متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :تشکیلات و روش ها

عنوان : مطالعه عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مطالعه موردی: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریتگروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : “تشکیلات و روش ها

عنوان:

مطالعه عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مطالعه موردی: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور)

استاد راهنما :

دکترحیدری تفرشی قمی

  زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….2

 • اظهار مساله پژوهش…………………………………………………………………………………………………..2
 • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….4
 • اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………4
 • فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….6
 • مدل پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….6
 • تعاریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………….7
 • روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..13
 • قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………….14

1-8-1) قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………………………………………….14

1-8-2) قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………………14

1-8-3) قلمرو زمانی پژوهش………………………………………………………………………………………………14

1-9)جامعه و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………14

1-9-1) جامعه اماری…………………………………………………………………………………………………………14

1-9-2) حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………..14

1-10)اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………………….15

 

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-1) عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………………………….17

2-1-1)تعریف عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………………….17

2-2)سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-1)سنجش/ ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………19

2-2-2) ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………..20

2-2-3) رویکردهای سنجش عملکرد……………………………………………………………………………………20

2-2-4)مقیاس های سنجش عملکرد……………………………………………………………………………………21

2-2-5) انواع مدلهای ارزیابی………………………………………………………………………………………………..21

2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………24

2-4)مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………………….28

2-4-1)تعریف مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………..30

2-4-2)مزایای مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………….31

2-4-3)معایب مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………….33

2-4-4)فرایند مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………….35

2-5) پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….36

2-5-1) پیشینه پژوهش در ایران………………………………………………………………………………………….36

2-5-2)پیشینه پژوهش در جهان………………………………………………………………………………………….39

2-6) چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………..42

2-7) معرفی سازمان مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………45

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….48

 • روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….49
 • جامعه اماری پژوهش………………………………………………………………………………………………..49
 • حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………….50
 • روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………..51
 • روش جمع اوری داده ها………………………………………………………………………………………..51
 • ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………………………51
 • روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………….53

3-7-1) روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….53

3-7-2) پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………53

 • روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………..55

3-8-1)آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………55

3-8-2)آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………….55

 • اختصار فصل …………………………………………………………………………………………………………55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………57

4-2) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………58

4-3)آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………111

4-3-1) آزمون کالموگروف- اسمیرینوف………………………………………………………………………….111

4-3-2) آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………….112

4-5) اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………………116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….118

5-2) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….119

5-2-1) نتایج حاصل از آمار توصیفی………………………………………………………………………………….119

5-2-1-1)یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی…………………….119

5-2-1-2) نتایج حاصل از توصیف متغیرهای پژوهش………………………………………………………120

5-2-2)نتایج حاصل از آمار استنباطی…………………………………………………………………………………121

5-2-2-1) نتیجه گیری از فرضیه اول ……………………………………………………………………………….121

5-2-2-2) نتیجه گیری از فرضیه دوم………………………………………………………………………………..122

5-2-2-3) نتیجه گیری از فرضیه سوم……………………………………………………………………………….123

5-2-2-4) نتیجه گیری از فرضیه چهارم…………………………………………………………………………….124

5-3) پیشنهاداتی در راستای پژوهش……………………………………………………………………………………128

5-4) پیشنهاداتی برای پژوهش بیشتر…………………………………………………………………………………..130

5-5) محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………….130

5-6) اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………………………131

فهرست جداول

2-1) مبانی نظری مرتبط با عوامل تاثیر گذار بر عملکرد سازمانی…………………………………….27

3-1) دسته بندی سوالات تخصصی  پرسشنامه………………………………………………………………. 52

3-2) جدول اندازه آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر………………………………………………………54

