متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مدیریت بیمه

عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی

 

گرایش : “مدیریت بیمه”

 

عنوان :

تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

استاد راهنما :

دکتر عبداله کولوبندی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-1- اظهار مساله پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-2- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن……………………………………………………………………………………. 9
1-3- هدفهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-4- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-5- مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-7- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 13
1-8- جامعه آماری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-10- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………. 14
1-10-1- سرمایه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-10-2- سرمایه ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-10-3- سرمایه نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-10-4- سرمایه سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-10-5- سرمایه ارتباط ای……………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-11- محدودیت ها و معضلات پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 15
فصل دوم : مروری بر ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 16
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
بخش اول : 2-1- مطالعه مبانی نظری سرمایه فکری……………………………………………………………………………….. 18
2-1-1- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری………………………………………………………………………………………….. 19
2-1-1-1- سرمایه فکری از دیدگاه استیوارت………………………………………………………………………………………… 19
2-1-1-2- سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس………………………………………………………………………………………….. 19
2-1-1-3- سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون…………………………………………………………………………………….. 19
2-1-1-4- سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس و هالند………………………………………………………………………………………… 19
2-1-1-5- سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران………………………………………………………………………………………. 20
2-1-2- معرفی مدل های مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………… 22
2-1-2-1- مدل ادوینسون و مالون………………………………………………………………………………………………………………… 23
2-1-2-2- مدل بروکینگ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-1-2-3- مدل روس و همکاران…………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-1-2-4- مدل استیوارت……………………………………………………………………………………………………………………………. 28
2-1-2-5- مدل سالیوان……………………………………………………………………………………………………………………………… 28
2-1-2-6- مدل بونفرر………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
2-1-2-7- مدل بنتیس…………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
2-1-2-8- مدل لین…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-1-3- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل های ارائه شده………………………………………………………………………………… 31
2-1-3-1- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل ادوینسون و مالون……………………………………………………………………… 31
2-1-3-2- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بروکینگ…………………………………………………………………………… 32
2-1-3-3- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل روس و همکاران………………………………………………………………… 32
2-1-3-4- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل استیوارت………………………………………………………………………….. 33
2-1-3-5- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل سالیوان………………………………………………………………………………… 34
2-1-3-6- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بونفرر……………………………………………………………………………….. 34
2-1-3-7- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بنتیس………………………………………………………………………………… 35
2-1-3-8- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل لین…………………………………………………………………………………….. 35
2-1-4- شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری………………………………………………………………………………………….. 36
2-1-5- زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری……………………………………………………………………………………. 38
بخش دوم : 2-2- تشریح فرآیند تحلیل شبکه ای……………………………………………………………………………………. 44
2-2-1- معرفی فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)…………………………………………………………………………………….. 45
2-2-2- تفاوت فرآیند سلسله مراتبی با فرآیند تحلیل شبکه ای………………………………………………………………….. 46
2-2-3- مراحل روش تحلیل شبکه آی (ANP)……………………………………………………………………………………… 47
بخش سوم : 2-3- معرفی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی……………………………………………………. 53
2-3-1- معرفی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی……………………………………………………………………… 54
2-3-2- اهداف کلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی………………………………………………………………………………. 59
2-3-3- وضعیت نیروی انسانی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی…………………………………………………. 59
2-3-4- وظایف اساسی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی…………………………………………………………… 60
2-3-5- راهبردهای محتوایی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی……………………………………………………… 61
2-3-6- وضعیت تحصیل نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………… 62
2-3-7- وضعیت نیروی انسانی در مقایسه با ساختار مصوب…………………………………………………………………… 63
2-3-8- وضعیت نیروی انسانی از نظر جنسیت…………………………………………………………………………………………. 63
بخش چهارم : 2-4- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 64
2-4-1- مطالعات داخلی سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………….. 65
2-4-2- مطالعات خارجی سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………. 66
2-4-3- مطالعات انجام شده در زمینه فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)…………………………………………………………… 68
فصل سوم : روش شناسی پژوهش (متدولوژی پژوهش)……………………………………………………………………………… 70
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
3-1- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
3-2- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………… 72
3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری………………………………………………………………………………………………….. 72
3-4- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….. 73
3-5-1- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….. 73
3-5-2- روایی (اعتبار) پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………. 73
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….. 74
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………… 75
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76
4-1- مراحل اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 77
4-1-1- مطالعه ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 77
4-1-2- شناسایی عوامل های تعیین کننده سرمایه فکری……………………………………………………………………………. 77
4-1-3- انجام مقایسات زوجی عوامل های سرمایه فکری با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای……………………………… 78
4-1-4- مدل اجرایی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 82
4-1-5- مراحل انجام فرآیند تحلیل شبکه ای………………………………………………………………………………………………. 82
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………… 108
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109
5-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 110
5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 113
5-2-1- پیشنهادات حاصل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 113
5-2-2- پیشنهادات برای محققین بعدی…………………………………………………………………………………………………….. 114
فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………….. 115
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 138

