متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :  روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: عمومی

 

عنوان:

مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی

 

استاد راهنما:

دکتر محبوبه چین آوه

 

استاد مشاور:

دکتر امین‌اله فاضل

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                      صفحه

چکیده : 1

فصل اول : کلیات

مقدمه. 3

1-1بیان مسئله. 5

2-1-ضرورت واهمیت پژوهش.. 7

3-1-اهداف پژوهش.. 9

1-3-1- اهداف علمی: 9

2-3-1 اهداف کاربردی: 9

4-1- تعاریف نظری.. 10

1-4-1-  تعریف نظری بیماری سرطان : 10

2-4-1- تعریف نظری تحریف های شناختی : 11

3-4-1- تعریف نظری طرحواره های ناسازگار اولیه. 11

5-1 تعاریف عملیاتی.. 12

1-5-1 تعریف عملیاتی بیماری سرطان. 12

2-5-1- تعریف عملیاتی تحریف های شناختی.. 12

3-5-1- تعریف عملیاتی طرحواره های ناسازگار اولیه. 12

فصل دوم : پیشینه پژوهش

1-2- طرحواره های ناسازگار اولیّه. 14

2-2-تحریف های شناختی.. 46

1-2-2-افکار خودآیند. 48

2-2-2-تحریف های شناختی 48

3-2-پیشینه پژوهش.. 53

جمع بندی.. 59

4-2- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..56

فصل سوم : روش کار و پژوهش

1-3-طرح کلی پژوهش : 61

2-3-جامعه آماری : 61

3-3-نمونه آماری و روش نمونه گیری : 62

4-3-ابزارهای پژوهش : 64

1-4-3-پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ: 64

2-4-3-پرسشنامه تحریف های شناختی : 67

5-3-روش اجرا : 68

6-3- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 68

7-3- اصول اخلاقی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………69

فصل چهارم : نتایج

1-4- یافته های توصیفی و استنباطی.. 71

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- بحث و نتیجه گیری 85

-5-2بررسی و تبیین نتایج فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………87

3-5- محدودیت های پژوهش.. 98

4-5- پیشنهادهای پژوهش.. 98

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 100

منابع انگلیسی : 102

پیوست ها

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه ……………………………………………………………………………………………………….109

پرسشنامه تحریف های شناختی…………………………………………………………………………………………………………………….112

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………115

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                        صفحه

جدول 1-3 : فراوانی و درصد سن افراد بیمار و عادی شرکت کننده در پژوهش… 73

جدول 2-3 : فراوانی و درصد وضعیت تاهل افراد بیمار وعادی شرکت کننده در پژوهش… 74

جدول3-3 : فراوانی و درصد سن ازدواج افراد بیماروعادی شرکت کننده در پژوهش… 74

جدول 4-3 :ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه. 77

جدول 1-4) اطلاعات توصیفی از گروه­های سرطانی و عادی در ابعاد مختلف طرحوارهای ناسازگارانه…..……… 83
جدول 2-4) اطلاعات توصیفی از گروه­های سرطانی و عادی در ابعاد مختلف تحریف های شناختی……………………85
جدول 3-4) اطلاعات توصیفی از گروه­های مختلف سنی در ابعاد مختلف طرحوارهای ناسازگارانه….….…………88
جدول 4-4) اطلاعات توصیفی از گروه­های مختلف سنی در ابعاد مختلف تحریف های شناختی…..…….….89
جدول 5-4)MANOVAگروه­های بیماران سرطانی و عادی در ابعاد مختلف طرحوارهای ناسازگارانه…..…..91

جدول6-4) MANOVA
گروه­های مختلف سنی بیماران سرطانی و عادی در ابعاد مختلف تحریف های شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

جدول7-4) MANOVA
گروه­های مختلف سنی بیماران سرطانی در ابعاد مختلف طرحوارهای ناسازگارانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

جدول5-3 :ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه تحریف های شناختی.. 79

 

چکیده :

پژوهش حاضر به مقصود مقایسه تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد سرطانی و افراد عادی انجام شده می باشد .بدین مقصود از جامعه آماری بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شیراز  ، گروه نمونه 60 نفر به صورت شیوه نمونه گیری در دسترس و همچنین 60 نفر گروه افراد عادی که به صورت در دسترس انتخاب شدند ، در این پژوهش از افراد گروه نمونه خواسته گردید تا به پرسشنامه های طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی پاسخ داده و سپس با بهره گیری از روشهای آماری تحلیل واریانس چند متغیرهو آزمون تی مستقل داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند، نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند در این پژوهش بین میانگین نمرات دو گروه سرطانی و عادی در ابعاد محرومیت هیجانی ،رها شدگی، نقص/شرم . شکست ، وابستگی / بی کفایتی،گرفتار، اطاعت، ایثار،معیارهای سرسختانه، وخویشتن داری / خود انضباطی ناکافی از ابعاد 15 گانه طرحواره های  ناسازگار اولیه  تفاوت معنی دار نظاره شده می باشد.

نتایج بدست آمده در فرضیه دوم  نشانگر تفاوت میانگین بین دو گروه زنان سرطانی و عادی مورد مطالعه در این پژوهش در ابعاد کمال گرایی ، آسیب پذیری ، متأثر شدن،  و خشنود کردن معنی دار می­باشند.  تفاوت میانگین در بعد تأثیر گذاشتن ، از سطح معنی­دار برخوردار نیست.

واژه های کلیدی :  طرح‌واره‌های ناسازگار،  تحریف‌های شناختی، بیماری سرطان

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

مقدمه

دانستن علم و اراده مخصوص فرزندان آدم می باشد که خداوند به عنوان بالاترین محبت به آنها اعطا نمودهاست. بدیهی می باشد برای بهره گیری از این  دو موهبت خلق مسائل و نتیجه گیری ها در نظام هستی و ایجاد پیشنهادهایی لازم می باشد تا بشر بتواند علم و اراده را که در آغاز کوچک می باشد بسط دهد و سرانجام بتواند با تسخیر و احاطه بر مسائل ، لیاقت نهایی و شایستگی جانشینی او را بیابد .وجود مسائلی بنام بیماری برای بشر شاید جزء خواسته های خود بشر می باشد که بتواند در برخورد با آنها قدرت علم و اراده خود را محک بزند (تابعی؛  به نقل از جمشید زاده و ناموران ، 1382) .

سرطان جزء موردها بیماری می باشد که ضمن به چالش کشید ن علم و اراده آدمی دارای رموز خاصی می باشد . همان گونه که سلول های بیمار چنگال در بافت ها و دستگاه های بدن وارد می کنند و همان گیاه عشقه که اگر به درختی وصل گردد به آسانی از آن جدا نمی گردد ، اراده بشر نیز بایستی در جهت تقابل بر سلول های سرطانی چنان اثر نماید که اثرات سلول های سرطانی را خنثی کند ( اوتیس،2007؛به نقل از محمدی و علی بیگی،1390) .

یافته های تحقیقاتیبه این نتیجه رسیدندکه تنش های مزمن و مکرر با کم شدن عملکرد نظام ایمنی ارتباط مستقیم دارد ، به علاوه مطالعات دیگری نشان دادند : که اندازه فعالیت و تعداد سلول های ان کی پس از تنیدگی های کوتاه مدت و آنی ، مثل : پرش با چتر نجات ، زد و خورد ، کشمکش ، حساب های ذهنی پیچیده و غیره به سرعت افزایش می یابد.این مطالعه نشان میدهد که نظام ایمنی به سرعت علیه عامل تنیدگی زا واکنش هایی در جهت رفع این عامل نشان میدهد ، اما پیش روی ، در موردها تنیدگی های مزمن و طولانی مدت، همانند اختلافات فردی ، بیماری ، ترس مزمن ، مرگ عزیزان ، طلاق ، نا امیدی و افسردگی های طولانی مدت ، اندازه عملکرد مثبت نظام ایمنی مانند: تعداد و فعالیت سلول‌های ان کی دچار نقصان می گردد (اندرسون،1997)[1].

