تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

1-1) مقدمه

امروزه تمرینات و رقابت های ورزشی از ابعاد گوناگونی مورد مطالعه قرار می گیرد و ورزشکاران به عنوان عناصر اصلی رقابت در مرکز این توجه قرار دارند. آنها از جنبه های گوناگون فیزیولوژیک، مهارتی و آمادگی جسمانی در جهت رسیدن به حداکثر عملکرد و توانایی ورزشی مورد مطالعه قرار گرفته اند. از طرف دیگر، روان شناسان ورزش نیز ورزشکاران را از بعد ذهنی، روانی و رفتاری در بوته آزمایش قرار داده اند. دراین زمینه، موضوع انگیزه از وسعت و گستردگی زیادی برخوردار می باشد و از حدود بیش از یک قرن پیش به صورت نظریه های مختلف، توصیف انگیزه های بیرونی و درونی در جهت دهی رفتار و عملکرد آدمی مطرح شده می باشد]10 [.

در زمینه ورزش نیز انگیزش ورزشکاران برای شرکت در فعالیت ها و رقابت های ورزشی از جنبه های زیادی مطالعه شده می باشد؛ بعضی از روان شناسان ورزش، ابعاد انگیزش ورزشکاران و سایر شرکت کنندگان در فعالیت‌های ورزشی را با عنوان جهت گیری ورزشی در فعالیت،‌ تمرین ‌و‌رقابت طبقه بندی وتوصیف کرده‌اند. با شناخت این ابعاد در ورزشکاران، می توان اندازه انگیزش، تمایل و آمادگی افراد را برای شرکت در رقابت ها و فعالیت های ورزشی جهت دهی نمود. این موضوع حتی در توسعه مهارت های روانی ورزشکاران، شناسایی نقاط اشکال و قوت روانی یا تقویت و آماده سازی افراد برای رشته های ورزشی یا اجرای مهارت‌های خاص و عملکرد ورزشی در موقعیت های مختلف رقابت، بسیار مهم و ضروری می باشد]41 [.

موضوع انگیزش با مفاهیم اساسی دیگری مانند شخصیت، برانگیختگی، استرس، اضطراب در یادگیری و اجرای انواع مهارت های ورزشی پیوند خورده می باشد. در این زمینه از نظریه سائق کلارک هال[1] و شاگردش اسپنس، قانون یرکیز- دادسون[2] یا فرضیه ی U وارونه[3]، انواع و فرآیند استرس و اضطراب یا تفاوت های فردی (شخصیت) ورزشکار و نوع تکلیف یا مهارت در ارتباط با موقعیت های ورزشی بهره گیری گردید ]2 [.در زمینه روانشناسی اجتماعی نیز موضوع انگیزش با چند مفهوم اساسی مانند تقویت اجتماعی، تسهیل اجتماعی، انگیزه پیشرفت، تدوین هدف و غیره پیوند خورد. روان شناسان ورزشی دیگری مانند رابرتز، اسمیت، اسمول، اسنایدر و اسپرایتزر، اتکینسون و غیره تأثیر تقویتی انگیزش و تأثیر عوامل اجتماعی را در مشارکت ورزشی توسعه دادند. این تحقیقات، به شناسایی دو بعد انگیزه‌های درونی و بیرونی منجر گردید]2 [. در حال حاضر نیز، شناسایی و مطالعه انگیزه شرکت افراد در فعالیت های تفریحی و رقابت های ورزشی با جهت گیری رفتاری مطالعه می گردد.

پژوهش حاضر، انگیزه افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و قهرمانی را مطالعه و مقایسه کرده می باشد. هریک از این انگیزه ها، ماهیت درونی و بیرونی دارد و بخشی از انگیزه های اجتماعی ورزشکاران را تشکیل می دهد. البته ممکن می باشد اهمیت یا اولویت این انگیزه ها در سطوح مختلف ورزشی متفاوت باشد؛ اما برای درک متقابل ورزشکار- مربی و جهت دهی عملکرد آنان ضروری می باشد.

1-2) اظهار مسأله

شناخت اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش همگانی و قهرمانی بسیار مهم می باشد این شناخت می تواند برای مدیریت  بخش ورزش همگانی و قهرمانی در سازمان های مختلف اجتماعی و اقشار کارمندان، جوانان، باز نشستگان، زنان و غیره، شرایط و امکانات مناسبی را فراهم کند مطالعه نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که در جامعه ما افراد با انگیزه های متفاوتی در فعالیت های تفریحی و ورزشی و قهرمانی شرکت می کنند. شناخت انگیزه ورزشی در ورزشکاران می تواند روشن کننده حقایق بسیاری باشد. آیا انگیزه ورزشی کودکان و بزرگسالان در رقابت یکسان می باشد یا نه؟ آیا انگیزه ورزشی دختران و پسران متفاوت می باشد؟ آیا انگیزه ورزشی ورزشکاران با در نظر داشتن رشته ورزشی تغییر می یابد؟ آیا رشته تحصیلی ورزشکاران، در انگیزه ورزشی آنها اثرگذار می باشد؟ پاسخ به این سئوالات با مطالعه ابعاد انگیزه ورزشی روی نمونه های مختلف، امکان پذیر می باشد. ]6 [.

انگیزش در ورزش قهرمانی نیز، یکی از موضوعات مهم در ورزش به شمار می رود؛ زیرا کوشش و فعالیتهای هر ورزشکار برای موفقیت، به اندازه انگیزش او بستگی دارد. مطالعه انگیزش و رفتار مربوط به آن جستجویی برای یافتن پاسخ به سؤالات پیچیده و مهم در مورد طبیعت بشر می باشد. انگیزش کلید انجام هرکاری اعم از ورزش ، تجارت و هر کوشش مهم و مبارزه جویانه دیگر می باشد. انگیزش بایستی در ارتباط با عوامل گوناگون باشد که رفتار را تحریک و کنترل می نماید]10 [. شاید اصلی ترین سؤال در مورد شرکت در ورزش این باشد که آیا فرد، ورزشکار یا ورزش دوست متولد می گردد یا اینکه علاقه به ورزش در او به وسیله محیط و اجتماعی ایجاد می گردد. آن چیز که که به عنوان مساله اصلی این پژوهش مطرح می گردد این ست که افراد با چه انگیزه هایی به فعالیتهای تفریحی ورزش و رقابتی می پردازند؟ همچنین بیشتر تحقیقات انجام گرفته در زمینه فواید جسمانی، روانی و حرکت ورزشی، مستمر و متمرکز بوده می باشد، در صورتی که انگیزه های افراد از شرکت در ورزش های همگانی و رقابتی از این جنبه کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد پس محقق در صدد می باشد تا آغاز انگیزه های افراد از شرکت در فعالیتهای ورزشی رقابتی و فعالتهای ورزشی تفریحی را مطالعه ، سپس تفاوت بین انگیزه های این دو گروه را مطالعه نماید.

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش

عوامل مثبت و منفی بسیاری روی اجرای ورزشکاران اثر می گذارد و برآیند این عوامل،‌ انگیزه افراد را از شرکت در رقابت شکل می‌دهد. جهت گیری ورزشی ورزشکاران نیز براساس این انگیزه ها، متغیر و متفاوت می باشد. ورزشکارانی که فقط برای پیروز شدن و کسب نتیجه به میدان رقابت پا می‌گذارند با آنهایی که با هدف گرایی مشخصی از قبیل : کسب تجربه، بهبود مهارت، سرگرمی، لذت وغیره به رقابت می پردازند، انگیزه ورزشی متفاوتی دارند و این انگیزه تأثیر خود را در نتیجه رقابت و عملکرد ورزشکاران نشان می‌دهد]3 [.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز

شناخت این موضوع در امر هدایت، رهبری و مدیریت تیم های ورزشی و تعامل با ورزشکاران اهمیت بسیاری دارد. لازمه پیشرفت برای تمام تیم های ورزشی و مربیان بزرگ، آگاهی از وضعیت انگیزش ورزشکاران و کنترل آن می باشد. بعضی مربیان مهم ترین ملاک در انتخاب بازیکن را قدرت شخصیت او می دانند؛ زیرا اگر رقابت طلبی و میل به پیروزی ورزشکار بالا باشد، هیچ گاه در رقابت با حریف کم کاری نمی کند و نمی خواهد تسلیم و مغلوب حریف باشد، حتی اگر از نظر مهارتی پایین تر باشد. گویا میل به پیروزی و برنده شدن در ورزشکار نیز او را به سمت کوشش و کار سخت هدایت می کند. پس مربیان بایستی این انگیزه ها را بشناسند و آنها را در موقعیت های مختلف ورزشی،‌ اصلاح و جهت دهی کنند]10[.

اگر مربیان بتوانند این انگیزه ها را در ورزشکاران بشناسند و آنها را تقویت یا تعدیل کنند و به آنها جهت  خاصی بدهند به موفقیت و پیشرفت بیشتری دست می یابند.

