متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرایی

گرایش :استراتژیک

عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان ( مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان سنندج)

دانشگاه آزاد اسلامی                                                       

واحد علوم تحقیقات کردستان

(MA )  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته مدیریت اجرایی

گرایش : استرتژیک

عنوان :

مطالعه ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان ( مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان سنندج)

استاد راهنما :

دکتر عادل صلواتی

استاد مشاور :

دکتر یحیی یاراحمدی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست عناوین

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول کلیات پژوهش

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  3

1-2 اظهار مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………..  3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..  5

1-4  اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..    6

1-5 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..  7

1-6 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش ……………………………../……………………………………………………………..  8

1-7 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 8

1-8 روش انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….  9

1-9 قلمرو پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………  10

1-9-1 قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………..10

1-9-2 قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………..10

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

1-9-3 قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………….10

1-10 جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………10

1-11 روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..10

1-12  روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….10

1-13 فنون آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم مبانی نظری پژوهش

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2  مبانی نظری سبک های رهبری ………………………………………………………………………………………………..  14

2-2-1 رهبری ………………………………………………………………………………………………………………………………  14

2-2-2 تأثیر و وظیفه رهبری …………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-2-1 وظایف رهبری …………………………………………………………………………………………………………………16

2-2-3 ویژگی رهبری ……………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-4 خلاقیت در رهبری ……………………………………………………………………………………………………………   18

2-2-5 رهبر سازمان خلاق ……………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-6 مطالعات رهبری …………………………………………………………………………………………………………………  21

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-7 رهبری تحول گرا ……………………………………………………………………………………………………………….  24

2-2-7-1 ویژگی رهبران تحول گرا ………………………………………………………………………….   28

2-2-7-2 چالشهای رهبر تحول گرا …………………………………………………………………………… 28

2-2-7-3 ابعاد رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………. 29

2-2-8 رهبری مبادله ای ………………………………………………………………………………………………………………… .31

2-2-8-1 ابعاد رهبری مبادله ای ……………………………………………………………………………….  32

2-2-9 ارتباط بین رهبری تحول گرا و رهبری مبادله ای …………………………………………………………………….. 34

2-2-10 سبک رهبری ……………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-10-1 تئوری خصوصیات فردی رهبری ………………………………………………………………………………………38

2-2-10-2 تئوری سبک های رفتاری ………………………………………………………………………………………………  39

2-2-10-2-1 سبک های مبتنی بر به کارگیری اختیار و اقتدار ……………………………………………  40

2-2-10-2-2 شبکه مدیریت بلیک و موتن ……………………………………………………………………….40

2-2-10-2-3 سیستم های مدیریت لیکرت ………………………………………………………………………42

2- 2- 10-2-4 مطالعات ایالتی اوهایو ……………………………………………………………………………..43

2-2-10-2-5 مطالعات دانشگاهی میشیگان ………………………………………………………………………44

2-2-10-3 نظریات اقتضایی …………………………………………………………………………………………………………..  44

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-10-3-1 الگوی اقتضایی فیدلر ………………………………………………………………………………….45

2-2-10-3-2 نظریه مسیر هدف ……………………………………………………………………………………….47

2-2-10-3-3 نظریه دوره زندگی ………………………………………………………………………………………48

2-2-10-3-4 نظریه مشارکتی …………………………………………………………………………………………..49

2-2-10-3-5 نظریه رهبری وضعیتی ………………………………………………………………………………….50

2-2-10-4 نظریات جدید رهبری  …………………………………………………………………………………………………… 51

2-2-10-4-1 نظریه اسناد رهبری………………………………………………………………………………………..51

2-2-10-4-2 جایگزین های رهبری ……………………………………………………………………………………51

2-2-10-4-3 رهبری ممتاز ………………………………………………………………………………………………..52

2-2-10-4-4 رهبری خدمتگذار …………………………………………………………………………………………53

2-2-10-4-5 رهبری کاریزماتیک ……………………………………………………………………………………….54

2-2-10-4-6 نظریه تبادل رهبر- اعضا ………………………………………………………………………………..55

2-2-10-4-7 رهبری تمام عیار …………………………………………………………………………………………..56

2-2-10-4-8 رهبری عدم مداخله گر …………………………………………………………………………………57

2-3 بخش دوم – خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………… 58

2-3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………   58

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-3-2 معانی خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………  59

