متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت تحول

عنوان : مطالعه تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش  (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول                 

عنوان :

مطالعه تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش

(مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)

 

استاد راهنما :

دکتر فریدون عبد صبور

نیمسال اول سال تحصیلی

94-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات پژوهش

1-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2)اظهار مساله ……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3)اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………. 3

1-4)اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5) چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………… 5

1-6)فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….7

1-7)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………. 7

1-8)قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم- ادبیات پژوهش

بخش اول: آموزش

2-1-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1-2)تعریف آموزش………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3)تئوری های آموزش………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-3-1)نظریه های مکتب یادگیری رفتاری…………………………………………………………………………16

2-1-3-1-1)نظریه شرطی سازی کلاسیک……………………………………………………………………………..17

2-1-3-1-2)نظریه شرطی سازی وسیله ای……………………………………………………………………………17

2-1-3-1-3)نظریه شرطی سازی عامل…………………………………………………………………………………17

2-1-3-2)نظریه های مکتب یادگیری شناختی……………………………………………………………………….17

2-1-3-2-1)نظریه یادگیری شناختی –اجتماعی بندورا…………………………………………………………..18

2-1-3-2-2)نظریه رشد شناختی پیاژه………………………………………………………………………………….18

2-1-4)آثار و اهمیت آموزش…………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-5)عوامل موثر بر آموزش……………………………………………………………………………………………. 26

بخش دوم: مدیریت دانش

2-2-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-2-2)تعریف مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………..29

2-2-3)تئوری های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………… 32

2-2-4)آثار و اهمیت مدیریت دانش……………………………………………………………………………………. 34

2-2-5)عوامل موثر بر مدیریت دانش…………………………………………………………………………………… 36

2-2-6) معرفی پروژه مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای تهران ……………………………………..  38

بخش سوم: اثربخشی سازمانی

2-3-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-3-2)تعریف اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………… 41

2-3-3)تئوری های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………….. 42

2-3-3-1)رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………………………………….42

2-3-3-2)رویکرد سیستمی………………………………………………………………………………………………….42

2-3-3-3)رویکرد ذینفعان استراتژیک……………………………………………………………………………………43

2-3-3-4)رویکرد ارزشهای رقابتی………………………………………………………………………………………..43

2-3-4)آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………. 43

2-3-5)عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………… 44

2-3-6) تاریخچه شرکت برق منطقه ای تهران ……………………………………………………………………… 46

بخش چهارم: پیشینه پژوهش

2-4-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 54

2-4-2)تحقیقات انجام گرفته در خارج………………………………………………………………………………… 54

2-4-3)تحقیقات انجام گرفته در داخل…………………………………………………………………………………. 55

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-2)فرایند اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 57

3-3) روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 58

3-4)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-5)نمونه پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………… 59

3-6)حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-7)روش گردآوری داده های پژوهش ……………………………………………………………………………….. 61

3-8) ابزار گردآوری داده های پژوهش ………………………………………………………………………………… 61

3-9)روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………. 61

3-9-1)روایی(اعتبار)………………………………………………………………………………………………………….62

3-9-2)پایایی(اعتماد)…………………………………………………………………………………………………………62

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………. 63

 

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

4-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 66

4-2)توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………….. 67

4-3)توصیف متغیر های پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 71

4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………….76

4-5) فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 76

4-6)مطالعه تاثیر ابعاد فرایند مدیریت دانش ارتباط آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی…………….78

4-7)آمار استنباطی مطالعه تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر نتایج پژوهش……………………………..79

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 83

5-2)توصیف متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………… 83

5-2-1)نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….83

5-2-2)توصیف متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………..83

5-3)نتایج آزمون فرضیه ها و مدل پژوهش………………………………………………………………………… 88

5-4)مقایسه نتایج آزمون فرضیه ها با نتایج پیشینه تحقیقات انجام شده……………………………….. 89

