] پس کشورهای جهان کاهش فقر و نابرابری را ازجمله اهداف اصلی سیاستهای اقتصادی – اجتماعی خود قرار داده اند.

در دو دهه اخیر نیز به دنبال افزایش هزینه‎های اجتماعی و اقتصادی ناشی از برنامه‎های تعدیل اقتصادی     برشمار فقرا افزوده شده می باشد از این رو برای دستیابی به اهداف بالا راهی غیر از برقراری تأمین اجتماعی وجود ندارد. همانگونه که شعار اصلی انجمن بین‎المللی تأمین اجتماعی نیز عبارت می باشد از: «صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی وعدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی ممکن نخواهد بود.» (پناهی بهرام: 1376)

این پژوهش به مطالعه ارتباط بین تعدادی از متغیرهای کلان و  هزینه های درمانی خانوارها  در ایران   طی دوره 1390-1370 به تبیین ذیل پرداخته می باشد: آغاز کلیاتی در ارتباط ادبیات موضوع اظهار شده می باشد وسپس سابقه مطالعات وتحقیقات انجام شده در این رمینه مرور گردیده می باشد .در بخش سوم عملکرد روش پژوهش و شیوه تجزیه وتحلیل آماری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. برآورد مدل به روش همگرایی در بخش چهارم انجام شده می باشد. سرانجام در بخش پایانی نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده می باشد.

برای پی بردن به این موضوع قصد داریم به ارتباط بین تورم و مخارج درمانی خانوارها در ایران بپردازیم.در این فصل کلیات پژوهش ارائه خواهد گردید.

[1] www.worldbank.org/poverty

تعداد صفحه : 91

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***