4-1) جدول فراوانی جنسیت………………………………………………………………………………………………58

4-2) جدول فراوانی سن……………………………………………………………………………………………………..59

4-3) جدول فراوانی مدرک تحصیلی………………………………………………………………………………….60

4-4) جدول فراوانی سابقه کار……………………………………………………………………………………………61

4-5) وضعیت سوال 1…………………………………………………………………………………………………………62

4-6) وضعیت سوال 2…………………………………………………………………………………………………………63

4-7) وضعیت سوال 3…………………………………………………………………………………………………………64

4-8) وضعیت سوال 4…………………………………………………………………………………………………………65

4-9) وضعیت سوال 5………………………………………………………………………………………………………..66

4-10) وضعیت سوال 6……………………………………………………………………………………………………..67

4-11) وضعیت سوال 7……………………………………………………………………………………………………..68

4-12) وضعیت سوال8……………………………………………………………………………………………………….69

4-13) وضعیت سوال9……………………………………………………………………………………………………….70

4-14) وضعیت سوال10…………………………………………………………………………………………………….71

4-15) وضعیت سوال11…………………………………………………………………………………………………….72

4-16) وضعیت سوال12……………………………………………………………………………………………………73

4-17) وضعیت سوال13…………………………………………………………………………………………………….74

4-18) وضعیت سوال14…………………………………………………………………………………………………….75

4-19) وضعیت سوال15…………………………………………………………………………………………………….76

4-20) وضعیت سوال16…………………………………………………………………………………………………….77

4-21) وضعیت سوال17…………………………………………………………………………………………………….78

4-22) وضعیت سوال18…………………………………………………………………………………………………….79

4-23) وضعیت سوال19…………………………………………………………………………………………………….80

4-24) وضعیت سوال20…………………………………………………………………………………………………….81

4-25) وضعیت سوال21…………………………………………………………………………………………………….82

4-26) وضعیت سوال22…………………………………………………………………………………………………….83

4-27) وضعیت سوال23…………………………………………………………………………………………………….84

4-28) وضعیت سوال24…………………………………………………………………………………………………….85

4-29) وضعیت سوال25…………………………………………………………………………………………………….86

4-30) وضعیت سوال26…………………………………………………………………………………………………….87

4-31) وضعیت سوال27…………………………………………………………………………………………………….88

4-32) وضعیت سوال28…………………………………………………………………………………………………….89

4-33) وضعیت سوال29…………………………………………………………………………………………………….90

4-34) وضعیت سوال30…………………………………………………………………………………………………….91

4-35) وضعیت سوال31…………………………………………………………………………………………………….92

4-36) وضعیت سوال32…………………………………………………………………………………………………….93

4-37) وضعیت سوال33…………………………………………………………………………………………………….94

4-38) وضعیت سوال34…………………………………………………………………………………………………….95

4-39) وضعیت سوال35…………………………………………………………………………………………………….96

4-40) وضعیت سوال36…………………………………………………………………………………………………….97

4-41) وضعیت سوال37…………………………………………………………………………………………………….98

4-42) وضعیت سوال38…………………………………………………………………………………………………….99

4-43) وضعیت سوال39…………………………………………………………………………………………………..100

4-44) وضعیت سوال40…………………………………………………………………………………………………..101

4-45) وضعیت سوال41…………………………………………………………………………………………………..102

4-46) وضعیت سوال42…………………………………………………………………………………………………..103

4-47)توصیف متغیر توانایی……………………………………………………………………………………………..104

4-48) توصیف متغیر وضوح…………………………………………………………………………………………….105

4-49) توصیف متغیر طرفداری سازمانی……………………………………………………………………………..106

4-50) توصیف متغیر انگیزش…………………………………………………………………………………………..107

4-51) توصیف متغیر ارزیابی…………………………………………………………………………………………….108

4-52) توصیف متغیر اعتبار………………………………………………………………………………………………109

4-53) توصیف متغیر تناسب عوامل محیطی……………………………………………………………………110

4-54) آزمون کالموگروف- اسمیرینوف…………………………………………………………………………………111

4-55)آزمون دو جمله ای برای متغیر توانایی……………………………………………………………………….112

4-56) آزمون دو جمله ای برای متغیر وضوح……………………………………………………………………….113

4-57) آزمون دو جمله ای برای متغیر طرفداری سازمانی………………………………………………………113

4-58) آزمون دو جمله ای برای متغیر انگیزش…………………………………………………………………….114

4-59) آزمون دو جمله ای برای متغیر ارزیابی……………………………………………………………………..114

4-60) آزمون دو جمله ای برای متغیر اعتبار………………………………………………………………………..115

4-61) آزمون دو جمله ای برای متغیر تناسب عوامل محیطی……………………………………………..115

5-1) نتایج جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………………119

5-2) ساخت متغیر توانایی……………………………………………………………………………………………………..121

5-3) ساخت متغیر وضوح……………………………………………………………………………………………………..122

5-4) ساخت متغیر طرفداری سازمانی……………………………………………………………………………………..123

5-5) ساخت متغیر انگیزش…………………………………………………………………………………………………..124

5-6) ساخت متغیر ارزیابی…………………………………………………………………………………………………….125

5-7) ساخت متغیر اعتبار……………………………………………………………………………………………………..126

5-8) ساخت متغیر تناسب عوامل محیطی………………………………………………………………………….127

فهرست نمودارها

4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………58

4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………….59

4-3) نمودار دایره ای مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………….60

