عنوان : شناخت و مطالعه اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی جهت کاهش آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی برق قدرت

عنوان :

شناخت و مطالعه اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی جهت کاهش آن

استاد راهنما :

دکتر محمود رضا حقی فام.

آذر1386

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
عنوان                                                                                 صفحه
 
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2
 
فصل اول : مطالعه تلفات توان و انرژی و ارائه مدلهایی جهت محاسبه آنها
 
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 5
 
2-1 تلفات توان………………………………………………………………………………………………………….. 5
 
1-2-1 عوامل مؤثر در تلفات توان…………………………………………………………………………………… 5
 
2-2-1 محاسبه تلفات توان……………………………………………………………………………………………. 8
 
3-1 تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………………… 11
 
1-3-1 عوامل مؤثر در تلفات انرژی……………………………………………………………………………….. .11
 
2-3-1 محاسبه تلفات انرژی……………………………………………………………………………………….. 13
 
4-1 ارتباط تلفات توان و انرژی……………………………………………………………………………………… 15
 
5-1 مشخصههای مهم مصرف………………………………………………………………………………………. 15
 
6-1 ضریب تلفات…………………………………………………………………………………………………….. 19
 
1-6-1 مدل کلی ضریب تلفات…………………………………………………………………………………….. 19
 
2-6-1 چند مدل از ضریب تلفات…………………………………………………………………………………. 20
 
7-1 تلفات در بارهای ناپیوسته…………………………………………………………………………………….. 22
 
8-1 ارتباط تلفات و انرژی مبادله شده…………………………………………………………………………….. 27
 
1-8-1 حداقل تلفات…………………………………………………………………………………………………. 28
 
2-8-1 حداکثر تلفات………………………………………………………………………………………………… 28
 
3-8-1 متوسط تلفات………………………………………………………………………………………………… 28
 
4-8-1 ارتباط تلفات و انرژی انتقالی………………………………………………………………………………. .29
 
9-1 ارائه مدلهای ضریب تلفات برای محاسبه تلفات انرژی فیدرهای 20kV استان مازندران…………. 29
 
1-9-1 انتخاب چند نمونه مصرف…………………………………………………………………………………. 30
 
2-9-1 اطلاعات مورد نیاز جهت مدلسازی تلفات انرژی………………………………………………………. 31
 
3-9-1 نمونهبرداری اطلاعات از فیدر 20 کیلوولت زاغمرز 32……………………………………………….. 1
 
4-9-1 محاسبه تلفات توان و انرژی در فیدر 20 کیلوولت زاغمرز 32…………………………………….. (1)
 
1-4-9-1 تغییرات مقاومت هادیها…………………………………………………………………………………. 33
 
2-4-9-1 تغییرات جریان عبوری از خط………………………………………………………………………… 35
 
3-4-9-1 محاسبه تلفات انرژی…………………………………………………………………………………….. 35
 
5-9-1 منحنیهای تلفات انرژی و توان روزانه و مقایسه آن با منحنی بار روزانه فیدر 20kV کیلوولت خط
 
زاغمرز 36……………………………………………………………………………………………………………… (1)
 
6-9-1 مدلسازی ضریب تلفات انرژی LSF در فیدرهای 20kV خط زاغمرز 38……………………….. (1)
 
7-9-1 محاسبه ضرایب استاندارد ونهایی مدلهای معتبرIEEE برای فیدر20kV زاغمرز40…………….. 1
 
8-9-1 ارائه مدلهای جدید برای ضریب تلفات و مطالعه دقت مدلهای بدست آمده…………………….. 41
 
