متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی

گرایش :استراتژیک

عنوان : مطالعه اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : استراتژیک

عنوان:

مطالعه اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا

استاد راهنما :

دکتر امیر بابک مرجانی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول کلیات طرح.. 1

1-1- اظهار مسئله. 2

1-2- هدف پژوهش.. 3

1-3- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش انتخاب آن. 3

1-4- فرضیه های پژوهش.. 5

1-5- مدل مفهومی پژوهش.. 5

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. 6

1-7- روش پژوهش.. 7

1-8- قلمرو پژوهش.. 8

1-9- جامعه و حجم نمونه. 8

1-10- محدویت ها و معضلات پژوهش.. 9

فصل دوم مطالعات نظری.. 10

2-1- قسمت اول: توانمندسازی کارکنان. 11

2-1-1- تعریف توانمندسازی.. 11

2-1-1-1- توانمندسازی به عنوان یک سازه ارتباطی.. 12

2-1-1-2- توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی.. 12

2-1-2- عوامل روانشناختی توانمندسازی.. 13

2-1-2-1- احساس شایستگی.. 14

2-1-2-2- احساس داشتن حق انتخاب… 15

2-1-2-3- احساس موثر بودن 16

2-1-2-4- احساس معنی دار بودن 18

2-1-2-5- احساس داشتن اعتماد به دیگران 19

2-1-3- تاثیر توانمندسازی بر توجه کارکنان. 20

2-1-3-1- تعهد در نوآوری برای روش های انجام کار. 20

2-1-3-2- تغییر در مسئولیت ها 21

2-1-3-3-  تغییر در یادگیری.. 21

2-1-3-4- ویژگیهای های افراد توانمند. 21

2-1-3-5- هزینه های توانمند سازی.. 22

2-1-4- راهکارهای عملی برای توانمندسازی.. 23

2-1-4-1- راهکار اول: ایجاد جو عاطفی مثبت… 23

2-1-4-2- راهکار دوم: برقراری سیستم پاداش و تشویق.. 23

2-1-4-3-  راهکار سوم: تحسین کردن گروهها «اظهار اعتماد» 24

2-1-4-4- راهکار چهارم: ترویج نوآوری و مسئولیتپذیری.. 24

2-1-4-5-  راهکار پنجم: «پیروزیهای اولیه» موفق ساختن.. 24

2-1-5- علت های توانمند سازی.. 25

2-1-5-1- اثرات فن آوری بر محیطهای کاری.. 25

2-1-5-2- افزایش انتظارات مشتریان. 25

2-1-5-3- ضرورت انعطافپذیری سازمانها 25

2-1-6- برنامه های توانمندسازی.. 26

2-1-7- متغیرهای مؤثر بر احساس توانمندی افراد 30

2-1-7-1- ویژگیهای فردی و شخصیتی.. 30

2-1-7-2- ویژگیهای گروه کاری.. 30

2-1-7-3- ویژگی های ساختاری اجتماعی واحد کار. 31

2-1-8- پیامد های توانمندسازی.. 32

2-1-8-1- پیامدهای نظری.. 32

2-1-8-2- پیامد های رفتاری.. 33

2-1-9- ویژگی های سازمان توانمند. 34

2-1-10- روش های توانمند سازی.. 36

2-1-11-  نشانه های توانمند سازی.. 40

2-1-12- مدل های توانمند سازی.. 42

2-1-12-1- مدل توانمند سازی کانتر. 42

2-1-12-2- توانمند سازی اسپریتزر. 42

2-1-12-4- مدل توانمندسازی مگ لاگان ونل.. 45

2-1-12-5- مدل توانمندسازی کانگر و کانگو. 46

2-1-12-6- مدل توانمند سازی رابینز و همکاران. 46

2-1-12-7- مدل توانمند سازی رایلی، بنتلی و لین.. 48

2-1-12-8- مدل توانمند سازی آولیو. 49

2-1-12-9- مدل توانمندسازی گائو. 50

2-2- قسمت دوم: تاثیر.. 52

2-2-1- تاثیر سازمانی.. 52

2-2-2- رویکردهای اثربخشی.. 53

2-2-2-1- رویکرد نیل به هدف… 53

2-2-2-2- رویکرد سیستمی.. 55

2-2-2-3- رویکرد ذینفعان استراتژیک… 57

2-2-2-4- رویکرد ارزش های رقابتی.. 58

2-2-3- مقایسه رویکردهای چهارگانه اثربخشی.. 59