4-4) نمودار دایره ای سابقه کار پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..61

4-5) فراوانی پاسخ ها به سوال 1……………………………………………………………………………………………..62

4-6) فراوانی پاسخ ها به سوال 2……………………………………………………………………………………………..63

4-7) فراوانی پاسخ ها به سوال 3…………………………………………………………………………………………….64

4-8) فراوانی پاسخ ها به سوال 4…………………………………………………………………………………………….65

4-9) فراوانی پاسخ ها به سوال 5……………………………………………………………………………………………66

4-10) فراوانی پاسخ ها به سوال 6…………………………………………………………………………………………67

4-11) فراوانی پاسخ ها به سوال 7…………………………………………………………………………………………68

4-12) فراوانی پاسخ ها به سوال8………………………………………………………………………………………….69

4-13) فراوانی پاسخ ها به سوال9………………………………………………………………………………………….70

4-14) فراوانی پاسخ ها به سوال10……………………………………………………………………………………….71

4-15) فراوانی پاسخ ها به سوال11……………………………………………………………………………………….72

4-16) فراوانی پاسخ ها به سوال12………………………………………………………………………………………73

4-17) فراوانی پاسخ ها به سوال13………………………………………………………………………………………74

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان

4-18) فراوانی پاسخ ها به سوال14………………………………………………………………………………………75

4-19) فراوانی پاسخ ها به سوال15……………………………………………………………………………………..76

4-20) فراوانی پاسخ ها به سوال16……………………………………………………………………………………..77

4-21) فراوانی پاسخ ها به سوال17……………………………………………………………………………………..78

4-22) فراوانی پاسخ ها به سوال18………………………………………………………………………………………79

4-23) فراوانی پاسخ ها به سوال19………………………………………………………………………………………80

4-24) فراوانی پاسخ ها به سوال20………………………………………………………………………………………81

4-25) فراوانی پاسخ ها به سوال21………………………………………………………………………………………82

4-26) فراوانی پاسخ ها به سوال22………………………………………………………………………………………83

4-27) فراوانی پاسخ ها به سوال23………………………………………………………………………………………84

4-28) فراوانی پاسخ ها به سوال24………………………………………………………………………………………85

4-29) فراوانی پاسخ ها به سوال25………………………………………………………………………………………86

4-30) فراوانی پاسخ ها به سوال26……………………………………………………………………………………..87

4-31) فراوانی پاسخ ها به سوال27……………………………………………………………………………………..88

4-32) فراوانی پاسخ ها به سوال28……………………………………………………………………………………..89

4-33) فراوانی پاسخ ها به سوال29……………………………………………………………………………………..90

4-34) فراوانی پاسخ ها به سوال30……………………………………………………………………………………..91

4-35) فراوانی پاسخ ها به سوال31………………………………………………………………………………………92

4-36) فراوانی پاسخ ها به سوال32……………………………………………………………………………………..93

4-37) فراوانی پاسخ ها به سوال33……………………………………………………………………………………..94

4-38) فراوانی پاسخ ها به سوال34……………………………………………………………………………………..95

4-39) فراوانی پاسخ ها به سوال35………………………………………………………………………………………96

4-40) فراوانی پاسخ ها به سوال36……………………………………………………………………………………..97

4-41) فراوانی پاسخ ها به سوال37……………………………………………………………………………………..98

4-42) فراوانی پاسخ ها به سوال38……………………………………………………………………………………..99

4-43) فراوانی پاسخ ها به سوال39……………………………………………………………………………………100

4-44) فراوانی پاسخ ها به سوال40……………………………………………………………………………………101

4-45) فراوانی پاسخ ها به سوال41……………………………………………………………………………………102

4-46) فراوانی پاسخ ها به سوال42……………………………………………………………………………………103

4-47)فراوانی متغیر توانایی……………………………………………………………………………………………….104

4-48)فراوانی متغیر وضوح…………………………………………………………………………………………………105

4-49) فراوانی متغیر طرفداری سازمانی……………………………………………………………………………….106

4-50) فراوانی متغیر انگیزش…………………………………………………………………………………………….107

4-51) فراوانی متغیر ارزیابی……………………………………………………………………………………………..108

4-52) فراوانی متغیر اعتبار……………………………………………………………………………………………….109

4-53) فراوانی متغیر تناسب عوامل محیطی……………………………………………………………………110

فهرست اشکال

 • مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………….