2-3-2-1 معنای لغوی ………………………………………………………………………………………………………59

2-3-2-2 معنای اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………..59

2-3-3 تفاوت خلاقیت و نوآوری ………………………………………………………………………………………………….   62

2-3-4 اصول اولیه خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………  63

2-3-5 خلاقیت وراثتی یا آموختنی ………………………………………………………………………………………………….. 64

2-3-6 عناصر خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………… 64

2-3-6-1 مهارت مربوط به موضوع ………………………………………………………………………………………64

2-3-6-2 مهارت مربوط به خلاقیت ……………………………………………………………………………………..65

2-3-6-3 انگیزه ………………………………………………………………………………………………………………..66

2-3-7 تأثیر و اهمیت خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………….. 67

2-3-7-1 تأثیر و اهمیت خلاقیت از جنبه کلی و عمومی ……………………………………………………..67

2-3-7-2 تأثیر و اهمیت خلاقیت از جنبه فردی  ………………………………………………………………..68

2-3-7-3 تأثیر و اهمیت خلاقیت از جنبه سازمانی ……………………………………………………………. 68

2-3-8 فرآیند خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………..  69

2-3-9 نظریه های خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………….. 71

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-3-9-1 نظریه روح خدایی ……………………………………………………………………………………………..71

2-3-9-2 نظریه  خلاقیت آریتی ……………………………………………………………………………………..   71

2-3-9-3 نظریه  تعادل یا دیوانگی …………………………………………………………………………………..  71

2-3-9-4نظریه خلاقیت فطری ……………………………………………………………………………………..  72

2-3-9-5 نظریه خلاقیت تایلور ……………………………………………………………………………………….. 72

2-3-9-6 دیدگاه عصب شناختی ……………………………………………………………………………………… 72

2-3-9-7 دیدگاه شناختی ………………………………………………………………………………………………… 73

2-3-9-8 دیدگاه روانشناسی اجتماعی ………………………………………………………………………………. 73

2-3-9-9 دیدگاه روان سنجی ……………………………………………………………………………………………74

2-3-9-10 دیدگاه رفتارگرایی …………………………………………………………………………………………. 74

2-3-9-11 دیدگاه روانکاوی ………………………………………………………………………………………….. 74

2-3-9-12 دیدگاه بوم شناختی ……………………………………………………………………………………….. 75

2-3-9-13 نظریه گیل فورد ……………………………………………………………………………………………. 75

2-3-10 کارایی خلاقیت در مدیریت ……………………………………………………………………………………………….. 76

2-3-11 رشد دادن خلاقیت و نوآوری …………………………………………………………………………………………….. 76

2-3-12 روش های تفکر ……………………………………………………………………………………………………………….. 77

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-3-13 انگیزش به خلاقیت و نوآوری ……………………………………………………………………………………………. 77