 

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1- تعاریف منتخب سرمایه فکری………………………………………………………………………………………….. 21
جدول 2-2- مقایسه و الگوهای سرمایه فکری(دسته بندی های متفاوت سنجش سرمایه فکری)…………………………. 22
جدول 2-3- مقایسات زوجی بر اساس قالب تصمیم گیری ساعتی………………………………………………………………. 49
جدول 3-1- پایایی پرسشنامه سرمایه فکری (محاسبه آلفای کرونباخ)………………………………………………………….. 73
جدول 4-1- شناسایی شاخص ها و زیرشاخص های سرمایه فکری………………………………………………………….. 77
جدول 4-2- پرسشنامه مقایسات زوجی سنجش اهمیت شاخص های  سرمایه فکری………………………………………… 79
جدول 4-3- پرسشنامه مقایسات زوجی سنجش اهمیت زیرشاخص های سرمایه انسانی با زیرشاخص های سرمایه فکری………… 81
جدول 4-4- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه انسانی نسبت به سرمایه انسانی…………………………….. 85
جدول 4-5- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه انسانی نسبت به سرمایه انسانی…………………………. 85
جدول 4-6- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه انسانی نسبت به توجه……………………………………….. 85
جدول 4-7- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه انسانی نسبت به توجه………………………………………. 86
جدول 4-8- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه انسانی نسبت به شایستگی…………………………………. 86
جدول 4-9- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه انسانی نسبت به شایستگی…………………………………. 86
جدول 4-10- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه انسانی نسبت به تامین نیروی انسانی…………………… 86
جدول 4-11- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه انسانی نسبت به تامین نیروی انسانی……………………. 87
جدول 4-12- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه انسانی نسبت به ارزیابی عملکرد………………………… 87
جدول 4-13- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه انسانی نسبت به ارزیابی عملکرد………………………….. 87
جدول 4-14- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه انسانی نسبت به آموزش………………………………. 87
جدول 4-15- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه انسانی نسبت به آموزش………………………………… 88
جدول 4-16- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه ساختاری نسبت به سرمایه ساختاری………………… 88
جدول 4-17- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه ساختاری نسبت به سرمایه ساختاری…………………… 88
جدول 4-18- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه ساختاری نسبت به فرهنگ سازمان……………………. 88
جدول 4-19- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه ساختاری نسبت به فرهنگ سازمان……………………. 88
جدول 4-20- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه ساختاری نسبت به سیستم های اطلاعاتی……………. 89
جدول 4-21- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه ساختاری نسبت به سیستم های اطلاعاتی……………… 89
جدول 4-22- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه ساختاری نسبت به ارتباطات…………………………. 89
جدول 4-23- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه ساختاری نسبت به ارتباطات…………………………… 89
جدول 4-24- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه نوآوری نسبت به سرمایه نوآوری………………………. 89
جدول 4-25- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه نوآوری نسبت به سرمایه نوآوری…………………………. 90
جدول 4-26- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه سازمانی نسبت به سرمایه سازمانی…………………….. 90
جدول 4-27- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه سازمانی نسبت به سرمایه سازمانی……………………….. 90
جدول 4-28- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه سازمانی نسبت به توسعه سازمانی………………….. 90
جدول 4-29- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه سازمانی نسبت به توسعه سازمانی……………………… 90
جدول 4-30- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه سازمانی نسبت به  توانمندی های سازمانی………… 91
جدول 4-31- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه سازمانی نسبت به  توانمندی های سازمانی………….. 91
جدول 4-32- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه سازمانی نسبت به تخصص گرایی………………….. 91
جدول 4-33- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه سازمانی نسبت به تخصص گرایی……………………. 91
جدول 4-34- ماتریس مقایسات زوجی زیرشاخص های سرمایه ارتباط ای نسبت به سرمایه ارتباط ای……………………. 91
جدول 4-35- محاسبه وزن های نسبی زیرشاخص های سرمایه ارتباط ای نسبت به سرمایه ارتباط ای……………………… 92
جدول 4-36- ماتریس مقایسات زوجی شاخص های سرمایه فکری نسبت به هم…………………………………………… 92
جدول 4-37- محاسبه وزن های نسبی شاخص های سرمایه فکری نسبت به هم……………………………………………….. 92
جدول 4-38- سوپرماتریس ناموزون زیرشاخص های سرمایه فکری…………………………………………………………… 96
جدول 4-39- سوپرماتریس موزون زیرشاخص های سرمایه فکری……………………………………………………………. 100
جدول 4-40- سوپرماتریس حدی زیرشاخص های سرمایه فکری………………………………………………………………….. 104
جدول 4-41- سوپرماتریس حدی شاخص های سرمایه فکری…………………………………………………………………. 105
جدول 4-42- اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری……………………………………………………………………………. 105
جدول 4-43- اولویت بندی زیرشاخص های سرمایه فکری………………………………………………………………………… 106
جدول 4-44- انتخاب مؤثرترین شاخص های سرمایه فکری………………………………………………………………………… 106
جدول 4-45- انتخاب مؤثرترین زیرشاخص های سرمایه فکری………………………………………………………………… 107
جدول 5-1- اولویت بندی شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری………………………………………………………………… 111
جدول 5-2- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری…………………………………………………………….. 112
جدول 5-3- نتایج پیشنهادهای حاصل پژوهش مربوط به شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری……………………………… 113
جدول 5-4- نتایج پیشنهادهای حاصل پژوهش مربوط به زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری…………………………….. 114
جدول ب-1- تعیین اهمیت شاخص ها و زیرشاخص ها نسبت به همدیگر………………………………………………….. 125
جدول ب-2- سنجش اهمیت شاخص های سرمایه فکری………………………………………………………………………. 126
جدول ب-3- سنجش اهمیت زیرشاخص های سرمایه انسانی با زیرشاخص های سرمایه فکری……………………….. 129
جدول ب-4- سنجش اهمیت زیرشاخص های سرمایه ساختاری با زیرشاخص های سرمایه فکری……………………….. 130
جدول ب-5- سنجش اهمیت زیرشاخص های سرمایه نوآوری با زیرشاخص های سرمایه فکری………………………… 131
جدول ب-6- سنجش اهمیت زیرشاخص های سرمایه سازمانی با زیرشاخص های سرمایه فکری…………………………. 132
جدول ب-7- سنجش اهمیت زیرشاخص های سرمایه ارتباط ای با زیرشاخص های سرمایه فکری………………………… 132
جدول ب-8- سنجش اهمیت سرمایه انسانی با زیرشاخص های سرمایه فکری………………………………………………… 133
جدول ب-9- سنجش اهمیت سرمایه ساختاری با زیرشاخص های سرمایه فکری……………………………………………….. 134
جدول ب-10- سنجش اهمیت سرمایه نوآوری با زیرشاخص های سرمایه فکری……………………………………………… 135
جدول ب-11- سنجش اهمیت سرمایه سازمانی با زیرشاخص های سرمایه فکری……………………………………………. 136
جدول ب-12- سنجش اهمیت سرمایه ارتباط ای با زیرشاخص های سرمایه فکری………………………………………….. 137
 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار 2-1- چارت سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(ستاد)………………………………………………………………….. 82
 