1-5) اهداف پژوهش

1-5-1) هدف کلی: هدف کلی از این پژوهش مطالعه و مقایسه انگیزه های اصلی شرکت در ورزش قهرمانی و همگانی مردم شهر رشت می باشد.

1-5-2) اهداف اختصاصی:

  1. تعیین اولویت انگیزه های ورزشکاران قهرمان
  2. تعیین اولویت انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش همگانی
  3. . مقایسه اولویت انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش قهرمانی و همگانی
  4. مقایسه اولویت انگیزه های ورزشکاران زن و مرد قهرمان
  5. مقایسه اولویت انگیزه های شرکت کنندگان زن و مرد در ورزش همگانی

1-4) فرضیات پژوهش

  1. بین اولویت انگیزه های ورزشکاران قهرمان تفاوت معنی داری هست.
  2. بین اولویت انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش همگانی تفاوت معنی داری هست.
  3. بین اولویت انگیزه های ورزشکاران قهرمانی و همگانی تفاوت معنی داری هست.
  4. بین اولویت انگیزه های ورزشکاران زن و مرد تفاوت معنی داری هست.
  5. بین اولویت انگیزه های شرکت کنندگان زن و مرد در ورزش همگانی تفاوت معنی داری هست.

1-6) محدودیت های پژوهش

1-6-1- محدودیت های خارج از کنترل محقق

الف- ویژگی هایی همچون وضعیت اجتماعی، فرهنگی، نژادی و غیره ممکن می باشد در پاسخ آزمودنی ها اثر گذارده باشد.

ب- ممکن می باشد تعداد سوالات و خستگی ورزشکاران بر جواب آنها تاثیر سوء بگذارد

ج-  ممکن می باشد برداشت ورزشکاران با برداشت مورد نظر ما متفاوت باشد.

 

 

1-6-2- محدودیت هایی که اعمال گردید

الف) شرکت کنندگان در ورزش همگانی، فقط به فضاهای روباز شهر رشت محدود شده می باشد. ب) ورزشکاران قهرمان شامل کسانی بودند که در مسابقات قهرمانی کشور در سال 1387 حضور داشتند.

ج) شرایط تکمیل پرسشنامه برای همه آزمودنی ها یکسان بود.

1-7) واژه ها و اصطلاحات پژوهش

انگیزش: براساس یک تعریف، انگیزش عبارت می باشد  از مکانیسم های درونی و بیرونی که ضمن برانگیختن رفتار،‌ آن را هدایت می کند. دراین پژوهش انگیزه به عنوان محرک شرکت در ورزش، استمرار مشارکت ورزشی و اثرگذاری بر عملکرد ورزشکار در نظر گرفته شده می باشد ]45[.

رقابت: از نظر طراحان این پرسشنامه در پژوهش اصلی، میل به کوشش برای موفقیت در رقابت، میل به شرکت جدی در ورزش، دستیابی به تسلط ورزشی و مهارت در ورزش و میل به مسابقه نشانگر رقابت طلبی یا رقابت جویی فرد می باشد که برجسته ترین بعد انگیزه ورزشی ورزشکاران می باشد]27[.

افراد شرکت کننده در ورزش همگانی: در این پژوهش به کسانی گفته می گردد که حداقل یک روز در هفته و بطور منظم به فعالیت های بدنی و تمرینات ورزشی در پارک ها و فضاهای روباز می پردازند]25.[

ورزشکار قهرمان: در این پژوهش ورزشکار به کسی اطلاق می گردد که دارای یک عنوان قهرمانی در سطح استانی یا کشوری باشد]26.[

آمادگی: عبارتست از توانایی تحمل کارهای بدنی، مقاوم بودن در برابر فشارهای ناشی از کار و فعالیتهای جسمانی، تاب آوردن در برابر شرایط جسمانی که فرد فاقد آن تحت چنین شرایطی دوام نمی آورد  از پا می افتد]6.[

انرژی اجتماعی: مقصود از انرژی اجتماعی در این پژوهش،  اندازه تمایل به بودن در کنار دوستان، دوری از تنهایی و آشنایی با افراد جدید می باشد]6.[  .

لذت: لذت در لغت، به معنی شادمانی کردن و سبکی و چالاکی می باشد ]26.[ و مقصود از لذت در این پژوهش احساس آرامش، احساس توانایی، شادی و دوری از معضلات زندگی در نظر گرفته شده می باشد.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 120

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: تربیت بدنی