متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: بازاریابی

عنوان:

سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

استاد راهنما:

 دکتر کامبیز شاهرودی 

استاد مشاور:

دکتر سید یحیی سید دانش

نیمسال تحصیلی

91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….1

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 تشریح موضوع و اظهار مساله…………………………………………………………………………………3

1-3 ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………5

1-4 چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4-1 مدل پژوهش………………………………………………………………………………………………………6

1-4-2 تعریف متغیرهای پیشنهادی و اصطلاحات پژوهش…………………………………………………………………..7

1-5 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….9

1-6 سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-7 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8 جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-9 روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….11

1-10روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….11

1-11 قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-12 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….13

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

2-2 مدیریت زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1 مفاهیم و تعاریف زنجیره تامین………………………………………………………………………………………..17

2-3 لزوم اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………18

2-3-1 مشکل روشهای سنتی در اندازه گیری کارایی زنجیره تامین……………………………………...19

2 -4 تحلیل پوششی داده ها (DEA)……………………………………………………………………………………..20

2-4-1 مدل های اصلی تحلیل پوششی .داده……………………………………………………………………20

2-4-1-1 مدل CCR……………………………………………………………………………………………21

2-4-1-2 مدل BCC……………………………………………………………………………………………23

2-4-1-3 مدل جمعی……………………………………………………………………………………………24

2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تأمین با بهره گیری از DEA …………………………………..25

2-6  نقص  DEAسنتی در ارزیابی کارایی زنجیره تأمین………………………………………………………….31

2-7 مدل DEA شبکه ای…………………………………………………………………………………………………….31

2-7-1 ساختارهای DEA شبکه ای………………………………………………………………………………..32

2-7-1-1 ساختار سری…………………………………………………………………………………………..32

2-7-1-2 ساختار موازی…………………………………………………………………………………………3

2-7-2 انواع مدل های DEA شبکه ای…………………………………………………………………………….35

2-7-2-1 مدل ایستا……………………………………………………………………………………………….35

2-7-2-2 مدل پویا……………………………………………………………………………………………….36

2-7-2-3 مدل جریان مشترک یا پذیرش تکنولوژی………………………………………………….37

2-8 مروری بر مطالعات DEA در ساختارهای شبکه ای……………………………………………………….38

2-9 فرایندهای شبکه ای دو مرحله ای…………………………………………………………………………………41

2-9-1 انواع مدل های DEA برای ارزیابی فرایندهای دو مرحله ای………………………………….42

2-9-1-1 رویکرد DEA استاندارد…………………………………………………………………………42

2-9-1-2 رویکرد تجزیه کارایی……………………………………………………………………………..42

2-9-1-3 رویکرد DEA شبکه ای…………………………………………………………………………43

2-9-1-4 رویکرد تئوری بازیها………………………………………………………………………………4

2-9-1-4-1 مدل غیر همکاری DEA دو مرحله ای…………………………………. 43

2-9-1-4-2 مدل همکاری  DEA دو مرحله ای………………………………………..44

2-10مدل پژوهش………………………………………………………………………………………………………………44

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………….46

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………47

3-2 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………47

3-3 جامعه/ نمونه آماری………………………………………………………………………………………………..48

3-3-1 صنعت خودروی ایران…………………………………………………………… ……………………..49

3-3-2 سایپا……………………………………………………………………………………………………………49

3-4 ابزار گردآوری داده ها/ اطلاعات……………………………………………………………………………..50

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها/ اطلاعات……………………………………………………………………50

3-5-1 مدل  DEAمضربی ورودی محور با بازدهی ثابت……………………………………………50

5-3     -2 مدل های با ورودی ها و یا خروجی های نامطلوب………………………………………….52

5-3-2-1 خروجی های نامطلوب……………………………………………………………………..52

3-5-3 مدل های DEA شبکه ای……………………………………………………………………………53

3   -5-3-1 مدل DEA دو مرحله ای…………………………………………………………………53

3 -5-4 روش رتبه بندی کارایی متقاطع……………………………………………………………………..55

3-6 شاخص های ورودی و خروجی…………………………………………………………………………………56

3-7 داده های جمع آوری شده………………………………………………………………………………………….57

3-8  نمونه ای از برنامه نویسی Lingo……………………………………………………………………………..59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………..69

