متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : بازرگانی بین الملل

عنوان : مطالعه تاثیر لوگوی بانک ملت بر روی عملکرد بانک ملت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA)

گرایش ” بازرگانی بین الملل”

عنوان :

مطالعه تاثیر لوگوی بانک ملت بر روی عملکرد بانک ملت

استاد راهنما:

دکتر وحید رضا میرابی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول :کلیات پژوهش

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2بیان مساله پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….2

1-3 سابقه موضوع ………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4 اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………..5

1-5 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6 چهارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………………..7

1-7 مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….8.

1-8 فرضیات یا سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………..9

1-9 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………9

1-10جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..10

1-11 روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………………….11

1-12 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………11

1-13 روش تجزیه وتحلیل ………………………………………………………………………………………………….11

1-14تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………..12

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2 تعریف برند……………………………………………………………………………………………………………….14

2-3 نام گذاری محصول و انتخاب برند………………………………………………………………………………..15

2-4 ویژگی های یک نام تجاری…………………………………………………………………………………………16

2-5 ویژگی های برند های موفق…………………………………………………………………………………………16

2-6 رفتار مصرف کننده در برابر نام تجاری…………………………………………………………………………..17

2-7 مزایای رقابتی موفقیت یک نام تجاری……………………………………………………………………………17

2-8 مراقبت از نام تجاری…………………………………………………………………………………………………..18

2-9 مروری بر مفاهیم تصویر محصول………………………………………………………………………………….18

2-10 اندازه گیری تصویر محصول………………………………………………………………………………………21

 

الف

2-11 انواع تصویر………………………………………………………………………………………………………..21

2-12 تصویر ذهنی……………………………………………………………………………………………………….23

2-13 ستون های بازاریابی برند……………………………………………………………………………………..23

2-14 رضایت مندی…………………………………………………………………………………………………….25

2-15 ساختن وفاداری برند…………………………………………………………………………………………..27

2-16 بازاریابی وفاداری برند………………………………………………………………………………………..28

2-17 برنامه های وفاداری و احساس تعهد……………………………………………………………………..29

2-18 انواع روش های نام گذاری کالا…………………………………………………………………………..31

2-19 شیوه های برند سازی…………………………………………………………………………………………32

2-20 فرآیند مدیریت استراتژیک برند……………………………………………………………………………34

2-21 شناسایی و ایجاد موقعیت برند……………………………………………………………………………33

2-22 اندازه گیری و تحلیل اندازه کارایی برند…………………………………………………………………35

2-23 اندازه گیری و تحلیل اندازه کارایی برند…………………………………………………………………35

2-24 رشد و پایداری ارزش برند…………………………………………………………………………………35

2-25 فرصت ها وچالش ها در برندسازی…………………………………………………………………….36

2-26 مدیریت نام تجاری……………………………………………………………………………………………37

2-27 برندسازی خدمات……………………………………………………………………………………………38

2-28 هویت دلنشین بانک ملت………………………………………………………………………………….40

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………44

3-2 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………….45

3-3 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………..46

3-4 تحقیقات کاربردی …………………………………………………………………………………………….47

3-5 مشخصات تحقیقات کاربردى …………………………………………………………………………….48

3-6 تحقیقات توصیفی …………………………………………………………………………………………….49

3-7 روش پیمایشی چیست؟ …………………………………………………………………………………….49

3-8 ویژگیهای روش پژوهش پیمایشی ……………………………………………………………………….49

3-9 مراحل مختلف تنظیم پژوهش پیمایشی ………………………………………………………………….50

3-10 انواع روش پیمایشی ……………………………………………………………………………………….51

3-11 تعریف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………52

 

ب

3-12 مفهوم نمونه ……………………………………………………………………………………………..53

3-13 انواع نمونه احتمالی …………………………………………………………………………………..53

3-14 روشهای برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………….55

3-15 حد نصاب های نمونه ………………………………………………………………………………..55

3-16 ویژگی های یک نمونه ……………………………………………………………………………….56

3-17 فنون جمع‌آوری داده‌ها ……………………………………………………………………………..57

3-18 روایی(اعبتار محتوای) پرسشنامه ………………………………………………………………….58

3-19 پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه …………………………………………………………………..59

3-20 پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………73

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………….76

4-2 یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………76

4-3 آماده سازی داده ها برای تحلیل …………………………………………………………………….76

4-4 یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………78

4-4-1 ویژگی های جمعیت شناختی ……………………………………………………………………78

4-4-2 توصیف سوالات (شاخص ها) ………………………………………………………………….82

4-4-3 توصیف متغیرهای اصلی ………………………………………………………………………….87

4-4-4 وضعیت نرمال بودن متغیرهای اصلی …………………………………………………………88

4-5 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………..89

4-6 ازمون مدل …………………………………………………………………………………………………90

4-7 مطالعه شاخص های برازش ………………………………………………………………………..92

4-8 آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………….93

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مرور کلی و نتایج آن ……………………………………………………………………………………98

