متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات ایلام

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (M. A)

گرایش: بازاریابی

 

عنوان:

مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

 

استاد راهنما:

مسلم محمدیان

 

استاد مشاور:

دکتر اسفندیار محمدی

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- اظهار مساله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

1-4- اهداف پژوهش.. 5

1-4-1- هدف کلی.. 5

1-4-2- اهداف فرعی.. 6

1-5- سؤالات پژوهش.. 6

1-5-1- سؤال اصلی.. 6

1-5-2- سوالات فرعی.. 6

1-6- فرضیه‌های پژوهش.. 6

1-6-1- فرضیه اصلی.. 6

1-6-2- فرضیه‌های فرعی.. 6

1-7- متغیرهای پژوهش.. 6

1-7-1- متغیر مستقل.. 6

1-7-2- متغیر وابسته. 6

1-8- قلمرو پژوهش.. 7

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش.. 7

1-8-2- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش.. 7

1-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 7

1-9-1- تعاریف مفهومی.. 7

1-9-2-تعاریف عملیاتی.. 8

1-10- فرایند اجرای پژوهش.. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

2-1- مقدمه. 11

2-2- بخش اول: ساختار سازمانی.. 11

2-2-1- ابعاد ساختار سازمانی.. 12

2-2-1-1- پیچیدگی.. 12

2-2-1-1-1- تفکیک افقی.. 13

2-2-1-1-2- تفکیک عمودی.. 13

2-2-1-1-3- تفکیک جغرافیایی.. 13

2-2-1-2- رسمیت… 13

2-2-1-3- تمرکز. 14

2-2-2- ارتباط تمرکز، پیچدگی ورسمیت… 15

2-2-2-1- تمرکز و پیچیدگی.. 15

2-2-2-2- تمرکز و رسمیت… 15

2-2-3- تعیین کننده‌های ساختار. 16

2-2-3-1- استراتژی.. 16

2-2-3-2- اندازه سازمان. 17

2-2-3-3- تکنولوژی.. 17

2-2-3-4- محیط.. 17

2-2-3-5- قدرت- کنترل. 18

2-2-4- انواع ساختارهای سازمانی.. 18

2-2-5- سازمان‌های مکانیکی و ارگانیکی.. 20

2-2-6- دو عنصر کلیدی ساختار تفکیک و تلفیق.. 21

2-2-7- ساختارهای سنتی.. 22

2-2-7-1- سازمان‌های شبکه‌ای.. 23

2-2-7-2- سازمان‌های ستاره‌ای شکل یا خوشه ستاره‌ای.. 24

2-2-7-3- سازمان‌های تارعنکبوتی.. 25

2-2-7-4- سازمان‌های پارندی.. 25

2-2-7-5- سازمان مجازی.. 25

2-2-7-6- سازمان‌های تخیلی.. 26

2-2-7-7- سازمان‌های خوشه‌ای.. 26

2-3- بخش دوم: رضایت شغلی.. 26

2-3-1- رضایت شغلى.. 26

2-3-2- ابعاد رضایت شغلی.. 27

2-3-3- ریشه و سرچشمه رضایت شغلی.. 27

2-3-4- ماهیت رضایت شغلی.. 28

2-3-5- فواید مطالعه رضایت شغلی.. 28

2-3-6- عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی.. 29

2-3-7- آثار وجود رضایت شغلى.. 31

2-3-8- روش‌هاى ارزیابى رضایت شغلى.. 33

2-3-8-1- مقیاس‌هاى درجه بندى گزارش شخصى.. 33

2-3-8-2- رویدادهاى حساس (پیشامدهاى بُحرانى) 33

2-3-8-3- رفتارهاى عیان. 34

2-3-8-4- گرایش‌هاى عملى.. 34

2-3-8-5- مقیاس صورتک ها 34

2-3-8-6- مصاحبه. 35

2-3-8-7- پرسش نامه وروش پرسش نامه‌اى.. 36

2-3-9- نظریه‌هاى رضایت شغلى.. 36

2-3-9-1- نظریه امید و انتظار. 36

2-3-9-2- نظریه ارزش… 37

2-3-9-3- نظریه بریل.. 37

2-3-9-4- نظریه نقشى.. 37

2-3-9-5- نظریه نیازها 37

2-3-9-6- نظریه هرزبرگ… 39

2-3-9-7- نظریه هالند. 40

2-4- بخش سوم: پیشینه و مدل مفهومی.. 40

