دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(MA)

عنوان :

مقایسه رشد الگوهای حرکتی بنیادی کودکان (دختر و پسر) در شهر و روستا

استاد راهنما :

 

استاد مشاور :

 

نگارنده :

 

سال تحصیلی 1392-1391

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه      

چکیده………………………………………..5

فصلاول : کلیاتت پژوهش………………………… 6

1-1- مقدمه     …………………………………………7

1-2- اظهار مسئله……………………………………….11

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………..13

1-4- اهداف پژوهش………………………………………..13

1-4-1- هدف کلی………………………………………..13

1-4-2- اهداف اختصاصی……………………………………..13

1-5- فرضیه‌های پژوهش……………………………………….14

1-6- پیش فرض‌های پژوهش……………………………………….14

1-7- قلمرو و محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………15

1-7-1- قلمرو پژوهش………………………………………..15

1-7-2- محدودیت‌های پژوهش………………………………………..15

1-8- تعریف مفهومی واژه‌ها………………………………………15

فصلدوم : مبانی نظری وپیشینه پژوهش………………………………………..18

مقدمه……………………………………….19

تعاریف مهارتهای بنیادی………………………………………19

کودکی و اهمیت آن در یادگیری مهارتهای بنیادی………………………………………20

مهارت بنیادی دویدن……………………………………….21

تعاریف دویدن………………………………………21

بهبودهای انتخاب شده از الگوی دویدن ……………………………………………24

مراحل شناخته شده در مهارت دویدن ………………………………………….. 28

توالی رشدی دویدن ………………………………………….. 29

مهارت بنیادی دریافت کردن………………………………………..32

شکل پیشرفته مهارت بنیادی دریافت کردن ……………………………………………. 34

توالی رشدی دریافت کردن………………………………………..55

اصول مکانیکی مهم در مهارت بنیادی دریافت کردن………………………………………. 55

عوامل موثر بر عملکرد دریافت کردن………………………………………..35

مهارت بنیادی پریدن……………………………………….38

انواع پریدنها……………………………………..39

ویژگیهای پریدن ابتدایی …………………………………………..41

توالی رشدی پرش افقی……………………………………….43

مهارت بنیادی دریبل کردن……………………………………….46

توالی رشدی دریبل کردن …………………………………………..47

پیشینه……………………………………..49

تحقیقات خارج از کشور……………………………………….50

تحقیقات داخل کشور……………………………………….55

فصل سوم: روش شناسی پژوهش …………………………………………..57

نوع مطالعه …………………………………………..58

جامعه و نمونه آماری………………………………………58

ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………..58

ابزلر مطالعه و روایی………………………………………59

روش انجام پژوهش …………………………………………..60

روش تحلیل داده ها…………………………………………60

فصل چهارم:یافته های آماری …………………………………………..61

توصیف آماری داده ها به دیت آنده……………………………………….64

آمار تحلیلی………………………………………67

آزمون کولموگروف-اسمیرونف برای نرمال بودن………………………………………67

آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………..70

نتایج آزمون یومان-ویتنی در الگوی دویدن………………………………………72

نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی پرش جفت………………………………………..74

نتایج آزمون یومان ویتنی در الکوی دریبل کردن……………………………………….76

نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی گرفتن………………………………………..77

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری………………………………………..78

اختصار پژوهش………………………………………..78

نتایج و یافته های پژوهش………………………………………..81

بحث و نتیجه گیری………………………………………..83

پیشنهادات……………………………………87

پیشنهاد کاربردی ……………………………………………87

پیشنهاد پژوهشی…………………………………….….87

 

 

چکیده:

هدف از این پژوهش مقایسه الگوهای بنیادی دختر و پسر 7 و 8 ساله در شهر و روستا بود. در این پژوهش 50 دانش آموز دختر و 55دانش آموز پسر در شهر و 45 دانش آموز دختر و 50 دانش آموز پسر در روستا و مجموع 200 دانش آموز به صورت نمونه آماری انتخاب شدند. 

