متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : مطالعه ارتباط آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

دانشگاه ایلام

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی(بازاریابی)

مطالعه ارتباط آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

استاد راهنما:

دکتر قاسمعلی شیری

استاد مشاور:

دکتر یاسان ا… پوراشرف

شهریور ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

 

بی­شک شرکت­های کوچک و متوسط تأثیر انکارناپذیری بر اوضاع اقتصادی هرکشوری دارد. این شرکت­ها، بخش عمده­ای از موفقیت خود را مرهون بکارگیری کارآفرینی در سازمان­های خود می­باشند. این ویژگی سبب شده تا آن­ها، وظایف محوله­شان را به شیوه­های متفاوتی انجام دهند. یکی از این وظایف، بازاریابی­ می باشد که صاحبان این بنگاه­ها کوشش می­کنند تا با نگاه کارآفرینانه­ای به آن بنگرند. پس با در نظر داشتن اهمیت تقابل کارآفرینی و بازاریابی در فضای کسب و کارهای کوچک، محقق کوشش کرده تا با یک پژوهش کاربردی، به مطالعه ارتباط بین کارآفرینی سازمانی(مدل زهرا(1995): تجدید استراتژیک، نوآوری و توسعه کسب و کار) و آمیخته بازاریابی کارآفرینانه(P5: قیمت، محصول، ترفیع، توزیع و شخص) در شرکت­های کوچک و متوسط شهرک صنعتی فرامان استان کرمانشاه بپردازد. با در نظر داشتن این­که جامعه آماری پژوهش 114 شرکت بود، پس با آزمون های آماری 63 واحد به عنوان نمونه انتخاب گردید. اما از آن­جا که اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانهِ این قبیل شرکت­ها با آمیخته بازاریابی شرکت­های بزرگ متفاوت می باشد، پس به کمک یک نمونه اولیه آزمایشی، آمیخته بازاریابی کارآفرینانه مخصوص این شرکت­ها بدست آمد. با در نظر داشتن یافته های این بخش، پرسشنامه­ای طراحی و دربین 62 واحد صنعتی توزیع گردید. نتایج حاصله به کمک آزمون­های آماری نشان داد که بین کارآفرینی سازمانی و آمیخته شخص، قیمت و محصول ارتباط معناداری هست. همچنین بین کارآفرینی سازمانی و آمیخته ترفیع و توزیع ارتباط معناداری نظاره نشد. همچنین به کمک آزمون میانگین یک جامعه، جایگاه کارآفرینی سازمانی بالاتر از حد متوسط بدست آمد.

کلید واژه­ها: شرکت­های کوچک و متوسط، آمیخته بازاریابی کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، شهرک­های صنعتی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

چکیده:…………………………………………………………………………………………………………. د‌

فصل اول………………………………………………………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2- اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………… 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………… 4

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-1- اهداف کلی…………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………. 5

1-5- فرضیه­های پژوهش:………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………. 6

1-5-2- فرضیه­های فرعی پژوهش………………………………………………………………………………….. 6

1-6- سوال­های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 7

1-7- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 7

1-8- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 8

1-9- کاربرد نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………. 9

1-10- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………… 9

1-11- تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………… 10

1-11-1 تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………. 10

1-11-2- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- شرکت­های کوچک و متوسط:…………………………………………………………………………….. 16

2-2-1- مفهوم شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………………………. 16

2-2-2- چالش­های شرکت های کوچک و متوسط………………………………………………………………. 18

2-2-3- جایگاه شرکت­های کوچک و متوسط………………………………………………………………….. 20

2-3-کارآفرینی………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-1- تاریخچه کارآفرینی……………………………………………………………………………………. 23

2-3-2- مفهوم کارآفرینی………………………………………………………………………………………. 24

2-4- کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………….. 26

2-4-1- تعاریف کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………. 26

2-4-2-کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………. 30

2-4-3- مزایای کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………. 31

2-4-4- مدل­های کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………… 33

2-4- 4-1- مدل کوراتکو و همکارنش………………………………………………………………………….. 33

2-4-4- 2- مدل کوین و سلوین…………………………………………………………………………………. 34

2-4-4- 3- مدل وینکر و همکاران………………………………………………………………………………. 35

2-4-4- 4- مدل لامکین و دس…………………………………………………………………………………. 36

2-4-4- 5- مدل کوین و میلز……………………………………………………………………………………. 36

2-4-4-6- مدل کارآفرینی سازمانی شاکر زهرا (مدل پژوهش)…………………………………………………….. 36

2-4-4-6-1- نوآوری………………………………………………………………………………………….. 37

2-4-4-6-2-تجدید استراتژیک…………………………………………………………………………………. 40

2-4-4-6-3-توسعه کسب و کار………………………………………………………………………………… 42

2-5- تفاوت­های سازمان های کوچک و بزرگ…………………………………………………………………. 44

2-6- بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………………………. 48

2-6-1-آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………………… 54

2-6-2- تاریخچه آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………. 56

2-6-3- تعاریف آمیخته بازاریابی کارآفرینانه……………………………………………………………………. 59

2-6-3-1- ترفیع……………………………………………………………………………………………….. 60

2-6-3-2- قیمت……………………………………………………………………………………………….. 63

2-6-3-3- شخص……………………………………………………………………………………………… 65

2-6-3-4- توزیع(مکان)………………………………………………………………………………………… 67

2-6-3-5- محصول…………………………………………………………………………………………….. 68

2-6-4- آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در اقدام…………………………………………………………………… 70