2-3-13-1 چگونگی رغبت دادن به خلاقیت ………………………………………………………………..78

2-3-13-1-1 عوامل ساختاری ………………………………………………………………….78

2-3-13-1-2 عوامل فرهنگی ……………………………………………………………………78

2-3-13-1-3 منابع انسانی ……………………………………………………………………….78

2-3-14 فنون ایجاد رغبت به خلاقیت ……………………………………………………………………………………………… 79

2-3-14-1 توفان مغزی ……………………………………………………………………………………………..80

2-3-14-2 فن اشتراک مساعی ……………………………………………………………………………………80

2-3-14-3 فن تحلیل سیستمی ……………………………………………………………………………………80

2-3-14-4 فن نشست غیر رسمی ……………………………………………………………………………….81

2-3-14- 5 ارتباط اجباری …………………………………………………………………………………………81

2-3-15 موانع خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 82

2-3-15-1 موانع محیطی ………………………………………………………………………………………….82

2-3-15-2 موانع فردی ……………………………………………………………………………………………82

2-3-16 عوامل شکست خلاقیت …………………………………………………………………………………………………….  82

2-3-17 ویژگی افراد خلاق ……………………………………………………………………………………………………………  83

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-3-18 مقایسه مدیران خلاق با غیر خلاق ………………………………………………………………………………………. 85

2- 3 – 19  جایگاه خلاقیت در آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………  86

2-3-20 تأثیر مدیر در پرورش خلاقیت …………………………………………………………………………………………… 87

2-3-21 خصوصیات مدیر خلاق …………………………………………………………………………………………………….. 88

2-3-22 خلاقیت در سازمان …………………………………………………………………………………………………………… 88

2-3-23 ویژگی سازمان خلاق ………………………………………………………………………………………………………… 88

2-4 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….90

2-4-1 پیشینه داخلی …………………………………………………………………………………………………….90

2-4-2 پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………. 92

2-5 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………….. .98

2-6 مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 99

فصل سوم روش شناسی پژوهش

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………101

3-2 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 101

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

3-3 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………… 102

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………….. 102

3-5 روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………. 102

3-6 ابزار گردآوری داده ها   …………………………………………………………………………………………………………. 103

3-7 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………….. 104

3-7-1 تعیین روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………. 104

3-7-2 تعیین پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………. 105

3-8 روش آماری …………………………………………………………………………………………………………………………..106

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ه

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………108

4-2 آمار توصیفی … …………………………………………………………………………………………………………………….. 108

4-2-1 ویژگی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………108

4-2-1-1 جنسیت ……………………………………………………………………………………………………….109

4-2-1-2 تحصیلات …………………………………………………………………………………………………….110

4-2-1-3 سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………111

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

4-2-1-4 سن ………………………………………………………………………………………………………………112

4-2-2 توصیف وضعیت پاسخ دهندگان به لحاظ سبک رهبری …………………………………………………………..113

4-2-3 آمار توصیفی مولفه ها ………………………………………………………………………………………………………….114

4-2-3-1 نفوذ آرمانی ……………………………………………………………………………………………………114

4-2-3-2 تحریک ذهنی …………………………………………………………………………………………………116

4-2-3-3 انگیزه الهام بخش ……………………………………………………………………………………………117

4-2-3-4 ملاحظات فردی ………………………………………………………………………………………………118

4-2-3-5 پاداش مشروط …………………………………………………………………………………………………119

4-2-3-6 مدیریت فعال ………………………………………………………………………………………………….120

4-2-3-7 مدیریت منفعل …………………………………………………………………………………………………..121

4-2-3-8 خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………123

4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………..127

4-3-1 مطالعه نرمال بودن متغیرها …………………………………………………………………………………………………..127

4-3-2 تحلیل عامل اکتشافی ………………………………………………………………………………………………………….128

4-3-3 تحلیل عامل تائیدی …………………………………………………………………………………………………………….129

4-3-3-1 تخمین استاندارد مدل …………………………………………………………………………………….130

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

4-3-3-2 مدل T-values…………………………………………………………………………………………….131

4-3-4 ارزیابی مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………133

4-3-4-1 مطالعه شاخصهای مدل تحت مطالعه ………………………………………………………………134

4-3-4-2 برآورد بارهای عاملی………………………………………………………………………………………135

4-3-4-3 مدل T-values…………………………………………………………………………………………….136

4-3-5 آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………….137

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………147

5-2مروری بر فصول پنجگانه ………………………………………………………………………………………………………….147

5-3 یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..148

5-3-1 یافته های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………148

5-3-2 یافته های استنباطی پژوهش ………………………………………………………………………………..148

5-4 موانع و محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….153

5-5 پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….154

5-5-1 پیشنهادات منتج از فرضیات پژوهش ……………………………………………………………….154

5-5-2 پیشنهادات به پژوهشگران آینده ………………………………………………………………………154

 

