متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :تحول

عنوان : ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی: مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته:.مدیریت بازرگانی   گرایش : تحول

عنوان:

ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

استاد راهنما:

 دکتر محمّد طالقانی

استاد مشاور:

دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

نیمسال تحصیلی

93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه …………………………………………………………………………………………. 3

1-2بیان مسأله………………………………………………………………………………………..3

1-3اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………. 5

1-4اهداف پژوهش………………………………………………………………………………….. 6

1-4-1 اهداف اصلی…………………………………………………………………………………6

1-4-2 اهداف فرعی…………………………………………………………………………………7

1-5 سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………….7

1-5-1 سؤال اصلی پژوهش………………………………………………………………………….. 7

1-5-2 سؤالات فرعی پژوهش……………………………………………………………………….. 7

1-6 تبیین فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………7

1-6-1 فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………… 7

1-6-2 فرضیه های فرعی پژوهش……………………………………………………………………. 8

1-7 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………….. 8

1-7-1 متغیر مستقل………………………………………………………………………………….8

1-7-2 متغیر وابسته………………………………………………………………………………….8

1-8 تعریف عملیاتی واژه ها، متتغیرها و اصطلاحات پژوهش…………………………………………..8

1-9 قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………….. 9

1-9-1 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………9

1-9-2 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………….9

1-9-3 قلمرو زمانی………………………………………………………………………………….9

اختصار فصل…………………………………………………………………………………………9

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………….12

2-2 مهندسی مجدد چیست؟………………………………………………………………………..12

2-3 تعریف مهندسی مجدد…………………………………………………………………………13

2-4 نکات قابل توجه در مفهوم مهندسی مجدد………………………………………………………14

2-5 ارتباط مهندسی مجدد و کایزن…………………………………………………………………..15

2-6 مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد…………………………………………………………15

2-7 مهندسی مجدد و بهبود سازمان…………………………………………………………………16

2-8 بهینه کاوی و مهندسی مجدد……………………………………………………………………18

2-9 مدیریت بر مبنای هدف………………………………………………………………………..18

2-10 تأثیر مدیریت بر مبنای هدف در مهندسی مجدد……………………………………………….18

2-11 تفکر ناب و مهندسی مجدد…………………………………………………………………..19

2-12 تعریف سازمان……………………………………………………………………………….20

2-13 تعریف سازماندهی……………………………………………………………………………20

2-14 تعریف طرح سازمانی…………………………………………………………………………21

2-15 تعریف ساختار سازمانی………………………………………………………………………21

2-16 اهمیت ساختار سازمانی……………………………………………………………………….21

2-17 انواع ساختار سازمانی…………………………………………………………………………22

2-18 فرق ساختار و نمودار سازمانی……………………………………………………………….25

2-19 طرح ریزی ساختار سازمانی ………………………………………………………………….25

2-20 ارکان مورد توجه در طرح ریزی ساختار سازمانی………………………………………………26

2-21 انواع طرح های ساختار سازمانی………………………………………………………………26

2-22 ابعاد ساختار سازمانی…………………………………………………………………………26

2-23 عوامل تأثیرگذار بر ساختار……………………………………………………………………29

2-24 تأثیر مهندسی مجدد بر ساختار سازمانی……………………………………………………….30

2-25 داده، اطلاعات و دانش………………………………………………………………………..31

2-26 فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………..32

2-27 تعریف فناوری اطلاعات……………………………………………………………………..32

2-28 علت های بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان………………………………………………… 33

2-29 کارکردهای پایه فناوری اطلاعات……………………………………………………………..33

2-30 تعریف سیستم های اطلاعات…………………………………………………………………34

2-31 تقسیم بندی سیستم های اطلاعات…………………………………………………………….34

2-32 مهمترین سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………..36

2-33 ایجاد نظام های اطلاعاتی……………………………………………………………………..37

2-34 اهمیت فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………….37

2-35 تأثیر فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد……………………………………………………..38