محقق 4 مدرسه را 2تا در شهر و 2 مدرسه در روستا را انتخاب نموده و تعداد 100 دانش آموز پسر ودختر از روستاهای شهرستان ملایر منطقه سامن و 100 دانش آموز پسر و دختر از شهرستان ملایر مورد ارزیابی رشد حرکتی قرار گرفته داده شده می باشد.ابزار ارزیابی این مطالعه شامل آزمون رشد حرکتی اولریخ بود که جهت ارزیابی مهارت های جابجایی و کنترل شی مورد بهره گیری قرار می گیرد.

 اطلاعات پژوهش از طریق فیلمبرداری مهارتهای مورد نظراز سه زاویه رو به رو – پهلو و پشت جمع آوری گردید. الگوی دویدن- پرش جفت – دریبل کردن و دریافت کردن با در نظر داشتن نتایج آزمون یومان ویتنی ارزیابی گردید.

نتایج پژوهش نشان داد که رشد الگوهای بنیادی در پسران پیشرفته تر از دختران می باشد و کودکان روستایی در مهارت دویدن در مقایسه با کودکان شهری توانایی حرکتی بالاتری دارند.(0.05p≤)

لغات کلیدی: رشد حرکتی-مهارتهای بنیادی- مهارتهای جابجایی- مهارتهای دستکاری
فصل اول

مقدمه و معرفی
مقدمه

در حقیقت رحمت یک جنبه حیاتی در زندگی می باشد بدون مرحمت نمی توانیم غذا تهیه کنیم وزنده بمانیم بدون دانستن توانایی حرکت به زندگی کردن برای ما غیر ممکن می گردد ظرفیت حرکت مسافر امر از راه رفتن ، بازی کردن ویا دستکاری اشیاء می باشد حرکت جنبه اصلی رشد تکاملی ما می باشد حرکت جنبه اصلی رشد تکاملی ما می باشد اهمیت آن کمتر از تکامل توانایی های عقلانی وعاطفی نیست توانایی شناختی ورشد آن به ما کمک می کند تا برای بقا حرکت لازم را (ساختن سر پناه ساختن ابزار ووسایل ایجاد ارتباط )انجام دهیم تکالیف حرکتی حالتهای مختلفی دارند ،بعضی ازآنها انواع حرکات منشاء ژنتیکی (ارثی یا طبق نظر بیولوژیستهای رشد خود متمایز گردید ه )دارند مانند به دست آوردن کنترل اندام بدن در انسانها و یا به دست آوردن تواناییدر هزارپا برای به حرکت در آوردن همزمان پاهایش

(اسمیت لی 20050)

حرکت زندگی می باشد ما را وارادار می کند از رختخواب بیرون آمده به محل کار برویم بازی کنیم بخوریم ونفس بکشیم. شناخت فرایندهایی که باعث هماهنگی و کنترل حرکتی می شوند لازمه فهم چگونگی زندگی می باشد. شناخت اولیه این فرایندها یا علوم پایه راه را برای به کارگیری صحیح و درمان های موثر جهت حل معضلات هموار می کند. جنبه کاربردی علم رشد حرکتی مفیدترین راه می باشد. معضلات حرکتی ناشی از عوامل متعددی هستند که ممکن می باشد ذاتی باشند مانند نوزادی که با ناتوانی حرکتی مثل اسپینا بیفیدا (نخاع دو شاخه) متولد می گردد یا در اثر آسیبی شدید  ویا به مرور زمان با بالا رفتن سن یا فشارهای مداوم به وجود آید نظیر معضلات وضعیتی در چگونگی نشتستن یا راه رفتن. یا می تواند صرفا در حین کسب یک مهارت جدید بروز کند. مثل اجرای حرکت آرابیسک (یا ضربه به توپ گلف).(گالاهو[1]-آزمون[2]  2006)