2-4-1- چهارچوب نظری.. 40

2-4-2- چهارچوب تجربی.. 40

2-4-2-1- تحقیقات داخلی.. 40

2-4-2-2- تحقیقات خارجی.. 42

2-4-3- مدل مفهومی پژوهش.. 44

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 46

3-2- نوع روش پژوهش.. 46

3-3- جامعه آماری.. 46

3-4- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 47

3-5- روش جمع آوری اطلاعات… 47

3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای.. 47

3-5-2- مطالعات میدانی.. 47

3-6- روش گردآوری داده‌ها 48

3-6-1-پرسشنامه. 48

3-6-1-1- مشخصات سؤال‌های پرسشنامه بر اساس مؤلفه‌های ساختار سازمانی.. 48

3-6-1-2- مشخصات سؤال‌های پرسشنامه بر اساس مؤلفه‌های رضایت شغلی.. 48

3-7- روایی.. 49

3-8- اعتبار یا پایایی.. 49

3-9- روش تحلیل آماری.. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 52

4-2- یافته‌ها 52

4-2-1- تحلیل‌های آماری توصیفی.. 52

4-2-1-1- اطلاعات دموگرافیک… 52

4-2-1-2- آمارهای توصیفی ابعاد ساختار سازمانی.. 56

4-2-1-3- آمارهای توصیفی متغیر رضایت شغلی.. 56

4-2-2- مطالعه فرض نرمال بودن داده‌ها با بهره گیری از آزمون کلموگرف- اسمیرنوف (K-S) 56

4-2-3- آزمون فرضیات… 57

4-2-3-1- مطالعه فرضیات فرعی.. 58

4-2-3-1-1- فرضیه فرعی اول. 58

4-2-3-1-2- فرضیه فرعی دوم. 60

4-2-3-1-3- فرضیه فرعی سوم. 63

4-2-3-2- مطالعه فرضیه اصلی.. 66

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 70

5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 70

5-2-1- نتایج فرضیه‌های فرعی.. 70

5-2-1-1- نتایج فرضیه فرعی اول پژوهش.. 70

5-2-1-2- نتایج فرضیه فرعی دوم پژوهش.. 71

5-2-1-3- نتایج فرضیه فرعی سوم پژوهش.. 71

5-2-2- نتایج فرضیه اصلی.. 72

5-3- پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش.. 73

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی.. 73

5-3-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های ‌آینده 74

5-4- محدودیت‌ها و معضلات پژوهش… 74

پیوست‌ها 75

 

فهرست جدول‌ها

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………   صفحه

جدول 3-1- مشخصات پرسشنامه. 48

جدول 3-2- مشخصات پرسشنامه. 49

جدول 3-3- پایایی پرسشنامه ساختار سازمانی.. 49

جدول 3-4- پایایی پرسشنامه رضایت شغلی.. 49

جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان. 53

جدول 4-2- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 53

جدول 4-3- توزیع فراوانی مربوط به اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان. 54

جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 55

جدول 4-5- آماره‌های توصیفی ابعاد ساختار سازمانی.. 56

جدول 4-6- آماره‌های توصیفی ابعاد ساختار سازمانی.. 56

جدول 4-7- نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل.. 57

جدول 4-8- نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته. 57

جدول 4-9- نتایج تحلیل همبستگی بین مؤلفه پیچیدگی با رضایت شغلی.. 58

جدول 4-10- اختصار ضریب تعیین در مدل رگرسیونی.. 59

جدول 4-11- نتایج آزمون همزمان ضرایب تحلیل رگرسیونی خطی ساده مؤلفه پیچیدگی بر رضایت شغلی.. 59

