متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت مالی

عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد واحد رشت

دانشکده مدیریت حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی (ارشد)

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

عنوان:

مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

 رضا آقاجان نشتائی

نیمسال تحصیلی

بهمن 1392

نیمسال اول

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه. 2

1-2 اظهار مسأله. 3

1-3 ضرورت انجام پژوهش.. 5

1-4 سوال پژوهش.. 7

1-5 فرضیه‌ های پژوهش.. 7

1-6 اهداف اساسی پژوهش…. 8

1-7 متغیرهای پژوهش.. 9

1-7-1 متغیر وابسته. 9

1-7-2 متغیر مستقل.. 10

1-7-3 متغیرهای کنترلی.. 12

1-8  قلمرو پژوهش.. 12

1-8-1 قلمرو موضوعی پژوهش.. 12

1-8-2 قلمرو مکانی پژوهش.. 13

1-8-3 قلمرو زمانی پژوهش.. 13

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 13

1-10 ساختار کلی پژوهش.. 16

فصل دوم

2-1 مقدمه. 18

2-2 تعاریف عملیاتی.. 19

2-3 سرمایه در گردش…. 19

2-3-1 مدیریت سرمایه در گردش…. 20

2-3-2 مدیریت نقدینگی.. 21

2-3-2-1 چرخه تبدیل وجه نقد.. 21

2-4  سرمایه گذاری.. 23

2-4-1 ماهیت سرمایه گذاری.. 23

2-4-2 فرصت های سرمایه‌گذاری (IOS). 23

2-4-3 ماهیت فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 25

2-4-4 شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 25

2-4-5 اندازه‌گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 26

2-4-6 عوامل خارجی تأثیرگذار بر فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 26

2-4-6-1 عدم اطمینان.. 26

2-4-6-2  عرصه سرمایه‌گذاری جهانی.. 27

2-4-6-3 راهبرد تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری.. 27

2-4-6-4  ارتباط فرصتهای سرمایه‌گذاری با اثر اهرمی.. 28

2-4-6-5  فرصتهای سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر هزینه  و سود. 29

2-4-6-6  فرآیند اجرایی و بهره گیری از فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 30

2-4-6-7  فرآیند ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری  (IOS). 30

2-4-6-8 ارزیابی جریانات نقدی و فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 30

2-4-6-9 ارزیابی فرصت های سرمایه‌گذاری.. 31

2-4-6-10 تصویب اجرای فرصتهای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده‌ 32

