متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و امید به زندگی  در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: عمومی

 

عنوان:

پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و امید به زندگی

در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم

 

استاد راهنما:

دکتر میترا محمودی

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 3

2-1 اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………………… 7

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………….11

4-1 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 14

5-1  فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 15

6-1 تعاریف مفاهیم نظری و عملیاتی……………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2  دیابت…………………………………………………………………………………………………………….. 19

1-1-2  تاریخچه دیابت…………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-2  انسولین چگونه در بدن اقدام می کند؟………………………………………………………………….. 20

3-1-2  چرا قند خون بایستی تنظیم گردد؟………………………………………………………………………….. 21

4-1-2  مفهوم دیابت  ………………………………………………………………………………………………. 23

5-1-2  انواع دیابت …………………………………………………………………………………………………. 25

6-1-2  عوامل خطر و غربالگری دیابت…………………………………………………………………………. 29

1-6-1-2  عوامل خطر دیابت نوع 1……………………………………………………………………………. 30

2-6-1-2  عوامل خطر دیابت نوع 2……………………………………………………………………………… 30

7-1-2   علائم دیابت…………………………………………………………………………………………………. 34

8-1-2   معیارهای تشخیص دیابت………………………………………………………………………………… 34

9-1-2   عوارض بیماری دیابت……………………………………………………………………………………. 36

1-9-1-2  عوارض حاد (زودرس) دیابت………………………………………………………………………. 36

2-9-1-2  عوارض مزمن (دیررس) دیابت ……………………………………………………………………. 38

10-1-2   زخم‌های دیابتی…………………………………………………………………………………………… 41

11-1-2   ورزش و دیابت…………………………………………………………………………………………… 42

12-1-2   رژیم غذایی و دیابت…………………………………………………………………………………….. 43

13-1-2  درمان دیابت………………………………………………………………………………………………… 44

2-2   عوارض چشمی بیماری دیابت……………………………………………………………………………… 44

1-2-2   آسیب‌های شبکیه چشم (رتینوپاتی)…………………………………………………………………….. 45

2-2-2   بیماری‌های چشم دیابتی (رتینوپاتی)…………………………………………………………………… 48

3-2-2   درمان رتینوپاتی دیابتی……………………………………………………………………………………. 48

3-2 مفهوم بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………… 49

4-2 مفهوم تاب‌آوری ………………………………………………………………………………………………………..54

1-4-2  عوامل مؤثر بر تاب‌آوری ………………………………………………………………………………….. 56

2-4-2  مدل‌های تاب آوری ……………………………………………………………………………………….. 58

5-2 مفهوم امید به زندگی…………………………………………………………………………………………….. 62

6-2  مروری بر پژوهش‌های انجام شده ………………………………………………………………………….. 69

1-6-2 پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با ارتباط بهزیستی روانشناختی و تاب‌آوری …………………. 69

2-6-2  پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با ارتباط بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی……………. 70

7-2  اختصار و جمع بندی ………………………………………………………………………………………….. 71

فصل سوم: روش پژوهش

1-3 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 74

2-3  جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… 74

3-3  نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………… 74

4-3  اطلاعات جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………… 74

5-3 ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 77

1-5-3  مقیاس بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………… 77

2-5-3  پرسشنامه تاب‌آوری………………………………………………………………………………………… 78

3-5-3  پرسشنامه امید به زندگی……………………………………………………………………………………. 79

6-3  ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………. 79

7-3  روش اجرا………………………………………………………………………………………………………… 80

8-3  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………… 80

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

1-4  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 82

2-4 یافته‌های توصیفی ……………………………………………………………………………………………….. 82

3-4  یافته‌های استنباطی………………………………………………………………………………………………. 86

1-3-4  مطالعه فرضیه1 …………………………………………………………………………………… 87

2-3-4 مطالعه فرضیه  2…………………………………………………………………………………… 88

3-3-4  مطالعه فرضیه فرعی……………………………………………………………………………… 89

4-4  اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………….. 91

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 94

2-5 بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………….. 95

3-5  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 104

4-5 محدودیت‌ها و موانع پژوهش…………………………………………………………………………………. 105

5-5  پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………. 106

6-5  پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………….. 107

پیوست‌ها

پیوست شماره (1) پرسشنامه بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………….. 109