2-7- پیشنه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 72

2-7-1- پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………… 72

2-7-2-پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………….. 74

2-8- نتیجه گیری  و ارائه مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………. 76

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………. 78

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 78

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. 78

3-3- فرایند پژوهش………………………………………………………………………………………………. 81

3-3-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 81

3-3-2- نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. 81

3-4- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 83

3-4-1- روش تهیه پرسشنامه……………………………………………………………………………………. 83

3-4-2- تحلیل پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 89

3-4-3-  پایایی…………………………………………………………………………………………………. 90

3-4- 4- روایی………………………………………………………………………………………………… 91

3-5- آزمون­های مورد بهره گیری………………………………………………………………………………….. 92

3-5-1- آزمون میانگین یک جامعه……………………………………………………………………………… 92

3-5-2- آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………….. 92

3-5-3- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………… 92

3-5-4- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………. 93

3-5-5- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه………………………………………………………………………… 93

خلاص فصل…………………………………………………………………………………………………… 94

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………….. 95

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 95

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….. 95

4-2-1- تحلیلهای توصیفی………………………………………………………………………………………. 96

4-2-1-1- سن صاحبان کسب و کار……………………………………………………………………………. 96

4-2-1-2- سابقه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………………………………….. 99

4-2-1-3- حیطه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………………………………… 102

4-2-2- فراوانی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………… 103

4-2-2-1- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه های هر بُعد کارآفرینی سازمانی…………………………………… 103

4-2-2-1- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه های هر بُعد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه…………………………… 104

4-2-3- تجزیه و تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………….. 105

4-2-3-1- مطالعه فرض نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………………….. 106

4-2-4- آزمون فرضیه­ها……………………………………………………………………………………….. 107

4-2-4-1- آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………… 107

4-2-4-2- آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….. 108

4-2-4-3- آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….. 110

4-2-4-4- آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………. 111

4-2-4-5- آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. 112

4-2-4-6- آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. 113

4-2-5- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………….. 114

4-2-5-1-  سوال اول پژوهش…………………………………………………………………………………… 114

4-2-5-2-  سوال دوم پژوهش………………………………………………………………………………….. 115

4-2-5-3- سوال سوم پژوهش…………………………………………………………………………………… 116

4-2-5-4- سوال چهارم پژوهش………………………………………………………………………………… 120

4-2-6- یافته های جانبی پژوهش………………………………………………………………………………… 120

4-2-6-1- رتبه­بندی فرضیات براساس اندازه ارتباط……………………………………………………………… 120

4-2-6-2- مطالعه تفاوت صاحبان کسب و کار………………………………………………………………… 121

4-2-6-3- مطالعه شرکت­های کوچک و متوسط بر اساس سابقه فعالیت………………………………………… 123

4-2-6-4- مطالعه یکپارچگی اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه……………………………………………… 125

4-2-6-5- ارتباط عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با ابعاد کارآفرینی سازمانی………………………………… 125

اختصار فصل چهارم……………………………………………………………………………………………. 127

فصل پنجم……………………………………………………………………………… 128

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 128

5-2- نتایج حاصل از فرضیه­ها………………………………………………………………………………….. 129

5-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی…………………………………………………………………………… 129

5-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اول…………………………………………………………………………….. 129

5-2-3- نتایج حاصل از فرضیه دوم……………………………………………………………………………. 130

5-2-4- نتایج حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………………………. 130

5-2- 5- نتایج حاصل از فرضیه چهارم…………………………………………………………………………. 131

5-2- 6- نتایج حاصل از فرضیه پنجم…………………………………………………………………………… 132

5-3- نتایج حاصل از سوالات پژوهش…………………………………………………………………………… 133

5-3-1- نتایج حاصل از سوال اول و دوم پژوهش………………………………………………………………… 133

5-3-1- نتایج حاصل از سوال سوم و چهارم پژوهش…………………………………………………………….. 134

5-4- نتایج جانبی پژوهش………………………………………………………………………………………. 134

5-5- نتجه گیری کلی………………………………………………………………………………………….. 135

5-6-کاربردها و پیشنهادها……………………………………………………………………………………… 136

5-6-1- پیشنهاد به صاحبان کسب و کارها……………………………………………………………………… 136

5-6-2- پیشنهاد به مدیران کسب و کار………………………………………………………………………… 137

5-6-3- پیشنهادات به محققین آینده……………………………………………………………………………. 138

5-7- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………… 139

رفرنس………………………………………………………………………………………………………… 141

ضمایم………………………………………………………………………………………………………… 153

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول ‏2‑1- معیارهای بکار رفته در تعریف شرکت های کوچک و متوسط……………………………………….. 16