2-4-6-11 نظارت و کنترل فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 32

2-5 مفاهیم عملکرد و ارزش…. 33

2-5-1 تعریف ارزش…. 33

2-5-2 ارزش شرکت… 33

2-5-3  مفاهیم مختلف ارزش…. 34

2-5-3-1 ارزش اسمی.. 34

2-5-3-2 ارزش دفتری.. 34

2-5-3-3 ارزش بازار (روز). 35

2-5-3-4  ارزش با فرض تداوم فعالیت… 35

2-5-3-5 ارزش با فرض انحلال شرکت… 35

2-5-3-6 ارزش ذاتی (ارزش جاری). 35

2-5-4 معیار های اندازه گیری عملکرد. 35

2-5-4-1 معیارهای حسابداری.. 36

2-5-4-1-1 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. 36

2-5-4-1-1-1 سود حسابداری.. 37

2-5-4-1-1-2سود هر سهم (EPS). 37

2-5-4-1-1-3 سود تقسیمی.. 37

2-5-4-1-1-4 جریان های نقدی آزاد (FCF). 38

2-5-4-1-1-5 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE). 38

2-5-4-1-1-6  بازده داراییها (ROA). 38

2-5-4-1-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار. 39

2-5-4-1-2-1 نسبت قیمت به سود (P/E). 39

2-5-4-1-2-2 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB). 39

2-5-4-1-2-3 بازده سهام (RT). 40

2-5-4-1-2-4  نسبتQ توبین.. 41

2-5-4-2  معیارهای اقتصادی.. 42

2-5-4-2-1 ارزش افزوده اقتصادی (EVA). 42

2-5-4-2-2 ارزش افزوده بازار (MVA). 42

2-5-4-2-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA). 44

2-6 سود؛ مفاهیم، تفاوت هاد، تئوری ها. 44

2-6-1 مفهوم سود و کاربردهای آن.. 45

2-6-1-1 مفهوم سود از دیدگاه ساختاری: 45

2-6-1-2 مفهوم سود از دیدگاه تفسیری: 45

2-6-1-3 مفهوم سود از دیدگاه رفتاری.. 46

2-6-2 سود حسابداری و چگونگی محاسبه آن.. 46

2-6-3 سود اقتصادی و چگونگی محاسبه آن.. 47

2-6-4 مقایسه سود اقتصادی و سود حسابداری.. 49

2-6-5-1  مفاهیم سود در سطوح مختلف تئوری.. 53

2-6-5-1-1 مفاهیم سود در سطح تئوری ساختاری.. 53

2-6-5-1-2 سود در سطح تئوری تفسیری.. 53

2-6-5-1-3 مفاهیم سود در سطح تئوری رفتاری (انعکاسی). 54

2-7 پیشینه پژوهش.. 55

2-7-1 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور. 55

فصل سوم

3-1 مقدمه. 62

3-2 جامعه آماری.. 62

3-3 نمونه آماری.. 63

3-4  قلمرو پژوهش.. 63

3-4-1 قلمرو موضوعی پژوهش.. 63

3-4-2 قلمرو مکانی پژوهش.. 63

3-4-3 قلمرو زمانی پژوهش.. 64

3-5  نوع پژوهش.. 64

3-5-1 نوع پژوهش بر مبنای هدف… 64

3-5-2 نوع پژوهش بر مبنای روش…. 64

3-6 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها. 65

3-7 روش پژوهش.. 65

3-8 متغیرهای پژوهش.. 66

3-8-1  متغیر مستقل.. 66

3-8-2 متغیر وابسته. 67

3-8-3  متغیرهای کنترلی.. 68

3-9 فرضیه‌های پژوهش.. 69

3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل.. 70

3-10-1 نرمال بودن.. 70

3-10-2 ناهمسانی واریانس…. 71

3-10-3 خود همبستگی.. 72

3-10-4 هم‌خطی.. 72

3-10-5 مانایی متغیرها. 73

3- 11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. 74

3-12 مزایای بهره گیری از داده های تابلویی.. 75

3-13 تخمین مدل رگرسیون با دادههای تابلویی.. 76

3-13-1 چگونگی عملکرد جمله AR. 77

3-13-2 انتخاب مدل مناسب در دادههای تلفیقی.. 78

3- 14 اختصار فصل.. 81

فصل چهارم

4-1 مقدمه. 83

4-2 آمار توصیفی.. 83

4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا. 86

4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده. 88

4-4-1 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها. 90

4-3-2 آزمون هاسمن(Hausman) مربوط به فرضیه پژوهش در حالت الف…. 92

4-5 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش.. 102

4-6 اختصار فصل.. 104

فصل پنجم

5-1 مقدمه. 106

5-2 فرضیات و نتایج مطالعه مدل‌ها. 106

5-3 محدودیت‌های پژوهش.. 109

5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 110

5-5 پیشنهادات آتی.. 110

فهرست منابع فارسی.. 113

فهرست منابع انگلیسی.. 114

 

فهرست جداول

جدول 4-1 نمادهای متغیرهای مدل.. 90

جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. 91

جدول 4-3 نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه های پژوهش.. 96

جدول 4-4 نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها. 98

جدول 4-5: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 99

جدول 4-6: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 100

جدول 4-7: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 101

جدول 4-8: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 102

جدول 4-9: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 103

جدول 4-10: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 104

جدول 4-11: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 105

جدول 4-12: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 106

جدول 4-13: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 107

جدول 4-14: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 108

جدول 4-15 آزمون مانایی متغیرهای در طی دوره پژوهش…. 109

فهرست نمودار ها

شکل2-1- چرخه تبدیل وجه نقد و فرایند عملیات (Ross, 2008). 23

نمودار 4-1 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته GP. 93

نمودار 4-2 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته TobinQ.. 94

چکیده

عنوان پایان‎نامه

مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

 