10-1 ارزش تلفات در شبکه……………………………………………………………………………………….. 42
 
1-10-1 عوامل مؤثر در محاسبه ارزش تلفات…………………………………………………………………… 44
 
1-1-10-1 مقدار تلفات……………………………………………………………………………………………… 44
 
2-1-10-1 زمان وقوع تلفات……………………………………………………………………………………….. 44
 
3-1-10-1 ضریب بار………………………………………………………………………………………………… 44
 
4-1-10-1 ساعات بهرهبرداری……………………………………………………………………………………. 44
 
5-1-10-1 موقعیت محلی………………………………………………………………………………………….. 45
 
6-1-10-1 وظیفه خط انتقال……………………………………………………………………………………… 45
 
2-10-1 ویژگیهای مصرف………………………………………………………………………………………….. 45
 
1-2-10-1 شرکتهای تولید نیرو…………………………………………………………………………………… 45
 
2-2-10-1 شرکتهای توزیع برق…………………………………………………………………………………… 46
 
3-2-10-1 شبکههای داخلی صنایع………………………………………………………………………………. 46
 
3-10-1 مدل ریاضی مقدار تلفات…………………………………………………………………………………. 46
 
1-3-10-1 تلفات دیماند…………………………………………………………………………………………….. 46
 
2-3-10-1 تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………… 47
 
4-10-1 مدل ریاضی ارزش تلفات………………………………………………………………………………… 48
 
1-4-10-1 شرکتهای تولید…………………………………………………………………………………………. 48
 
2-4-10-1 شرکتهای توزیع………………………………………………………………………………………… 49
 
3-4-10-1 شبکه داخلی صنایع…………………………………………………………………………………… 49
 
5-10-1 ارزش تلفات در شرایط رشد بار………………………………………………………………………… 50
 
1-5-10-1 رشد بار یکنواخت برای پیک………………………………………………………………………… 51
 
2-5-10-1 رشد بار در سالهای محدود…………………………………………………………………………… 52
 
3-5-10-1 تعیین ضرایب KP و 53…………………………………………………………………………….. KE
 

فصل دوم : تلفات و ارزش آن در ترانسفورماتورهای توزیع و فوق توزیع  
۲-۱ ارزش تلفات الکتریکی در ترانسفورماتورهای قدرت………………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۱-۱ ارزش تلفات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۲-۱-۲ ارزش حال تلفات………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵٩
۲-۱-۳ انجام محاسبات ارزش تلفات برای دوره ۰۳ ساله …………………………………………………………………………….. ۶٠
۲-۱-۴ انتخاب دوره برنامهریزی بهینه برای ترانسفورماتورهای پستهای توزیع…………………………………………. ۶١
۲-۱-۵ محاسبه ارزش تلفات کل ۵ سال تعویض ترانسفورماتورهای پستهای توزیع ………………………………… ۶٢
۲-۱-۶ نکات مورد توجه در جابجای ترانسفورماتورهای پستهای توزیع……………………………………………………… ۶۴
۲-۲ امکانسنجی خروج و ورود موازی ترانسفورماتور در پستهای توزیع در مینیمم ارزش تلفات …………. ۶۵
۲-۲-۱ بهرهبرداری بهینه ترانسفورماتورهای پستهای قدرت در مینیمم ارزش تلفات……………………………… ۶٧
۲-۲-۲ انجام محاسبات برای یک پست فوق توزیع ………………………………………………………………………………………. ۶٨

 

فصل سوم : تأثیر عدم تعادل بار در تلفات شبکههای توزیع و ارائه روشهایی در جهت کاهش آن  
۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٧٢
۳-۲ اثرات سوﺀ نامتعادلی بار در شبکههای توزیع …………………………………………………………………………………………. ٧٣
۳-۲-۱ افزایش تلفات قدرت …………………………………………………………………………………………………………………………….. ٧٣
۳-۲-۲ افت ولتاﮊ در اثر نامتعادلی …………………………………………………………………………………………………………………… ٧٣

 

۳-۲-۳ خطرات ناشی از جریاندار شدن سیم نول………………………………………………………………………………………… ٧٣
۳-۳ محاسبه تلفات ناشی از نامتعادلی بار………………………………………………………………………………………………………. ٧٣
۳-۴ روشهای توزیع بار بر روی فازهای سهگانه در شبکههای توزیع…………………………………………………………… ٧۴
۳-۴-۱ بهره گیری از قدرت قراردادی مشترکین ………………………………………………………………………………………………… ٧۴
۳-۴-۲ بهره گیری از روش مشترک شماری……………………………………………………………………………………………………….. ٧۵
۳-۴-۳ بهره گیری از روش …………………………………………………………………………………………………………………………. Pave ٧۵
۳-۵ توزیع انرﮊی در شبکههای نامتعادل………………………………………………………………………………………………………… ٧۵
۳-۵-۱ شبیهسازی مدار اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………… ٧۵
۳-۵-۲ مروری بر روابط…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٧٨
۳-۶ مطالعه روشهای سنتی………………………………………………………………………………………………………………………………. ٧٩
۳-۶-۱ ایجاد تعادل بار تا حد امکان ……………………………………………………………………………………………………………….. ٨٠
۳-۶-۲ تأثیرات زمین کردن نول شبکه…………………………………………………………………………………………………………… ٨١
۳-۷ مدلسازی شبکه توزیع ………………………………………………………………………………………………………………………………. ٨٢
۳-۸ شاخصه عدم تعادل در شبکههای توزیع…………………………………………………………………………………………………. ٨۴
۳-۹ تبیین روشی جهت کاهش عدم تعادل بار در شبکههای توزیع …………………………………………………………… ٨۴
۳-۹-۱ سیستم کنترل در روش پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………. ٨۴
۳-۹-۲ محاسبه مقدرا بار کنترلی ………………………………………………………………………………………………………… (Zct) ٨۴
۳-۹-۳ انتخاب یک الگوی تغییربار………………………………………………………………………………………………………………….. ٨۵
۳-۹-۴ محاسبه مقادیر عددی پارامترهای سیستم مورد مطالعه…………………………………………………………………. ٨۶
۳-۰۱ تبیین روش جهت متعادلسازی ولتاﮊ با جبرانساز خازنی به مقصود کاهش تلفات…………………………. ٨۶
۳-۰۱-۱ تئوری حل مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………… ٨٧
۳-۰۱-۲ مطالعه عددی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٨٨

 
فصل چهارم : تلفات راکتیو در شبکه
 
۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….٩١
 
۴-۲ مطالعه اقتصادی نصب خازن در شبکههای توزیع………………………………………………………………………………….٩٢
 
 

۴-۳ مزایای خازنگذاری در چاههای کشاورزی……………………………………………………………………………………………… ٩۶
۴-۴ منافع اقتصادی حاصل از نصب خازن……………………………………………………………………………………………………… ٩۶

 
 

فصل پنجم : تلفات انرﮊی الکتریکی ناشی از سایر عوامل  
۵-۱ تلفات انرﮊی در اثر اتصالات سست و فرسودگی اجزای شبکه……………………………………………………………… ٩٨
۵-۱-۱ اتصالات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٩٨
۵-۱-۱-۱ اتصالات ایستا یا ثابت …………………………………………………………………………… :(Stationary Contact) ٩٩
۵-۱-۱-۲ اتصال لغزشی ………………………………………………………………………………………………..:(Sliding Contact) ٩٩
۵-۱-۲ ویژگیهای اتصالات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………. ٩٩
۵-۱-۳ مقاومت نقاط اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………… ١٠٠
۵-۱-۳-۱ انواع اتصالات از نقطهنظر شکل اتصال عبارتند از:…………………………………………………………………….. ١٠٠
۵-۱-۴ اثر عبور جریان الکتریکی در اتصالات ……………………………………………………………………………………………… ١٠١
۵-۱-۴-۱ اثر دینامیکی اتصالات:………………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٢
۵-۱-۵ محاسبه افزایش تلفات توان و انرﮊی ناشی از اتصالات در شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط …. ١٠٢
۵-۲ تلفات انرﮊی ناشی از کابل سرویس مشترکین ……………………………………………………………………………………. ١٠۴
۵-۳ تلفات ناشی از خطای کنتورها………………………………………………………………………………………………………………. ١٠۴
۵-۳-۱ محاسبه افزایش تلفات انرﮊی ناشی از خطای کنتورها ………………………………………………………………….. ١٠۵
۵-۴ هارمونیکهای مزاحم و اثرات آنها در شبکه………………………………………………………………………………………….. ١٠۵
۵-۴-۱ اثرات هارمونیکها در شبکه ……………………………………………………………………………………………………………….. ١٠۵
۵-۴-۲ ارتباط بین هارمونیک ولتاﮊ و جریان……………………………………………………………………………………………….. ١٠۶
۵-۴-۳ منابع تولید کننده هارمونیکها ………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٧
۵-۵ تلفات بخش مصرف کنندگان ……………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٧
۵-۶ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٨
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰۱
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰۱
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۰۱۱

 
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                    صفحه
 

جدول (۱-۱) تغییرات تلفات توان برای مقادیر معینی از توان انتقالی………………………………………………………… ۱۱
جدول (۱-۲) بعضی از مشخصات عمده خط توزیع و مقادیر انرﮊی مبادله شده و تلفات خط …………………. ۵۲
جدول (۱-۳) دامنه تغییرات ضریب تلفات در بارهای غیرنرمال ………………………………………………………………….. ۶۲
جدول (۱-۴) متوسط بار نسبی ۴۲ ساعته در چهار نمونه مختلف مصرف…………………………………………………. ۶۲
جدول (۱-۵) ضریب بار و ضریب تلفات در نمونههای مورد مطالعه (درصد)……………………………………………… ۷۲
جدول (۱-۶) مقایسه بین تلفات توان محاسباتی و واقعی…………………………………………………………………………….. ۵۳
جدول (۱-۷) تغییرات ۴۲ ساعته توان، انرﮊی، تلفات توان و تلفات انرﮊی در فیدر زاغمرز ۱………………….. ۷۳
جدول (۱-۸): ضریب بار و ضریب تلفات روزانه برای ۰۱ روز نمونه در فیدر زاغمرز ۱……………………………… ۰۴
جدول (۱-۹) ضرائب استاندارد (k,x,a)IEEE برای ۰۱ روز نمونه در فیدر زاغمرز ۱……………………………….. ۳۴
جدول (۱-۰۱) مقادیر نهایی ضرائب استاندارد (k,x,a ) IEEE برای مصارف مختلف در استان مازندران.. ۱۴
جدول (۱-۱۱) مدلهای ساده شده نهایی برای یک فیدر مختلط (زاغمرز ۱)…………………………………………….. ۱۴
جدول (۱-۲۱) دقت مدلهای ارائه شده در جدول (۱-۱۱)…………………………………………………………………………… ۲۴
جدول (۱-۳۱) درصد خطای مدلهای استاندارد LEEE برای فیدرهای استان مازندران ………………………….. ۲۴
جدول (۱-۴۱) مربوط به رشد بار محدود……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
جدول (۲-۱) محاسبه ضرائب متوسط بار با ولتاﮊهای ۳۶ و ۰۲ ………………………………………………………………….. ۸۵
جدول (۲-۲) محاسبه تلفات دیماند پیک براساس اطلاعات آماری از سال ۵۷۳۱ تا ۴۸۳۱……………………. ۸۵
جدول (۲-۳) تغییرات بار ترانسفورماتور KVA ۰۰۴ هوائی در ده سال …………………………………………………….. ۱۶
جدول (۲-۴) ظرفیت، تلفات و قیمت فروش آزاد چند نوع از ترانسفورماتورهای ساخت ایران ترانسفور… ۲۶
جدول (۲-۵) محاسبات سوددهی خالص با روش تغییر دروه برنامهریزی ده ساله به دوره ۵ ساله…………. ۳۶
جدول (۲-۶) مشخصات فنی ترانسفورماتورهای قدرت شرکت ایران ترانسفو…………………………………………….. ۸۶
جدول (۲-۷) نقاط کار موازی کردن در مینیمم تلفات و مینیمم ارزش تلفات………………………………………… ۹۶
جدول (۳-۱) اطلاعات پخش بار شبکه نمونه در حالت تعادل بار ……………………………………………………………….. ۹۷

 

جدول (۳-۲) نتایج بخش بار شبکه نمونه در حالت عدم تعادل بار …………………………………………………………….. ۹۷
جدول (۳-۳) پخش بار شبکه نمونه در حالت تعادل بار در گره ۴ ……………………………………………………………… ۱۸
جدول (۳-۴) پخش بار شبکه نمونه با زمین کردن نول با مقاومت صفر…………………………………………………….. ۱۸
جدول (۳-۵) پخش بار شبکه نمونه با زمین کردن نول با مقاومت یک اهم………………………………………………. ۲۸
جدول (۳-۶) حدود مجاز درصد عدم تعادل ولتاﮊ …………………………………………………………………………………………. ۴۸
جدول (۳-۷) مقادیر بار کنترلی و بارهای متغیر……………………………………………………………………………………………. ۶۸
جدول (۳-۸) صفر کردن ولتاﮊ نول در باس ۷ ……………………………………………………………………………………………….. ۸۸
جدول (۳-۹) صفر کردن ولتاﮊ نول در باس ۷ ……………………………………………………………………………………………….. ۹۸
جدول (۵-۱) اطلاعات مربوط به شبکه فشار متوسط ………………………………………………………………………………… ۳۰۱
جدول (۵-۲) اطلاعات مربوط به شبکه فشار ضعیف………………………………………………………………………………….. ۳۰۱
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق-مخابرات:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

 
 
فهرست شکلها
 
عنوان                                                                                                                                    صفحه
 

شکل (۱-۱) منحنی تغیرات بار۴۲ ساعته دو مصرف کننده فرضی با پیک بار و انرﮊی یکسان ………………..۲۱
شکل(۱-۲) دیاگرام تک خط فیدرkv ۰۲ زغمرز(۱)……………………………………………………………………………………… ۱۳
شکل(۱-۳) دیاگرام تک خطی چگونگی نصب دستگاههای هوشمند زغمرز(۱)………………………………………………. ۲۳
شکل ( ۱-۵): منحنی تغییرات توان اکتیو متوسط ساعتی فیدر زاغمرز (۱) ……………………………………………… ۷۳
شکل (۱-۶): منحنی تغییرات انرﮊی مصرفی ساعتی فیدر زاغمرز (۱) ……………………………………………………….. ۸۳
شکل (۱-۷): منحنی تغییرات تلفات توان ساعتی فیدر زاغمرز (۱)…………………………………………………………….. ۸۳
شکل (۱-۸): منحنی تغییرات تلفات انرﮊی ساعتی فیدر زاغمرز (۱) ………………………………………………………….. ۸۳
شکل(۱-۴) دیاگرام برداری ولتاﮊوجریان درشبکه اهمی……………………………………………………………………………….. ۴۷
شکل (۳-۱) شمای شبکه شبیهسازی شده ……………………………………………………………………………………………………. ۶۷
شکل (۳-۲) تغییرات ولتاﮊ نقطه بار ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
شکل (۳-۳) تغییرات جریان نول …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
شکل (۳-۴) تغییرات ولتاﮊ نول در نقطه بار……………………………………………………………………………………………………. ۷۷
شکل (۳-۵) نمودار برداری شبکه نامتعادل ……………………………………………………………………………………………………. ۹۷
شکل (۳-۶) دیاگرام مداری شبکه توزیع چهار سیمه مورد مطالعه …………………………………………………………….. ۳۸
شکل (۳-۷) بلوک دیاگرام سیستم کنترل……………………………………………………………………………………………………… ۴۸
شکل (۳-۸) بانک خارنی متعادل ساز……………………………………………………………………………………………………………… ۷۸
شکل (۵-۱) جهت جریان هارمونیکی…………………………………………………………………………………………………………… ۷۰۱

 
چکیده
 
با در نظر داشتن توسعه سریع و روزافزون صنعت در جهان معاصر، مـسئله تـامین انـرﮊی موردنیـاز مـشترکین از اهمیت خاصی برخوردار می باشد پس با افزایش تراکم مصرف در شـهره ا و منـاطق صـنعتی مـسائل فنـی و اقتصادی بسیاری را برای طراحان و بهرهبرداران سیستم به وجود مـی آیـد. از جملـه مـسائل فنـی، تلفـات انرﮊی در شبکه های انتقال و توزیع میباشد که باعـث مـیشـود ظرفیـت نیروگـاهی زیـادی تلـف شـود و
 
هزینههای زیادی بر دوش جامعه سنگینی کند.
 
بیتردید         کاهش تلفات بدون آگاهی از اجزای تلفات و میـزان تـاثیر عوامـل مختلـف در آن میـسر نیـست،
 
راه حلهایی که برای کاهش هر یک از اجزای تلفات مورد بهره گیری قرار میگیرد، متفاوت می باشد. کاهش تلفات ناشی از گردش توان راکتیو در شبکه، کاهش تلفات ﮊولی، نشتی جریان، بهره گیری غیرمجاز ا ز بـرق و … هـر یک راه حل جداگانه و خاص خود را میطلبد. بدیهی می باشد شناسایی کم و کیف خود این اجزاﺀ نیز میتوانـد پیش درآمد توسط به راهحلهای مناسب باشد.
 
در این سمیناراز اطلاعاتی که از بخش توزیع وشرکتهای مشاوره ای استان مازندران بدسـت آمـده مـوارد اتلاف انرﮊی دربخش توزیع شناسائی شده می باشد و با الهام ازتجربه کشورهای دیگر روش های کـاهش اتـلاف انرﮊی در ایران ارائه گردیده می باشد.
 
کلمات کلیدی: کاهش تلفات، ترانسفورماتور، شبکه های توزیع
 
مقدمه
 
امروزه با پیشرفت روز افزون جامعه و نیاز شدید به انرﮊی الکتریکی و محدودیت وهزینـه بـ الای تولیـد آن، صنعت برق را بر آن داشت تا برای صرفه جوئی سرمایه گذاری وکاهش اتلاف انرﮊی در بخش های مختلـف
 
به مطالعه دقیق پرداخته می باشد.
 
به علت های مختلفی که در ادامه آورده شده می باشد (مهمترین این علت های، بالا بودن جریان در سیستمهای توزیع میباشد)، تلفات انرﮊی در بخش توزیع بیشتر از سیستمهای انتقال انرﮊی میباشد و براساس بررسیهای به اقدام آمده مشخص شده می باشد که بیش از ١٠ الی ١۵ درصد انرﮊی تولیدی توسط نیروگاهها در شبکههای توزیع تلف میشود، براین اساس و به لحاظ گرایش جهانی به صرفهجویی در مصرف انرﮊی و ملاحظات زیستمحیطی ک اهش تلفات در سیستم توزیع انرﮊی الکتریکی در سنوات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته می باشد.
 
بایستی توجه داشت که اندازه تلفات انرﮊی الکتریکی به عوامل متعددی مانند ساختار و آرایش شبکه، طول و سطح مقطع خطوط، چگونگی توزیع بار بین خطوط، ضریب توان و اندازه قدرت راکتیو، اندازه عدم تعادل بار، کیفیت اتصالات و قطعات و اجزای سیستم و … بستگی دارد.
بدیهی می باشد شناخت درست کیفیت و اندازه تاثیر هر یک از این عوامل در مقدار تلفات، پیشنیاز هر طرح و اقدام عملی در راستای کاهش تلفات می باشد. مطالعه و ارائه راهکارهای عملی در ارتباط با تجدید آرایش سیستم توزیع، کنترل و جبران توان واکنشی و خازنگذاری، متعادل کردن بار و … نمونههایی از تلاشهای گسترده با اهدافی نظیر ارتقاﺀ ضریب اطمینان و تداوم سرویس، بهبود کیفیت توان و بالاخص کاهش تلفات میباشدعلیرغم. سادگی بحث محاسبه تلفات که در ارتباط RI 2 تجلی مینماید، به دلیل وابستگی تلفات به عوامل متعدد نظیر آن چیز که در بالا به آن تصریح گردید و نیز عوامل دیگری مثل تغییر مقدار مقاومت تحت تاثیر عوامل جوی، درجهحرارت محیط، تابش خورشید، گرمای ناشی از عبور جریان، تغییر بار و … مطالعه و مدلسازی تلفات برای دستیابی به نتایج واقعبینانه کار دشوار و در عین حال مفید و ضروری می باشد. با در نظر داشتن همین امر این نکته نیز روشن میشود که چرا با وجود اینکه موضوع مطالعه، مدلسازی و کاهش تلفات انرﮊی از اوایل قرن گذشته مطرح بوده می باشد، این موضوع همچنان از موضوعات علمی و تحقیقی روز به شمار میآید. به دلیل ماهیت متفاوت مصرف و نیز شرایط خاص محیطی در نقاط مختلف شبکه، اکتفا به روابط تئوریک و نیز دستیابی به یک مدل جامع به سادگی میسر نیست و این موضوع در تفاوت چشمگیر بین مقادیر محاسبه شده تلفات با مقادیر اندازهگیری شده آن که بعضاﹰ تا اندازه صددرصد اختلاف دارد خود را نشان میدهد. بدینلحاظ تکیه بر مدلهای موجود و کاربرد آنها برای شبکههای توزیع به ویژه برای خطوطی که دارای ضریب بار پایین هستند و یا در شرایطی خاص بهرهبرداری میگردند توام با خطای زیاد و موجب نتیجهگیریهای نادرست خواهد بود.
 
براین اساس به دلیل اهمیت مسئله تلفات در شبکههای توزیع، نتایج مطالعه، اندازهگیری و مدلسازی تلفات شبکه توزیع استان با لحاظ کردن ویژگیهای خاص خود میتواند علاوه بر ارائه راهکارهای کاهش تلفات، روشنگر و راهگشای پارهای دیگر از امور مانند مسئله تجدیدنظر در بارگذاری خواهد بود. علیرغم اهمیت این موضوع در کشور ما تاکنون مطالعه دقیق و مستند به نتایج اندازهگیری در حد لازم انجام نگرفته می باشد.
 
آن چیز که که در حال حاضر از آن به عنوان تلفات نام برده میشود متوسط تلفات انرﮊی در یک دوره مشخص میباشد و کلیه اجزای شناخته شده و شناخته نشده را دربرمیگیرد و در خصوص تفکیک اجزاﺀ تلفات و تأثیر آنها از شفافیت لازم برخوردار نیست.
سمینارحاضر به هر دو این مقولههای مهم یعنی شناخت اجزای مختلف و ارائه روشهای اصولی در راستای کاهش آنها میپردازد.
 
فصل اول
 
مطالعه تلفات توان و انرﮊی و ارائه مدلهایی جهت
 
محاسبه آنها
 
۱-۱ مقدمه
 
با اینکه کوشش و کوشش کلیه مسئولین شبکههای برقرسانی در کاهش تلفات میباشد، اما درصد قابل توجهی از توان و انرﮊی تولیدی نیروگاهها در حدفاصل تولید تا مصرف به هدر میرود که حدود ٨٠ درصد
 
این تلفات سهم خطوط انتقال و توزیع نیرو میباشد.
 
گرچه محاسبه تلفاتتوان و انرﮊی ظاهراﹰ کار سادهای گویا اما در اقدام تغییرات مقاومت و
 
جریان عبوری از هادیها باعث میشود که حتی بهره گیری از ارتباط ساده R.I 2 که برای محاسبه تلفات توان بکار گرفته میشود به راحتی عملی نباشد زیرا در این ارتباط R و I هر دو متغیر بوده و مضافاﹰ به اینکه مقاومت R ضمن اینکه به درجهحرارت محیط وابسته میباشد، به مقدارI نیز ارتباط دارد یا به بیانی دیگر
 
حتی اگر درجهحرارت محیط ثابت در نظر گرفته گردد باز هم نوساناتI تغییراتR را در پی خواهد داشت، که این وابستگی باعث پیچیدگی محاسبه تلفات توان در خطوط انتقال و توزیع نیرو میگردد. محاسبه تلفات انرﮊی ضمن اینکه معضلات مشابه تلفات توان را دارا میباشد به تغییرات جریان در طول شبانهروز، هفته،… نیز وابسته میباشد که در نتیجه بر معضلات محاسبات افزوده میگردد، پس لازم می باشد از طریق مدلسازیهای مختلف نسبت به رفع این کاستیها اقدام نمود. ]١[
 
۱-۲ تلفات توان
 
تلفات توان یا قدرت در یک خط انتقال یا توزیع نیرو که مقاومت هادیهای هر فاز آنR و جریان عبوری از آنها I باشد، از طریق ارتباط ساده زیر بدست میآید:
 
(١-١)                                                                                                                     PL = 3 R.I 2
 
مسلماﹰ در صورتی که مقادیر جریان و مقاومت هادیها در دست باشند محاسبه تلفات توان کار سادهای می باشد، اما در اقدام تغییرات شرایط محیطی سبب میشوند تا مقاومت هادیها نیز دچار تغییر شوند، پس پرسشی که در اینجا مطرح میگردد این می باشد که:
 
مقاومت هادیها بایستی برای چه درجهحرارتی محاسبه گردد؟
 
در خطوط انتقال و توزیع نیرو که درجهحرارت هادیها تحت تأثیر درجه حرارت محیط، تابش مستقیم خورشید و جریان الکتریکی عبوری از آن، تغییر می ‌کند، تا حدودی نمیتوان به سادگی به این پرسش پاسخ داد، زیرا اگر درجهحرارت محیط و افزایش درجه هادیها تحت تابش مستقی م خورشید در دست باشد، محاسبه تأثیرگذاری جریان عبوری از هادیها در مقدار مقاومت آنها قدری مشکل می باشد، بنابراین نیاز می باشد قبل از ارائه مدلهای مناسب جهت محاسبه تلفات توان و انرﮊی در خطوط انتقال و توزیع نیرو این
 
عوامل و تاثیر آنها در تلفات انرﮊی مورد بحث و مطالعه قرار گیرد. ]٢[
 
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه : 182
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی برق