فهرست اشکال

عنوان صفحه
شکل 1-1- مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 12
شکل 2-1- طرح ارزش بازار اسکاندایا ارائه شده توسط ادوینسون و مالون (سال 1997)……………………………………… 24
شکل 2-2- مدل سرمایه فکری بروکینگ (سال 1997)…………………………………………………………………………………… 26
شکل 2-3- مدل سرمایه فکری روس و همکاران (سال 1997)…………………………………………………………………….. 26
شکل 2-4- طبقه بندی سرمایه های فکری روس و همکاران (سال 1997)…………………………………………………………. 27
شکل 2-5- مدل سرمایه های فکری استیوارت (سال 1997)……………………………………………………………………………… 28
شکل 2-6- مدل سرمایه های فکری سالیوان (سال 1996)………………………………………………………………………………… 28
شکل 2-7- مدل سرمایه های فکری بونفرر (سال 2002)…………………………………………………………………………………. 29
شکل 2-8- چهارچوب چهار بعدی بونفرر (سال 2002)………………………………………………………………………………… 30
شکل 2-9- مدل سرمایه فکری بنتیس (سال 1998)…………………………………………………………………………………. 31
شکل 2-10- مدل سرمایه فکری لین (سال 1999)…………………………………………………………………………………………… 31
شکل 4-11- نمونه ای از شبکه غیرخطی و یک فرآیند سلسله مراتبی………………………………………………………………… 47
شکل 4-1- مدل اجرایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 82
شکل 4-2- شاخص ها و زیرشاخص های سرمایه انسانی و روابط بین آن ها……………………………………………………… 84