کنترل حرکتی مطالعه عوامل عصب فیزیولوژیکی می باشد که بر روی حرکت بشر تاثیر گذار می باشد. عصب فیزیولوژیکی به عملکرد بدن بشر علی الخصوص در ارتباط با سیستم عصبی تصریح دارد. سیستم عصبی اهمیت خاصی در ایجاد حرکت بشر دارد. زیرا سلولهای عصبی موجب تحریک فیبرهای عضلانی می شوند تا حرکت دلخواه را ایجاد کنند. رشد حرکتی هم به عنوان فرایند رشد در طول حیات بشر  قرار گرفته می باشد. در بشر رشد حرکتی چگونگی توسعه حرکت های بشر را از شکل بازتابی   و ابتدایی تا رسیدن به شکل ارادی و پیشرفته مطالعه می کند. علت های مختلف مطالعه رشد حرکتی چیست ؟ چرا بایستی رشد حرکتی را مطالعه کنیم؟      1. رشد بشر چندین جنبه دارد. علاوه بر تغییرات حرکت بشر تغییرات هوشی اجتماعی و عاطفی نیز رخ می دهد                 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی

2.مطالعه روشهای مختلف رشد حرکتی به ما کمکمی کند تا نابهنجاری را شناسایی و آنها را مداوا کنیم

  3.دانش رشد حرکتی بشر امکان برقراری و ارائه فعالیت های مناسب رشدی که یادگیری و آموزش بهینه مهارتهای حرکتی را برای افراد تمام سنین و سطوح توانایی ممکن می سازد به وجود می آورد.

(پاینه[3]– ایساکس[4] 2002)

مرحله نخست زندگی با کنترل بدن و مهارتهای چنگ زدن به اشیا شروع می گردد وبا اکتساب مهارتهای انتقالی و دستکاری مانند پرتاب کردن اشیا ادامه می یابد. مهارتهای اساسی در دوره کودکی پالایش یافته در توالی ترکیب می شوند تا مهارتهای پیچیده را به وجودآورند. نوجوانان به کسب توالی حرکات ادامه داده قابلیتهای خود را برای سازگاری و انطباق مهارتهای حرکتی با اهداف مورد نظر و شرایط محیطی ارتقا می بخشند. بدن بشر در دوران طفولیت کودکی و نوجوانی در حال رشد وبالیدگی می باشد. درک او از جهان اطرافش عمیقتر شده ظرفیت ذهنی اش با افزایش مهارتهای روانی بیشتر می گردد. همچنین با تشکیل روابط جدید مهارتهای اجتماعی تازه ای آموخته می شوند. عملکرد مهارتهای حرکتی بایدبا همه این تغییرات تطبیق یافته  شکل پیدا کند.  مهارتهای حرکتی به گونه معمول در اواخر دوره نوجوانی و در دوره جوانی کامل می شوند.ورزشکاران نخبه عالی نمونه های عالی رشد مهارتهای حرکتی هستند. (هی وود[5] 1383). 

وقتی کودکان به  سن دو سالگی  می رسند یا نزدیک می شوند نزدیک می شوند تغییرات  قابل توجهی در چگونگی ارتباط آنها با محیط اطراف را می توان نظاره نمود. آنها در اواخر دو سالگی در توانایی های حرکتی مقدماتی دوران کودکی تبحر پیدا می کنند. این توانایی های حرکتی اساس رشد حرکتی هر کودک را شکل داده یا الگوهای حرکتی بنیادی اوایل کودکی و مهارتهای حرکتی تخصصی اواخر کودکی و نوجوانی را پالایش می کنند. کودکان به دلیل ناتوانایی های اساسی خود در حرکت آزادانه یا به خاطر محدودیت های مربوط به  بهره گیری از تخت خواب یا اسباب بازی به مدت طولانی بدون حرکت باقی می مانند. اکنون آنها می توانند پتانسیل های حرکتی بدن خود را از طریق حرکت در فضا شناسایی کنند (جابجایی). آنها مجبور نیستند کوشش مداومی در برابر نیروی جاذبه داشته باشند بلکه کنترل فزاینده ای در عضلات خود برای مقابله با نیروی جاذبه کسب می کنند (پایداری). آنها مجبور نیستند حرکات زمخت و بدون تاثیر دسترسی گرفتن و رها کردن اشیاء را که از ویزگی های طفولیت می باشد انجام دهند بلکه توانایی تماس کنترل شده و دقیق با اشیای موجود در محیط پیرامون را به سرعت توسعه می دهند (دستکاری).