5-2نتایج توصیفی ……………………………………………………………………………………………..99

5-3نتایج آزمون ها ……………………………………………………………………………………………100

5-4محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………….102

5-5پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………..103

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل 2-1 ……………………………………………………………………………………………………………………40

شکل2-2 …………………………………………………………………………………………………………………….41

شکل2-3 …………………………………………………………………………………………………………………….41

شکل2-4 …………………………………………………………………………………………………………………….41

شکل 2-5……………………………………………………………………………………………………………………42

شکل 3-1:  مراحل انجام پژوهش …………………………………………………………………………………….45

شکل 3-2 مدل اندازه گیری متغیرمزایای توضیحی شناختی در حالت ضرایب استاندارد…………64

شکل 3-3 مدل اندازه گیری متغیر مزایای توضیحی شناختی در حالت مقدار t …………………….65

شکل 3-4 مدل اندازه گیری متغیرمزایای عملکردی در حالت ضرایب استاندارد ………………….66

شکل 3-5 مدل اندازه گیری متغیر مزایای عملکردی در حالت مقدار t ………………………………66

شکل 3-6 مدل اندازه گیری متغیرتصویر برند در حالت ضرایب استاندارد…………………………..67

شکل 3-7 مدل اندازه گیری متغیر تصویر برند در حالت مقدار t………………………………………..67

شکل 3-8 مدل اندازه گیری متغیرارزش های آرم برند در حالت ضرایب استاندارد………………68

شکل 3-9 مدل اندازه گیری متغیر ارزش های آرم برند در حالت مقدار t…………………………..69.

شکل 3-10 مدل اندازه گیری متغیرتعهد مشتری در حالت ضرایب استاندارد……………………….70

شکل 3-11 مدل اندازه گیری متغیر تعهد مشتری در حالت مقدار t ……………………………………70

شکل 3-12 مدل اندازه گیری متغیرعملکرد در حالت ضرایب استاندارد………………………………71

شکل 3-13 مدل اندازه گیری متغیر عملکرد در حالت مقدار t ………………………………………….71

شکل 3-14 مدل اندازه گیری متغیرنوع آرم برنددر حالت ضرایب استاندارد………………………..72

شکل 3-15 مدل اندازه گیری متغیر نوع آرم برند در حالت مقدار t……………………………………73

شکل 4-1 نمودار دایره­ای جنس افراد (درصد)………………………………………………………………..78

شکل 4-2 نمودار ستونی سن (درصد)……………………………………………………………………………79

شکل 4-3- نمودار ستونی اندازه تحصیلات (درصد) ……………………………………………………….80

شکل 4-4- نمودار ستونی اندازه درآمد پاسخگویان(درصد) ……………………………………………..81

شکل 4-5 نمودار ستونی میانگین متغیرهای اصلی……………………………………………………………88.

شکل 4-6 آزمون مدل مفهومی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد شده……………………………91

شکل 4-7 آزمون مدل مفهومی پژوهش در حالت مقدار تی (سطح معنی داری)…………………..92

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول3-1 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر مزایای توضیحی شناختی……………………..65

جدول3-2 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر مزایای عملکردی………………………………..66

جدول3-3 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر تصویر برند………………………………………..68

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

جدول3-4 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر ارزش های آرم برند…………………………..69

جدول3-5 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر تعهد مشتری………………………………………70

جدول3-6 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر عملکرد……………………………………………..72

جدول3-7 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر نوع آرم برند………………………………………73

جدول شماره 4-7میزان پایایی به روش همسازی درونی (آلفای کرونباخ)……………………………74

جدول شماره 4-1  جدول فراوانی جنس پاسخگویان……………………………………………………….78

جدول شماره 4-2-  جدول فراوانی سن پاسخگویان………………………………………………………..79

جدول شماره 4-3 جدول فراوانی اندازه تحصیلات افراد…………………………………………………….80

جدول شماره 4-4 جدول فراوانی اندازه درآمد افراد…………………………………………………………..81

جدول 4-5- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر مزایای توضیحی شناختی…………………….82

جدول 4-6- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر مزایای عملکردی……………………………….83.

جئول 4-7 درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر تصویر برند ………………………………………..84

جدول 4-8- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر ارزش های آرم برند……………………………85.