5-5)پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………… 90

5-6) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 92

5-7)پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………..93

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 95

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………. 99

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………. 105

 

فهرست جداول:

جدول 2-1)آثار و اهمیت آموزش…………………………………………………………………………………… 24

جدول 2-2)عوامل موثر بر آموزش…………………………………………………………………………………. 26

جدول 2-3)انواع چرخه حیات مدیریت دانش ………………………………………………………………… 32

جدول 2-4)آثار و اهمیت مدیریت دانش………………………………………………………………………… 35

جدول 2-5) عوامل موثر بر مدیریت دانش………………………………………………………………………. 36

جدول 2-6)آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………. 44

جدول 2-7) عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………. 45

جدول 3-1) تعداد پرسشنامه توزیع شده و برگشت داده شده……………………………………………. 59

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سئوالات پرسشنامه…………………………….. 63

جدول 4-1)توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 67

جدول4-2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………….. 68

جدول 4-3)توصیف متغیر اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………… 69

جدول 4-4)توصیف متغیر سابقه خدمتی در سازمان پاسخ دهندگان………………………………….. 70

جدول 4-5) توصیف متغیر آموزش … …………………………………………………………………………. 71

جدول 4-6) توصیف متغیر مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 72

جدول 4-7) توصیف ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………… 73

جدول 4-8)توصیف متغیر اثربخشی……………………………………………………………………………… 75

جدول 4-9)آزمون کولموگروف – اسمپرنف برای متغیر پژوهش…………………………………………76

جدول 4-10)ضریب همبستگی بین آموزش و اثربخشی سازمانی………………………………………76

جدول 4-11) آزمون رگرسیون سلسله  چندگانه  بین آموزش…………………………………………..77

و اثربخشی سازمانی با در نظر داشتن فرایند مدیریت دانش

جدول 4-12) نتایج آزمون رگرسیون چندگانه بین ارتباط آموزش مهارت…………………………….78

و اثربخشی سازمانی با در نظر داشتن ابعاد فرایند مدیریت دانش

جدول 4-13) آزمون اثربخشی سازمانی با در نظر داشتن جنسیت……………………………………………….79

جدول4-14) آزمون تحلیل واریانس برای مطالعه بین سن بر اثربخشی……………………………….79

جدول4-15) آزمون تحلیل واریانس برای مطالعه بین تحصیلات بر اثربخشی………………………80

جدول4-16) آزمون تحلیل واریانس برای مطالعه بین سابقه و اثربخشی……………………………..80

جدول 4 –  17 ) آزمون رگرسیون بین آموزش………………………………………………………………..81

و اثربخشی سازمانی با در نظر داشتن متغیرهای جمعیت شناختی

جدول 5-1) توصیف معیارهای آموزش………………………………………………………………………….. 84

جدول 5-2) توصیف ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………….. 84

جدول 5-3) توصیف معیار های مدیریت دانش……………………………………………………………….. 85

جدول 5-4) توصیف معیارهای اثربخشی………………………………………………………………………… 87

فهرست نمودارها:

نمودار4-1) نمودار میله ای متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………. 67

نمودار4-2) نمودار میله ای متغیر سن پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 68

نمودار4-3) نمودار میله ای متغیر اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………… 69

نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر سابقه خدمتی در سازمان پاسخ دهندگان……………………………. 70

نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام متغیر آموزش…………………………………………………………………….. 71

نمودار 4-6)نمودار هیستوگرام متغیر مدیریت دانش…………………………………………………………….. 72

نمودار 4-7)نمودار راداری ابعاد مدیریت دانش………………………………………………………………….. 73

نمودار 4-8)نمودار هیستوگرام متغیر اثربخشی……………………………………………………………………. 75

فهرست شکل ها

شکل 1-1)مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 6

شکل 2-1)فرآیند آموزش کارکنان ………………………………………………………………………………….. 20

شکل 2-2) مدل جامع مدیریت دانش دانشگاه علم و صنعت………………………………………………. 34

 

