متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :تحول

عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای در پیدا نمود درجه کار شناسی ارشد “MA

 

رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش: تحول

 

عنوان:

مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهدی باقری

 

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول ( کلیات پژوهش )

1-1 مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2 اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5 فرضیه‏های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6 تعاریف واژگان پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-1 تعریف مفهومی واژه ها 6

1-6-2 تعریف عملیاتی واژه ها 8

1-7 قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم ( ادبیات نظری و پیشینه پژوهش )

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2 مطالعه نظریه های پیرامون مدیریت تحول گرا……………………………………………………………………………………………..12

2-1-1 مفهوم و تعاریف مدیریت.. 12

2-1-2 سیر تحول تاریخی مدیریت.. 13

2-1-2-1 دیدگاه کلاسیک مدیریت.. 13

2-1-2-2 دیدگاه نئوکلاسیک (جنبش روابط انسانی) 16

2-1-2-3 رویکردهای جدید.. 18

2-1-3 وظایف مدیریت.. 20

2-1-4 تعاریف و مفاهیم مدیریت تحول گرا 20

2-1-5 ابعاد مدیریت تحول گرا 22

2-1-6 توسعه مدیریت تحول گرا 24

2-1-7 اجزای مدیریت تحول گرا 26

2-2- مطالعه نظریه های پیرامون رضایت کارکنان………………………………………………………………………………………………30

2-2-1- مفهوم وتعاریف رضایت کارکنان. 30

2-2-2 انواع رضایت شغلی.. 31

2-2-3 تفاوت رضایت شغلی و انگیزش… 32

2-2-4 ارتباط شخصیت متناسب با موفقیت شغلی.. 33

2-2-5 عوامل مؤثر در رضایت شغلی.. 34

2-2-6 افزایش رضایت شغلی.. 36

2-2-7 مفهوم رضایت شغلی در سازمان. 38

2-2-8 نظریه‌ها پیرامون رضایت شغلی.. 40

2-2-9 عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان. 41

2-2-10-تأثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی.. 47

2-2-11 تأثیر بهداشت روان در رضایت شغلی.. 48

2-2-12 تأثیر رضایت‌مندی و انگیزه در توسعـه کشورها 49

2-3-مروری بر پژوهشات گذشته……………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-3-1پژوهشات داخلی.. 50

2-3-2 پژوهشات خارجی.. 52

2-4 مدل مفهومی.. 55

2-5 فرضیات پژوهش… 55

فصل سوم( روش پژوهش )

3-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-2روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-4تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………… 59

3-5روش و ابزار جمع آوری داده ها: 60

3-5-1مطالعات کتابخانه ای: 60

3-5-2 پرسشنامه. 60

3-6 روایی آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

3-7 پایایی آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-8 روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………… 66

3-9روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 67

فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل داده ها )

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………………………… 69

4-2-1- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به دموگرافی پاسخ دهندگان. 70

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 72

4-3-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای مطالعه نرمال بودن متغیرها 73

4-3-2- آزمون فرضیه ها 74

4-3-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 74

4-3-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 76

4-3-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم. 77

4-3-2-5- آزمون فرضیه اصلی.. 82

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات )

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………. 88

5-3 بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

5-4 پیشنهادات براساس یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 91

5-5 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 92

5-6 پیشنهاداتی برای پژوهشات آتی…………………………………………………………………………………………………………………. 93

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

 

فهرست جدول ها

 عنوان                                                                                                                               صفحه

2-1. جدول: پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………….54

3-1.جدول: پایایی گویه های مدیریت تحول گرا…………………………………………………………………….62

3-2 .جدول: محاسبه پایایی برای متغیر رضایت شغلی کارکنان…………………………………………………………………….65

3-3. جدول: ضرایب آلفای کرونباخ به تفکیک هر متغیر…………………………………………………………………………….66

4-1.جدول: ویژگی های دموگرافی نمونه آماری………………………………………………………………….70

4-2.جدول: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر مستقل…………………………………………………………….73