2-36 چالش اصلی بکارگیری فناوری اطلاعات………………………………………………………39

2-37 ارتباط ویژه بین مهندسی مجدد کسب و کار و فناوری اطلاعات ………………………………..40

2-38 کارکردهای مهندسی مجدد کسب و کار با تأکید بر فناوری اطلاعات……………………………42

2-39 ارتباط میان سازمان ها و فناوری اطلاعات……………………………………………………..45

2-40 چگونگی تأثیر سازمان بر فناوری اطلاعات…………………………………………………….45

2-41 چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان…………………………………………………… 47

2-42 تأثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد سازمانی………………………………………………………..48

2-43 مزایای حاصل از سنجش فناوری های اطلاعات و ارتباطات …………………………………..50

2-44 عوامل توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها……………………………………..50

2-45 تغییر سازمانی………………………………………………………………………………..51

2-46 تغییرات و منابع انسانی……………………………………………………………………….52

2-47 انواع تغییرات ناشی از پیاده سازی مهندسی مجدد……………………………………………..53

2-48 تفاوت مهندسی مجدد با طراحی مجدد چیست؟……………………………………………….54

2-49 چرا مهندسی مجدد؟………………………………………………………………………….55

2-50 ضرورت مهندسی مجدد………………………………………………………………………56

2-51 نشانه های بروز نیاز به مهندسی مجدد…………………………………………………………57

2-52 ویژگی ها و مزایای مهندسی مجدد……………………………………………………………57

2-53 علت های شکست و موفقیت پروژه های مهندسی مجدد…………………………………………..58

2-54 چالش های پیاده سازی مهندسی مجدد………………………………………………………..64

2-55 توانا سازان BPR……………………………………………………………………………..66

2-56 فرایند مهندسی مجدد…………………………………………………………………………68

2-57 ابزارهای اجرای مهندسی مجدد……………………………………………………………….69

2-58 دو روش معمول برای اجرای مهندسی مجدد………………………………………………….70

2-59 چه کسانی اجرای مهندسی مجدد را بر عهده می گیرند؟……………………………………….71

2-60 علت های روی آوردن سازمان ها به مهندسی مجدد………………………………………………..72

2-61 متدولوژی چیست؟…………………………………………………………………………..74

2-62 علت های نیاز به متدولوژی……………………………………………………………………….74

2-63 متدولوژی های مهندسی مجدد………………………………………………………………..74

2-64 پیشینه تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………80

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………….87

3-2 نوع و روش پژوهش…………………………………………………………………………….87

3-3 واحد تحلیل……………………………………………………………………………………87

3-4 جامعه آماری…………………………………………………………………………………..88

3-5 نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………….88

3-6 روش ها و ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات………………………………………………….91