2-2-4- معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی.. 59

2-2-5- روش های سنتی برای سنجش اثربخشی.. 63

2-2-5-1- روش مبتنی بر تامین هدف… 63

2-2-5-2- روش مبتنی بر تامین منابع. 64

2-2-5-3- روش مبتنی بر فرآیند درونی.. 65

2-2-6- رویکردی جدید برای ارتقای اثربخشی سازمانها 67

2-2-7- ویژگی های مدیران اثربخش… 68

2-2-8- مهارت های مدیران اثربخش… 69

2-2-9- عوامل مؤثر بر اثربخشی کارکنان و مدیران. 71

2-2-10- شاخصهای تاثیر.. 74

2-3- قسمت سوم: معرفی سازمان فاتح صنعت کیمیا 76

بخش دوم: پیشینه پژوهش.. 77

تحقیقات داخلی.. 77

تحقیقات خارجی.. 78

فصل سوم روش شناسی پژوهش(متدولوژی) 81

3-1- روش پژوهش.. 82

3-2- جامعه آماری.. 83

3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری.. 83

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات… 85

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده 86

3-5-1- روشهای توصیفی.. 86

3-5-2- روشهای استنباطی.. 87

3-6- روایی پرسشنامه. 87

3-7- پایایی پرسشنامه. 87

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش.. 89

4-1- آمار توصیفی.. 90

4-1-1- تفکیک نمونه برحسب متغییر جنسیت… 90

4-1-2- تفکیک نمونه برحسب متغییر سن.. 91

4-1-3- تفکیک نمونه برحسب متغییر سابقه کاری.. 91

4-1-4- تفکیک نمونه برحسب متغییر تحصیلات… 91

4-2- آمار استنباطی.. 92

4-2-1- تجزیه و تحلیل نرمال بودن متغیرهای پژوهش.. 92

4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره یک… 93

4-2-3- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره دو. 96

4-2-4- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره سه. 99

4-2-5- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره چهار. 102

4-2-6- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره پنج.. 105

4-2-7- رتبه بندی شاخص های توانمندسازی.. 108

فصل پنجم نتیجیه گیری و پیشنهادها 110

5-1- نتیجه گیری.. 111

5-2- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر آنها 111

5-2-1- نتیجه گیری و مطالعه فرضیه یک پژوهش… 111

5-2-2- نتیجه گیری و مطالعه فرضیه دو پژوهش… 112

5-2-3- نتیجه گیری و مطالعه فرضیه سه پژوهش… 112

5-2-4- نتیجه گیری و مطالعه فرضیه چهار پژوهش… 113

5-2-5- نتیجه گیری و مطالعه فرضیه پنج پژوهش… 114

5-2-6- نتیجه گیری و مطالعه فرضیه اصلی پژوهش… 114

5-3- پیشنهادهای پژوهش.. 115

5-4- پیشنهاد ها برای تحقیقات آینده 116

فهرست منابع و مآخذ. 117

پیوست ها و ضمائم. 120

پیوست الف… 121

پیوست ب… 125

چکیده انگلیسی.. 127

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول (2- 1) نشانه های توانمند سازی.. 41

جدول (2-2) مقایسه رویکردهای چهارگانه اثربخشی.. 59

جدول (2-3) عوامل موثر بر تاثیر سازمان. 72

جدول (2-4) شاخصهای تاثیر.. 75

جدول(3-1) مقادیر آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مولفه ها و شماره سوالات مربوطه. 88

جدول( 4-1) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 90

جدول( 4-2) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان. 91

جدول( 4-3) توزیع فراوانی مربوط به سابقه کاری پاسخ دهندگان. 91

جدول( 4-4) توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان. 92

جدول (4-5) آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای اظهار نرمال بودن شاخص ها 92