چکیده:

بنا به نتایج بدست آمده از بسیاری از تحقیقـات و همچنین مشاهدۀ سیر فعـالیت سازمان ها و شرکتها؛  می توان دریافت که در محیط به شدت رقابتی امروز، فشار شدیدی برای بهبود بهره وری هست. و اثربخشی سازمانی نیز، قسمتی از بهره وری می باشد. از طرفی ثابت شده می باشد که توفیق یک سازمان در گرو برخورداری از یک نظام آموزش منسجم و پویاست؛ تنها با داشتن چنین نظامی، سازمان می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی، همگام بوده و در میان سازمان های دیگر از جایگاه شایسته ای برخوردار گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر فرایند انتقال تکنولوژی در صنایع لبنی تهران

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعۀ سطح اثربخشی سازمانی شرکت برق منطقه ای تهران با در نظر داشتن آموزش و مدیریت دانش می باشد تا به این سئوال کلیدی پاسخ دهد که آیا آموزش می تواند بر اثربخشی سازمانی تاثیر بگذارد. این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی با تأکید بر روابط بین متغیرها می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، نیروهای ستادی شرکت برق منطقه ای تهران به تعداد 750 نفر می باشد که با بهره گیری از نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار، تعداد 109 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنـامه استاندارد جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به مقصود کسب یافته های توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزار اس پی اس اس 20 انجام گردید.

نتایج نشان می دهد آموزش بر اثربخشی سازمانی شرکت برق منطقه ای تهران تاثیر مثبت گذاشته و همچنین فرآیند های مدیریت دانش توانسته می باشد ارتباط آموزش بر اثربخشی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد.

واژگان کلیدی: آموزش، اثربخشی سازمانی، فرآیند های مدیریت دانش، شرکت برق منطقه ای تهران

فصل اوّل

مقدمه:

این فصل آغاز به اظهار مساله پژوهش پیش رو می پردازد، سپس اهمیت و ضرورت پژوهش را اظهار می دارد، و بعد از ذکر اهداف پژوهش وارد بحث چارچوب نظری پژوهش و مدل مفهومی پژوهش می گردد. در ادامه با اظهار فرضیات این پژوهش و تعریف متغیرهای آن دنبال شده و در انتها نیز قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی ذکر می گردد.

  • اظهار مساله پژوهش: (امیدی, تندنویس, & احمدمظفری, 1391) (صادقی & محتشمی, 1389).

تأثیر سازمانها در فرایند توسعه جوامع بر همگان روشن می باشد و این سؤال همواره مطرح می باشد که چرا بعضی سازمانها در ایفای وظایف خود موفق و بعضی ناموفق اند. پاسخ به چنین سؤال هایی، مستلزم انجام مطالعات و تحقیقات وسیع در زمینه عوامل مرتبط با اثربخشی سازمانها می باشد. محققان با پژوهش در باب سازمانهای مختلف، به عوامل کلیدی و مشترکی پی برده اند که تمرکز اصلی تحقیقات آتی را شکل داد(امیدی و همکاران  1391). بنا به نتایج بدست آمده از بسیاری از تحقیقات و همچنین نظاره ی سیر فعالیت سازمان ها و شرکتها می توان دریافت که در محیط به شدت رقابتی امروز، فشار شدیدی برای بهبود بهره وری هست(Moghareh Abed & Haghighi, 2009) و اثربخشی سازمانی نیز، قسمتی از بهره وری می باشد. از طرفی ثابت شده می باشد که توفیق یک سازمان در گرو برخورداری از یک نظام آموزش منسجم و پویاست؛ تنها با داشتن چنین نظامی، سازمانی می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی، همگام بوده و در میان سازمان های دیگر از جایگاه شایسته ای برخوردار گردد(صادقی و محتشمی، 1389). اثربخشی سازمانی به عنوان مهّم ترین هدف هر سازمان، مقصدی می باشد که تمام کوشش های سازمانی در راستای رسیدن به آن انجام می شود(محرابی و همکاران، 1391).(محرابی et al., 1391).