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………..94

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………….96

4-2 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان………………………………………………96

4-3 توصیف متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………..102

4-4 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………107

فصل پنجم : اظهار نتایج ،محدودیت ها و پیشنهادات پژوهش

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………..113

5-2 نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………113

5-3 سایر یافته ها………………………………………………………………………………….116

5-4 پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………….117

5-5 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………..121

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………..123

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………125

ضمائم

پرسشنامه ساختار سازمانی…………………………………………………………………………126

پرسشنامه فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………129

پرسشنامه مهندسی مجدد……………………………………………………………………………136

جداول رگرسیون متغیرهای پژوهش………………………………………………………………….140

واژه نامه انگلیسی-فارسی…………………………………………………………………………..143

پیشگفتار

امروزه مهندسی مجدّد به عنوان رویکردی مؤثر برای ایجاد تغییر بنیادین در سازمان ها مورد توجّه بسیاری قرار گرفته می باشد.و این در حالی می باشد که اغلب نوشته های معروف در این زمینه، تنها به توصیف و تشریح فلسفه مهندسی مجدّد پرداخته اند و راهکار عملی برای پیاده سازی آن ارائه ننموده اند. سازمان هایی که مایل به بکارگیری این رهیافت هستند،همواره با مشکل چگونگی اجرای آن مواجه اند. این مشکل به اعتقاد بعضی از محققان، از آنجا ناشی می گردد که ماهیت مهندسی مجدّد، نوآوری در فرایندهاست و این امر بیشتر هنر می باشد تا علم.پس تدوین قوانین دقیق برای آن امکان پذیر نمی باشد. مدیران عامل سازمان ها اهداف متعددی را از اجرای مهندسی مجدّد دنبال می کنند که 35% با انگیزه تغییر ساختار سازمانی انجام می شود.رساله حاضر نیز با در نظر داشتن عنوان آن که “ارائه مدلی جهت مهندسی مجدد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری” می باشد،آغاز به مطالعه وجود ارتباط بین ساختار سازمانی و توسعه فناوری در شرکت گاز گیلان پرداخته و سپس با در نظر داشتن ارتباط ای که بین اصل مهندسی مجدّد با ساختار سازمانی و فناوری هست(که کوشش شده در فصل دوم تا حد ممکن به صورت کامل اظهار گردد) ضمن اظهار یک متدولوژی ترکیبی مهندسی مجدّد پنج مرحله ای در فصل دوم، و یک متدولوژی مهندسی مجدّد پانزده مرحله ای در قسمت پیشنهادات، در قسمت ضمائم نیز یک الگوی فازی کاربردی مهندسی مجدّد و نیز یک متدولوژی مهندسی مجدّد که بر اساس نتایج پژوهش صورت گرفته توسط آقای  بستانچی     در مقاله ای با عنوان  “روش مناسب مهندسی مجدّد در ایران”، مناسب اجرا در شرکت های ایرانی تشخیص داده شده،آورده گردد.

 

چکیده

مهندسی مجدّد و معماری سازمانی طرح هایی جامع برای توصیف فعلی و آتی ساختار و رفتار فرآیندها ، سیستم های اطلاعاتی، پرسنلی و واحدهای سازمان می باشند و در واقع، به دنبال هم راستا کردن آن ها با اهداف و استراتژی های سازمان اند.(اصلاح و بهبود فرآیند ها و روش ها با بهره گیری از تکنیک مهندسی مجدّد برای سه سازمان پایلوت استان اصفهان ،1387:ص 1 ). هدف اصلی از این پژوهش مطالعه تأثیر ساختار سازمانی ( پیچیدگی،رسمیت و تمرکز) بر فناوری اطلاعات شرکت گاز گیلان وارائه مدل مهندسی مجدّد  می باشد.و شامل اهداف فرعی،افزایش سرعت فرآیندها،ساده سازی، ارتقای ارائهءخدمات و… میباشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و از شاخه ءتحقیقات همبستگی می باشد که به صورت یک مطالعه موردی در شرکت گاز گیلان انجام شده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از تکنیک پرسشنامه(پرسشنامه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات رابینز) به مقصود سنجش اظهارات پاسخگویان بهره گیری شده می باشد. جامعه شامل 400 نفر از کاکنان شرکت گازگیلان می باشد و جهت برآورد اندازه حجم نمونه، از جدول مورگان – کرجسای بهره گیری گردید که بر این اساس حجم نمونه برابر با 196 نفر گردید. در عین حال برای افزایش دقت، حجم نمونه به 215 نفر افزایش پیدا نمود، و بر اساس سهمیه بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان توزیع گردید ، در تحلیل نهایی اطلاعات 198 پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفت. داده های به دست آمده از  پرسشنامه با بهره گیری از نرم افزار آماری spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج پژوهش حاکی از این می باشد که بین مهندسی مجدّدرسمیت و پیچیدگی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری ارتباط معنا دار و منفی هست.بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت  گاز استان گیلان و توسعه فناوری ارتباط معنا دار و مثبت هست.متغیرهای مد نظر قرار گرفته در این پژوهش (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) در قالب مهندسی مجدد ساختار سازمانی توانسته می باشد حدود 40 درصد از متغیر وابسته پژوهش را (توسعه فن آوری) تبیین نماید. این در حالی می باشد که توسعه فن آوری اطلاعات تحت تاثیر عوامل دیگری نیز قرار دارد که پرداختن به همه این موردها در مجال این رساله نبوده  پس پیشنهاد می­گردد سایر محققین به سایر ابعاد مربوطه بپردازند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

