متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازرگانی بین المللی

عنوان : مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: بازرگانی بین المللی

 

عنوان:

مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

 

استاد راهنما:

دکتر علی روحی

 

استاد مشاور:

دکتر محسن حمیدیان

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

 

فصل یکم.. 1

کلیات پژوهش.. 1

مقدمه. 1

اظهار مساله پژوهش.. 1

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

هدف پژوهش.. 6

سوالات اصلی پژوهش.. 7

فرضیه‌های پژوهش‌ 7

متغیرهای پژوهش.. 8

تعریف مفاهیم پژوهش.. 8

مدل مفهومی پژوهش.. 9

روش پژوهش.. 10

جامعه آماری و قلمرو پژوهش.. 10

روش نمونه گیری و حجم نمونه: 10

ساختار کلی پژوهش.. 11

فصل دوم. 13

مبانی نظری و ادبیات پژوهش.. 13

مقدمه. 13

2- مبانی نظری پژوهش.. 13

2-1-1-مدیریت منابع انسانی.. 13

2-1-2-تعریف مدیریت منابع انسانی.. 16

2-1-3-اهمیت مدیریت منابع انسانی.. 17

2-1-4- وظایف و اهداف مدیریت منابع انسانی.. 19

2-1-5-نگهداشت نیروی انسانی.. 25

2-1-6-عوامل نگهداشت نیروی انسانی.. 28

2-1-7- جبران خدمات… 33

2-1-8- فرصت‌های شغلی.. 41

2-1-9-طرفداری سرپرست… 49

2-1-10- تعهد سازمانی.. 52

2-1-11 ارزش‌ها، توجه‌ها 54

2-1-12- تعریف تعهد سازمانی.. 56

2-1-13- تعهد سازمانی نگاه تک بعدی یا چند بعدی.. 59

2-1-14- ضرورت در نظر داشتن تعهد سازمانی.. 66

2-1-15- انواع تعهد.. 68

2-1-16-عوامل مؤثر برتعهد سازمانی.. 71

پیشینه‌ی پژوهش.. 92

تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران. 92

تحقیقات صورت گرفته در ایران. 102

اختصار فصل.. 105

فصل سوم. 111

روش‌شناسی پژوهش.. 111

مقدمه. 111

روش پژوهش.. 112

جامعه آماری و قلمرو پژوهش.. 112

روش های آماری.. 112

مدل مفهومی پژوهش.. 113

جامعه‌ی آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری.. 113

چگونگی جمع‌آوری داده‌ها 114

تحلیل داده ها 114

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی : بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مدیریت

روایی  و پایایی  پرسشنامه ها 114

روایی پرسشنامه ها 114

پایایی پرسشنامه. 115

ضریب آلفای کرونباخ.. 116

روش و ابزار تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات… 117

اختصار فصل.. 119

فصل چهارم. 121

تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش.. 121

مقدمه. 121

2 –  اطلاعات توصیفی مربوط پاسخ دهندگان (کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار)  121

الف : وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان.. 121

ب : وضعیت سنی و جنسیت پاسخ‌دهندگان.. 122

3 –  پرسشنامه و مطالعه اعتبار آن. 123

4 – سنجش بار عاملی نشانگرهای سازه ها (مطالعه اعتبار مدل طراحی شده). 124

5 – مطالعه روایی تشخیصی.. 129

6 – آزمون فرضیه ها 130

آزمون فرضیه اول : 131

آزمون فرضیهدوم : 131

آزمون فرضیه سوم : 132

7 – برازش مدل ساختاری.. 134

فصل پنجم.. 137

بحث، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات… 137

مقدمه. 137

بحث… 137

نتیجه گیری.. 139

پیشنهادات… 141

الف ) پیشنهادات مبتنی بر پژوهش…. 141

ب) پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 142

منابع فارسی.. 144

منابع انگلیسی.. 147

پرسشنامه نمونه. 148

 

فصل یکم

کلیات پژوهش

مقدمه

در نظر داشتن موضوع اعتماد و تعهد سازمانی به دو دلیل اهمیت دارد  اول اینکه افزایش اعتماد و ایجاد و تقویت تعهد کارکنان آثار مهم و قابل توجهی در سازمانها دارد که مهمترین آنها همگام شدن کارکنان با اهداف سازمانی و افزایش بهره وری و بهبود عملکرد می باشد و دلیل دوم فقدان و تضعیف تعهد سازمانی کارکنان آثار نامطلوب و زیانباری برای سازمانها دارد، که می توان به غیبت، تاخیر، کم کاری و مهمترین آن ترک سازمان تصریح نمود . و با در نظر داشتن اینکه سیاست ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی تأثیر تعیین کننده ای در ایجاد و تقویت تعهد سازمانی کارکنان  در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران دارد به نظر می‌رسد مطالعه این موضوع ابزار هایی را برای افزایش کارامدی این شرکتها ایجاد نماید .

تعداد صفحه : 163

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***