جدول (4-6) مدل اختصار برای فرضیه اول. 93

جدول (4-7) تحلیل واریانس برای فرضیه اول. 94

جدول (4-8) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اول. 95

جدول (4-9) ضرایب رگرسیون برای فرضیه اول. 95

جدول (4-10) مدل اختصار برای فرضیه دوم 96

جدول (4-11) تحلیل واریانس برای فرضیه دوم 97

جدول (4-12) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه دوم 97

جدول (4-13) ضرایب رگرسیون برای فرضیه دوم 98

جدول (4-14) مدل اختصار برای فرضیه سوم 99

جدول (4-15) تحلیل واریانس برای فرضیه سوم 100

جدول (4-16) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه سوم 100

جدول (4-17) ضرایب رگرسیون برای فرضیه سوم 101

جدول (4-18) مدل اختصار برای فرضیه چهارم 102

جدول (4-19) تحلیل واریانس برای فرضیه چهارم 103

جدول (4-20) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه چهارم 103

جدول (4-21) ضرایب رگرسیون برای فرضیه چهارم 104

جدول (4-22) مدل اختصار برای فرضیه پنجم. 105

جدول (4-23) تحلیل واریانس برای فرضیه پنجم. 106

جدول (4-24) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه پنجم. 106

جدول (4-25) ضرایب رگرسیون برای فرضیه پنجم. 107

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

جدول (4-26) نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های توانمندسازی.. 108

جدول (4-27) میانگین رتبه و اولویت بندی شاخص های توانمندسازی.. 108

جدول (ب-1) آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای اظهار نرمال بودن شاخص ها 125

جدول (ب-2) شاخص های آماری.. 125

جدول (ب-3) ضرایب همبستگی پیرسون. 126

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل (1-1) مدل مفهومی پژوهش، مدل توانمند سازی اسپریتزر و میشرا 6

شکل (2-1) پیش نیازها و سلسله مراتب برنامه های توانمندسازی.. 27

شکل (2-2) مدل توانمند سازی ساختاری کانتر. 42

شکل (2-3) مدل توانمند سازی اسپریتزر. 43

شکل (2-4) مدل توانمند سازی بیل هارلی.. 44

شکل (2-5) مدل توانمند سازی مگ لاگان ونل.. 45

شکل (2-6) مدل توانمند سازی کانگر و کانگو. 46

شکل (2-7) مدل توانمند سازی رابینز و همکاران. 47

شکل (2-8) مدل توانمند سازی رایلی، بنتلی و لین.. 48

شکل (2-9) مدل توانمند سازی آولیو. 49

شکل (2-10) مدل توانمند سازی گائو. 51

شکل (2-11) روش های سنتی برای سنجش اثربخشی.. 63

 

فصل اول                           کلیات طرح

1-1- اظهار مسئله

مهمترین و حیاتى ترین دارایى هر سازمان، نیروى انسانى آن سازمان، و کیفیت و توانمندى نیروى انسانى، مهمترین عامل بقا و حیات سازمان می باشد. نیروى انسانى توانمند می باشد که سازمان توانمند را به وجود مى آورد و رشد هر سازمانى درگرو توانمندکردن کارکنان آن می باشد. توانمندسازى کارکنان، محوریترین کوشش مدیران در نوآفرینى، تمرکززدایى و حذف دیوانسالارى در سازمان ها می باشد؛ با این حال به دلیل توجه های شخصی بعضی مدیران، اشکال ساختاری و یا روابط نادرست سازمانی، توانایی های بالقوه کارکنان ناشناخته باقی می ماند و بستر لازم برای بهره وری بیشتر سازمانی فراهم نمی گردد. هر چند توانمندسازى در سطوح مختلف سازمانى و به روشهای مختلفی صورت مى گیرد در این پژوهش، ما به دنبال بررسى الزامات سازمانى براى توانمندسازى مدیران و کارمندان سازمان هستیم. در واقع مدیران توانمند می توانند کارکنان توانمند را به وجود آورند و از توانایی های کارکنان بهره گیری بهینه کنند و ظرفیت بالقوه آنان را به کار گیرند.

امروزه مزیتی که سازمانها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه بکارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و اندازه تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته می باشد. از سویی دیگر با تخصصی تر و حرفه ای تر شدن روز به روز وظایف در سازمانها وضع به شکلی در آمده که همه چیز در حال تغییر و توسعه می باشد و مدیران با افکار گذشته خود و تمرکز همه چیز در حیطه کاری خود قادر به اداره امور سازمان نیستند، و اگر بخواهند زیر مجموعه خود را از نظر تخصصی اداره نمایند بایستی در جهت آموزش و پرورش، سازمان، اختیارات، مسئولیت ها، خط مش و سیستم ها محیط مساعدی را فراهم آورند (طاهری،1387).

