متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت تحول

عنوان : مطالعه تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند  (مورد مطالعه: تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی    

گرایش: مدیریت تحول

عنوان

مطالعه تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

(مورد مطالعه: تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر)

استاد راهنما

دکتر بیژن شفیعی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 اظهار مساله. 3

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش.. 4

1-4 اهداف پژوهش.. 5

1-4-1 اهداف فرعی.. 5

1-5 چارچوب نظری.. 6

1-6 مدل مفهومی پژوهش.. 9

1-7 فرضیه ها 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 12

2-2 برند. 12

2-3 ارزش ویژه برند. 13

2-4 کیفیت درک شده 13

2-5 وفاداری به برند. 14

2-5-1 رویکرد نظری.. 14

2-5-2 انواع وفاداری.. 15

2-6 آگاهی از برند. 16

2-6-1 تصویر فرشگاه 17

2-7 آمیزه بازاریابی.. 18

2-7-1 محصول. 18

2-7-2 خدمات پس از فروش: 19

2-7-3 قیمت.. 19

2-7-4 توزیع. 20

2-7-5 ترویج. 21

2-7-6 تبلیغات.. 21

2-7-7 پیشبرد فروش… 22

2-7-8 روابط عمومی.. 22

2-7-9 نیروی فروش… 22

2-7-10 بازاریابی مستقیم (فروش حضوری) 22

2-8 پیشینه داخلی.. 23

2-9 پیشینه خارجی.. 24

2-10 تعریف واژگان. 26

فصل سوم: روش اجرای  پژوهش

3-1 مقدمه. 29

3-2 روش پژوهش.. 29

3-2-1 طبقه بندی بر اساس روش… 30

3-2-2 طبقه بندی بر اساس هدف.. 30

3-3 قلمرو مکانی پژوهش(جامعه آماری). 30

3-4 قلمرو زمانی.. 31

3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 31

3-6 روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات… 32

3-6-1 پرسشنامه. 32

3-7 روایی و پایایی.. 33

3-7-1 روایی(اعتبار) ابزار پژوهش… 33

3-7-2 اعتبار محتوا 34

3-7-3 پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش… 35

3-7-3-1 روش آلفای کرونباخ… 35

3-7-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها 36

3-7-5 مدل معادلات ساختاری (SEM) 36

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1 مقدمه. 39

4-2 آمار توصیفی.. 40

4-2-1 تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی.. 40

4-2-2 توزیع آماری جنسیت پاسخ دهندگان. 41

4-3 آزمون پایایی.. 36

4-4 مدل لیزرل (مدل معادلات ساختاری). 43

4-4-1 تدوین مدل. 43

4-4-2برآورد مدل. 44

4-4-3 مطالعه اثر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته در مدل. 56

4-5 نتایج فرضیات.. 72

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 76

5-2 تشریح یافته های پژوهش.. 76

5-3 پیشنهادات کاربردی برای فرضیه های پژوهش…. 84

5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 85

5-5 محدودیت های پژوهش.. 85

منابع و مآخذ. 87

پیوست ها 91
 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1 انواع وفاداری.. 15

جدول 3-1  طیف لیکرت 5 گزینه ای.. 33

جدول 3-2  متغیرهای پژوهش، شاخص ها و سؤالات مربوط به هرشاخص… 33

جدول 3-3 آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه. 35

جدول 3-4 مقدار آلفای کرونباخ بر اساس سوالات مربوط به متغیرها 35

جدول 4-1  فراوانی برای سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 41

جدول 4-2  فراوانی برای درآمد ماهیانه پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 42

جدول 4-3  فراوانی برای اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 43

جدول 4-4 آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه. 37

جدول 4-5 مقدار آلفای کرونباخ بر اساس سوالات مربوط به متغیرها 38

جدول 4-6 شاخصها‎ی متغیرها 46

جدول 4-7 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر کانال توزیع. 46

جدول 4-8 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر قیمت.. 46

جدول 4-9 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر ترفیع. 47

جدول 4-10 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر خدمات پس از فروش… 47

جدول 4-11تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر تصویر شرکت.. 47

جدول 4-12 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر آگاهی از برند. 48

جدول 4-13 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر کیفیت ادراک شده 48

جدول 4-14 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر وفاداری به برند. 48

جدول 4-15 تحلیل عاملی اکتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر ارزش ویژه برند. 49