این پژوهش به مطالعه ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد .به این مقصود تعداد 59 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1390 انتخاب گردید. در این پژوهش اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی، چرخه نقدینگی و چرخه عملیاتی را بر ارزش شرکت و سود ناخالص عملیاتی شرکتها مورد مطالعه قرار داده ایم. اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.نتایج پژوهش حاضر که تاثیر مدیریت سرمایه در گردش را بر عملکرد شرکت ها مورد مطالعه قرار داده می باشد نشان می دهدکه با در نظر داشتن معناداری فوق العاده ضعیف بین چرخه نقدینگی و اجزاء آن شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها و دوره پرداخت بدهی جاری با سودآوری شرکت ها ارتباط معکوس معنا داری هست و مدیران شرکت ها می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی ها، در حد مطلوب سودآوری شرکتشان را افزایش دهند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری

واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، سودآوری، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، دوره پرداخت بدهی جاری، چرخه نقدینگی، چرخه عملیاتی

فصل اول

کلیات پژوهش                                                    

1-1 مقدمه

سرمایه عنصر حیاتی و مهمی می باشد که هم در تأسیس و ایجاد فعالیت های اقتصادی و هم در بهره برداری از آنها تأثیر کلیدی دارد. اگر سرمایه در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری نمود. پس از پایه گذاری فعالیت های اقتصادی و آماده کردن آنها برای بهره برداری نیز اگر سرمایه لازم جهت به گردش درآوردن عملیات وجود نداشته باشد آن سرمایه گذاری های اولیه حاصل و نتیجه ای نخواهد داشت. با وجود تأثیر مهم سرمایه در اقتصاد، نکته اساسی کمیابی سرمایه می باشد. نکته دیگر نگرانی مستمر تأمین کنندگان سرمایه (اعم از کسانی که وام می دهند و کسانی که مالکیت را می پذیرند) در مورد اصل سرمایه و عایدات حاصل از آن می باشد. پس اگر شرکتی بخواهد پاسخگوی شرایط کمیابی سرمایه و نیز پاسخگوی تأمین کنندگان سرمایه باشد. بایستی (مدیریت مناسبی بر سرمایه) اعمال کند. آن بخش از سرمایه که صرف سرمایه گذاری های تأسیسی می گردد پس از تصمیمات اولیه و بنا نهادن تأسیسات و کارخانه ها احتمال برگشت شان بسیار کم می باشد و یا هزینه های سنگینی را برای تغییر و تبدیل تصمیمات بایستی پذیرفت. پس محتاج تدابیر و مطالعه های دقیق و آینده نگری های هوشمندانه می باشد. پس از فراهم شدن سرمایه گذاری های اساسی و اولیه، بخش دیگری از سرمایه برای پشتیبانی از عملیات شرکت بایستی بهره گیری گردد(سرمایه در گردش). هرگونه بازدهی روی سرمایه های تأسیسی منوط به بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده می باشد و این نیز به نوبه خود مربوط به وجوه نقدینگی (سرمایه در گردش) کافی می باشد. به همین علت های اقداماتی که شرکت ها برای اداره این بخش از سرمایه انجام می دهند و تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش، شناخته می گردد از جایگاه ویژه ای در مدیریت مالی بر خوردار می باشد (طالبی، 1377).

مسائل برنامه ریزی وکنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گرفت و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری در آمده و عده زیادی از مدیران، روزانه تمام انرژی و وقت خود را صرف اداره سرمایه در گردش می کنند. هرگونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می گردد اثرات قابل ملاحظه ای روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد گردید (یعقوب نژاد و همکاران ،1389).

هدف اصلی از مدیریت سرمایه در گردش، رسیدن به تعادل مطلوب میان اجزای کار مدیریت سرمایه در گردش می باشد.

 

1-2 اظهار مسأله

نقدینگی شریان حیات مالی شرکت می باشد و مدیریت سرمایه در گردش  از ضرورت های بقای شرکت می باشد، در واقع مشکل نقدینگی به اندازه ای مهم می باشد که چنانچه با اشکال مدیریت و برخورد منفعلانه با موضوع نقدینگی همراه گردد حیات مالی شرکت یعنی مسأله بقا و و تداوم فعالیت آن را به گونه جدی با مخاطره مواجه می کند (محمد زاده و نو فرستی ،1388).

از طرفی بانک ها و سایراعتباردهندگان  نیز برای اعطای تسهیلات به شرکتها، نسبت های نقدینگی آن ها و توان بازپرداخت بدهیهای جاری را مدنظر قرار می دهند. پس وجود یک مدیریت قوی در زمینه سرمایه در گردش و کنترل اندازه نقدینگی شرکت بسیار ضروری گویا (نیکومرام و همکاران ،1385 :12).