4-3.جدول: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………73

4-4.جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………..75

4-5.جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………….76

4-6.جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………….77

4-7جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین……………………………………………..79

4-8.جدول: تحلیل واریانس رگرسیون………………………………………………………………………….80

4-9.جدول: ضرایب رگرسیونی و مقادیر ویژه……………………………………………………………..81

4-10.جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین………………………………83

4-11.جدول: تحلیل واریانس رگرسیون………………………………………………………………………..…………….85

4-12.جدول: ضرایب رگرسیونی و مقادیر ویژه………………………………………………………………………..85

5-1.جدول: اختصار نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش……………………………………………………89

فهرست نمودارها

         عنوان                                                                                                                         صفحه

4-1.نمودار: توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ جنسیت…………………………………………71

4-2.نمودار: توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ گروه سنی………………………………………71

4-3.نمودار: توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ تحصیلات………………………………………72

4-4.نمودار: نمودار توزیع نرمال خطا‌ها………………………………………………………………….80

4-5.نمودار: نمودار توزیع نرمال خطا‌ها………………………………………………………………….84

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                        صفحه

2-1 شکل: مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………… 55

چکیده

امروزه مدیریت سازمان از پیچیدگی فراوانی برخوردار می باشد. زیرا عوامل درونی و بیرونی بسیار زیادی هست که سازمان را تحت تاثیر خود قرار می­دهد. این پژوهش، سبک مدیریت تحول گرا را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در مدیریت سازمان معرفی نموده و تأثیر آن را در بهبود رضایت شغلی کارکنان مورد مطالعه قرار داده می باشد.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، همبستگی و پیمایشی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه بوده؛ که شامل 40 نفر می­باشد. پس جهت انتخاب نمونه مناسب از روش سرشماری بهره گیری شده می باشد. در این مطالعه، از آزمون­های توصیفی، کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری شده می باشد. نتایج آزمون‌ همبستگی پیرسون با اطمینان 95 درصد به گونه کامل فرضیات پژوهش را مورد تأیید قرار داده می باشد. در این مطالعه‌ها مدیریت تحول گرا و ابعادش (متغیرهای مدیریت کاریزماتیک، ملاحظات فردی مدیر و انگیزش فکری کارکنان) ارتباط مثبت و معنی‌داری با رضایت شغلی کارکنان دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه اشد:اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری (نمونه موردی : شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران)

 

واژگان کلیدی: مدیریت تحول گرا، مدیریت کاریزماتیک، ملاحظات فردی مدیر، انگیزش فکری کارکنان، رضایت شغلی کارکنان.

 

فصل اول

“کلیات پژوهش”

1-1 مقدمه

مدیران اثربخش، اساسی ترین و نایاب ترین منابع هر سازمان هستند. شکست هر سازمان را در زمینه دستیابی به بهره­وری بهینه می­توان تا حدودی مربوط به مدیریت و رهبری غیر کارآمد آن سازمان دانست (مقیمی و همکاران، 1389). مدیران در سازمان­ها کوشش می­نمایند با ایجاد رضایت شغلی در کارکنان اندازه اثربخشی سازمان خود را بهبود بخشند. رضایت کارکنان عاملی می باشد برای کار بهتر کارکنان که می­تواند اندازه بهره­وری سازمان را افزایش دهد.

در این فصل شمایی کلی از پژوهش ارائه شده می باشد به این شکل که آغاز به تشریح اظهار مساله پرداخته شده و سپس چهارچوب مفهومی پژوهش ارائه شده می باشد. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش مبحث دیگری می باشد که در این فصل به اظهار آن پرداخته شده می باشد و در ادامه اهداف محقق از انجام پژوهش در خصوص موضوع پژوهش و فرضیات آورده شده می باشد. در پایان نیز به تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان و متغیرهای پژوهش پرداخته شده می باشد.