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..70

4-2 نتایج حاصل از حل مدل های DEA سنتی و دو مرحله ای…………………………………………..70

4-3 واحدهای مجازی برای واحدهای ناکارا……………………………………………………………………….73

4-4 رتبه بندی واحدهای کارا……………………………………………………………………………………………76

4-5 تحلیل حساسیت شاخص های ورودی در مدل DEA شبکه ای…………………………………..78

4-6 پاسخ به پرسش های پژوهش……………………………………………………………………………………..80

4-7 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………82

4-8 پیشنهادها بر مبنای نتایج…………………………………………………………………………………………..83

4-9 پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………..83

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..85

جدول 2-1 اختصار ای بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تامین با بهره گیری از DEA………………….29

جدول 3-1 داده های مربوط به زنجیره های تامین شرکت سایپا در سال 1390……………………….59

جدول 4-1 نتایج کارایی حاصل از حل مدل DEA سنتی………………………………………………………71

جدول 4-2 نتایج کارایی حاصل از حل مدل DEA دو مرحله ای…………………………………………..72

جدول 4-3 ورودیهای واحدهای مجازی برای مدل سنتی DEA…………………………………………….73

جدول 4-4 ورودیهای واحدهای مجازی برای مدل شبکه ای DEA………………………………………..75

جدول 4-5 تحلیل حساسیت ورودیهای ابتدایی در مدل DEA شبکه ای………………………………….79

 

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………6

شکل 2-1 مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………………………..16

شکل 2-2 ساختار داخلی یک واحد تصمیم گیری در مدل شبکه ای……………………………………31

شکل 2-3 ساختار سری…………………………………………………………………………………………………32

شکل 2-4 ساختار موازی……………………………………………………………………………………………….35

شکل 2-5 DEA شبکه ای ایستا……………………………………………………………………………………..36

شکل 2-6 DEA شبکه ای پویا………………………………………………………………………………………37

شکل 2-7 مدل جریان مشترک……………………………………………………………………………………….38

شکل 2-8 فرایند دو مرحله ای……………………………………………………………………………………….42

شکل 2-9 زنجیره تامین دو مرحله ای……………………………………………………………………………..44

شکل 3-1زنجیره تامین دو مرحله ای………………………………………………………………………………53

شکل 3-2 لیست ورودی ها و خروجی ها……………………………………………………………………….57

شکل 4-1 نتایج رتبه بندی واحدهای کارا در مدل سنتیDEA……………………………………………77

شکل 4-2 نتایج رتبه بندی واحدهای کارا در مدل شبکه ایDEA……………………………………….78

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی

 