عوامل متعددی بر اثربخشی سازمانی تاثیر گذار می باشد اما در پژوهش حاضر محقق در نظر دارد تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی را با تأثیر تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش در شرکت برق منطقه تهران مورد مطالعه قرار دهد. خاطر نشان می گردد اکثر سازمان های دولتی برای آموزش کاربردی، برنامه های متعددی دارند و به این امر توجه می نمـایند. از طرفی مدیریت دانـش، نیز ابزار اصلـی افزایش اثربخشی در سـازمان ها می باشد. شرکت برق منطقه ای تهران با در نظر داشتن حساسیت حوزه فعالیت و همچنین با اعلام اهداف و آرمان های خود تحت عنوان ” توجه بیشتر به آموزشهای درون سازمانی با هدف ایجاد فرهنگ یادگیری سازمانی” و ” تأکید بر بهره وری منابع انسانی در تمامی سطوح” ؛ همچنین با داشتن 3000 نفر پرسنل و تحت پوشش قرار دادن 8  میلیون مشترک در استان قم و البرز و تهران، جامعه آماری مناسبی برای اجرای پژوهش حاضر شناسایی گردید.

جهان امروز، جهان تغییر و تحول می باشد. به ندرت روزی بدون نوآوری و تغییر در تولید یا وضعیت خدمات می گذرد. در چنین شرایطی بیشتر سازمان ها به دنبال راه حلی برای تطبیق با این شرایط هستند. راه حلی که توسط بیشتر صاحب نظران یاد شده، آموزش و بهسازی منابع انسانی می باشد. با در نظر داشتن این مطلب، بیشتر سازمان ها بیش از پیش توجه خود را به دوره های آموزشی به مقصود بهسازی منابع انسانی، معطوف داشته اند. از این رو، تأثیر آموزش و بازآموزی در سازمان ها مهم می باشد؛ بگونه ای که امر آموزش یکی از مهم ترین دل مشغولی های مدیران و سیاست گذاران سازمان های اثربخش را تشکیل می دهد(صادقی و محتشمی، 1389).(صادقی & محتشمی, 1389).

آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف در هر سازمانی می باشد که منجر به توانمندی نیروی انسانی موجود می گردد؛ آموزش، ضمن تضمین موفقیت نیروی انسانی، نیل به اهداف سازمانی با اثربخشی بیشتر را نیز موجب می گردد. پس یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر اثربخشی سازمانی دارد و می تواند در بهبود آن تأثیر مهمی را اعمال نماید، آموزش نیروی انسانی می باشد (همان منبع).(صادقی & محتشمی, 1389).

شرکتهای بسیار زیادی در سرتاسر دنیا میلیون ها دلار برای آموزش کارکنانشان هزینه می کنند تا آنها بتوانند مهارتها و دانش لازم را بدست بیاورند؛ اما هیچ ضمانتی وجود ندارد که این آموزش، منجر به عملکرد بهتر گردد. این شرایط مخصوصا زمانی رخ می دهد که آموزش های برگزار شده در فعالیت های روزمره کارکنان اجرایی نشود، یا به سایرین منتقل نگردد(Rahman et al., 2013).

آموزش به تنهایی منجر به افزایش و بهبود اثربخشی سازمانی نخواهد گردید؛ زیرا تمام دانش و مهارت ارائه شده در آموزش بطور صحیح و کاملی به سازمان انتقال نیافته و پیاده سازی نمی گردد. به بیانی دیگر، برای کسب مزایای کامل حاصل از آموزش ها، دانش و مهارت بایستی از طریق آموزش منتقل شده و افراد بایستی از آن بهره گیری مولد نمایند(Dirani, 2012).

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***