واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( M.Sc )

گرایش: خصوصی

عنوان  :

ارزیابی جایگاه شهرهای کشاورزی و کشاورزی شهری در توسعه شهری

استاد راهنما :

دکتر نوذر قنبری

استاد مشاور :

دکتر فاطمه کوچکی نژاد

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
1-1- مقدمه 2
1-2- اظهار مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4- اهداف پژوهش 5
1-5- سوالات پژوهش 5
1-6- فرضیات پژوهش 6
1-7- تعریف و مفاهیم 6
1-7-1- کشاورزی شهری 6
1-7-2- توسعه شهری 6
1-7-3- شهرهای کشاورزی 7
فصل دوم: ادبیات و مستندات 8
چهارچوب نظری پژوهش 9
2-1- سوابق پژوهش 10
2-2- تاریخچه کشاورزی شهری 11
2-3- نظریات و مفاهیم رایج مربوط به کشاورزی شهری و شهرهای کشاورزی 12
2-3-1- نظریه باغ شهر هاروارد 12
2-3-2- بوم شناسی شهری 12
2-3-3- بام سبز و باغ های عمودی 13
2-4- مطالعه نمونه هایی از شهرهای کشاورزی در جهان 14
2-4-1- انگلستان 14
2-4-2- سوئد 15
2-4-3- آلمان 15
2-4-4- آمریکا 15
2-4-5- چین 15
2-4-6- هندوستان 16
2-4-7- هاییتی 16
2-5- مطالعه و ارزیابی تأثیر رشد شهرنشینی بر کشاورزی شهری در ایران 16
2-5-1- طرح های آماده سازی شهری 17
2-5-2- ایجاد شهرهای جدید 17
2-5-3- متراکم سازی 18
2-6- مطالعه نمونه هایی از کشاورزی شهری و شهرهای کشاورزی در تعدادی از شهرهای ایران 20
2-6-1- تهران 20
2-6-2- خراسان 21
2-6-3- شیراز 21
2-7- مقایسه تطبیقی کشاورزی شهری و شهرهای کشاورزی در ایران و جهان 21
2-8- مطالعه مزایا و معایب کشاورزی شهری و شهرهای کشاورزی 22
2-9- مطالعه و ارزیابی ضرورت های شکل گیری کشاورزی پایدار شهری 23
2-10- مطالعه و ارزیابی کشاورزی شهری و تولید پایدار موادغذایی 24
2-11- مطالعه و ارزیابی کشاورزی شهری، شهرسازی و منظر پایدار شهری 26
2-12- مطالعه و مطالعه کشاورزی شهری و محیط زیست 28
2-12-1- مدیریت اصلاح شده بارش های طوفانی 30
2-12-2- کاهش اثرات جزیره گرمایی شهری 31
2-12-3- بهبود کیفیت هوا 32
2-12-4- افزایش تنوع زیستی 33
2-12-5- عایق سازی صوتی 34
2-13- مطالعه و ارزیابی کشاورزی شهری،اقتصاد و اشتغال 36
2-14- مطالعه و ارزیابی کشاورزی شهری و اثرات اجتماعی آن 42
2-14-1- افزایش فعالیت فیزیکی 42
2-14-2- بهداشت و سلامت (باغ درمانی) 42
2-14-3- ایمنی 43
2-14-4- فضای سبز جامعه و ارزش های زیباشناختی 44
2-15- مطالعه و ارزیابی کشاورزی شهری و فضای کار 47
2-16- مطالعه و ارزیابی بام سبز و باغ های عمودی 48
2-17- مطالعه و مطالعه چالش ها و تردیدهای موجود در کشاورزی شهری 50
2-18- مطالعه و ارزیابی راهبردهای حفاظت از باغ ها و فضاهای سبز در توسعه شهری 52
2-19- مطالعه و ارزیابی روش های حفاظت از باغ ها و اراضی کشاورزی 54
فصل سوم: تجزیه و تحلیل یافته ها 56
3-1- مقدمه 57
3-2- فضاهای سبز شهری 57
3-3- ضرورت فضای سبز 58
3-4- مدیریت فضای سبز شهری 58
3-4-1- ارزیابی 58
3-4-2- طراحی و کاشت 59
3-4-3- نظارت بر حفظ و نگهداری با مشارکت مردم 59
3-5- نگهداری فضای سبز 59
3-5-1- آبیاری 59
3-5-2- کوددهی 60
3-5-3- اصول هرس و تربیت 60
3-6- تقسیم بندی فضای سبز شهری 61
3-7- پارکهای شهری 61
3-8- تعاریف فضای سبز شهری 61
3-9- تعاریف پارک 62
3-10- پارک عمومی 62
3-11- کمربند سبز شهری 65
3-12- کمربندهای سبز محاط کننده 65
3-13- کمان های سبز 65
3-14- محورهای سبز 66
3-15- جنگل شهری 66
3-16- پارک جنگلی 66
3-17- توزیع جغرافیایی جنگل های ایران 66
3-18- ارزش اقتصادی و اجتماعی جنگل 67
3-19- چشم انداز جنگلداری در غرب آسیا و آسیای میانه 68
3-20- علل مطالعه چشم انداز جنگلداری 69
3-21- روش آینده نگری مورد بهره گیری 69
3-22- معیارها و شاخص های جنگل داری پایدار 70
3-23- معیارهای جنگلداری پایدار در سطح ملی 71
3-23-1- وسعت منابع جنگلی 71
3-23-2- تنوع زیستی 71
3-23-3- سلامتی و زنده مانی جنگل 72
3-23-4- عملکرد تولیدی منابع جنگلی 72
3-23-5- عملکردهای حفاظتی منابع جنگلی 72
3-23-6- عملکردهای اقتصادی- اجتماعی 72
3-23-7- چارچوب قانونی، سیاسی و تشکیلاتی 73
3-23-8- شاخص ها 73
3-23-9- پیاده کردن معیارها و شاخص های جنگلداری پایدار 74
3-24- مشاغل مربوط به جنگل شهری 74
3-25- پارک طبیعت 74
3-26- پارک جنگلی 75
3-27- تاریخچه فضای سبز در جهان 76
3-28- تاریخچه فضای سبز در ایران 77
3-29- عملکردهای فضای سبز 77
3-30- کارکرد زیست محیطی فضای سبز 78
3-31- استانداردهای فضای سبز 78
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 80
4-1- نتیجه گیری 81
4-2- پیشنهادها 89