1-2 اظهار مساله

مدیریت علم و هنر اداره سازمان می باشد. فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل می باشد که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد. در چند سال اخیر شیوه جدید مدیریت تحول گرا طرفداران زیادی میان مدیران پیدا نموده و مدیران در سازمان­های خود کوشش در بهره گیری از این سبک دارند. مدیریت تحول گرا زمانی شکل می­گیرد که رهبر علائق کارکنانش را ارتقا و توسعه بخشد، آگاهی و پذیرش برای ماموریت و مقصد گروه را ایجاد کند و کارکنان را به دیدن فراسوی منافع خویش برای منافع گروه برانگیزاند‌ (استون و دیگران،2003).

مدیر تحول گرا علاقه ای را میان همکاران و پیروان خود برمی انگیزد، تا کارشان را از یک دیدگاه جدید نگاه کنند. چنین مدیری همکاران و پیروان را تحریک می­کند که فراسوی منافع خودشان به منافعی توجه کنند که به گروه بهره برساند (جوگیلو،2010). مدیر تحول‌گرا، به دنبال انگیزه های بالقوه در پیروان و ارضای نیازهای بالاتر آنان می باشد. مدیران تحول گرا، ارتباط انگیزشی متقابلی را مستقر می کنند که پیروان را به رهبران تبدیل می کند. پس مدیریت تحول گرا، تعاملی و دوسویه می باشد (مک فارلان و همکاران، 2003). مهمترین ویژگی­ها و ابعاد یک مدیر تحول­گرا مدیریت کاریزماتیک، انگیزش فکری (هوشی) و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﺨﺼﻲ می­باشد (اﺳﺘﻮن ودﻳﮕﺮان، 2004).

سبک مدیریت تحول­گرا مرکب از رفتارهایی می باشد که ویژگی­های رفتاری مشترکی همچون تقویت کار تیمی، بهبود مهارت­های زیردستان و طرفداری از افراد در جهت دستیابی به اهداف را مورد توجه قرار می دهد. این ویژگی­ها برای سازمان بسیار ارزشمند می باشد زیرا که می­تواند منجر به رضایت شغلی بالاتر و افزایش بهره­وری در سازمان گردد (جوگیلو،2010).

از طرفی رضایت شغلی کارکنان نیز از مطاب با اهمیت برای مدیران می باشد. کارکنان راضی نسبت به سایر کارکنان کوشش بیشتری داشته و عامل مهمی در افزایش کارایی و اثربخشی سازمان می­باشند. رضایت شغلی به درجه ای که افراد شغل شان را دوست دارند تصریح می کند (لوند[1]، 2003). رضایت شغلی ترکیبی از احساسات افراد می باشد که با اجزای مختلفی همچون ماهیت کار، سطح حقوق و پرداخت­ها، فرصت­های ارتقا و رضایت از همکاران نشان داده می­گردد. رضایت شغلی نوعی واکنش به یک شغل خاص یا موضوعی مرتبط با یک شغل می باشد که می­تواند منجر به ایجاد تعهد در کارکنان گردد و بهره­وری سازمان را افزایش دهد (گونلو و همکاران[2]، 2010).

رضایت شغلی با بهره­وری، تعهد سازمانی و غیبت از کار و ترک کار ارتباط دارد. کارکنان با رضایت بیشتر به گونه معمول کوشش بیشتری در شکل گیری اهداف سازمان دارند و همواره به سازمان تعهد داشته و از عضویت در سازمان خوشحال هستند (ابدولا و همکاران[3]، 2011). رضایت شغلی کارکنان سبب می­گردد کارکنان در انجام وظایف محموله کوتاهی نکنند و مسئولیت کار خود را بپذیرند. ایجاد باور قوی نسبت به اهداف و ارزش­های سازمان و تمایل به کوشش بیشتر از نتایجی می باشد که رضایت کارکنان به همراه دارد (گونلا و همکاران، 2010). با در نظر داشتن مطالب گفته شده در این پژوهش به دنبال مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت شغلی کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه در سال 1393       می باشد.

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت