متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

عنوان : ارتباط فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیات های ورزشی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

1-1مقدمه:

از آنجائی که فرهنگ به عنوان فصل مشترک و زمینه ساز رفتار جوامع محتلف بوده و معیار ارزیابی آنها     می باشد تأثیر بسیار مهمی را در قضاوت جهانی ایفاء می نماید و حفظ وحراست و ایجاد رشد و تعالی و ارتقاء آن از مهمترین وظایف دولت مردان هر جامعه می باشد و بایستی در شکل گیری ساختار آحاد جامعه که در دوران کودکی اتفاق می افتد تأثیر بنیادین و اساسی اعمال نمایند ودر تعلیم و تربیت در آن دوران ممارست و دقت لازم معمول گردد تا با در نظر داشتن ایجاد یک بستر مناسب نظام ارزشی  توسط افراد که در سنین تمیز و تشخیص انجام می گیرد دارای قوام ودوام باشد و از تجمع این دو زمینه رفتار مناسب افراد شکل گیرد و به تبع آن در برقراری ارتباطات از بلوغ کافی برخور دار گردند(11)و با در نظر داشتن گستردگی ارتباطات، اطلاعات مورد نیاز دریافت و جامعیت ومانعیت آن باعث افزایش توان و انرژی در افراد و در نهایت سازمان و جامعه گردد و افراد از یک نظام خود کنترلی بهره جویند و آن چیز که که در زمینه فرهنگ لازم می باشد مورد توجه قرار گیرند همانا تغییر در دانش که منجر به تغییر در توجه و تغییر در رفتار فردی و نهایتا تغییر در رفتار گروهی یعنی اتخاذ شیوه ای در رفتار که مورد پذیرش گروه واقع گردد می باشد(6)  . مطالعه ها و مطالعات نشان می دهد که موسسات و ادارات، فرهنگ های سازمانی مختلفی دارند حتی  به گونه ای که فرهنگ سازمانی از یک بخش به بخش دیگر در همان سازمان متفاوت می باشد(11) .

ما در این پژوهش کوشش داریم تا ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن را با خلاقیت مقایسه کنیم و مشخص کنیم چه ارتباط بین این  دو شاخص هست همچنین اهداف ما در این پژوهش مطالعه ارتباط

 

بین بعضی مولفه های فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران تربیت بدنی در سازمان های ورزشی        می باشد.و اهداف ویژه پژوهش مطالعه تک تک مولفه های فرهنگ سازمانی با خلاقیت می باشد .

1-2بیان مسئله پژوهش:

یکی از تحولات اساسی که در مدیریت امروزی شکل گرفته می باشد تحول در چگونگی در نظر داشتن سازمان می باشد. تا قبل از دو دهه پیش چنین تصور می گردید که سازمان ها ابزار عقلایی برای ایجاد هماهنگی وکنترل افراد در جهت دستیابی به اهداف بوده ودارای سطوح عمودی از بخش ها، قسمت ها و واحدها می باشند و مبتنی بر روابطی از قدرت هستند. اما امروزه اذغان می گردد که سازمان ها چیزی بیشتر از این موضوع بوده وتوجه به موضوعاتی همچون جو سازمانی و فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده های نسبتا جدیدی در مطالعات سازمان ومدیریت جدید بیشتر مد نظر بوده و در دهه های اخیر به شدت فراگیر شده می باشد(21و56). به عقیده رابرت کویین برای شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد کارکنان، شناخت فرهنگ گامی اساسی و بنیادی می باشد، زیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار نمود .از این رو فرهنگ سازمانی یک عامل اساسی در موفقیت وتحقق اهداف بلند مدت سازمان می باشد (15).از نظر گلومث و همکارانش ،فرهنگ سازمانی تعیین کننده تفکرات،احساسات و اعمال یک سازمان می باشد (41) و بر روی تمامی جنبه های سازمان اثر گذار بوده و در هر سازمانی پدیده ای به دور از تاثیر فرهنگ نیست (5).ریشه و عوامل اصلی موفقیت یا شکست موسسات و سازمانها در فرهنگ سازمانی شان جستجو می گردد . فرهنگ سازمانی شکاف بین متغییر های اثر گذار سازمان رسمی و چگونگی انجام واقعی کار را هویت می بخشد .