 

 

چکیده:

کشاورزی شهری را به گونه اختصار می توان پرورش گیاهان و جانوران در داخل و اطراف شهرها تعریف نمود. قابل توجه ترین ویژگی کشاورزی  شهری که آن را از کشاورزی روستایی متمایز می کند، این می باشد که با اقتصاد و محیط زیست شهری یکپارچه شده و در تعامل با اکوسیستم شهری می باشد. با در نظر داشتن رشد سریع جمعیت شهری و نیاز روز افزون آنها به مواد غذایی و پایدار نبودن شرایط جوی و آب وهوایی، می توان به کشاورزی شهری بصورت یک روش کارآمدتر و مقرون به صرفه تر برای افزایش  تولید محصولات کشاورزی نگاه نمود. با در نظر داشتن هدف کلی کشاورزی شهری، که تکریم به پتانسیل زندگی سالم، و طبیعت در شهر،  بهبود و حفاظت ساختار اکولوژیک سرزمین، استحکام روح و مکان فرهنگی و تاریخی با بازآفرینی اجتماع و مشارکت اجتماعی، اقتصاد شهری می باشد بنابر این پایان نامه با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به مطالعه  ارزیابی جایگاه کشاورزی شهری و شهرهای کشاورزی در توسعه شهری  پرداخته می باشد  تا بتوان با ارائه راهکارهایی زمینه بهره گیری از کشاورزی شهری را بیشتر کرده و با تقویت  مفهوم کشاورزی شهری  باعث ترغیب این راهکار در شهرها گردد و موجبات کاهش واردات مواد غذایی به کشورها کاهش یافته و باعث تغییر در ساختار اقتصادی کشورها  و ایجاد اشتغال در آنها گردد.

