دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه تأثیر رضایت شغلی و بهره گیری بهینه از زمان در کارمندان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه تأثیر رضایت شغلی و بهره گیری بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان می باشد فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارتند از ارتباط بین رضایت شغلی و بهره گیری بهینه از وقت آیا معنی دار می باشد؟ فرضیه دوم این پژوهش : رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن می باشد؟وفرضیه سوم اینکه بهره گیری بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان می باشد؟

گروه نمونه این پژوهش شامل 50 نفر از کارمندان استانداری زنجان که 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشکیل دادند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و روی آنها دو آزمون رضایت شغلی و بهره گیری بهینه از وقت انجام گردید که پس از آن ، از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و t بهره گیری گردید که نتیجه به دست آمده به تبیین زیر می باشد:

– بین رضایت شغلی و بهره گیری بهینه از وقت ارتباط معنی داری هست.

– رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن : تفاوت معنی داری وجود ندارد.

– بهره گیری بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان : تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان

 

فصل اول : کلیّات

مقدمه

طرح مسئله

اهداف پژوهش

فرضیات پژوهش

تعریف نظری

ضرورت و اهمیّت پژوهش

کلید واژه

 

فصل دوّم : نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش

مقدمه

تاریخچۀ رضایت شغلی

مفهوم رضایت شغلی

نظریه های رضایت شغلی

عوامل مؤثر بر اشتغال مناسب

نارضایتی شغلی و پیامدهای آن

عوامل کلی نافذ در رضایت شغلی

عوامل مؤثر در رضایت شغلی

تاریخچۀ بهره گیری بهینه از زمان

اصول عمومی بهره گیری بهینه از زمان

نکات سودمند برای بهبود کیفیت وقت

پژوهش های داخل کشور

پژوهش های خارج از کشور

 

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه

نمونه و روش انتخاب نمونه

روش اجرا

روش آماری

 

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

نتایج آماری

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

بحث

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

منابع

 

 

فصل اول : « کلیّات »

مقدمه:

اشتغال یکی از اساسی ترین فعالیت های زندگی بشر به شمار می رود و هر کس به خاطر امرار معاش و تداوم زندگی بایستی ساعاتی از اوقاتش را کار کند.اشتغال واقعه ای می باشد از زندگی بشر که برای همۀ بشر ها در برهه ای از زمان اتفاق می افتد و هیچ کس را گریزی از آن نیست.همچنین بقا و رشد جامعه به اشتغال آن وابسته می باشد.اشتغال صحیح و گزینش افراد مناسب برای انجام مشاغل از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه و تأمین کننده سلامت افراد و نیل به خودکفایی و بی نیازی از دیگران می باشد.همچنین جوامعی که بشر های فعال و کارآمد دارند بر زندگی خود حاکمند و به انواع گوناگون در تعیین شیوۀ زندگی جوامع دیگر تأثیر می گذارد.رضایت شغلی تعیین کنندۀ مهمی در رضایت از زندگی می باشد و تمام رفتارها و روابط بشر ها بطور مستقیم و غیر مستقیم از چگونگی اشتغال آنها متأثر می باشد.مفاسد اجتماعی به علت های متعدد ریشه مهمی در بیکاری دارند و از طریق اشتغال می توان نابسامانی ها را برطرف نمود.(شفیع آبادی 1371)

پرواضح می باشد افرادی می توانند از شغل خویش راضی باشند که تمامی عوامل مؤثر در رضایت شغلی را به نوعی داشته باشند و تمامی عوامل منفی را که به نوعی رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار می دهند تقلیل دهند.همچنین خداوند در قرآن کریم می فرمایند : «هر کسی امید لقای پروردگارش را دارد بایستی اقدام صالح انجام دهد»

گاهی موقعیت های سخت و ناگوار شغلی و عدم تغییر شغل در افراد باعث می گردد فرد دچار رنجش روز افزون مشاغل و درونی شدن و نارضایتی فرد گردد.همان گونه که می دانیم زمان و بهره گیری بهینه از زمان هم باعث رضایت شغلی در فرد خواهد گردید.(شفیع آبادی 1371)

زمان مانند نعمت های گرانبهایی می باشد که نیازمند برنامه ریزی دقیق می باشد و این امر ملاحظاتی را می طلبد و افرادی که قصد دارند وقت خود را برای انجام امور متنوع زندگی سازماندهی کنند بایستی ملاحظات را رعایت نمایند و به این شکل می باشد که افراد بایستی کار خود را در نظر داشته باشند یعنی کاری را که می خواهند انجام دهند نیازمند چه زمانی می باشد که بتوانند کار را به درستی و با رضایت کامل انجام دهند.برتری افرادی که زمان خود را مدیریت می کنند در این می باشد که در زمان مساوی کارهای بیشتری نسبت به دیگران انجام می دهند و از لحظات زندگی شان به بهترین شکل بهره گیری می کنند ، و همچنین به رضایت شغلی هم دست می یابد.(غلامرضا خاکی 1378)

طرح مسئله :

یکی از ارکان مهم و حیاتی نظام های پویا و در حال توسعه و توسعه یافته ، اندازه اشتغال و فرآیندهای آن در حیات اجتماعی می باشد چنانچه برهه کنونی نظام های پیچیدۀ جهانی و بهره گیری از امکانات تکنولوژی در عرصه تولید خدمات پیش روی افزایش روزافزون جمعیت و انتظارات آحاد مردم از برخورداری از موقعیت های بالاتر شغل باعث شده می باشد ، انتخاب شغل و رسیدن به شغل و راحتی ادامۀ شغل فرآیند روابط خانوادگی و روابط اجتماعی را تحت الشعاع قرار دهد. (شفیع آبادی 1374)

هویت حیات موجودات انسانی بستگی به کوشش و فعالیت و کوشش مستمر او دارد که کوشش زمینه حیات موجودات بقای بشر به عنوان اشرف مخلوقات می باشد.تاریخچۀ حیات انسانی هرچند از فعالیت ناایستاده می باشد امروزه که قرن فضا و ارتباطات می باشد و علم به سرعت در حال توسعه می باشد هر روز اختراعات و تکنولوژی جدید عرضه می گردد هر چند اکثر کارها توسط رباطها انجام می گیرد بیشتر کارها کامپیوتری انجام می شود وزندگی ماشینی جایگزین تحرک شده می باشد اما با این حال باز بشر نیازمند یک رضایت شغلی می باشد تا با این رضایت بتواند در این دنیای ماشینی به سلامت زندگی کند و برای رسیدن به این رضایت نیازمند یک زمان بندی دقیق می باشد تا کارایی و اثربخشی مناسبی داشته باشد. (علی افشار نادری 1370)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی

در انجام کارها ما ممکن می باشد نتوانیم به همۀ کارها بپردازیم اما می توانیم مهمترین آنها را به نحو احسن انجام دهیم.با هدف گذاری ، تعیین اولویت و در نهایت انتخاب مهم ترین فعالیت ، بازدهی مان به نحو چشمگیری افزایش می یابد. (منبع اینترنت ، Yahoo)

مسئله مورد نظر پژوهش این می باشد که آیا بین رضایت شغلی و بهره گیری بهینه از زمان در کارکنان استانداری زنجان ارتباط هست؟

در پژوهش حاضر رضایت شغلی به عنوان متغیر مستقل و بهره گیری بهینه از زمان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

پژوهش حاضر تلاشی می باشد در راستای روشن کردن این موضوع که کارمندان از زمان بهترین بهره گیری را داشته باشند و همچنین از شغل خویش راضی باشند در این صورت می توان انتظار داشت که کارمندانی کارآمد و با عملکردی بهتر داشته باشیم.

اهداف پژوهش :

هدف کلی ← مطالعه ارتباط رضایت شغلی و و بهره گیری بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان و همچنین بایستی در نظر داشت که کارمندانی که در این شهر مشغول به خدمت می باشند از نیازهای گوناگون زندگی از قبیل محیط کاری و روابطی که حاکم بر آنها می باشد و نیز اطلاعاتی از نظر فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی ، با هم فرق دارند و یا حتی بومی بودن آنها که همه عوامل یاد شده ممکن می باشد هر یک از این عوامل در افزایش یا کاهش رضایت شغلی و بهره گیری بهینه از زمان در پی داشته باشد.ما در این پژوهش می خواهیم به هدف کلی که در بالا مطرح گردید برسیم و ببینیم ارتباط معنی دار بین رضایت شغلی و بهره گیری بهینه از زمان هست یا نه.

فرضیّات پژوهش :

– بین رضایت شغلی و بهره گیری بهینه از زمان ارتباط معنی داری هست؟

– رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن می باشد ؟

– بهره گیری بهینه از زمان در مردان بیشتر از زنان می باشد؟

تعریف نظری :

رضایت شغلی : نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می باشد که زائیده عوامل طی نظیر شرایط محیط کار و نظام سازمانی حاکم بر محیط کار و تأثیر عوامل فرهنگی

فلذا رضایت شغلی احساس روانی می باشد که از عوامل اجتماعی متأثر می باشد. (ماهر 1373)

در اینجا مقصود از رضایت شغلی نمره ای می باشد که فرد در پاسخ دهی به پرسشنامه رضایت شغلی کسب می نماید.

بهره گیری بهینه از زمان :

بهترین بهره گیری از وقت که کارایی فرد را بالا می برد یعنی فرد بتواند از زمانی که برای انجام کار خویش دارد بهترین بهره گیری را نماید.

دراینجا مقصود از بهره گیری بهینه از زمان نمره ای می باشد که فرد از پاسخ دهی به پرسشنامه بهره گیری بهینه از زمان کسب می نماید. (علی افشار نادری 1370)

ضرورت و اهمیّت پژوهش :

نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه ، بزرگترین سرمایه و پویاترین بخش هر سازمان را تشکیل می دهد و مهره اصلی در راستای اهداف هر سازمان می باشد و درواقع توسعه یافتگی هر سازمان معلول این نیروی عظیم می باشد.

ادارات به عنوان نهادی بسیار گسترده در جهت ارائه خدمات به افراد جامعه می باشند و کارمندان نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی تشکیل دهنده این مراکز در راستای انجام وظایف این مراکز مسئولیت مهمی را به دوش دارند.پس موضوع پژوهش می توانیم به بعضی از عوامل مؤثر در رضایت شغلی و همچنین بهره گیری بهینه از زمان پی ببریم و از پیامدهای منفی ناشی از کاهش سطوح آن متغیرها مانند : شکایت ازکم کاری ، کاهش عملکرد ، عدم احساس مسئولیت و شکایات از زمان های کاری و…جلوگیری کرده و بلکه برعکس می توان گام های مذکور را در جهت بهبود و عملکرد هر چه بیشتر کارمندان برای خدمت بهتر و مطلوب به افراد جامعه فراهم نمود و همچنین افراد کارمند و یا سایرین دردوره زمان کاری بتوانند به نحو احسن کارها و مسئولیت های خود را انجام دهند و در نهایت هم از شغل خویش رضایت کامل را داشته باشند.

کلید واژه ها :

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه تأثیر رضایت شغلی و بهره گیری بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان می باشد.فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شده اینها می باشد که بین رضایت شغلی و بهره گیری بهینه از زمان ارتباط معنی داری هست؟

فرضیۀ دوم : رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن می باشد؟

فرضیۀ سوم : بهره گیری بهینه در مردان بیشتر از زنان می باشد؟

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :54

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***