توانمندسازى ظرفیتهای بالقوه ای را برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن بهره گیری کامل نمی گردد، در اختیار سازمان ها می گذارد. هرگاه سازمان ها بخواهند در دنیای پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند  به این نیروی بالقوه نیازمندند و بایستی آن را مورد بهره گیری قرار دهند. از این رو، وجود تغییرات سریع ، پیشرفتهای تکنولوژیک و رقابتهای عیان و پنهان در دنیا،اهمیت و ضرورت توانا سازی را بیش از پیش عیان ساخته می باشد. فرآیند توانا سازی کارکنان نیز نیاز به مدیریت و رهبری دارد .به مدیریتی با ویژگیهای تسهیل گری ، حامی ، مربی و راهنما نیاز دارد (انصاری،1386).

در این پژوهش برآنیم تا به مطالعه اثر توانمند سازی بر تاثیر سازمان فاتح صنعت کیمیا بپردازیم.

1-2- هدف پژوهش

تعیین اثر توانمند سازی کارکنان بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا.

 

1-3- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش انتخاب آن

بی شک توجه ویژه به عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان می تواند به عنوان مهمترین فاکتور پویایی و اثربخشی هرچه بیشتر سازمان مورد توجه قرار گیرد. توانمند سازى احساس تملک کارمند را نسبت به کارش افزایش مى دهد به نحوی که او نسبت به کارش احساس غرور مى کند و انجام وظایف را با میل و رغبت بر عهده مى گیرد، اگر این طور نباشد یک نگاه خالی از احساس نسبت به کارش خواهد داشت. کارکنانی که توانمند تر هستند تعهد و رضایت بیشتر و فشار هاى شغلی کمتری دارند، احتمالاً همکاری و مشارکت کاری بیشتری دارند. توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و بهره گیری بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی می باشد.توانمندسازی فرآیندی می باشد که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم ها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می گردد. به بیانی دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی می باشد. پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده می باشد که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند. بایستی از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهند. بین سرمایه انسانی و بهره وری در سازمان ها ارتباط ای مستقیم هست. از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی می باشد که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلق هستند باشند (اسکندری،1381).

امروزه‌ موفقیت‌ و سودآوری‌ سازمانها در گرو بهره گیری‌ اثربخش‌ از نیروی‌ انسانی‌ می باشد. آزمون‌ واقعی‌ به‌عنوان‌ یک‌ رهبر و سرپرست، اندازه‌ مهارت‌ شما در ایجاد و حفظ‌ سازمانهای‌ انسانی می باشد.

دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی بعنوان با ارزشترین منابع سازمانی به متولیان آن محسوب می شوند. افراد به مثابه اجزایی هستند که در حال زندگی کردن،تفکر و احساس کردن می باشد واین اجزا برای رسیدن به هدفهای خود در یک سازمان کار می کنند. بایستی به خاطر داشته باشیم این سازمانها هستند که به سازمان معنا و مفهوم می بخشند و زمینه های شکل گیری اهداف سازمانی را فراهم می سازند (سعادت، 1381).

امروز ، پیش از هر انسانی می باشد و تأثیر کلیدی منابع انسانی باعث شده برای جذب نیروهای انسانی شایسته بین سازمانه رقابت شدیدی صورت گیرد. در نظر داشتن تواناییهای ذهنی کارکنان و خلاقیت آنان می تواند مدیریت را در کسب هدفهای سازمانی و شکل گیری اثربخشی بالا موفق گرداند.

امروزه‌ موفقیت‌ و سودآوری‌ سازمانها در گرو بهره گیری‌ اثربخش‌ از نیروی‌ انسانی‌ می باشد. آزمون‌ واقعی‌ به‌عنوان‌ یک‌ رهبر و سرپرست، اندازه‌ مهارت‌ شما در ایجاد و حفظ‌ سازمانهای‌ انسانی می باشد (پیکر[1] ، 2007).

[1]- Picker

تعداد صفحه : 143

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***