متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : مطالعه تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.»

گرایش : مدیریت بازاریابی

 

عنوان:

« مطالعه تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام »

استاد راهنما

دکتر سید محمود شبگو منصف

استاد مشاور

دکتر منصور صوفی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

 

فصل  اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………… 3

1-3 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………. 5

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 5

1-5 چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………….. 6

1-6 فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………. 8

1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………….. 8

1-7-1 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………… 8

1-7-2 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………… 9

1-8 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2 گردشگر (توریست)………………………………………………………………………………………. 14

2-3 گردشگری در جهان………………………………………………………………………………………. 14

2-4 گردشگری در ایران……………………………………………………………………………………….. 18

2-5 توسعه گردشگری………………………………………………………………………………………….. 19

2-6 راهبردهای توسعه صنعت گردشگری…………………………………………………………………. 19

2-7 موانع توسعه صنعت گردشگری ……………………………………………………………………….. 20

2-8 اثرات و کارکردهای گردشگری………………………………………………………………………… 21

2-9 اثرات مثبت گردشگری…………………………………………………………………………………… 27

2-10 برنامه ریزی گردشگری…………………………………………………………………………………. 28

2-11 گردشگری پایدار………………………………………………………………………………………… 29

2-12 فرهنگ…………………………………………………………………………………………………….. 30

2-12-1 زبان های ایرانی………………………………………………………………………………………. 33

2-12-2 آداب و رسوم و اعیاد ملی…………………………………………………………………………. 34

2-12-3 ادبیات و شخصیت های اسطوره ای ایران………………………………………………………. 34

2-12-4 معماری ایرانی………………………………………………………………………………………… 35

2-12-5 تنوع قومی در ایران………………………………………………………………………………….. 36

2-12-6 ادیان ها و آیین ها و اقلیت های مذهبی در ایران…………………………………………….. 37

2-12-7 مراسم مذهبی………………………………………………………………………………………….. 37

2-13 فرهنگ و گردشگری……………………………………………………………………………………. 38

2-14 مطالعه معضلات و موانع فرهنگی جهانگردی در ایران…………………………………………. 40

2-14-1 بیم از اثرات مخرب جهانگرد بر فرهنگ………………………………………………………… 40

2-14-2 پندارهای نادرست جهانگردان از ایران…………………………………………………………… 40

2-14-3 عدم تبلیغات مناسب در زمینه جاذبه های سیاحتی ایران…………………………………….. 41

2-14-4 عدم شناخت سلایق جهانگردان و سیاحان خارجی…………………………………………… 41

2-14-5 مشروط کننده های فرهنگی و مذهبی کشور……………………………………………………. 41

2-14-6 موانع فقهی و مذهبی………………………………………………………………………………… 42

2-14-7 وجود بعضی برخوردهای نامناسب در فرودگاه چه در بخش پلیس گذرنامه …………… 42

2-14-8 اشکال تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه………………………………………………………. 42

2-15 تاریخچه استان ایلام…………………………………………………………………………………….. 43

2-16 مشخصات جغرافیایی…………………………………………………………………………………… 45

2-17 کشاورزی و دامداری……………………………………………………………………………………. 46

2-18 صنایع و معادن…………………………………………………………………………………………… 46

2-19 موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان…………………………………………………….. 46

2-20 زبان و گویش های مختلف ایلام…………………………………………………………………….. 47

2-21 مکان های دیدنی و تاریخی…………………………………………………………………………… 49

2-22 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………. 55

2-23 تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………… 56

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 60

3-3 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 61

3-4 نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………. 61

3-5 حجم نمونه………………………………………………………………………………………………….. 62

3-6 روش و ابزار جمع‌آوری داده ها ………………………………………………………………………. 62

3-6-1 روش جمع آوری داده ها:…………………………………………………………………………… 62

3-6-2 ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………….. 62

3-6-2-1 تدوین پرسشنامه (عملیاتی کردن مدل)………………………………………………………. 63

3-6-2-2 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه …………………………………………………………………. 66

3-6-2-3 تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ………………………………………………………. 66

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………… 68

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه:………………………………………………………………………………………………………… 70

4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:  ……………………………………………. 71

4- 3  توصیف متغیر های پژوهش:……………………………………………………………………………. 74

4- 4 آزمون فرضیه های پژوهش :…………………………………………………………………………….. 82

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 86

5-2) نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………….. 86

5-3 نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………… 92

5-4 مقایسه نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته……………………………………………………… 94