پیوست شماره (2) پرسشنامه تاب‌آوری…………………………………………………………………………… 111

پیوست شماره (3) مقیاس امید به زندگی………………………………………………………………………….. 113

منابع

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… 116

ب) منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………….. 119

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 1 – 3  اطلاعات جمعیت‌شناختی بر حسب رده سنی و رده شغلی بیماران………………………. 75

جدول 2 – 3  اطلاعات جمعیت‌شناختی بر سطح تحصیلات و وضعیت مسکن بیماران………………. 76

جدول 3- 3  اطلاعات جمعیت‌شناختی بر حسب وضعیت تأهل و داشتن بیماری غیر از دیابت بیماران دیابتی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

جدول 1-4  مقادیر جمع نمرات ، میانگین ، انحراف استاندارد ، حداقل و حداکثر متغیرهای امید به زندگی ، تاب آوری ، بهزیستی روان شناختی  و خرده مقیاسهای مربوطه جهت کل آزمودنی ها به تفکیک جنسیت. 83

جدول 2-4  مقادیر جمع نمرات ، میانگین ، انحراف استاندارد ، حداقل و حداکثر متغیرهای امید به زندگی ، تاب آوری ، بهزیستی روان شناختی  و خرده مقیاسهای مربوطه جهت کل آزمودنی‌ها………………………… 84

جدول 3-4  ماتریس همبستگی پیرسون جهت مطالعه ارتباط بین متغیرهای پژوهش …………………… 85

جدول 4-4   آزمون رگرسیون خطی  به روش همزمان ( inter )………………………………………….. 87

جدول 5 – 4  آزمون رگرسیون خطی  به روش همزمان ( inter )………………………………………… 88

جدول 6 – 4  اثر پیلایی ، لامبدای ویلکز ، اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی…………………………. 89

جدول 7- 4  تحلیل واریانس چند متغیره برای مطالعه تفاوت بهزیستی روان شناختی در مردان و زنان بیمار دیابتی با آسیب شبکیه چشم………………………………………………………………………………………………….. 90

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

[1]

1-1- مقدمه

دیابت نه تنها به عنوان یک بیماری شایع بلکه یک مشکل بزرگ بهداشتی می باشد که در دنیای معاصر پراکندگی گسترده‌ای پیدا کرده می باشد. دیابت یا بیماری قند یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن می باشد. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و پس انسولین تولیدی نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. تأثیر اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط مکانیزم‌های مختلفی می باشد. دیابت دو نوع اصلی دارد. در دیابت نوع یک تخریب سلولهای بتا در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین می گردد و در نوع دو مقاومت پیشرونده بدن به انسولین هست که در نهایت ممکن می باشد به تخریب سلول‌های بتای پانکراس و نقص کامل تولید انسولین منجر گردد. در دیابت نوع دو مشخص می باشد که عوامل ژنتیکی، چاقی و کم‌تحرکی تأثیر مهمی در ابتلای فرد دارند (مراسکین[2]، 2012).

در دیابت، سرعت و توانایی بدن در بهره گیری و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش می‌یابد از این‌رو اندازه قند خون افزایش یافته که به‌آن هایپرگلیسمی می‌گویند. وقتی این افزایش قند در دراز مدت در بدن وجود داشته باشد عوارض میکروواسکولار دیابت یا تخریب رگ‌های بسیار ریز در بدن ایجاد می شوند که می‌توانند اعضای مختلف بدن همچون کلیه، چشم و اعصاب را درگیر کنند (شیفر، اندریو، لی و فلایشر[3]، 2011).