رابینز (1991)در تعریف خود در مورد خلاقیت چنین می گوید :خلاقیت به معنی توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین این ایده هاست .لوتانز نیز خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها ورهیافت های افراد ویا گروه ها در یک روش جدید تعریف می کند.

به همین دلیل لازم می باشد که مدیران از فرایند مدیریت خلاقیت در سازمان ها آگاه باشند وتوسط فرایند هایی آن را تشویق نمایند تا سازمان ها با بکار گیری خلاقیت بتوانند اثر بخش شده و قادر باشند راه های جدیدتر،بهتر وخلاق تر انجام وظایف را بیابند .همچنین افزایش سطح خلاقیت سازمانی باعث می گردد که سازمان ها در رویارویی با بحران ها انعطاف پذیر تر و بطور منطقی با مسائل وتنگناها برخورد کنند و در صورت نیاز به تغییر وتحول در سازمان ،پس از مطالعه دقیق وعالمانه،آن را اعمال کنند .از آنجایی که عمده کار وفعالیت بشر ها در سازمان ها انجام می گیرد ،مدیران می توانند ظهور خلاقیت را در سازمان ها با ایجاد زمینه مناسب سرعت بخشند (5)واین شکل گیری نخواهد پذیرفت ،مگر اینکه خود مدیران دارای افق های فکری خلاقانه باشند . با در نظر داشتن اقتضائات حوزه های مختلف علوم ورزشی نسبت به ارائه الگوهای مناسب حسب تغییر در دانش و بینش مخاطبان ،چالش پیش رو که همانا عدم وجود خلاقیت و فرهنگ مناسب در ابعاد مختلف علوم ورزشی می باشد را شناسائی نموده و با تاکید بر عامل فرهنگ سازمانی که تاثیر بسزایی در شکل گیری رفتارهای مطلوب دارد سامان بخشد .با عنایت به موردها مشروحه فوق و تأثیر تربیت بدنی در شکل گیری اهداف مذکور، زمینه ایجاد انگیزه در ارتباط فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان مازندران بیش از پیش مبرهن گردید و محقق را بر آن د اشت که نسبت به مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت از نظر مدیران تربیت بدنی مبادرت ورزد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

1-3اهمیت و ضرورت پژوهش

فرهنگ سازمانی با آنکه پیشینه ای دراز دارد اما موضوعی می باشد که به تازگی در دانش مدیریت وبه ویژه در قلمرو بالندگی سازمانی ورفتار سازمانی راه یافته می باشد .فرهنگ از دیر باز برای تبیین کیفیت زندگی

 

جامعه انسانی به کار برده می شده و درمورد آن سخن بسیار رفته می باشد .اما درمورد فرهنگ سازمانی یا آن چیز که خمیر مایه کار و رفتار مردمان در سازمان می باشد تا این سالها سخن اندک و کوتاه گفته شده می باشد .فرهنگ سازمانی یکی از عوامل موفقیت یا ناکامی سازمان ها در محیط پویا ودر حال تحول کنونی می باشد(11) .  با افزایش انگیزش در میان کارکنان ، دادن آزادی اقدام وتفویض اختیار ،ایجاد گروه های کاری وحمایت متقابل اعضاء گروه در جهت ترکیب اندیشه های متفاوت ، اعطای پاداش وتشویق ،ارتقای شغلی ،اعتماد کردن وباور داشتن به افراد ،عدم ارزیابی های بی مورد و وقت گیر ،ایجاد فضای کاری آرام و بدون ترس و بیم،طرفداری سازمانی ،تقویت همکاری های متقابل وایجاد هماهنگی مناسب با کارکنان ،ایجاد جذابیت کاری برای کارکنان، عدم اجبار به شغل نا مناسب به افراد، در اختیار قرار دادن منابع مهمی زیرا زمان وتخصیص منابع مالی جهت ایجاد انگیزه در افراد ،احساس هدف مشترک بین کارکنان ومدیران وایجاد هسته های پژوهشی و نوآورانه در سازمان مانند عوامل مهمی هستند که مدیران با تاثیر بر آنها زمینه های شکوفایی و توسعه خلاقیت را در خود وکارکنان فراهم ساخته وبه ارتقاءوپیشرفت سازمان خود کمک می نمایند(15).

مدیران تربیت بدنی به عنوان بخشی از سیستم ادارات تربیت بدنی به مدیریت نیروی انسانی متخصص در حیطه تربیت بدنی می پردازند .مدیران تربیت بدنی  در این ادارات با سرپرستی تعداد کثیری از کارمندان و مربیان زن ومرد با نیاز های متفاوت جسمی و روانی و بهره گیری صحیح و جهت دار از استعداد ها و    توانای های آنها و از سوی دیگر با تغییرات و پیشرفت سریع در حوزه تربیت بدنی روبه رو هستند .پس ضرورت این پژوهش برای مطالعه فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با خلاقیت از دیدگاه مدیران تربیت بدنی استان مازندران برای ایجاد تحولات، بهره وری و ارتقا سازمانی این ادارات بسیار ضروری تلقی می گردد . لازم است که سازمان های ورزشی متوجه شوند که مدیران آنها چقدر در ادارات خود دارای خلاقیت هستند تا چه حد ریسک پذیر و دارای ایده های نو هستند وتا چه حد کنترل ،رهبری ،طرفداری ،سیستم پاداش و یکپارچگی و انسجام هست و برای پیشرفت وارتقاء سطح کیفی سازمان کوشش می کنند.

1-4اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش: ارتباط فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیات های ورزشی

1- 5 اهداف ویژه :

1- تعیین ارتباط بین مولفه نوآوری با اندازه خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

2- تعیین ارتباط بین مولفه ریسک پذیری با اندازه خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

3- تعیین ارتباط بین مولفه رهبری با اندازه خلاقیت مدیران.ادارات تربیت بدنی

4- تعیین ارتباط بین مولفه طرفداری سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

5-تعیین ارتباط ای بین مولفه کنترل با اندازه خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

6- تعیین ارتباط بین مولفه سیستم پاداش با اندازه خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

7- تعیین ارتباط بین مولفه سازش با اندازه خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

8- تعیین ارتباط بین مولفه الگوی ارتباطی با اندازه خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

9- تعیین ارتباط بین مولفه هویت با اندازه خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

10- تعیین ارتباط بین مولفه انسجام با اندازه خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

 

 

1-6محدودیت ها :

  • گستردگی و پراکندگی جغرافیای ادارات تربیت بدنی و هیات های ورزشی استان .
  • معضلات حاصل در دسترسی به اعضاء جامعه آماری به علت زیاد بودن مشغله کاری و حضوردر جلسات.

 

  • نداشتن تمرکز مناسب نمونه پژوهش در پاسخ به سوالات پرسشنامه ها به علت زیاد بودن سئوالات .

 

 

1-7واژه های عملیاتی پژوهش:

فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی سیستمی از استباط مشترک می باشد که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند وهمین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می گردد .(12 )

خلاقیت : خلاقیت به معنی توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین این ایده ها می باشد  .(12 )

تعریف عملیاتی خلاقیت : میزانی که مدیران ارشد حوزه ستادی ادارات تربیت بدنی وقت خود را صرف ارائه راه کارهای جدید و فرهنگ خلاق داخلی می کنند و محیط را برای رفتار نوآورانه افراد و گروه های درون سازمان آماده می سازند .

مدیریت : عبارت می باشد از فرایند حل مسئله یا مسائل به مقصود تامین اهداف سازمان به نحو مطلوب از طریق بهره گیری موثر و کارامد از منابع کمیاب در یک محیط متغییر .

مدیران تربیت بدنی : عبارتند از افرادی که مسئولیت مدیریت فعالیت های ورزشی تربیت بدنی را به عهده داشته باشند .که در این پژوهش مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیات های ورزشی استان می باشند .

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 118

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***