5-5 پیشنهادات با در نظر داشتن فرضیه های پژوهش……………………………………………………………. 94

5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………… 95

5-7 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………… 95

فهرست منابع:…………………………………………………………………………………………………….. 96

فهرست منابع فارسی:…………………………………………………………………………………………… 96

فهرست منابع غیر فارسی:……………………………………………………………………………………… 98

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………. 100

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 3-1) تعداد پرسش نامه……………………………………………………………………………….. 61

جدول 3-2) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………… 62

جدول 3-3) سوالات پرسش نامه…………………………………………………………………………….. 64

3-4) جدول درصد آلفای متغیرها……………………………………………………………………………. 67

جدول 4- 1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………….. 71

جدول 4- 2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 72

جدول 4- 3 ) توصیف متغیر اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………. 73

جدول 4-  4 ) توصیف متغیر زبان………………………………………………………………………….. 74

جدول 4-  5 ) توصیف متغیر آداب و رسوم و اعیاد  ………………………………………………….. 75

جدول 4-  6 ) توصیف متغیر ادبیات و شخصیت های اسطوره ای…………………………………… 76

جدول 4-  7 ) توصیف متغیر معماری……………………………………………………………………… 77

جدول 4-  8 ) توصیف متغیر تنوع قومی………………………………………………………………….. 78

جدول 4 –  9 ) توصیف متغیر ادیان و آیین ها  …………………………………………………………. 79

جدول 4 –  10 ) توصیف متغیر ابعاد فرهنگی……………………………………………………………. 80

جدول 4 –  11 ) توصیف متغیر توسعه و تقویت  گردشگری…………………………………………. 81

جدول4-  12 ) آزمون رگرسیون بین زبان و توسعه گردشگری……………………………………….. 82

جدول4-  13 ) آزمون رگرسیون بین آداب و توسعه گردشگری……………………………………… 82

جدول4-  14 ) آزمون رگرسیون بین ادبیات و توسعه گردشگری…………………………………….. 83

جدول4-  15 ) آزمون رگرسیون بین معماری و توسعه گردشگری…………………………………… 83

جدول4-  16 ) آزمون رگرسیون بین تنوع قومی و توسعه گردشگری……………………………….. 84

جدول4-  17 ) آزمون رگرسیون بین آیین ها و توسعه گردشگری…………………………………… 84

جدول5-1) توصیف معیارهای متغیر زبان………………………………………………………………….. 87

جدول5-2) توصیف معیارهای متغیر  آداب و رسوم و اعیاد…………………………………………… 88

جدول5-3) توصیف معیارهای متغیر ادبیات و شخصیت های اسطوره ای………………………….. 88

جدول5-4) توصیف معیارهای متغیر معماری……………………………………………………………… 89

جدول5-5) توصیف معیارهای متغیر تنوع قومی………………………………………………………….. 90

جدول5-6) توصیف معیارهای متغیرادیان و آیین ها…………………………………………………….. 90

جدول5-7) توصیف معیارهای ابعاد فرهنگی………………………………………………………………. 91

جدول5-8) توصیف معیارهای متغیر معماری……………………………………………………………… 92

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار4- 1) میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………… 71

نمودار4-  2 ) میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان………………………………………………………… 72

نمودار4-  3 ) میله ای  متغیر اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………… 73