 

فصل اول :

کلیات طرح پژوهش

مقدمه :

در جهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته و به قول تافلر دوره جابجایی قدرت می باشد بحث مدیریت سرمایه فکری و دارایی های ناملموس سازمان بعد از موضوعات مهندسی مجدد دهه 80 و مدیریت کیفیت فراگیر دهه 90 به عنوان پدیده ای مهم، به صورت همه جانبه ای افق تحولات مدیریت را تحت تاثیر قرار داده می باشد. در این بین جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمان ها تحت پوشش قرار می دهد، بحث مدیریت سرمایه فکری می باشد. استیوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، دارایی های فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی می باشد که می تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته گردد. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می گردد. (قلیچ لی و مشبکی، 1385) پس سرمایه فکری در پی آن می باشد که در سازمان ها، دارایی های فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. پس بر خلاف تصورات رایج، صرف وجود فناوری را متضمن توسعه می دانستند، دانش و به اشتراک گذاشتن آن در سازمان ها و سرمایه های انسانی تضمین کننده بهبود عملکرد و توسعه می باشد. مدیریت سرمایه فکری بیش از هر چیزی مدیریت پدیده های اجتماعی می باشد. یکی از مفاهیم مهم و فرا رشته ای در بحث مدیریت پدیده های اجتماعی، مفهوم سرمایه اجتماعی می باشد. پاتنام، سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد نمود. از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه، به عنوان منابعی هستند که در کنش های اعضای جامعه موجود می باشد. (پاتنام، 2000)

شاید پژوهش، ارزیابی و کنترل منابع انسانی در مقایسه با منابع دیگر سازمان دشوارتر باشد زیرا که کمیاب ترین و پیچیده ترین منابع در اقتصاد دانش محور امروزی همان منابع انسانی هستند، میباشد. اغلب مدیران استراتژی های خود را بر روی عوامل ملموس و مشهود سازمان مانند تکنولوژی و بهره گیری از منابع فیزیکی و مالی متمرکز می کنند که این امر با در نظر داشتن ویژگی های امروزی اقتصاد جهانی و ظهور پدیده هایی هم زیرا جهانی شدن و رشد روزافزون تکنولوژی و بهره گیری از فناوری های جدید در ارائه محصولات جدید و متنوع نمی تواند به تنهایی سبب ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها گردد. پس سازمان ها برای دستیابی به مزیت رقابتی و رشد بقای خود به عواملی دیگری مانند سرمایه انسانی و فکری تمرکز می کنند. اهمیت این موضوع را می توان از آن جهت دانست که مک کنزی در سال1990 با انتشار کتاب جنگ برای استعدادها این نکته را اظهار می کند که مدیران عالی سازمان ها تاکید فزاینده‌ای بر روی نیازهای سازمانشان به جذب موثر، ایجاد انگیزه، توسعه و حفظ استعدادها دارند. با در نظر داشتن مطالب گفته شده امروز سرمایه انسانی بیش از هر منبع ملموس دیگری برای سازمان ها اهمیت یافته می باشد. در گذشته اعتقاد بر این بود که سرمایه و منابع مادی طریقه توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند. اما در جهان کنونی سرمایه انسانی کارآمد در این امر، تاثیر اصلی را به عهده دارد. منابع انسانی کارآمد باعث افزایش سرمایه، بهره برداری از منابع مختلف جامعه، ساخت و تولید روزافزون می گردد. کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمانش را توسعه دهد و از آن در توسعه ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد. سرمایه انسانی شامل عواملی  نظیر دانش کارکنان، توانایی و توجه آنان می باشد. در نتیجه این عوامل، کارکنان به عملکردی ترغیب می شوند، که مشتریان بابت آن حاضرند پول بپردازند. سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری هر دو، به سرمایه انسانی وابسته هستند. در واقع سرمایه انسانی شکل عملیاتی دو بخش دیگر سرمایه فکری (ساختاری و ارتباط ای) می باشد. سرمایه انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری می باشد. سرمایه انسانی شامل تمامی قابلیت های فردی، استعدادها، دانش و تجربه کارکنان سازمان و مدیران می باشد. مورد هایی نظیر شایستگی، قابلیت ها، ارتباطات و ارزش کارکنان می باشد، سرمایه انسانی حاصل جمع دانش حرفه ای کارکنان، توانایی های رهبری، ریسک پذیری و توانایی های حل مساله می باشد. سرمایه انسانی دارای قابلیت های ویژه، ساختار سازمانی منعطف، تکنولوژی اطلاعات و نوآوری و خلاقیت از عوامل مهم برای سازمان می باشند. (کریمی و همکاران، 1386) این در حالی می باشد که سرمایه انسانی از الزامات و مهم ترین عامل برای چابک سازی سازمان ها می باشد. واژه ی سرمایه انسانی، در دهه 1990 به عنوان بنیان اصلی سرمایه فکری به شکل چشمگیری توجه همگان را به خود جلب نمود. سرمایه فکری منابع پنهان (نامشهود) سازمان می باشد که به گونه کامل در گزارشات حسابداری سنتی نشان داده نمی گردد، نه سرمایه انسانی و نه سایر اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری در سیستم قابل رویت نیستند. برآوردها نشان داده اند که دارایی های نامشهود به گونه متوسط 60 تا 75 درصد ارزش سازمان را تشکیل می دهند. موجودی سرمایه انسانی (شامل مهارت ها، دانش و توانایی های افراد)، سرمایه اجتماعی (شامل ارتباطات ارزشمند بین افراد) و سرمایه سازمانی (شامل فرآیندها و جریان عادی سازمان)، سرمایه فکری را تشکیل می دهند. سرمایه های انسانی تحت عنوان دانش فردی، مهارت ها، توانایی ها و تجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و حل کردن مسائل کسب و کار تعریف شده می باشد، سرمایه انسانی از نقطه نظر فردی میتواند به دو دسته سخت و نرم تقسیم گردد. شایستگی کارکنان شامل دانش (دانش فنی و تئوری های دانشگاهی)، مهارت ها (توانایی کارکنان در تکمیل ماموریت های کاری)، استعدادها و ابتکار کارکنان بخش سخت آن را تشکیل می دهد که دانش و مهارت ها بالاترین تأثیر را دارند. توجه های کارکنان بخش نرم آن را تشکیل می دهد و شامل نوآوری کارکنان در کار و رضایت از شغل شان می باشد و به عنوان پیش نیازی برای کارکنان به شمار می رود که از طریق آن شایستگی هایشان را بالا می برند. (عالم تبریز، 1388، 41-40)

محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی می باشد که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، نظام ها، ساختار سازمانی و غیره را در بر می گیرد. در این بین، نظریه سرمایه فکری توجه روزافزون محققان دانشگاهی و دست اندرکاران سازمانی را به خود جلب کرده می باشد. (بنتیس ، 1997)

سرمایه فکری نوعی سرمایه ارزشمند می باشد که دارایی نامشهود یک سازمان شناخته می گردد.(همان منبع، 1998). اقتصاد امروز مبتنی بر سرمایه فکری می باشد و کالاهای آن دانش و اطلاعات هستند. منابع نامشهود عواملی غیر از دارایی های مالی و فیزیکی می باشد، که در ایجاد ارزش یک شرکت مشارکت دارند و تحت کنترل آن هستند. (استیوارت، 1998)

خلاقیت، تولید افکار و اندیشه های جدید توسط مدیران و کارکنان سازمانی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و این امر در سازمان از جایگاه والایی برخوردار می باشد. امروزه سازمان هایی موفق هستند و می توانند در دنیای پر رقابت ادامه حیات بدهند ، که به گونه دائم افکار و اندیشه های جدید را در سازمان به کار می برند و این امر توسط مدیران و کارکنان خلاق امکان پذیر می باشد. (احمدپور داریانی، 1380)

در این پژوهش، آغاز شاخص ها و زیرشاخص های موثر بر عملکرد سرمایه فکری شناسایی و سپس این شاخص ها و زیرشاخص ها به وسیله روش ANP اولویت بندی می شوند. هم چنین کوشش شده می باشد که از طریق مطالعه ادبیات و انجام مطالعات میدانی به پرسش های مذکور، در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخ داده گردد.

تعداد صفحه : 167

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در بانکهای ملت شهرستان آمل