چکیده

در سازمان های امروزی در بالاترین اولویت های راهبردی، بهبود رقابت و تعالی زنجیره تامین قرار دارد. اما عدم شناخت نقاط قوت و اشکال زنجیره تامین، مانع از بهبود تعالی آن می گردد. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فرصتی را در اختیار مدیران قرار می دهد تا معضلات و مسائل زنجیره را شناسایی و آنها را با اتخاذ تصمیمات مناسب مرتفع سازند. این امر در صنایع بزرگ و کلیدی همچون صنعت خودرو که تأثیر بسزایی بر توسعه اقتصادی کشور دارند، دارای اهمیت بیشتری می باشد. هر شرکت خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را از سازندگان این قطعات خریداری می کند و بدین ترتیب با آنان تشکیل زنجیره های تامین با خاصیت شبکه ای می دهد. از اینرو لزوم انجام تحقیقی از بعد کارایی بمنظور بهبود عملکرد این زنجیره ها احساس می گردد. در پژوهش حاضر، از رویکرد DEA شبکه ای برای سنجش کارایی زنجیره تامین دو مرحله ای در صنایع خودروسازی گروه سایپا بهره گیری شده می باشد. همچنین برای بحث پیرامون اهمیت مدل های شبکه ای، کارایی کل زنجیره ها با بهره گیری از روش DEA سنتی نیز محاسبه گردیده و کارایی بدست آمده از دو مدل با هم مقایسه گردید. نتایج حاکی از آن می باشد که در مدل شبکه ای و سنتی از مجموع 28 زنجیره تامین تحت مطالعه، به ترتیب 3 و 7 زنجیره کارا اقدام می کنند. حداکثر کارایی در هر دو مدل 100% و حداقل کارایی به ترتیب 63% و 67% می باشد. همچنین از روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا بهره گیری گردیده می باشد که بر اساس آن در مدل شبکه ای و سنتی به ترتیب واحد 26 و 12 کاراترین واحدها شناخته شدند. برای بسط بیشتر و بمنظور تحلیل کیفیت کارایی، واکاوی حساسیت ورودی ها برای مدل شبکه ای نیز صورت گرفته می باشد.

 

کلمات کلیدی: کارایی، زنجیره تأمین، صنعت خودرو، DEA دو مرحله ای، واکاوی حساسیت

 فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

طی سالیان اخیر، مدیریت و به تبع آن سنجش عملکرد زنجیره تأمین، توجه جمع کثیری از مدیران و محققین را در حوزه مدیریت تولید و عملیات به خود معطوف داشته می باشد. (اصغری زاده و همکاران، 1389) به موازات طی طریقه تکاملی سازمان ها از رویکرد منفرد به رویکرد شبکه ای و زنجیره تأمین، نظام های سنجش عملکرد نیز دستخوش تحول گردیده و به سمت و سوی سنجش عملکرد شبکه ای و زنجیره تامین گام نهادند.(Morgan, 2007)  این توجه ریشه در تفکر سیستمی داشته که در آن بهینگی هر نظام تولیدی تنها در گرو کارکرد بهینه یک زیرنظام نبوده و تمامی زیرنظام ها بایستی در شکل گیری اهداف از پیش ترسیم شده مجدانه بکوشند. (اصغری زاده و همکاران، 1389)

مدیریت زنجیره تامین، یکی از اجزاء استراتژی های رقابتی برای بهره وری و سوددهی سازمانی می باشد. مدیران در بسیاری از صنایع، به ویژه آنهایی که در بخش تولید هستند، کوشش در مدیریت بهتر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آن می کنند. Gunasekaran et al., 2004) (A.

تأثیر صنعت خودرو به عنوان موتور حرکتی صنایع با سطح تکنولوژی متوسط در جامعه انکارناپذیر می باشد. (صالحی و همکاران، 1388) هر شرکت خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را برای تولید و مونتاژ خودرو از سازندگان عمده این قطعات خریداری می کند.Spearman, 2004)  (Hopp & پس مهم می باشد که عملکرد زنجیره تامین آن ارزیابی و پیگیری گردد به علت اینکه چندین سازمان در این زنجیره درگیر هستند. (طالب زاده، 1387)

موانع بحرانی وپیچیده زیادی ممکن می باشد سیستم های اندازه گیری عملکرد فعلی را از ارائه کمک های قابل در نظر داشتن بهبود و گسترش مدیریت زنجیره تامین منحرف کند. بواسطه همین پیچیدگی ذاتی، انتخاب معیار مناسب برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، در تحلیل آن ضروری می باشد.  (Burges et al., 2006)

پس در این پژوهش کوشش بر آن می باشد تا شیوه ای علمی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ارائه گردد.

در این فصل ضمن ارائه اظهار مسأله، موضوعات مربوط به ضرورت انجام پژوهش، چارچوب نظری پژوهش(مدل و تعریف متغیرها)، اهداف پژوهش، سوال های پژوهش، روش پژوهش، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو پژوهش و محدودیت های انجام آن نیز تبیین داده می گردد.

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***