فهرست جدول ها

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 1-1: ابعاد سبک های رهبری و ارتباط آنها با سوالات ………………………………………………………………….9

جدول2-1 : تعاریف رهبری ………………………………………………………………………………………………………………15

جدول 2-2 : مطالعات مربوط به رهبری ……………………………………………………………………………………………..22

جدول 2-3 : مقایسه فعالیت های رهبری سنتی و تحول گرا ………………………………………………………………….27

جدول 2-4 : مولفه های رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………………….31

جدول 2-5 : سبک ها و تئوری های رهبری ………………………………………………………………………………………..38

جدول 2-6 : جایگزین های رهبری ……………………………………………………………………………………………………52

جدول 2-7 : ویژگی رهبران خدمتگزار ……………………………………………………………………………………………….53

جدول 2-8 : تعاریف خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………….61

جدول 2-9 : عناصر و اجزای خلاقیت ……………………………………………………………………………………………….67

جدول 2-10 : پیشینه داخلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………….95

جدول 2-11 : پیشینه خارجی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….96

جدول3-1: اطلاعات مربوط به حجم جامعه و نمونه ………………………………………………………………………….102

جدول 3-2 : ارتباط بین شاخصها و گویه ها ……………………………………………………………………………………..104

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول3-3 :اندازه پایایی پرسشنامه های پژوهش………………………………………………………………………………….106

جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت نمونه ………………………………………………………………………………………….108

جدول 4-2 توزیع فراوانی تحصیلات نمونه ………………………………………………………………………………………109

جدول 4-3 توزیع فراوانی سنوات نمونه …………………………………………………………………………………………..110

جدول 4-4 توزیع فراوانی سن نمونه ………………………………………………………………………………………………..111

جدول 4-5 توزیع فراوانی سبک های رهبری  …………………………………………………………………………………..112

جدول 4-6 مطالعه وضعیت مولفه نفوذ آرمانی ………………………………………………………………………………….114

جدول 4-7 مطالعه وضعیت مولفه تحریک ذهنی ……………………………………………………………………………….116

جدول 4-8 مطالعه وضعیت مولفه انگیزه الهام بخش ………………………………………………………………………….117

جدول 4-9 مطالعه وضعیت مولفه ملاحظات فردی ……………………………………………………………………………118

جدول 4-10 مطالعه وضعیت مولفه پاداش مشروط ……………………………………………………………………………119

جدول 4-11 مطالعه وضعیت مولفه مدیریت فعال ……………………………………………………………………………..120

جدول 4-12 مطالعه وضعیت مولفه مدیریت منفعل ……………………………………………………………………………121

جدول 4-13 مطالعه وضعیت متغیر خلاقیت…… ………………………………………………………………………………..123

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین روش های تدریس فعال اساتید و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت

جدول 4-14 آمار توصیفی مولفه های تحت مطالعه …………………………………………………………………………..125

جدول 4-15 مطالعه نرمال بودن متغیرها …………………………………………………………………………………………..127

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 4-16 مطالعه کفایت نمونه ……………………………………………………………………………………………………128

جدول 4-17 شاخصهای تحلیل عامل تائیدی …………………………………………………………………………………….129

جدول 4-18 مدل T-values …………………………………………………………………………………………………………….132

جدول 4-19 مطالعه شاخصهای مدل تحت مطالعه ……………………………………………………………………………134

جدول 4-20 نتایج فرضیه  اصلی اول ……………………………………………………………………………………………….137

جدول 4-21 نتایج فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………..138

جدول 4-22 نتایج فرضیه فرعی دوم  ……………………………………………………………………………………………….139

جدول 4-23 نتایج فرضیه فرعی سوم  ………………………………………………………………………………………………139

جدول 4-24 نتایج فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………………140

جدول 4-25 نتایج فرضیه اصلی دوم ………………………………………………………………………………………………..141

جدول 4-26 نتایج فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………….142

جدول 4-27 نتایج فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………….142

جدول 4-28 نتایج فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………….143

جدول 4-29 نتایج فرضیه اصلی سوم  ………………………………………………………………………………………………144

جدول 4-30 نتایج آزمون تی مستقل ……………………………………………………………………………………………….144

 

 

فهرست نمودارها

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار 2-1 : مولفه های رهبری تحول گرا و مبادله ای …………………………………………………………………………37

نمودار 2-2 : شبکه مدیریت بلیک و موتون …………………………………………………………………………………………41

نمودار 2-3 : پیوستار رهبری لیکرت …………………………………………………………………………………………………..43

نمودار 2-4 : الگوی اقتضایی فیدلر …………………………………………………………………………………………………….46

نمودار 2-5 نظریه مسیر هدف ……………………………………………………………………………………………………………48

نودار 2-6 : مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………99

نمودار 4-1 توزیع فراوانی جنسیت نمونه…………………………………………………………………………………………..108

نمودار 4-2 توزیع فراوانی تحصیلات نمونه……………………………………………………………………………………….109

نمودار 4-3 توزیع فراوانی سنوات نمونه…………………………………………………………………………………………….110

نمودار 4-4 توزیع فراوانی سن نمونه…………………………………………………………………………………………………111

نمودار 4-5 توزیع فراوانی سبک رهبری ……………………………………………………………………………………………112

نمودار 4-6 تخمین استاندارد مدل ……………………………………………………………………………………………………120

نمودار 4-7 مدل T-values …………………………………………………………………………………………………………….131

نمودار4-8 مدل مفهومی ارتباط بین عوامل پژوهش ……………………………………………………………………………133

نمودار 4-9 مقادیر بارهای عاملی مولفه ها …………………………………………………………………………………………135

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار 4-10 مقادیر تی مدل …………………………………………………………………………………………………………..136

فهرست منابع

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………157

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..157

منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………….162

فهرست پیوست ها

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

پیوست الف – پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………165

پیوست ب – خروجی آزمون های آماری…………………………………………………………………………………169

 

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط میان سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج می باشد.ﺑﺮاﺳﺎسﺟﺎﻣﻌﻪآﻣﺎریﺟﻤﻌﺎ460ﻧﻔﺮﻣﻮردﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪﺑﺎ بهره گیری از فرمول کوکران 210ﻧﻔﺮﺑﻪﻋﻨﻮانﺣﺠﻢﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺘﺨﺎبﮔﺮدﯾﺪ.فرضیات اصلی پژوهش ارتباط میان سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای و اندازه خلاقیت کارکنان را مطالعه می کند. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی – همبستگی و از نظر زمانی تک مقطعی می باشد.ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه MLQ باس و آوولیو با 32 گویه و پرسشنامه خلاقیت دارابژه با 10 گویه بود. نتایج پژوهش با در نظر داشتن تحلیل داده ها توسط نرم افزار هایspss  و lisrel نشان داد که میان سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان ارتباط مثبت و معنی داری هست ، و خلاقیت در افراد با سبک رهبری تحول گرا بیشتر از افرادی می باشد که دارای سبک رهبری مبادله ای میباشند.

واژه های کلیدی : سبک رهبری ، رهبری تحول گرا ، رهبری مبادله ای ، خلاقیت ، آموزش و پرورش

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه :

مانند سازمانهایی که اهمیت ونقش زیادی در زندگی بشر دارد ، سازمان های آموزشی و بویژه آموزش و پرورش می باشد .نیاز به افراد خلاق و نوآور در آموزش و پرورش و دیگر مراکز علمی آموزشی ، اهمیت دوچندان دارد چراکه این مراکز تأثیر بسیار مهمی را از لحاظ تعلیم و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص برای کلیه سازمانها و ادارات به عهده دارند.موفقیت سازمانهای امروزی به نسبت زیاد متکی به خلاقیت ، نوآوری ، کشف و اختراع می باشد. با در نظر داشتن نیازهای موجود ، سازمانها برای ادامه حیات ، به تغییر در رفتار افراد و همچنین تغییرات کارآمد در سازمانها تشویق می شوند که گویا انجام این تغییرات به شکل پیدایش افکار نو و مفید به سرعت در حال افزایش می باشد. پس می توان گفت که خلاقیت کارکنان به عنوان مزیت رقابتی محسوب میشود.محیط سازمانی می تواند کار خلاق در سازمانها را تحت تاثیر قرار دهد. رهبران می توانند با توانمندسازی کارکنان و ایجاد حال و هوای خلاقانه در سازمان خلاقیت را در بین کارکنان افزایش دهند.پس مدیر بایستی همیشه آماده استقبال از فکرهای جدید کارکنان سازمان باشد. به اظهار دیگر تأثیر مدیران به عنوان کسانی که بستر مناسب را برای بروز خلاقیت در سازمان فراهم می آورند انکار ناپذیر می باشد. پس ارتباط بین سبک رهبری و خلاقیت کارکنان امری اجتناب ناپذیر می باشد(غفوری و همکاران 1388 ،216).

در این فصل کوشش خواهد گردید علاوه بر اظهار مساله و ضرورت انجام پژوهش ، کلیاتی از پژوهش انجام گرفته ارائه گردد.

 

1-2 اظهار مساله :

درشرایطامروزیکهسازمانهابامحیطرقابتیجهانیمواجهند،هموارهنیازبهتغییراتریشهایوخلاقیتهایکاریاحساسمیشود. نیرویرقابتیجهانی،سازمانهایامروزیرامجبورکردهکهبعدازدههاسالادامهروشهاورویههایکاریثابتخود،روشهایکاریجدیدیرادرپیشگیرند،بهگونهایکهدیگر،سازمانهادارایثباتکارینبودهوازنوعیثباتنسبیبرخوردارندوبرایاینکهازقافلهعقبنیافتند،اکثراینسازمانهاازمهارتهایمدیریتتغییربهرهمیگیرندوباشجاعتوجسارتخاصیسعیدرایجادتغییراتبنیادیدردرونسازماندارند . اینسازمانهابایدبهگونهایباشندکهسریعاًدرمقابلتهدیداتمحیطیوبهرهگیریازفرصتهایموجودازخودواکنشنشاندادهوبهعبارتیازساختاروتشکیلاتچابکیبرخوردارباشند . اینامرمستلزمایجادتغییراتسریعوبنیادیدرسازمانهامیباشد. ازطرفیدیگربایدمحیطداخلیسازمانبهگونهایباشدکهکارکنانازعلتورونداجرایتغییراتآگاهیکاملیداشتهباشندتاازانگیزهکافیبرخوردارگردند . درچنیناوضاعینقشرهبرانتحولگراپُررنگترخواهدشد . سازمان ها به دلیل روبرو شدن با تغییر و تحولات سریع محیط رقابتی ، برای بقا و توسعه خود نیازمند پرورش نیروهای خلاق و توانمند هستند.یکی از مولفه های تاثیر گذار در پرورش این ویژگی در نیروی انسانی در نظر داشتن شیوه های مدیریت و رهبری مدیران سازمانی می باشد)امیرکبیری و همکاران 1385 ، 119)

یکی از دغدغه های سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پیش، رهبری بوده می باشد و کوشش شده این پدیده را با یک سری از معیارهای دانشگاهی عملی کنند. یکی از جدیدترین رویکردهایی که برای مطالعه رهبری پدید آمده می باشد، مدل رهبری تحول گرا – مبادله ای [1] طراحی شده توسط باس(1985) و عملیاتی شده از سوی باس و آوولیو[2](1995) می‌باشد( داویز و هیگز 2005 ،406 ).

جیمز مک گریگور برنز[3](1978) اولین کسی بود که در کتاب خود با نام “رهبری” اصطلاحات رهبری مبادله ای و تحول گرا را به کار برد. این اصطلاحات به سرعت در حوزه‌های مدیریت سازمانی به کار گرفته گردید.

برنز(1978) اولین بار، بین رهبران تحول گرا  و مبادله ای فرق قایل گردید. رهبران تحول گرا نیازها و انگیزه های پیروان را بالا برده و باعث تغییر برجسته در افراد، گروه ها و سازمان ها می شوند. رهبران مبادله ای نیازهای فعلی زیردستان را نشانه رفته و توجه زیادی به تهاتر دارند (پاداش به ازای عملکرد، طرفداری دو جانبه و دادو ستد های دو طرفه)(گاردنر و استوق 2002 ، 70).

بر اساس نظریه رهبری تحول گرا ، یک رهبر، نیازمند بهره گیری از بازیگران داخلی جهت انجام وظایف لازم برای سازمان می باشد تا به اهداف مطلوبش دست یابد. در این راستا، هدف رهبری تحول گرا آن می باشد که اطمینان یابد مسیر رسیدن به هدف، به وضوح از سوی بازیگران داخلی درک شده می باشد، موانع بالقوه درون سیستم را برطرف می کند و بازیگران را در رسیدن به اهداف ازپیش تعیین شده ترغیب می‌نماید. همانطور که اظهار گردید، برنز ایده اولیه رهبری مبادله­ای و رهبری تحول گرا را ارائه نمود. اما وی آغاز این ایده را در عرصه سیاست مطرح نمود و سپس باس آن را وارد سطح سازمان نمود. پیرو تحقیقات برنز، در سال 1985، بَاس مدلی از رهبری را ارائه داد که برای موقعیت‌های ثبات و تحول سازمانی، به ترتیب رهبری مبادله ای و تحول‌گرا  را تجویز می‌نمود. بَاس و آولیو در سال 1995 این مدل را گسترش دادند و ابعاد رهبری تحول گرا  و رهبریمبادله ای را مشخص نموده و حتی این مدل را در قالب پرسشنامه‌ای با نام «پرسشنامه چند عاملی رهبری[4]» به صورت عملیاتی درآورند( هیگز 2003 ، 276 ).

باس، رهبر تحول گرا را کسی می‌داند که به مقصود تقویت عملکرد کارکنان و سازمان، ارتباط مثبتی با زیردستان مستقر می کند، کارکنان را تشویق می کند که از نیازهای شخصی فراتر رفته و در راستای تمایلات گروه و سازمان کار کنند. رهبران تحول گرا زیردستان خود را بر می‌انگیزاند تا آن چیز که را در توان دارند انجام دهند.

رهبر مبادله ای از نظر بَاس کسی می باشد که ارتباط داد و ستد رهبر-پیرو را ترجیح می‌دهد و در واقع رهبر، نیازهای پیروان را در ازای عملکرد آنها در برآورده کردن انتطارات پایه ای، مرتفع می کند. این رهبر در خطر گریزی بهتر اقدام کرده و به زیردستان اطمینان می‌دهد و به آنها اجازه رسیدن به هدفها را می‌دهد( بورک وکولینس 2001 ، 244 ) .

 

[1] – Transactional

[2] – Bass & Avolio

[3] – Mc Gregore Burns

[4] – Multifactor Leadership Questionnaire

تعداد صفحه : 214

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***