در هنگام بیماری ، ناراحتی هایی بروز می کند که فرد از خود و جهان برداشتی بدبینانه دارد و ممکن می باشد

بگوید :”بیفایده می باشد ، من بازنده هستم ” در نگرانی و هراس احتمالا این فکر به ذهن میرسد که : ” اگر کنترلم را از دست بدهم و سقوط کنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟” . با آنکه افکار منفی به تنهایی اغلب اشتباه و غیر منطقی هستند به گونه ای فریب کارانه و واقعی به نظر میرسند . به طوری که فرد گمان می ‌کند وضع به همان بدی می باشد که به نظر میرسد و طبیعی می باشد که اگر بیمار از شر این قبیل روحیات ناخوشایند نجات نیابد و طرز تلقی مثبت تر و واقعبینانه تری پیدا نکند ،  بیماری بر وی چیره میشود و این در حالی می باشد که با درمان این طرز فکرها انواع مختلفی از ناراحتی های روزانه مانند : احساس عدم امنیت روانی و حقارت ، احساس تقصیر ، فشار روانی ، ناکامی و ناامیدی بر طرف می گردد (برنز ، 1990؛ به نقل از قراچه داغی ، 1391 ).

سرطان به عنوان یک حادثه آسیب زا در زندگی می تواند منجر به استرس پس از سانحه گردد. دالگلیشن (1999) عنوان می کند که قربانیان تروما اطلاعات ناهمخوان با طرحواره را به کراتً ارزیابی می کنند تا بتوانند این اطلاعات را با طرحواره های قبلی خود یکپارچه نمایند. اما ، ارزیابی این اطلاعات به عنوان تهدید کننده و ناهمخوان با طرحواره های قبلی باعث احساس تهدید کنونی یاقریب الوقوع می گردد. فرض براین می باشد که  فعالیت مزمن هیجان ترس باعث می گردد که سیستم شناختی به صورتی شکل گیرد که سرنخ های مربوط به تروما به صورت انتخابی پردازش شوند و به این ترتیب احساس تهدید مداوم را تقویت میکنند .جای تعجب نیست که تحقیقات ارتباط معنی داری را بین تغییر دردیدگاه فرد درمورد ی دنیا و ناراحتی روانشناختی تایید کرده اند. (ترنر،2006)[2].

اونز (2001) ارتباط بین شدت اختلال استرس پس از سانحه و تحریف های شناختی را مطالعه کردند و دریافتند که بین شدت اختلال استرس پس از سانحه و ادراک خودارزشمندی پایین ارتباط معنی داری هست. بایستی توجه گردد که ممکن می باشد نوع طرحواره های ناسازگار براساس نوع تروما متفاوت باشد. پس پژوهش حاضر در پی تبیین طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی در بیماران سرطانی می باشد .

1-1بیان مسئله:

در کشور ایران پس از بیماری­های قلبی عروقی دومین علت مرگ بیماری سرطان می باشد به گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 در اثر این بیماری 4700 مورد مرگ در ایران اتفاق افتاده که از این تعداد 2700 مورد کمتر از 70 سال سن داشتند؛  اصولاً عقیده بر این می باشد که در این بیماری درمان مشکل اما پیشگیری آسان می باشد. تحقیقات متعدد ثابت کرده می باشد طرفداری روانی از بیماران به خصوص بیمارانی که به سرطان مبتلا هستند می­توانند بر طریقه درمان و کیفیت زندگی آن‌ها مؤثر باشد به گونه‌ای که تا به حال داستان زندگی بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج را شنیده‌اید که توانستند با بیماری خود مبارزه کنند در این بین شخصیت و نوع باورهای بیمار بر طریقه سازگاری او با زندگی و بیماری‌اش بسیار مؤثر می باشد پزشکان معتقدندبیمارانی که چنین بینش و توجه مثبتی دارند و به علاوه از طرفداری خانوادگی خوب و طرفداری اجتماعی خوب برخوردارنددر مقایسه با گروه­های که فاقد این 3 خصیصه هستند طریقه بهبود و درمان را با کیفیت مطلوب طی می‌کنند و از زندگی خوب بهره می‌برند. بیماری سرطان جزء بیماریهای مزمنی می باشد که هم سبب تحلیل قوای بدنی فرد می گردد و هم باعث کاهش فعالیت‌های روزمره و سبب به وجود آمدن بعضی معضلات جنسی می گردد. ضمن اینکه فرد ممکن می باشد به دلیل بیماری که دارد مبتلا به اختلالات خلقی همچون افسردگی گردد(احدی و خیر جو، 1387).

میراندا[3] ، گراس[4]، پرسونز[5] و هان[6] (1998 )به این نتیجه رسیدند که افراد افسرده ناکارآمدی شناختی زیادی نشان می‌دادند .به همین مقصود علاوه بر درمان های جسمانی ، درمان های روانشناختی نیز از اهمیت بسزایی برخوردارند .در درمان های روانشناختی، ارزیابی شناختی مداوم برای بهبود باورها مهم می باشد در این راستا طرح واره ها به عنوان سازوکارهای اصلی مسئول معضلات ظاهری بیمار هستند . یک فرضیه کاری خوب درمورد معضلات ظاهری بیمار و طرح واره های زیرین به درمانگر کمک می کند ارتباط بین معضلات را درک کند ، رفتارهای او را پیش بینی کند و مداخله های درمانی مناسبی را اتخاذ کند ، اما با در نظر داشتن اینکه طرح واره ها به آسانی در آگاهی نیستند درمانگر با تقویت اتحاد درمانی و تدوین مفهوم پردازی و شناسایی سطوح قابل دسترس شناخت ، روش خودرا آغاز می کند .  افکار خود آیند نخستین و قابل دسترس ترین سطح شناخت هستند و می توانند سرنخ هایی را برای طرح واره های فعال شده ارائه کنند(ریزو، تویت،استینویانگ،2007 ؛به نقل از مولودی و احمدی ، 1390 ).

دو نوع اصلی خطاهای منطقی هست : تفکرافراطی[7] و تفکر اختیاری[8] . تفکر افراطی موقعی به کار می‌رود که تحریف ، در فرایند تفکر رخ دهد ، که معمولا به شکل اغراق یا کم اهمیت ساختن امور[9] تجلی پیدا می کند . در تفکر اختیاری ، هر نوع نتیجه گیری یا استنباطی بدون طی فرایند تفکر ، به دست می آید .

 

تفکر افراطی به چهار گروه تقسیم می گردد : فراتر رفتن از واقعیات[10] ، سوء تعبیر واقعیات[11]، در نظر نگرفتن تمام واقعیات[12]، بهره گیری از تقسیم بندی دو بعدی (دو وجهی)[13] برای پدیده های پیوسته یا طیفی ، و درجه بندی اموری که قابل درجه بندی نیستند ( فری ،1999؛ به نقل از محمدی و فرنام ،1384).

دونوع تفکراختیاری وجوددارد: بایدها[14]واستفاده ازهیجان برای تایید باورها[15]. دربایدها،جمله های ترجیحی ( ” من ترجیح می دهم به شنابروم ” ، ” ماهمگی ترجیح می دهیم که کسی ازمادزدی نکند “) تبدیل به جمله های آمرانه ی بدون دلیل می شوند : ” من بایستی به شنابروم ” ؛ ” اونباید دزدی کند “( ویلسون،1997).

با این اوصاف در بیماران سرطانی ضروری می باشد مبناهای روان شناختی تأ ثیر گذار برکیفیت زندگی و طریقه درمانی مطالعه گردد و به همین مقصود ضمن در نظر داشتن ویژگی‌های جمعیت شناختی بیماران ، خطای شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه این بیماران در مقایسه با افراد سالم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در نتیجه ، پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که آیا بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی در بیماران سرطانیو افراد سالم تفاوت معناداری هست یا خیر ؟

[1].Anderson

[2]. Torner

[3].Miranda

[4].Grass

[5].Persons

[6].Han

[7]extreme thinking

[8]arbitraray thinking

[9]minimization

[10]-going beyond the fact

[11]-misinterpreting the facts

[12]-not considering all the facts

[13]-dichotomous categories

[14]-should

[15]-using emotion to verify belief

تعداد صفحه : 128

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:رابطه­ ی مولفه‌های هوش‌هیجانی و مولفه‌های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6 و11با اهمال‌کاری تحصیلی