رتینوپاتی دیابتی یکی از عوارض بیماری دیابت می باشد که روی چشم ها تأثیر می‌گذارد. رتینوپاتی دیابتی به سه شکل ادم ماکولا (نشت عروقی منتشر و یا موضعی در ماکولا)، تجمع پیشرونده عروقی (میکروآنوریسم، خونریزی‌های داخل شبکیه، خمیدگی عروقی) و انسداد شریانی شبکیه دیده می گردد (بوید[4] و همکاران، 2013).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی گرایش کودکان با نیازهای خاص: اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی اصفهان

از آنجا که کنترل نکردن دیابت می‌تواند با آسیب‌های جدی مانند آسیب به شبکیه چشم همراه باشد، پس مطالعه بهزیستی روانشناختی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

بهزیستی روانشناختی در دو دهه‌ی اخیر در ادبیات پژوهشی به وفور مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و دامنه‌ی مطالعات آن از حوزه‌ی زندگی فردی به تعاملات اجتماعی کشیده شده می باشد (کول، 2009). بهزیستی روانشناختی به عنوان یکی از جنبه‌های مهم بهزیستی به معنای کوشش برای استعلا و ارتقاست که در شکل گیری استعدادها و تواناییهای فردی متجلی می گردد یا به بیانی دیگر، کوشش برای کمال در جهت شکل گیری توانایی‌های بالقوه‌ی واقعی فرد می باشد (رایف[5]،‌ 1995). الگوها و نظرات مختلفی در خصوص بهزیستی روانشناختی توسط روانشناسان و صاحبنظران حوزه‌ی سلامت روان مطرح شده می باشد. یکی از مهم‌ترین الگوهای تبیین بهزیستی روانشناختی الگوی رایف و کیز (1995) می باشد. در این الگو، بهزیستی روان‌شناختی به عنوان تلاشی برای رسیدن به کمال در جهت شکل گیری توانایی‌های بالقوه واقعی فرد به شمار می‌رود که شش مؤلفه‌ی خودپیروی[6]، تسلط محیطی[7]، رشد شخصی[8]، ارتباط مثبت با دیگران[9]، هدف و جهت‌گیری در زندگی[10] و پذیرش خود[11] را در بر می‌گیرد.

خودپیروی به معنای عملکرد فرد بر اساس معیارها و عقاید خویش می‌باشد، هر چند که با عرف و رسم و رسوم پذیرفته شده در جامعه متناقض باشد؛ تسلط محیطی به معنای تحت کنترل داشتنِ جهان پیرامون می باشد به طوری که فرد بتواند تا حد زیادی بر زندگی و محیط اطرافش احاطه داشته باشد؛ رشد شخصی شامل توانایی شکوفا ساختن کلیه نیروها و استعدادها و پرورش توانایی‌های جدید در شخص می باشد؛ ارتباط مثبت با دیگران بر می گردد به برقراری روابط صمیمی و نزدیک با دیگران ضمن اشتیاق داشتن به برقراری چنین روابطی و نیز توانایی عشق ورزیدن به اطرافیان؛ هدف و جهت‌گیری در زندگی به معنای توانایی یافتن معنا در زندگی و هدفمند بودن و تعقیب اهداف می باشد؛ پذیرش خود نیز دربرگیرنده‌ی توجه مثبت شخص نسبت به خود می باشد که نه به معنای خودشیفتگی یا عزت نفس بالا، بلکه به معنای تکریم به نفسی می باشد که با دانستنِ نقاط قوت و اشکال خود در فرد صورت می‌گیرد (ریف و کیز، 1995).

تأثیر عوامل حمایتی در کمک به افراد برای سازگاری فعالانه با رویدادهای استرس‌زا همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه‌ی روانشناسی بوده می باشد. به طوری که آنها بر این باورند که افراد در برخورد با معضلات می‌توانند ضمن مبارزه‌ی سرسختانه، قدرت و ظرفیت تحمل بیشتری را در خود به وجود آورده تا بدین طریق بتوانند بر معضلات فائق آیند. در دو دهه‌ی اخیر پژوهشگران دریافتند که افراد موفق در برخورد با مسائل استرس‌زا و فشارها در مقایسه با افراد شکننده در برابر معضلات، دارای خصوصیات و ویژگی‌های متفاوتی می‌باشند که از این طریق می‌توانند فشار کمتری را تحمل کرده و هر چه سریعتر به نقطه‌ی تعدل روحی برسند. یکی از این ویژگی‌ها در قالب مفهومی با عنوان تاب‌آوری[12] مطرح گردیده می باشد. تاب‌آوری یکی از سازه‌های عمده رویکرد روانشناسی مثبت‌گرا[13] می‌باشد. در سالهای اخیر، این رویکرد با شعار در نظر داشتن استعدادها و توانمندی‌های بشر (به جای پرداختن به اختلالات و ناهنجاریها) مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته می باشد. تاب‌آوری در برگیرنده مفاهیم مختلف می باشد. اصطلاح تاب‌آوری به صورت‌های مختلف و متنوعی تعریف شده می باشد: مانند توانایی سازگاری موفقیت‌آمیز[14] پیش روی محیط در حال تغییر (داروین[15]، 1989؛ سیچیتی و کوهن[16]، 1995)؛ سرسختی[17] و آسیب‌ناپذیری[18] (آنتونی[19]، 1974؛ کوباسا[20]، 1979؛ مدی و خوشابا[21]، 1994)؛ و سازگاری موفقیت‌آمیز علی‌رغم استرس زیاد و شرایط ناگوار (استوارت، رید و منگهام[22]، 1997). اما همه تعاریف دارای یک توصیف مشترک می‌باشند و آن هم «توانایی بازگشت به حالت اولیه[23]» می‌باشد (به نقل از صحراگرد، 1386).

گارمزی و ماستن (1991) تاب‌آوری را یک فرآیند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت‌آمیز علیرغم شرایط چالش‌برانگیز و تهدیدکننده می‌دانند. در تعریفی دیگر، تاب‌آوری یعنی آشکارکردن شایستگی در افراد علیرغم تحت فشار بودن و استرس زیاد می باشد (گارمزی، ماستن و تلگن[24]، 1984). راتر[25] (2001) معتقد می باشد تاب‌آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار می باشد.

امید به زندگی نیز به عنوان یکی از پیشایندهای بهزیستی روانشناختی دارای تعاریف گوناگونی می باشد. جنانچه فرانکل (1984) معتقد می باشد هنگامی که بشر به فعالیت‌های مورد علاقه‌اش می‌پردازد، با دیگران ملاقات می کند، به تماشای آثار هنری و ادبی می‌پردازد، و یا به دامان طبیعت پناه می‌برد، امید را در خود احساس می کند. همچنین هنگامی که احساس می کند وجود و هستی‌اش به یک منبع لاینزل پیوند خورده می باشد و خود را متکی به چهارچوب‌ها و تکیه‌گاه‌های گسترده و قابل اتکایی مانند مذهب می‌داند و فلسفه‌ای برای زندگی کردن انتخاب کرده می باشد زندگی را می‌بیند، آن را در می‌یابد و احساس می کند.

با در نظر داشتن اهمیت مطالعه پیشایندهای بهزیستی روانشناختی در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم، پژوهش حاضر بر آن می باشد تا به مطالعه اثر پیش‌بینی‌کنندگی تاب‌آوری و امید به زندگی بر بهزیستی روانشناختی بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم بپردازد.

[1]

[2]– Maraschin

[3]– Schafer, Andrew, Lee & Fleisher

[4]– Boyd

[5]– Ryff

[6]– autonomy

[7]– environmental mastery

[8]– personal growth

[9]– positive relationship with others

[10]– purpose in life

[11]– self- acceptance

[12]– resilience

[13]– positive psychology

[14]– successful adaptation

[15]– Darwin

[16]– Cicchetti & Cohen

[17]– hardiness

[18]– invulnerability

[19]– Anthony

[20]– Kobasa

[21]– Maddi & Khoshaba

[22]– Stewart, Ried, & Mangham

[23]– bounce back

3- Garmezy, Masten,& Tellegen

[25]– Rutter

تعداد صفحه : 143

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***