مدیریت سرمایه در گردش که مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، برای  حداکثر سازی ثروت سهامداران به عنوان بخشی از وظایف مدیران مالی، دارای اهمیت به سزایی می باشد.

به گونه کلی، سرمایه در گردش به سرمایه گذاری شرکت در دارایی های کوتاه مدت از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حسابهای دریافتنی و موجودی های کالا اطلاق می گردد و خالص سرمایه در گردش عبارت می باشد از دارایی جاری منهای بدهی جاری( محمدی ، 1388).

اندازه دارایی ها و بدهی های جاری بایستی به گونه دائم کنترل شوند تا:

  1. اطمینان حاصل گردد که اندازه اقلام تشکیل دهنده سرمایه در گردش به سطوح مورد نظر و مطلوب رسیده اند.
  2. مشتریان بالقوه شرکت از دست نروند.
  3. قدرت نقدینگی شرکت حفظ گرددوشرکت ورشکست نشود(پی نوو، 1388،2:24).

مدیریت سرمایه در گردش مانند مهم ترین مسایل ساختار مدیریتی می باشد. اهمیت این موضوع به دلیل عوامل زیر بیشتر می گردد:

  1. بیشتر شرکتهای ایرانی به دلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول، ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این امر موجب می گردد که شرکتها در سررسید بدهی ها دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد گردد.
  2. از طرفی کمبود سرمایه در گردش در اغلب شرکتهایی که با پریشانی مالی مواجه شده و در نهایت سرنوشت بعضی از آنها به ورشکستگی کشیده می گردد یکی از علت های عمده اهمیت سرمایه در گردش می باشد.
  3. سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که بیشترین بازده سهام را داشته باشد و در این موردها سرمایه گذاران بایستی از وضعیت موجود مطمئن باشند و این اطمینان با مشاوره و برنامه ریزی حاصل می گردد تا زوایای تاریک مسیر سرمایه گذاری روشن گردد (حسن پور ،1388).

به دلیل نبود برنامه ریزی مناسب برای اندازه سرمایه در گردش مورد نیاز ، بیشتر شرکتها دارای مازاد یا کسری سرمایه در گردش هستند. برای یک شرکت اندازه بهینه ی سرمایه در گردشی که بایستی نگهداری کند تا به بیشترین سودآوری برسد، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. اگر سرمایه در گردش بیش از حد نیاز نگهداری گردد؛ آنگاه شرکت بیش از حد در داراییهای جاری سرمایه گذاری کرده می باشد و در نتیجه یک نوع هزینه فرصت از دست رفته به وجود می آید. همچنین اگر شرکت کمتر از مقدار مورد نیاز سرمایه در گردش نگهداری کند، ممکن می باشد قادر به انجام تعهداتش نباشد مدیریت کارای نقدینگی شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای می باشد که خطر عدم توانایی برآوردن تعهدات کوتاه مدت را از بین برده و از سرمایه گذاری اضافی در این داراییها جلوگیری به اقدام آورد(راماچاندران و جاناکیرامان ، 2009 ).

اسمیت معتقد می باشد مدیریت سرمایه در گردش به خاطر تاثیری که بر روی ریسک و سودآوری شرکت و در نتیجه در ارزش شرکت دارد از اهمیت ویژه ای  برخوردار می باشد. زیرا که سرمایه گذاری در سرمایه در گردش مبادله بین سود آوری و ریسک را شامل می گردد و تصمیماتی که به افزایش سودآوری گرایش دارد منجر به افزایش ریسک نیز می گردد و بر عکس، تصمیماتی که بر روی کاهش ریسک متمرکز می باشد به کاهش سود آوری بالقوه منجر می گردد(فتحی و توکلی ،1388).

سرمایه گذار با در نظر داشتن ارزش شرکت، اولویت خود در سرمایه گذاری را مشخص می کند. تعیین ارزش شرکت مانند عوامل مهم در فرآیند سرمایه گذاری می باشد.

سوالی که در این پژوهش قصد پاسخ دادن به آن را داریم عبارتست از اینکه آیا بین مدیریت سرمایه درگردش و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست ؟

تعداد صفحه : 132

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***