 

کلید واژه ها : مهندسی مجدّد، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات

فهرست جداول

جدول(2-1) …………………………………………………………………………………………34

جدول(2-2) …………………………………………………………………………………………35

جدول(2-3) …………………………………………………………………………………………44

جدول(2-4) …………………………………………………………………………………………55

جدول(2-5) ……………………………………………………………………………………….. 56

جدول(2-6) ……………………………………………………………………………………….. 63

جدول(2-7) ……………………………………………………………………………………….. 75

جدول(3-1) ……………………………………………………………………………………….. 88

جدول(3-2) ……………………………………………………………………………………….. 93

جدول(3-4) ……………………………………………………………………………………….. 94

جدول(4-1) ……………………………………………………………………………………….. 96

جدول(4-2) ……………………………………………………………………………………….. 97

جدول(4-3) ……………………………………………………………………………………….. 98

جدول(4-4) ……………………………………………………………………………………….. 99

جدول(4-5) ………………………………………………………………………………………..100

جدول(4-6) ………………………………………………………………………………………. 102

جدول(4-7) ………………………………………………………………………………………. 103

جدول(4-8) ………………………………………………………………………………………. 103

جدول(4-9) ………………………………………………………………………………………. 104

جدول(4-10) ……………………………………………………………………………………….105

جدول(4-11) ……………………………………………………………………………………….107

جدول(4-12) …………………………………………………………………………………….. 107

جدول(4-13) …………………………………………………………………………………….. 108

جدول(4-14) …………………………………………………………………………………….. 109

جدول(4-15) …………………………………………………………………………………….. 110

جدول(د-1) ……………………………………………………………………………………….140

جدول(د-2) ………………………………………………………………………………………. 140

جدول(د-3) ………………………………………………………………………………………. 141

جدول(د-4) ………………………………………………………………………………………. 142

فهرست نمودارها/اشکال

 