جدول 4-16 مطالعه اعتبار همگرا برای متغیرها 49

جدول 4-17  کانال توزیع (X1) 53

جدول 4-18  قیمت (X2) 53

جدول 4-19 ترفیع (X3) 53

جدول 4-20 خدمات پس از فروش (X4) 54

جدول 4-21 تصویر شرکت (Y1) 54

جدول 4-22 آگاهی از برند (Y2) 54

جدول 4-23 کیفیت ادراک شده (Y3) 55

جدول 4-24 وفاداری به برند (Y4) 55

جدول 4-25 ارزش ویژه برند (Z) 55

جدول 4-26 تایید مدل. 57

جدول 4-27 مقادیر فرضیه 1. 59

جدول 4-28 مقادیر فرضیه 2. 59

جدول 4-29 مقادیر فرضیه 3. 60

جدول 4-30 مقادیر فرضیه 4. 60

جدول 4-31  مقادیر فرضیه 5. 61

جدول 4-32 مقادیر فرضیه 6. 61

جدول 4-33 مقادیر فرضیه 7. 62

جدول 4-34 مقادیر فرضیه 8. 62

جدول 4-35 مقادیر فرضیه 9. 63

جدول 4-36 مقادیر فرضیه 10. 63

جدول 4-37 مقادیر فرضیه 11. 64

جدول 4-38 مقادیر فرضیه 12. 64

جدول 4-39 مقادیر فرضیه 13. 65

جدول 4-40 مقادیر فرضیه 14. 65

جدول 4-41 مقادیر فرضیه 15. 66

جدول 4-42 مقادیر فرضیه 16. 66

جدول 4-43 مقادیر فرضیه 17. 67

جدول 4-44 مقادیر فرضیه 18. 67

جدول 4-45 مقادیر فرضیه 19. 68

جدول 4-46 مقادیر فرضیه 20. 68

جدول 4-47 مقادیر فرضیه 21. 69

جدول 4-48 مقادیر فرضیه 22. 69

جدول 4-49 مقادیر فرضیه 23. 70

جدول 4-50 مقادیر فرضیه 24. 70

جدول 4-51 مقادیر فرضیه 25. 71

جدول 4-52 نتایج فرضیات.. 72

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 4-1  فراوانی  برای سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 41

نمودار 4-2  فراوانی برای درآمد ماهیانه پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 42

نمودار 4-3  فراوانی برای اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 43
فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 1-1 چهارچوب مفهومی پژوهش (کیم وهیون، 2011) 9

شکل 2-1 کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند، وفاداری به برند. 23

شکل 4-1 تحلیل عاملی تاییدی برای آیتم های مربوط به متغیرها 51

شکل 4-2 آماره تی برای مطالعه معنی داری تک تک سوالات (آیتم ها) متغیرها در مدل. 52

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

شکل 4-3 تحلیل عاملی تاییدی برای تاثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته. 56

شکل 4-4 مطالعه معنی داری اثر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته در مدل با بهره گیری از آماره تی.. 58

شکل 4-5 مقدار آماره تی در مدل (معنی دار بودن تاثیر) 73

شکل 4-6 مقدار تاثیر معنی دار هر کدام از متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته در مدل. 74

 

چکیده

یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند می باشد. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگاه بالایی در ذهن مصرف کنندگان دارند، به راحتی می‎توان ند درمیان دیگرشرکت ها درصنعت مربوط به خودشان، سود آورتر تلقی گردند. (حسینی و دیگران، 1388)

این پژوهش با هدف مطالعه تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند بر تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر انجام شده می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-موردی به شمار می رود.

مشتریان شرکت پیشرو پلاستیک خزر 480 نفر می باشند که جامعه آماری این پژوهش بوده و برای تعیین حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم حداقل 214 نیاز می‎باشد و با بهره گیری از نرم افزار لیزرل و روش آماری مدل معادلات ساختاری به مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش پراخته گردید. نتاج پژوهش نشان می دهد ارتباط مثبت و معنی داری میان کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و ارزش ویژه برند هست و همچنین کانال توزیع و قیمت از طریق تاثیر گذاری بر کیفیت درک شده بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند.

 کلمات کلیدی: آمیخته بازاریابی، تصویر ذهنی، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند، ارزش ویژه برند

 فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه

یکی ازالزمات ایجاد برندی قوی شناخت هر یک از عواعل ایجاد کننده ارزش ویژه برند می باشد. درمحیط بازار امروز شیوه های بسیار متفاوتی هست که از طریق این برنامه های بازاریابی می‎توان  برایجاد و افزایش ارزش ویژه برند تاثیر گذاربود. راهبردهای شبکه ی توزیع، استراتژی های ارتباطی، راهبردهای قیمت گذاری وسایرفعالیت های بازاریابی می‎توان ند باعث تضعیف یا تقویت برند شدند (یوودانته، 2000).

اگرچه برند به صورت عیان برای سازمان وشرکت ارزش آفرینی می کند، اما ریشه این ارزش در مشتری قرار دارد (کلر، 2001). درحقیقت، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، تعیین کننده ارزش واقعی برند می باشد (دیواندری، 1390)

 1-2 اظهار مساله

تأثیر برند ها درشناسایی محصول شرکت دربازارهای رو به گسترش امروزی، نقشی انکارناپذیراست.