کودکان کم سن درگیر فرایند رشد و اصلاح مهارتهای حرکتی بنیادی در گستره وسیع حرکات پایداری جابجایی و دستکاری هستند. به این معنی که آنها بایستی درگیر یک سری تجارب رشدی هماهنگی شوند که برای افزایش آگاهی از بدن و پتانسیل حرکتی طراحی شده اند. عناصر اساسی یک حرکت بنیادی در تمام کودکان یکسان می باشد. رشد مهارتهای حرکتی بنیادی اساس رشد حرکتی کودکان می باشد. مجموعه وسیعی از تجارب حرکتی اطلاعات ارزشمندی را برای کودکان فراهم می کنند که اساس درک آنها از خود و دنیا را تشکیل می دهند. (گالاهو –ازمون 2006)

آموزش حرکات بنیادی یکی از متاداول ترین الگوهای  قدیمی وسنتی در برنامه ریزی  درسی تربیت بدنی می باشد . این الگو ، محتوای تربیت بدنی را در مجموعه حرکاتی تعریف می کند که بهره گیری ازاین حرکات یادگیری راسرعت می بخشد .هدف آن تمرین حرکات روزمره ونیزکسب مهارت برای حفظ این حرکات می باشد .

بشر ها  چگونه حرکت می کند؟ بشر ها چرا حرکت می کند ؟ در جستجو برای اینکه چطور می توان محتوای تربیت بدنی را طراحی نمود پاسخ به دو سوال فوق محتوای الگوی حرکات بنیادی را تشکیل می دهد . در این الگو ، سطوح اصلی  مرتب شده حرکات بویژه در دوره ابتدائی در نظر گرفته می گردد .

موضوعاتی شامل : تأثیر بدن ورابطه آن با فضا ، زمان ، نیرو و حرکت برای طراحی این الگو بهره گیری می گردد . تاکید در این الکو برکشف مهارتهای حرکتی مختلف در حوزه های از قبیل حرکات ریتمیک (رقص)، بازی و ژیمناستیک می باشد .

در این الگو ازروش اکتشاف ، راهنمایی شده حرکات حل مساله بهره گیری می گردد . دانش آموزان راه هایی را برای بهره گیری از بدنشان را خلق می کنند تا به نتایج معینی دست یابند

طبق الگوی آموزش حرکات بنیادی،برنامه درسی حول پرسشهای زیرطراحی می گردد:

در چه جهت هایی می تواند حرکت کند ؟(فضا)

1چگونه می توانید حرکت کنید ؟ (نیرو ، تعادل ، انتقال وزن)

2چه چیزی را می توانید حرکت دهید ؟ (آگاهی از بدن)

3در چه جهاتی می توانید حرکت کنید ؟ (فضا)

چگونه می توانیدبهتر حرکت کنید ؟(زمان ، حرکت)

گرچه الگو ها ی مذکور بطور وسیعی در تربیت بدنی بهره گیری شده می باشد ، اما چنین بنظر می رسد که بیشترین کاربرد آن  در دبستان  می باشد . در این الگو کودک یادمی گیرد چگونه حرکت کند و درانجام حرکات متنوع چگونه از بدن و فضای اطراف بهره مند گردد .

چارچوب آن را آگاهی های بدن ، شناسایی فضایی و کیفیت های حرکتی ، که شامل : قدرت ، سرعت و انعطاف پذیری می باشند تشکیل می دهند .

1Self –differentiated

2Gallaho

3ozmon

[3]payneh

[4]esaxs

[5]hivood

تعداد صفحات:112

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com