نمودار4-  4  ) هیستوگرام  متغیر زبان………………………………………………………………………. 74

نمودار4-  5  ) هیستوگرام  متغیر آداب و رسوم و اعیاد  ……………………………………………… 75

نمودار4-  6  ) هیستوگرام  متغیر ادبیات و شخصیت های اسطوره ای………………………………. 76

نمودار4-  7  ) هیستوگرام  متغیر معماری………………………………………………………………….. 77

نمودار4-  8  ) هیستوگرام  متغیر تنوع قومی………………………………………………………………. 78

نمودار4 –  9  ) هیستوگرام  متغیر ادیان و آیین ها  …………………………………………………….. 79

نمودار4 –  10  ) هیستوگرام  متغیر ابعاد فرهنگی………………………………………………………… 80

نمودار 4 –  11  ) هیستوگرام  متغیر توسعه و تقویت  گردشگری……………………………………. 81

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                   صفحه

1-1) مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………… 7

2-1) عوامل موثر در درجه ی اثرگذاری گردشگری بر رشد اقتصادی کشور میزبان………………. 22

2-2) مراحل برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………… 28

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه

توریسم واژه ای فرانسوی می باشد که از کلمه Tour  گرفته شده می باشد که در زبان فرانسوی به معنای پیمودن، سیر کردن و گردش کردن به کار رفته می باشد. از زمان نوشته شدن اولین کتاب در زمینه گردشگری، تحت عنوان کتاب راهنمای گردشگری در سال 1778، به وسیله توماس نوگ نت بیشتر از 200 سال می گذرد. در واقع صنعت گردشگری را بایستی پدیده ای تقریباً نو دانست که آغاز آن به اوایل قرن نوزدهم میلادی بر می گردد. سازمان جهانی جهانگردی، فعالیت های افراد را که با نیت گذراندن اوقات فراغت، تفریح، خرید و … در کمتر از یک سال از خارج از محیط عادی زندگی خود انجام می شود، توریسم می نامد (فاضل نیا و هدایتی، 1389: 147).

امروزه توسعه ی گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته می باشد. بسیاری از کشورها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود بایستی ابتکار اقدام به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد، باعث شده می باشد که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی گردد (طیبی و همکاران، 1386: 84).

برای ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند بهره گیری از تمامی امکانات و قابلیت ها می باشیم . در این راستا توسعه صنعت جهانگردی که اقتصاددانان آنرا سومین پدیده اقتصادی پویا و روبه رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند، به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می گردد (مدهوشی و ناصر پور، 1382: 27). در این بین در نظر داشتن توریسم فرهنگی در هر دو زمینه توریستی و تحقیقاتی توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده می باشد. فرصتهای توریسم فرهنگی طیف وسیعی، از آثار فرهنگی گذشته تا سبک و نوع زندگی کنونی را شامل می گردد (Gnoth & Zins, 2013: 1). مطالعه تاریخچه گردشگری در ایران وجهان حاکی از ارتباط نزدیک گردشگری با فرهنگ می باشد بطوری گویا شناخت فرهنگ وتعاملات فرهنگی یکی از اولین ومهمترین اهداف وانگیزه های گردشگران در طول تاریخ بوده می باشد (کاظمی و کاظمی، 1389: 4). ریچاردز (2002) معتقد می باشد که در عصر حاضر، ارتباط ای دو جانبه بین فرهنگ و گردشگری به وجودآمده می باشد. فرهنگ منبعی حیاتی برای توسعه گردشگری به شمار می رود و گردشگری نیز سهم مهمی در توسعه فرهنگی دارد Richards, 2002: 9)). پس با در نظر داشتن اهمیت موضوع گردشگری و بالاخص گردشگری فرهنگی این پژوهش به مطالعه تاثیر عوامل فرهنگی بر تقویت و توسعه گردشگری می پردازد.

1-2 اظهار مساله

امروزه در نظر داشتن گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار در اقتصاد جهان و کشورها به سرعت در حال گسترش می باشد (unwto,2009:4). گردشگری شامل کلیه فعالیت هایی می باشد که گردشگران در هنگام سفر انجام می دهند و به ایشان مرتبط می گردد و این می تواند شامل برنامه ریزی برای سفر، جا به جایی بین مبدا و مقصد، اقامت و نظایر آن باشد (رنجبریان، زاهدی، 1386) و هم چنین گردشگری فعالیتی ترکیبی و مستلزم مشارکت بخش های مختلف و متعدد جامعه می باشد و به همان اندازه نیز اثرات گسترده ای در بردارد. از این رو در هر مرحله نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی می باشد (Machintosh & Ritchie, 1995). امروزه صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها نمودی از هویت فرهنگی یک کشور و یکی از منابع مهم کسب ارز می باشد (تقوایی و همکاران، 1389).

در جریان گردشگری شهرهایی مورد توجه گردشگران قرار می گیرد که چند جاذبه یا لااقل یکی از آنها را همچون، وجود زیارتگاه، آثار علمی ، فرهنگی و تاریخی، طبیعت زیبا و متنوع، امکانات تفریحی و اقامتی ، تسهیلات ارتباطی و وجود بازارهای متنوع خرید و فروش، دارا باشند (مافی، سقایی؛1388).

گردشگری فرهنگی برای آشنایی میراث های هنری و فرهنگی ، آداب و رسوم، بناهای تاریخی با هدف های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی انجام می شود.گردشگر فرهنگی مایل به آشنایی با فرهنگ نواحی گوناگون، خواهان کاوش در چشم اندازهای فرهنگی جوامع انسانی و درک آن ها می باشد. فرهنگ شامل ارزش ها، اخلاق ها، نمادها، جلوه های فیزیکی و رفتار اداره شده به وسیله یک جهان بینی متمایز می باشد.

امروزه فرهنگ، تأثیر تعیین کننده در زندگی بشر داشته و گردشگری فرهنگی مناسب ترین روش شناخت وابستگی متقابل فرهنگی ملت ها با همدیگر می باشد. از پیامدهای گردشگری فرهنگی، ایجاد همگرایی بین اقوام و ملت ها در فضای بین المللی بوده و باعث چسبندگی فرهنگی ملت ها خواهد گردید (ابراهیم زاده و همکاران، 2010). در این مطالعه ابعاد زبان، آداب و رسوم و اعیاد، ادیان و آیین ها، معماری آثار فرهنگی، تنوع قومی، ادبیات و شخصیت های اسطوره ای، به عنوان ابعاد فرهنگی موثر در جذب گردشگران مد نظر قرار گرفته می باشد.

زبان: زبان وسیله ای می باشد که افراد جامعه از طریق آن، با یکدیگر ارتباط مستقر می کنند و افکار، عقاید و اندیشه هایشان را، به هم متصل می نمایند. زبان به عنوان یکی از عوامل پیوند دهنده ملت می باشد، که بشریت را به بیشترین تعداد گروه های متمایز، تقسیم می کند (جهانیان و همکاران،1389).

آداب و رسوم و اعیاد: به لحاظ فرهنگی و آداب و رسوم هر گوشه از ایران دارای شرایط ویژه و منحصر به فردی می باشد که در قسمت های دیگر وجود ندارد. هر نقطه از ایران دارای فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود می باشد.مانند جشنواره سراسری موسیقی محلی در آذر در ایلام (شمس و امینی، 1388: 88).

ادبیات و شخصیت های اسطوره ای: از وظایف و تأثیر های بسیار مهم ادبیات فارسی در طول تاریخ ایران و حیات پر ارزش آن، احیا و غنا بخشیدن به هویت فرهنگی ایرانیان بوده و از آنجا که اغلب موضوعات و مطالب فرهنگی با اظهار والای ادبی، در خلال متون زیبای نظم و نثر و در قالب انوع مختلف بازگو می شده همواره مورد توجه همگان بوده می باشد (شمس و امینی، 1388: 89).

معماری: معماری هر کشور و ملتی شناساننده وجه مادی تمدن ها و الگویی برای دیگر فرهنگ ها می باشد. معماری در کشورهایی که صاحب تاریخ و فرهنگ باستانی هستند، از مهمترین پایه های تمدن دیرینه به شمار می آید (شمس و امینی، 1388: 90).

تنوع قومی: در چهار گوشه کشورمان اقوام مختلفی زندگی می کنند. این تنوع قومی هم می تواند برای کشور ما فرصت باشد و هم تهدید. ایران با داشتن چندین ملیون ترک، چند هزار قزاق، قرقیز، گرجی، سیکها در زاهدان، عرب ها و چندین قوم دیگر دارای گنجینهای غنی از قومها و زبانهاست (شمس و امینی، 1388: 91).

ادیان ها و آیین ها: در سرتاسر ایران علاوه بر دین اسلام و مذهب شیعه ، اقلیت های دینی نیز هست. همینطور ایران علاوه بر آثار اسلامی، دارای معابد و کلیساهای بی بدیل می باشد. حضور ادیان توحیدی متفاوت و وجود پیروان و معتقدان بسیار آن ها ،انواع توریسم مذهبی را در کشور ایجاد نمود (شمس و امینی، 1388: 91).

استان ایلام یکی از استان های کشور ایران می باشد که در باختر این کشور و در ناحیه ای کوهستانی و نیمه گرم قرار گرفته می باشد. مرکز این استان شهر ایلام می باشد. این استان از استان های جنگلی ایران می باشد و به خاطر زیبایی طبیعتش از آن با نام عروس زاگرس نیز دانسته می گردد و با در نظر داشتن قدمت تاریخی و جاذبه های گردشگری یکی از استان های مهم کشور برای گردشگری می باشد.