نمودار(2-1) ………………………………………………………………………………………… 37

نمودار(2-2) ……………………………………………………………………………………….  68

نمودار(4-1) ………………………………………………………………………………………… 97

نمودار(4-2) ………………………………………………………………………………………… 98

نمودار(4-3) ………………………………………………………………………………………… 99

نمودار(4-4) ………………………………………………………………………………………. 100

نمودار(4-5) ………………………………………………………………………………………. 101

نمودار(4-6) ……………………………………………………………………………………….102

نمودار(4-7) ………………………………………………………………………………………. 103

نمودار(4-8) ………………………………………………………………………………………. 104

نمودار(4-9) ………………………………………………………………………………………. 105

نمودار(4-10) …………………………………………………………………………………….. 106

شکل(1-1) ………………………………………………………………………………………….. 5

شکل(2-1) ………………………………………………………………………………………….17

شکل(2-2) ………………………………………………………………………………………….31

شکل(2-3) …………………………………………………………………………………………..41

شکل(2-4) …………………………………………………………………………………………. 45

شکل(2-5) ………………………………………………………………………………………… 47

شکل(2-6) ………………………………………………………………………………………….77

فصل اول

کلیات پژوهش

کلیات پژوهش

1-1مقدمه

” لسترور”(1990) می نویسد: آن هایی که با صدای انقلاب صنعتی بیدار نشدند ملت های توسعه نایافته کنونی لقب گرفته اند. اکنون صدایی دیگر در راه می باشد. آن هایی که گوش خود را بر این صدا می ببندند به گونه مسلم حاشیه نشینان فقیر دنیای فردا خواهند بود. آن صدا چیست؟صدای مهندسی مجدّد(عبدی ها/قراخانلو ،1389:ص6) مهندسی مجدّد امروزه به یکی از متداول‌ترین رویکردها برای اصلاحات اداری در سازمان های دولتی تبدیل شده می باشد. اصول و تکنیک‌های مهندسی مجدّد جذابیت روزافزونی برای سیاستگذاران، متخصصان و دانش‌پژوهان مدیریت دولتی پیدا کرده می باشد. در سالهای اخیر مهندسی مجدّد به عنوان یک تجلی قوی از نوآوری مستمر در بازتعریف ارزشها وفلسفه‌های اداری، و روشها و سیستم های بوروکراسی دولتی ظهور کرده می باشد. اقتصاد جهانی دگرگونی پویایی راتجربه می کند که سازمان های دولتی و خصوصی را نیازمند اصلاح ریشه‌ای در روش و طریق فعالیت خود ساخته می باشد. پس، شگردها و تکنیک‌های نو و استادانه ای برای مدیریت سازمان ها ظهور کرده می باشد تا این تغییر را تسهیل کند و در این بین مهندسی مجدّد به عنوان یکی از برجسته‌ترین سیستم‌های انطباق با این نظام نو و پیچیده ارایه شده می باشد.به همین دلیل می باشد که مفاهیم مهندسی مجدّد مخاطبان روزافزونی را در بخش خصوصی و دولتی به خود جذب می کند. ابزار و تجربیات مهندسی مجدّد در دستور کار تجدید سازمان بخش دولتی – در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، چه در سطح محلی و چه در سطح ملی- لحاظ شده و مورد پذیرش و قبول قرار گرفته می باشد.( البدوی،1388:ص1)

در این فصل به کلیات موضوع پژوهش، شامل اظهار مسأله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، سؤالات، فرضیه ها و متغیرهای پژوهش پرداخته شده می باشد.

1-2 اظهار مسأله

مهندسی دوباره ،مجموعه فعّالیت هایی می باشد که بنگاهی اقتصادی برای تغییر فرآیندها و کنترل های درونی خود انجام می دهد تا ساختار سنّتی عمودی و سلسله مراتبی به ساختار افقی، میان فعّالیتی، مبتنی بر تیم و مسطّح تبدیل و همه ی فعّالیت ها برای جلب رضایت مشتریان انجام گردد .(سجّادی، 1390:ص 268) هنگامی که مهندسی مجدّد انجام گردد ، سازمان می تواند امور را با توجّه به فرآیندها سازماندهی کند. در نهایت سه عامل اصلی سازمان نیز تغییر می کنند :

ساختار سازمانی: توجّه و تمرکز بر ساختار سازمانی، مدیریت و زیر ساخت های سازمانی عناصر اصلی تشکیل دهنده ی بعد سازمانی برنامه ی تغییر و مهندسی دوباره هستند. چگونگی ی پیکربندی و زیر ساختارهای سازمانی یک بنگاه اقتصادی، سطح اختیارات، خطوط ارتباطی مسئولیت ها و وظایف در هماهنگی و پذیرش تغییر و برنامه مهندسی دوباره تأثیر اساسی دارد. (همان منبع:ص 270)

فرهنگ: بعد فرهنگی شامل توجّه به هنجارهای رسمی و غیر رسمی، ارزش ها و اعتقادات کارکنان می باشد، در واقع، این بعد به چگونگی ی تأثیر فرهنگ سازمانی در پذیرش تغییرات ایجاد شده در دیگر ابعاد می پردازد.(همان منبع:ص 270)

تعداد صفحه : 188

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***