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه:

امروزه عناوینی زیرا سازمان موفق، ماندگار، آرمانی، رهسپار تعالی، سرآمد، متعالی و… از عبارتهای رایج حوزه مطالعاتی سازمان و مدیریت اند و گروههای مختلفی از افراد به دنبال شناسایی و معرفی ویژگی های این قبیل سازمانها هستند. سازمان با عملکرد برتر، سازمانی می باشد که در یک دوره زمانی بلند مدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیتهای کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی، به نتایجی بهتراز سازمانهای همتراز دست مییابد. مسلماً سازمانها برای

متعالی شدن و رسیدن به سازمانی با عملکرد بالا، نیازمند طرحریزی و عملیاتی کردن برنامه های ساختاریافته هستند (عقیلی و همکاران،1389)

در فصل حاضر محقق پس از اظهار مسئله و ضرورت انجام پژوهش به معرفی اهداف پژوهش، مدل مفهومی، فرضیات پژوهش و سپس روش پژوهش می پردازد و جامعه اماری مورد مطالعه را تشریح می نماید. در پایان به صورت اختصار واژگان کلیدی پژوهش تشریح می گردد.

 • اظهار مساله پژوهش:

ارتقاء عملکرد کارکنان هدفی می باشد که مدیران اجرایی همواره تمایل دارند به گونه مشخص و قابل اطمینانی راههای دست‌یابی به آن را دریابند. (پات و احمدیان،1378) این اصطلاح کارکنان را به منزله شرکایی در نظر می‌گیرد که از طریق عملکرد مطلوب، ضریب موفقیت برنامه‌های سازمان را برای دستیابی به موفقیت ارتقا می‌دهند (پاپاسولومو و دوکاکیس، 2002). بر اساس این رویکرد، عملکرد مطلوب نیروهای انسانی تحت تأثیر دامنه‌ای گسترده‌ از متغیرهایی مانند چگونگی سازمان‌دهی، روش تصمیم‌گیری، ارزیابی عملکرد، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری قرار دارد ( نمانیخ و کلر، 2007).

بی شک عملکرد هر سازمان بعنوان ماحصل تمامی نهاده های آن همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده می باشد ومدیران برای سنجش موثر بودن فعالیتهای سازمان نیازمند شناسایی عوامل موثر بر عملکرد هستند (مارتین،1998) در مطالعه عوامل موثر بر عملکرد تحقیقات فراوانی انجام شده می باشد و عوامل بسیار زیادی نیز در این راستا معرفی شده اند؛ هرسی و گلداسمیت هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخشی را از میان بقیه برگزیده اند: توانایی[1]، درک[2]، طرفداری سازمانی[3]،انگیزه[4]،             سازش محیطی[5]، اعتبار[6] و بازخورد[7]. آنها این مدل (ACHIEVE) را به مقصود کمک به مدیران در تعیین علت وجود معضلات عملکرد و ارائه راهبردهایی برای تغییر و حل این معضلات طرح ریزی کردند (حجازی، 1384)

اهمیت عملکرد بویژه در بخش دولتی بیشتر عیان می گردد. عملکرد بشر در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او می باشد.به همین مقصود شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی می باشد که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می گردد.( همان)

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با هدف اعمال نظارت‌های مالی بر هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت اعتبار دریافت می‌دارند، یکی از دو معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد که لزوم در نظر داشتن عملکرد و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد آن می تواند باعث افزایش موفقیت این سازمان در دستیابی به اهداف خود گردد و این امر تاثیر زیادی بر سازمانهای تحت نظارت ان نیز می گذارد پس؛  این پژوهش در پی آنست که عوامل مؤثر بر عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه را با بهره گیری از مدل هفت عامل عملکرد هرسی و گلداسمیت، مطالعه نماید.

1 . Ability

2 . clarify

[3] . help

4 . Incentive

5 . Environment

6 . Validity

.7. Evaluation

تعداد صفحه : 144

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***