واژگان کلیدی: کشاورزی شهری- شهرهای کشاورزی- توسعه شهری-اقتصاد شهری

 

1-1-مقدمه:

بحران کمبود تولیدات کشاورزی وگران شدن روز افزون مواد غذایی یکی از مهمترین معضلاتی می باشد که جامعه بشری در قرن بیست و یکم با آن روبرو می باشد. تامین کنندگان مواد غذایی و دریافت کنندگان این محصولات با وضعیتی بحرانی روبرو هستند که این موجب تغییر طریقه تولیدات کشاورزی شده می باشد توأم شدن هزینه های گزاف غذا و انرژی، تغییرات جوی و تاثیر آن بر تولیدات، و کمبود زمین حاصلخیز کشاورزی، بحرانی را موجب شده که در صورت عدم مهار آن ممکن می باشد اکوسیستم انسانی را به مخاطره اندازد.کشاورزی شهری  مناسب ترین شیوه برای کاهش آسیب پذیری جمعیت های شهری در برابر تغییرات اکولوژی جهان می باشد. مقوله کشاورزی شهری، به طریقه تولید هرگونه محصول کشاورزی در محدوده شهرها یا حومه آنها اطلاق می گردد و می توانند شامل پرورش مواد غذایی (سبزیجات، حبوبات، قارچ و حتی گوشت و لبنیات)گیاهان دارویی، درختچه ها  و گیاهان تزیینی باشد. شهرها ی کشاورزی  شهرهایی هستند که ساکنانش در کنار مشاغل دیگر به کشاورزی در شهرها پرداخته و بخشی از نیاز به مواد غذایی در شهر ها را  جبران می کنند. کشاورزی شهری یکی از منابع تامین کننده سیستم شهری می باشد و یکی از گزینه های امنیت غذایی برای خانوار به شمار می رود. و در بستر شرایط بومی و الزامات خاص هر منطقه شهری تعریف و توجیه می گردد. (دانشپور، 1387،26-27) بنابر گزارش سازمان ملل متحد، حدود 15 درصد محصولات غذایی جهان، در مناطق شهری تولید می گردد و این مقدار، روبه رشد می باشد. رشد بیش از حد، و سریع شهرها باعث شده که کشاورزان شهری، موفق تر از کشاورزان روستایی شوند. از طرفی کشاورزان شهری در سیستم های جدید سرمایه گذاری می کنند تا با طرح های کوچک خود سودهای فراوان داشته باشند. پس زراعت در شهرها بایستی یکی از عناصر کاربری زمین شهری و برنامه ریزی اجتماعی برای توسعه پایدار در همه کشورهای جهان گردد. همانطور که می دانیم تکنولوژی، راحتی و آسایش را با زندگی ماشینی به همراه آورده می باشد. کشاورزی شهری راهی می باشد که تکنولوژی به ما پیشنهاد می دهد و بر آن اصرار می ورزد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه نقش مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری نمونه ی مورد مطالعه شهر پل سفید

1-2-اظهار مساله:

آب و هوا در عین اینکه می تواند با کشاورزان مهربان باشد، قادر می باشد به محصولاتشان هم صدمه بزند. رشد سریع جمعیت شهرها و نیاز این جمعیت به موادغذایی، کمبود زمین های حاصلخیز کشاورزی باعث ایجاد بحرانهای در کشورها شده می باشد. پس و در این شرایط به گفته دانشمندان می توان به کشاورزی گلخانه ای و کشاورزی شهری بصورت یک روش کارآمدتر و مقرون به صرفه تر برای افزایش تولید محصولات کشاورزی نگاه نمود. با این حال این روش و راهکار هم با مشکلاتی روبرو می باشد که ازاین موانع می توان، محدودیتهای فنی، محرکهای اقتصادی کم، الزامات قانونی، اندازه قرارگیری در معرض نور خورشید، کمبود فضای مناسب برای پرورش موادغذایی، ارزش بالای زمین برای دیگر کاربری ها، پایین بودن بازگشت اقتصادی کشاورزی، تضادهای کاربری زمین (صوتی، گرد و خاک، بو، بی نظمی)، امنیت، کمبود علاقه برای کارکردن بر روی زمین، خاک آلوده شده و آلودگی شدید هوا(دهقان،1381 ص131)نام برد. با در نظر داشتن موضوعات مطرح شده مساله این می باشد که ما هنوز با تعاریف و اهداف کشاورزی شهری آشنا نیستیم. در این پژوهش مساله این می باشد که کشاورزی شهری چه تفاوتی با شهرهای کشاورزی دارد؟ آیا کشاورزی شهری خوب می باشد یا بد می باشد؟ آیا مخصوص کشور و فضاهای شهری توسعه یافته می باشد یا مخصوص کشورها و فضاهای شهری عقب مانده؟! آیا ما بایستی کوشش کنیم کشاورزی شهری را گسترش دهیم؟ و شهرهای کشاورزی بیشتری ایجاد کنیم یا خیر بایستی برعکس، آنها را محدود کنیم؟ این ها مسأله هستند، که آیا شهرهای کشاورزی و کشاورزی شهری اهدافی تولیدی دارند یا زیست محیطی؟! این سوال مطرح می گردد که آیا بین کشاورزی شهری و شهرهای کشاورزی با توسعه شهری ارتباطی هست؟ و آیا می توان موانع و معضلات آن را برطرف نمود؟ پس این پژوهش با انجام مطالعات و بهره گیری از تجارب کشورهای مختلف در این زمینه  به دنبال این می باشد که بتواند با ارائه راهکارهایی باعث گسترش کشاورزی شهری در شهرها گردد و نیاز شهرها از واردات مواد غذایی کاهش دهد و باعث بهبود ساختار اقتصادی شهرها بویژه از لحاظ اشتغال گردد. امید می باشد این پایان نامه بتواند به عنوان راهکاری برای دانشجویان علاقمند به این زمینه وسازمان های مربوطه قرارگیرد.

 

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش:

اهمیت تامین مواد غذایی، گیاهان دارویی و تزیینی جهت کل جمعیت شهرها بر کسی پوشیده نیست بخصوص اگر تولید آن در داخل شهرها صورت پذیرد. چنین خواستی نه تنها شهرها را به گونه روزافزون به واردات مواد غذایی بی نیاز خواهد ساخت  بلکه از ورطه هولناک کمبودهای مزمن مواد غذایی نجات خواهد داد و باعث تغییر ساختارهای اقتصادی موجود شهرها نیز خواهد گردید که پیامدهای آن تغییر و تحول در ایجاد اشتغال به جای بیکاری و سرانجام رونق به جای رکود اقتصادی می توان نظاره نمود یکی از مهمترین مزایای کشاورزی شهری، ایجاد امنیت غذایی و تولید مواد غذایی سالم می باشد. زیرا هزینه های فراهم آوری و توزیع مواد غذایی در مناطق شهری و یا واردات مواد غذایی به شهرها به گونه مداوم در حال افزایش می باشد پس انتظار می رود که عدم امنیت غذایی شهری افزایش یابد. پس کشاورزی شهری  می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای حذف فقر و یا کاهش آن، ایجاد فرصت های شغلی جدید برای شهروندان (رونق اقتصادی) و تبدیل مواد زائد به یک منبع تولید اقدام می کند موضوع دیگری که در ارتباط با این موضوع از اهمیت برخوردار می باشد فقدان توجه جامع در مورد مسئله باغ ها و تکیه برنگرش های منفعل، موجب کشیده شدن سریع باغ ها و اراضی کشاورزی به داخل مناطق شهری در قالب طرح های توسعه شهری شده می باشد. به طوری که 92درصد اراضی تملک شده، اراضی دولتی و موات اند و اکثر پروژه ها در حاشیه شهرها و در امتداد محورهای دسترسی ایجاد شده اند و  بطور ناخواسته باغ ها و زمین های کشاورزی بین محدوده آماده سازی و بافت پر شهری قرار گرفته می باشد (معتمدی،112،1381) و به دلیل چگونگی تملک و مکان یابی پروژه های آماده سازی، تخریب باغ ها و اراضی کشاورزی در  دهه های اخیر تشدید شده می باشد. پس انتظار می رود کشاورزی شهری و توسعه آن پیش شرط لازم جهت توسعه شهری باشد و با در نظر داشتن اینکه این پژوهش جزء موضوعاتی می باشد که جدیدا در جهان به خصوص کشورهای جهان سوم به آن اهمیت زیادی داده می گردد، ضرورت انجام پژوهش احساس می گردد.

 

1-4-اهداف پژوهش:

1-ارتباط بین کشاورزی شهری وکاهش فقر شهری و ایجاد امنیت غذایی.

2-تعیین ارتباط کشاورزی شهری و شهرهای کشاورزی با توسعه شهری.

3- تاثیر احیاء کنندگی مناظر طبیعی در بهبود سلامت افراد  جامعه (باغ درمانی).

4-مطالعه اثرات مثبت و منفی کشاورزی شهری در زندگی شهری.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :101

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***