جدول 4-12- برآورد ضرایب بدست آمده از تحلیل رگرسیون و سطوح معنی داری آنها 60

جدول 4-13- نتایج تحلیل همبستگی بین مؤلفه رسمیت با رضایت شغلی.. 61

جدول 4-14- اختصار ضریب تعیین در مدل رگرسیونی.. 61

جدول 4-15- نتایج آزمون همزمان ضرایب تحلیل رگرسیونی خطی ساده مؤلفه رسمیت بر رضایت شغلی.. 62

جدول 4-16- برآورد ضرایب بدست آمده از تحلیل رگرسیون و سطوح معنی داری آنها 62

جدول 4-17- نتایج تحلیل همبستگی بین مؤلفه تمرکز بارضایت شغلی.. 63

جدول 4-18- اختصار ضریب تعیین در مدل رگرسیونی.. 64

جدول 4-19- نتایج آزمون همزمان ضرایب تحلیل رگرسیونی خطی ساده مؤلفه تمرکز بر رضایت شغلی.. 65

جدول 4-20- برآورد ضرایب بدست آمده از تحلیل رگرسیون و سطوح معنی داری آنها 65

نمودار 4-7- وضعیت قرارگیری و پراکنش داده‌های متغیر تمرکز نسبت به متغیر وابسته (رضایت شغلی) 66

جدول 4-21- اختصار و متغیرهای وارد شده به مدل در هر گام از رگرسیون. 66

جدول 4-22- نتایج آزمون همزمان ضرایب تحلیل رگرسیونی خطی ساده مؤلفه ساختار سازمانی بر رضایت شغلی.. 67

جدول 4-23- نتایج آزمون ضرایب از تحلیل رگرسیون گام به گام. 67

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………..    صفحه

نمودار 1-1- فرایند انجام پژوهش.. 9

نمودار 2-1- مدل مفهومی پژوهش.. 44

نمودار 4-1- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان. 53

نمودار 4-2- توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 54

نمودار 4-3- توزیع درصد فراوانی مربوط به اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان. 54

نمودار 4-4- توزیع درصد فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 55

نمودار 4-5- وضعیت قرارگیری و پراکنش داده‌های متغیر پیچیدگی نسبت به متغیر وابسته (رضایت شغلی) 60

نمودار 4-6- وضعیت قرارگیری و پراکنش داده‌های متغیر رسمیت نسبت به متغیر وابسته (رضایت شغلی) 63

 

چکیده

هدف اصلی در پژوهش حاضر مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام می باشد که 157 نفر می‌باشند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان برابر 113 نفر به صورت تصادفی ساده در نظر گرفته شده می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ساختار سازمانی مشتمل بر 15 سؤال و پرسشنامه رضایت شغلی مشتمل بر 18 سؤال می باشد که از روایی و پایایی مناسب برخوردار بودند. پایایی با بهره گیری از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ساختار سازمانی 86% و برای پرسشنامه رضایت شغلی 89% محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروفاسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانه از نوع گام به گام در محیط نرم افزار spss بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل از رگرسیون خطی ساده نشان داد که ابعاد ساختار سازمانی شامل (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که 7/64 درصد اطلاعات رضایت شغلی کارکنان توسط مؤلفه‌های رسمیت و تمرکز اظهار می گردد.

واژه‌های کلیدی: ساختار سازمانی، رضایت شغلی، رسمیت، تمرکز

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

این فصل از پژوهش به اظهار کلیات و تصویری جامع از روش و ماهیت تخصیص اختصاص دارد. در‌این فصل نخست مساله پژوهش تبیین داده می گردد و سپس اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف و فرضیات پژوهش، قلمرو پژوهش و تعاریف مفهومی و عملیاتی عنوان گردیده و در پایان ساختار کلی پژوهش معرفی شده می باشد.

تعداد صفحه : 93

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***