با گسترش عرصه رقابتی وهجوم برندهای جهانی به بازار داخلی، در نظر داشتن مفهوم برند وارزش ویژه آن برای شرکت های داخلی به منظوربه دست آوردن سهم بیشتری ازبازار تأثیر گذاراست.

امروزه الزاماً نوآوری وبرتری فنی تنها عامل های اساسی برای موفقیت نیستند؛ دربازارهایی که محصولات وخدمات، روز به روزبا هم تطابق وسازگاری پیدا می کنند، یک برند قوی ممکن می باشد تنها مشخصه ای باشد که محصول یا خدمت عرضه شده از رقبا متمایزمی سازد(kotler& pfoertsch, 2006).

درایران برند ها بعنوان یک داریی درترازنامه قید نمی شوند؛ این امر سبب خنثی شده تمرکز بلند مدت مدیریت برتوسعه درونی برند می باشد. پس جریان نقدی وسودهای کوتاه مدت غالباً بعنوان پارامترهای مهم عملکرد بهره گیری می شوند.

کشورایران تولیدات داخلی بسیاری دارد اما در زمینه برنامه ریزی موفق نبوده اند معضلات زیادی فرا روی این صنعت می باشد. که مطالعه همه آنها دراین پژوهش امکان پذیر نیست ویکی از چالش ها از دیدگاه متخصصان این حوزه، مسائل بازاریابی وبرند می‎باشد که الگویی بهینه دراین زمینه تعریف نشده می باشد.

درسال های اخیر، اندازه ورود کالاها با نشان های تجاری متنوع و تمایل زیاد فروشندگان به نشان های تجاری ساخت کشورهای خارجی به معضلی برای تولید کنندگان ساخت ایران تبدیل شده می باشد، با اینکه بسیاری از محصولات ساخت داخل از نظر کیفیت و قیمت توانایی رقابت با تولیدات خارجی رادارا هستند، از جایگاه مناسبی دربین مصرف کنندگان برخوردار نیستند و با در نظر داشتن این موردها و بالارفتن اندازه توقعات و انتظارات مصرف کنندگان و… در موقعیتی هستند که سهم بازار خود را در خطر می بینند.

باتوجه به تحولات اقتصادی به وجودآمده درکشور، بازار شدیداً رقابتی شده پس شرکت ها به دنبال کسب مزیت رقابتی ازطریق سرمایه گذاری درایجاد برند خواهند بود ونقش برندینگ دربازارهای تجاری پررنگ ترمی گردد(امیرشاهی؛ 1389 ). نامهای تجاری قوی علاوه برایجاد مزیت رقابتی، نقد ینگی سازمان را افزایش وجریان نقدینگی را تسریع نموده، امکان افزایش قیمت، سود دهی و وفاداری بیشتر مشتریان را فراهم آورده می باشد(madden et al, 2006) پس می‎توان  گفت ارزش ویژه برند به عنوان معیاری برای سنجش قدرت برندها پیشنهاد شده، که طی دهه های گذشته شکل گرفته وتکامل یافته می باشد. یکی از الزامات ایجاد برندی قوی شناخت هریک ازعوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند می باشد (سلیمانی؛ 1389) که یکی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش برند آمیخته بازاریابی می‎باشد و بابررسی چگونگی اثرگذاری آن می‎توان  عناصری را که تأثیربیشتری برارتقای برند دارند، شناسایی نمود ومنابع بیشتری را به آن اختصاص داد. ازاین رو دراین پژوهش به مطالعه اظهار تأثیر آمیخته بازاریابی وتصویر شرکت برارزش ویژه برند پرداخته شده می باشد که می‎توان د به صورت راهنما ومعیاری فعالیت های شرکت را درجهت ایجاد یک برند قوی ترهدایت وارزیابی کند. افزایش ارزش ویژه ازدیدگاه مشتریان وبه عبارتی ایجاد یک برند قوی منافع بسیاری برای شرکت های تجاری دارد. بطور دقیق تر می‎توان  گفت افزایش ارزش ویژه ی برند احتمال انتخاب یک برند را افزایش می دهد(PiTTa&Katshis, 1995)

خاطر نشان می گردد متغیر های مدل مفهومی شامل ارزش ویژه برند، آگاهی ازبرند /تداعی ذهنی، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، تصویر شرکت، کانال توزیع، قیمت، فعالیت های ترفیعی و خدمات پس از فروش می باشند و با در نظر داشتن موردها بالا سوال اصلی پژوهش را اینگونه اظهار می کنیم “تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر چگونه می باشد؟”

تعداد صفحه : 177

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***