پس با در نظر داشتن اهمیت گردشگری فرهنگی، سوال اصلی پژوهش به این شکل اظهار می گردد که آیا عوامل فرهنگی بر تقویت و توسعه گردشگری تاثیر دارد؟

1-3 اهداف پژوهش

  1. ارزیابی تاثیر زبان بر تقویت و توسعه گردشگری.
  2. ارزیابی تاثیر آداب و رسوم و اعیاد بر تقویت و توسعه گردشگری.
  3. ارزیابی تاثیر ادبیات و شخصیت های اسطوره ای بر تقویت و توسعه گردشگری.
  4. ارزیابی تاثیر معماری آثار فرهنگی بر تقویت و توسعه گردشگری.
  5. ارزیابی تاثیر تنوع قومی بر تقویت و توسعه گردشگری.
  6. ارزیابی تاثیر ادیان و آیین ها بر تقویت و توسعه گردشگری.
  7. بهره گیری از نتایج پژوهش برای تقویت و توسعه گردشگری.

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش

توسعه ی گردشگری به عنوان مجموعه فعالیت های اقتصادی، تاثیر بسزایی در تقویت بنیان های اقتصادی جوامع دارد. تأثیر گردشگری به عنوان منبع جدیدی برای ایجاد اشتغال، کسب درآمد، دریافت های مالیاتی بیشتر، جذب ارز و تقویت زیرساخت های اجتماعی، که موجب رشد و توسعه سایر صنایع می گردد، در مطالعات متعدد مورد تایید قرار گرفته می باشد (کاظمی، 1387: 81). علوی و یاسین ( 2000 ) اعتقاد دارند که “ایران، همانند بیشتر کشورهای خاور میانه، دارای مزیت طبیعی رقابتی در صنعت جهانی گردشگری می باشد. اما این مزیت  رقابتی هیچ گاه به خوبی مورد بهره برداری قرار نگرفته می باشد  (Alavi & Yasin, 2000: 1). اماکن تاریخی و باستانی به علت کم توجهی و نبود اعتبارات لازم جهت مرمت و نگهداری در حال تخریب و نابود شدن می باشند. در صورت توسعه صنعت گردشگری می توان انتظار داشت که از تخریب آثار تاریخی جلوگیری شده و اختصاص بودجه برای مرمت آن توجیه اقتصادی پیدا کند. ضمنا با افزایش مراودات بومی و مسافران مختلف، طرفین با فرهنگ، عادات و رسوم یکدیگر آشنا شده و شناخت فرهنگ های مختلف می تواند در ایجاد یک محیط امن و آرام برای زندگی بشر مفید واقع گردد. البته درمورد تاثیرات فرهنگی گسترش جهانگردی بایستی با احتیاط رفتار نمود تا آداب و فرهنگ و رسوم بومی آسیب نبیند (مدهوشی و ناصر پور، 1382: 29). کشور ایران جزء ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری و جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری می باشد (World Tourism Organisation, 2000).

درمورد تعامل میان فرهنگی گردشگری دیدگاههای مختلفی هست. بعضی منتقدین تحت تأثیر آثار منفی توسعه گردشگری در جوامعی که به هدف کسب منافع اقتصادی هر چه بیشتر به توسعه بی رویه این صنعت روی آورده اند، بر این باورند که توسعه گردشگری عوارض ناخوشایند فرهنگی به ویژه برای جامعه میزبان در پی دارد. تقلید رفتار گردشگران، تغییر زبان و کم توجهی به اصالت های فرهنگی مانند این پی آمد برشمرده شده می باشد . از سوی دیگر طرفدار ان تعامل میان فرهنگی گردشگری، عقیده دارند تعامل با گردشگران نتایج ارزشمندی مانند عرضه مستقیم فرهنگ جامعه میزبان به گردشگران، تقویت غرور و همبستگی ملی و کاهش تفاوت های فرهنگی و اجتماعی بهمراه دارد و چنین تبادلاتی برای بقای جامعه میزبان و میهمان لازم می باشد، زیرا گردشگری منجر به درک بیشتر فرهنگ بین المللی و ایجاد زمینه مناسب برای شناخت و درک سایر فرهنگ ها و درنتیجه توسعه فرهنگی می گردد (کاظمی و کاظمی، 1387: 2).

تعداد صفحه : 134

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تهیه تقویم آب و هوا و گردشگری روزانه جزیره کیش