جدول 4-9- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر تعهد مشتری………………………………………85

جدول 4-10- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر عملکرد…………………………………………..86

جدول 4-11- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر نوع آرم برند……………………………………87

جدول 4-12 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی………………………………………………….88

جدول 4-13 مقادیر کجی و کشیدگی جهت ارزیابی نرمال بودن متغیرها……………………………..89

جدول 4-14 شاخص های برازش مدل پژوهش………………………………………………………………93

جدول 4-15 آزمون فرضیه های پژوهش، مطالعه ضرایب استاندارد شده و مقدار t……………..96

 فصل اول

کلیات پژوهش

 1-1)مقدمه:

بی گمان صنعت بانکداری یکی از پایه های ارزشمند اقتصاد هر کشوری محصوب میشود.پویایی،تاثیر و توانمندی نظام بانکی نه تنها فضای کسب و کار بانکها را منتفع میسازد،بلکه تاثیرات بسیاری بر محیط خارجی و محیط کلان اقتصادی و بازرگانی دارد. امروزه علامت تجاری هم از نظر مصرف کننده ها و هم از نظر تولید کننده ها یکی از اجزاء مهم کالا محصوب میشود.یک نام تجاری خوب به فایده و ارزش کالا افزوده و سبب به وجودآمدن امتیاز مصرف کننده خواهد گردید.مصرف کننده ها نسبت به اسامی اگر برای آنها ایجاد ارزش نماید ، وفاداری نشان میدهند.با این تفاسیر تعریفی از برند را یاد آور میشویم:

“یک نام – اصطلاح – علامت –سمبل یا ترکیبی از اینها که قصد شناسایی یک کالا یا خدمت را به فروشنده یا گروهی از فروشندگان را داشته و سبب بازشناسی کالا یا خدمت از کالا یا خدمت رقبا میشود”(کتاب Brand management صفحه ی 9- نوشته ی(Tilde heding-Charlotte f.knudtzen-Mogens bjerre

یک آرم تجاری خوب بر تعهد مشتری به نشان تجاری و عملکرد شرکت اثرگذار میباشد.بدون شک مشتریان میتوانند ارتباط ای معنی دار و عمیق با یک نشان تجاری داشته و و این نیز به نوبه ی خود سبب کمتر شدن حساسیت مشتریان نسبت به قیمت شده و هزینه های بازاریابی را کاهش خواهد داد. در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که تصویر مثبتی که از برند با تلاشهای بازاریابی شرکت حاصل میآید ابدی نبوده و پیدایش محصولات جدید تر با آرم های زیباتر و نافذ تر بر آن اثر گذار خواهد بود.

2-1)اظهار مساله پژوهش :

همان گونه که گفته گردید مشتریان میتوانند با یک آرم تجاری یک ارتباط ی معنی داری را مستقر نمایند. برند دارایی نامحسوسی می باشد که به گونه قابل ملاحضه ای بر روی عملکرد تاثیر گذار می باشد.( Morgan & Rego, 2009; Rao, Agarwal, & Dahlhoff 2004)

برند وسیله ی مهمی می باشد برای کمک به ایجاد یک تصویر ذهنی مثبت در ذهن مشتریان و ایجاد تفاوت با محصولات موجود(کاتلر-2004)آرم های تجاری وسیله ای برای حل عدم تشخیص مشتریها بوده(Janiszewski &Meyvis, 2001; MacInnis Shapiro, & Mani 1999) و این موضوع نیز در طول تاریخ به چشم میخورد.برای مثال در چین باستان از نماد اژدها برای اظهار قدرت امپراتوری بهره میگرفتند.آرم تجاری علاوه بر وسیله ای برای تمییز ،بلکه وسیله ای برای انتقال معانی و اطلاعاتی درمورد ی نشان محصول یا خدمات نیز میتوانند باشند.آرم های خوب میتوانند سبب شهرت یک برند شده و توجه مشتری ها ،مقصود آنها از خرید و وفاداری آنها به برند را شکل دهند.در واقع تحقیقات قبلی در مورد برند سازی تصریح می ‌کند که آرم ها به عنوان یک نمایش دیداری از معنی و تصویر عمومی اولیه از برند اقدام میکنند.(Henderson Cote, 1998;MacInnis et al., 1999; Swartz, 1983).آرم های برند میتوانند بر روی ارزش اقتصادی یک شرکت تاثیر گذار باشند((Schechter, 1993; Van Riel & Van den Ban, 2001.

ریچارد اولیور تعریف وفاداری را اینگونه اظهار میدارد:

“وفاداری ،به یک تعهد قوی برای خرید مجدد محصول یا خدمت برتر در آینده اطلاق شده و تا همان محصول یا مارک علی رغم تاثیر رقبا و تلاشهای بازاریابی آنها برای خریده شدن محصولاتشان”(حیدرزاده – 1387)

تعهد نشان تجاری و عملکرد شرکت دو متغیر وابسته و از نظر تئوری به هم مرتبط اند. (strivastava,R.K –shervani,T.A & fahey, L. 1998 )

در این پژوهش سه ساز و کار مجزا اما به هم مرتبط که از طریق آن آرم تجاری برای مشتریان ایجاد ارزش مینماید،مطالعه میشود.

تعداد صفحه : 124

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت