متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مالی

عنوان : مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

 

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته:مدیریت بازرگانی    گرایش:مالی

عنوان:

مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی فدایی

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 اظهار مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4 اهداف پژوهش.. 6

1-4-1 هدف اصلی. 6

1-4-2 اهداف فرعی. 6

1-5 فرضیه های پژوهش.. 7

1-6 مدل مفهومی پژوهش.. 7

1-7 تعریف اصطلاحات و واژه ها 8

1-7-1 تعریف مفهومی. 8

1-7-1-1 عملکرد آموزشی. 8

1-7-1-2 منابع مالی. 8

1-7-2 تعریف عملیاتی. 8

1-7-2-1 عملکرد آموزشی. 8

1-7-2-2 منابع مالی. 8

1-8 قلمرو پژوهش (زمانی، مکانی، موضوعی) 9

1-8-1 قلمرو زمانی. 9

1-8-2 قلمرو مکانی. 9

1-8-3 قلمرو موضوعی. 9

1-9 جمع‌بندی.. 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول: عملکرد آموزشی

2-1 عملکرد آموزشی.. 13

2-1-1 مقدمه. 13

2-1-2 مفهوم عملکرد 13

2-1-3 مدیریت عملکرد 14

2-1-4 ارزیابی عملکرد 16

2-1-5 اهمیت و ضرورت مطالعه عملکرد 17

2-1-6 فرآیند مدیریت عملکرد 17

2-1-7 تعریف آموزش.. 19

2-1-8 آموزش و پرورش.. 19

2-1-9 ارزیابی عملکرد آموزشی. 20

2-1-10 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. 21

2-1-11 رویکردها و الگوهای ارزشیابی آموزشی. 22

2-1-11-1 رویکرد مبتنی بر هدف.. 22

2-1-11-2 رویکرد مبتنی بر مدیریت.. 22

2-1-11-3 رویکرد مبتنی بر مصرف کننده 23

2-1-11-4 رویکرد مبتنی بر نظر متخصصان. 23

2-1-11-5 رویکرد مبتنی بر اختلاف نظر متخصصان. 23

2-1-11-6 رویکرد طبیعت گرایانه مبتنی بر مشارکت کنندگان. 23

بخش دوم: منابع مالی

2-2 منابع مالی.. 25

2-2-1 مقدمه. 25

2-2-2 تعاریف منابع مالی. 25

2-2-3 انواع منابع مالی. 26

2-2-3-1 دولتی. 26

2-2-3-2 فعالیت های شبه تجاری. 27

2-2-3-3 امانی. 27

2-2-4 منابع مالی آموزش و پرورش.. 27

2-2-4-1 کفایت منابع مالی. 28

2-2-4-2 کارایی منابع مالی. 31

2-2-4-3 توزیع منابع مالی. 32

2-2-4-4 اعتبارات دولتی(سرانه) 32

2-2-4-5 کمک های بخش مردمی. 33

2-2-4-6 کمک های بخش دولتی. 33

2-2-5 روش های تأمین منابع مالی آموزش و پرورش.. 34

2-2-6 تأثیر دولت در تأمین منابع مالی آموزش و پرورش.. 34

بخش سوم: پیشینه پژوهش

2-3 پیشینه پژوهش.. 37

2-3-1 تحقیقات داخلی. 37

2-3-2 تحقیقات خارجی. 38

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

بخش اول: کلیات روش پژوهش

3-1 کلیات روش پژوهش.. 42

3-1-1 مقدمه. 42

3-1-2 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری. 42

3-1-3 جمع آوری و طبقه بندی داده ها 43

3-1-3-1 منابع کتابخانه ای. 43

3-1-3-2 نرم افزار آماری و اقتصاد سنجی. 43

3-1-4 معرفی الگوی رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیات پژوهش. 44

3-1-4-1 مدل بهره گیری شده برای فرضیه اصلی. 44

3-1-4-2 مدل بهره گیری شده برای فرضیه فرعی اول. 44

3-1-4-3 مدل بهره گیری شده برای فرضیه فرعی دوم 44

3-1-4-4 مدل بهره گیری شده برای فرضیه فرعی سوم 44

3-1-4-5 مدل بهره گیری شده برای فرضیه فرعی چهارم 45

3-1-4-6 مدل بهره گیری شده برای فرضیه فرعی پنجم 45

3-1-4-7 مدل بهره گیری شده برای فرضیه فرعی ششم 45

3-1-5 آزمون فرضیه ها 45

3-1-5-1 مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 46

3-1-5-2 نرمال بودن. 46

3-1-5-3  ناهمسانی واریانس.. 47

3-1-5-4 خود همبستگی. 48

3-1-5-5 هم خطی. 49

3-1-5-6 مانایی متغیرها 49

بخش دوم: مدل داده های تلفیقی و روشهای تخمینی

3-2-1 مقدمه. 52

3-2-2 انواع مدل داده های تلفیقی. 52

3-2-3 مدل داده های تلفیقی ایستا 53

3-2-3-1 مدل ضرایب ثابت (CCM) 53

3-2-3-2 مدل اثرات ثابت (FEM) 53

3-2-3-3 مدل اثرات تصادفی(REM) 53

3-2-4 مدل داده های تلفیقی پویا 54

3-2-5 تکنیک های تخمین سیستم معاملات. 54

3-2-5-1 روش حداقل مربعات معمولی(ols) 54

3-2-5-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 55

3-2-5-3 روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) 55

3-2-6 آزمون های مربوط به انتخاب مدل تخمین در داده ای تلفیقی ایستا 56

3-2-6-1 آزمون CHOW… 56

3-2-6-2 آزمون هاسمن. 57

3-2-7 اختصار و نتیجه گیری. 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

4-1 مقدمه. 59

4-2 آماره توصیفی داده های پژوهش.. 59

4-3 نتایج آزمون های اولیه و تخمین ها 61

4-3-1 فرضیه فرعی اول. 61

4-3-1-1 آزمون  چاو فرضیه فرعی اول. 62

4-3-1-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی اول. 62

4-3-1-3 آزمون فرضیه فرعی اول بر حسب مدل های تعیین شده 63

4-3-2 فرضیه فرعی دوم 64

4-3-2-1 آزمون چاو ( CHOW ) فرضیه فرعی دوم 65

4-3-2-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی دوم 65

4-3-2-3 آزمون فرضیه فرعی دوم بر حسب مدل های تعیین شده 66

4-3-3  فرضیه فرعی سوم 67

4-3-3-1 آزمون چاو فرضیه فرعی سوم 67

4-3-3-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی سوم 68

4-3-3-3  آزمون فرضیه فرعی سوم بر حسب مدل های تعیین شده 69

4-3-4 فرضیه فرعی چهارم 70

4-3-4-1 آزمون چاو (CHOW ) فرضیه فرعی چهارم 71

4-3-4-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی چهارم 71

4-3-4-3 آزمون فرضیه فرعی چهارم بر حسب مدلهای تعیین شده 72

4-3-5 فرضیه فرعی پنجم 73

4-3-5-1 آزمون چاو ( CHOW ) فرضیه فرعی پنجم 73

4-3-5-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی  پنجم 74

4-3-5-3 آزمون فرضیه فرعی پنجم برحسب مدل های تعیین شده 75

4-3-6 فرضیه فرعی ششم 76

4-3-6-1 آزمون چاو (CHOW ) فرضیه فرعی ششم 76

4-3-6-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی ششم 77

4-3-6-3 آزمون فرضیه فرعی ششم بر حسب مدل های تعیین شده 77

4-4 آزمون مانایی.. 78

4-5 اختصار و نتیجه گیری.. 80

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 82

5-2 نتایج امار توصیفی.. 82

5-3 نتایج امار استنباطی.. 83

5-3-1 فرضیه  فرعی اول. 85

5-3-2 فرضیه فرعی دوم 85

5-3-3 فرضیه فرعی سوم 85

5-3-4 فرضیه فرعی چهارم 86

5-3-5 فرضیه فرعی پنجم 86

5-3-6 فرضیه فرعی ششم 87

5-4 محدودیت های پژوهش… 87

5-5 پیشنهادات برای محققان آتی.. 88

منابع و مأخذ 89

پیوست.. 94

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 4-1 معرفی و تفکیک نمادهای بهره گیری شده برای متغیر های مدل. 60

جدول 4-2 اماره های تو صیفی متغیر های پژوهش. 60

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: مسئله انتخاب کمان‌های هاب با تخصیص و سطوح ظرفیت چندگانه

جدول 4-3 خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی اول. 62

جدول 4-4 خروجی آزمون  هاسمن  فرضیه فرعی اول. 63

جدول 4-5 تخمین مدل خطی  فرضیه فرعی اول. 64

جدول 4-6 آزمون دوربین واتسون. 64

جدول 4-7  خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی دوم 65

جدول 4-8 خروجی آزمون  هاسمن  فرضیه فرعی دوم 66

جدول 4-9 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی دوم 66

جدول 4-10 خروجی آزمون دوربین واتسون. 67

جدول 4-11 خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی سوم 68

جدول 4-12 خروجی آزمون هاسمن فرضیه فرعی سوم 69

جدول 4-13 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی سوم 70

جدول 4-14 آزمون دوربین واتسون فرضیه فرعی سوم 70

جدول 4-15 خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی چهارم 71

جدول 4-16 نتیجه آزمون هاسمن فرضیه فرعی چهارم 72

جدول 4-17 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی چهارم 72

جدول 4-18 آزمون دوربین واتسون. 73

جدول 4-19 آزمون چاو فرضیه فرعی پنجم 74

جدول 4-20 آزمون هاسمن فرضیه فرعی پنجم 74

جدول 4-21 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی پنجم 75

جدول 4-22 آزمون دوربین واتسون فرضیه فرعی پنجم 75

جدول 4-23 خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی ششم 76

جدول 4-24 آزمون هاسمن فرضیه فرعی ششم 77

جدول 4-25 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی ششم 78

جدول 4-26 آزمون دوربین واتسون فرضیه فرعی ششم 78

جدول 4-27  آزمون مانایی. 79

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش. 7

شکل 2-1 سیستم مدیریت عملکرد 16

شکل 2-1 الگوی مفهومی تامین و تخصیص منابع مالی. 28


چکیده

چگونگی ارتقاء سطح اثربخشی آموزشی برای شکل گیری اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از چالش‎های اساسی پیش روی مدیران و برنامه ریزان قرار داشته و در این خصوص سیاست های مختلفی به کار گرفته شده می باشد که تغییر در سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع مالی یکی از مهم ترین آنان به شمار می‌رود. امروزه تأمین مالی آموزشی بر اثر تقاضای فزاینده برای آن، از یک سو و محدودیت عمومی منابع مالی این بخش، از سوی دیگر با مشکل مواجه گشته می باشد. در ایران، پژوهش هاى معدودی برای ارزیابی اندازه و چگونگی تأثیر عوامل آموزشی انجام شده می باشد، اما تأثیر و اهمیت منابع مالی در عملکرد آموزشی، به ویژه در مناطق آموزش و پرورش استان گیلان مورد بررسى قرار نگرفته می باشد، از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان صورت پذیرفته می باشد و پژوهشی کاربردی از نوع توصیفی می باشد و به لحاظ شیوه جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های اسنادی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مناطق 33 گانه آموزش و پرورش استان گیلان از آغاز سال 1388 تا پایان سال 1392 می باشد. در راستای آزمون فرضیه های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل داده‌های تلفیقی و روش های تخمین مانند مدل اثرات تصادفی، روش حداقل مربعات تعمیم یافته، آزمون چاو، آزمون هاسمن و آزمون دوربین واتسون بهره گرفته شده می باشد. یافته های پژوهش نشانگر تایید هر شش فرضیه فرعی بوده، اما در فرضیه سوم وچهارم معناداری بیشتر بوده و در عملکرد اموزشی بیشتر موثر می‎باشند و نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که  کمک مردمی در عملکرد آموزشی موثرتر  بوده و با آن ارتباط معنا داری دارد.

 

کلید واژه: عملکرد آموزشی، منابع مالی، آموزش و پرورش

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه

عصر حاضر با بروز و ظهور پدیده جهانی شدن، تغییرات و تحولات اساسی ساختاری بی‌شماری را در ابعاد اقتصادی، تجاری و همچنین منابع انسانی به سازمان‌های در عرصه رقابت تحمیل نموده می باشد. چالش‌های جدید فرا روی سازمان‌ها، اهمیت جایگاه برنامه‌ریزی راهبردی را برای مدیران بیش از پیش روشن ساخته، زیرا که امروزه تفکر راهبردی و حرکت بر مبنای راهبردها، سازمان‌ها را برای رویارویی و انطباق‌پذیری موفقیت‌آمیز با محیطی چنین رقابتی و پویا توانمند می‌سازد که در این راستا، ارزیابی عملکرد  درونی سازمان و ارزیابی محیط رقابتی که سازمان در آن فعالیت می کند به منزله دو ابزار نیرومند در اختیار مدیران به شمار می‌رود که به واسطه ارائه شناخت بهتر و حقیقی تر از وضعیت موجود سازمان، آن را به وضعیت مطلوب و ایده آل خود که در سند چشم‌انداز سازمان ترسیم شده می باشد، رهنمون می‌سازد (صابری، 1392).

آموزش و پرورش همواره ارتباط نزدیکی با پیشرفت جوامع داشته و در اغلب کشورها در نظر داشتن اقتصاد مبتنی بر دانش در اولویت خاصی قرار دارد. مدل نظری رشد اقتصادی بر مکانیزم های مختلفی که آموزش و پرورش از طریق آن  می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، تأکید کرده می باشد(موریل و اسمیت، 2011). چگونگی ارتقا سطح اثربخشی آموزشی برای شکل گیری اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از چالش های اساسی پیش روی مدیران و برنامه ریزان قرار داشته و در این خصوص سیاست های مختلفی به کار گرفته شده می باشد که تغییر در سازکارهای تأمین و تخصیص منابع مالی یکی از مهم ترین آنان به شمار می‌رود.

امروزه تأمین مالی آموزشی بر اثر تقاضای فزاینده برای آن، از یک سو و محدودیت عمومی منابع مالی این بخش، از سوی دیگر با مشکل مواجه گشته می باشد. این مشکل در طی دهه 1980 با کاهش سهم هزینه‌های آموزشی در تولید ناخالص ملی آغاز گردید که دلیل اصلی آن محدودیت عرضه منابع مالی دولتی بود. این طریقه در چند سال اخیر در کشورهای در حال توسعه که در اغلب آن ها تأمین مالی آموزشی بر عهده دولت بود، نیز آغاز شده می باشد.

در ایران، پژوهش هاى معدودی برای ارزیابی اندازه و چگونگی تأثیر عوامل آموزشی انجام شده می باشد، اما تأثیر و اهمیت منابع مالی در عملکرد آموزشی، به ویژه در مناطق آموزش و پرورش استان گیلان مورد بررسى قرار نگرفته می باشد، از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان صورت پذیرفته می باشد.

 

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***