جدول ‏2‑2 – تعریف بانک سرمایه گذاری و صندوق سرمایه گذاری اروپا از شرکت های کوچک و متوسط 17

جدول ‏2‑3- مطالعه مهم ترین محدودیت های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط……………………………….. 18

جدول ‏2‑4- مطالعه ویژگی های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط……………………………………………. 21

جدول ‏2‑5- تعاریف موجود از کارآفرینی و کارآفرین………………………………………………………….. 24

جدول ‏2‑6- پژوهش های صورت گرفته از کارآفرینی سازمانی در بخش­های مختلف…………………………….. 28

جدول ‏2‑7- تعاریف موجود از کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………… 29

جدول ‏2‑8- مزایای بکارگیری کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………… 31

جدول ‏2‑9- مطالعه تفاوت­های شرکت های کوچک و بزرگ…………………………………………………… 44

جدول ‏2‑10- عناصر پیشنهادی در خصوص آمیخته بازاریابی…………………………………………………….. 56

جدول ‏2‑11-  اجزای بکارگرفته شده در ارتباط با عناصر آمیخته ترفیع…………………………………………….. 61

جدول ‏2‑12- اجزای بکارگرفته شده در ارتباط با عناصر آمیخته قیمت…………………………………………….. 63

جدول ‏2‑13- اجزای بکارگرفته شده در ارتباط با عناصر آمیخته شخص……………………………………………. 65

جدول ‏2‑14- اجزای بکارگرفته شده در ارتباط با عناصر آمیخته توزیع…………………………………………….. 66

جدول ‏2‑15- اجزای بکارگرفته شده در ارتباط با عناصر آمیخته محصول…………………………………………… 68

جدول ‏2‑16- ترتیب جایگاه عناصر آمیخته بازاریابی در مطالعات مختلف)………………………………………… 69

جدول ‏3‑1- فراوانی شرکت­های شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه…………………………………………………. 79

جدول ‏3‑2- نمونه طبقاتی شرکت­های شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه…………………………………………….. 80

جدول ‏3‑3- آزمون سنجش اندازه نسبت بکارگرفته شده از اجزای بازاریابی………………………………………. 82

جدول ‏3‑4- اجزای حذف شده حاصل از آزمون دو جمله ای……………………………………………………. 83

جدول ‏3‑5- – شاخص KMO و آزمون بارتلت………………………………………………………………….. 84

جدول ‏3‑6- نتایج حاصل از تحلیل عاملی برای تعیین عوامل مهم عناصر آمیخته بازارایبی………………………….. 85

جدول ‏3‑7- سوالات پرسشنامه به تفکیک هر عنصر………………………………………………………………. 87

جدول ‏3‑8- درجه بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………. 88

جدول ‏3‑9- درجه بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………. 88

جدول ‏3‑10- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر………………………………………………………………… 89

جدول ‏4‑1- فراوانی سن صاحبان کسب و کار…………………………………………………………………… 95

جدول ‏4‑2- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سن………… 96

جدول ‏4‑3- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصر آن به تفکیک سن 96

جدول ‏4‑4- جدول فراوانی بر اساس سابقه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………… 98

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : تحلیل فضایی- مکانی فضای سبز شهری در بندر انزلی

جدول ‏4‑5- میانگین توجه شرکت­ها به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سابقه فعالیت شرکت…… 98

جدول ‏4‑6- میانگین توجه شرکت­ها به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصر آن به تفکیک سابقه فعالیت شرکت……. 99

جدول ‏4‑7- فراوانی حیطه فعالیت شرکت­های کوچک و متوسط………………………………………………… 100

جدول ‏4‑8- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه­های هر بعد کارآفرینی سازمانی………………………………….. 102

جدول ‏4‑9- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه­های هر بعد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه………………………….. 102

جدول ‏4‑10- آزمون مطالعه نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………………. 104

جدول ‏4‑11- آزمون مطالعه ارتباط آمیخته بازاریابی و کارآفرینی سازمانی………………………………………. 105

جدول ‏4‑12- آزمون مطالعه ارتباط آمیخته قیمت و کارآفرینی سازمانی………………………………………….. 107

جدول ‏4‑13- آزمون مطالعه ارتباط آمیخته محصول و کارآفرینی سازمانی……………………………………….. 108

جدول ‏4‑14- آزمون مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع و کارآفرینی سازمانی…………………………………………… 109

جدول ‏4‑15- آزمون مطالعه ارتباط آمیخته توزیع و کارآفرینی سازمانی………………………………………….. 110

جدول ‏4‑16- آزمون مطالعه ارتباط آمیخته شخص و کارآفرینی سازمانی………………………………………… 111

جدول ‏4‑17-  آزمون مطالعه اندازه کارآفرینی سازمانی SMEها……………………………………………….. 112

جدول ‏4‑18- جایگاه ابعاد کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………….. 112

جدول ‏4‑19- جایگاه اجزای آمیخته قیمت  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………… 114

جدول ‏4‑20- جایگاه اجزای آمیخته محصول  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………. 115

جدول ‏4‑21- جایگاه اجزای آمیخته ترفیع  در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………. 115

جدول ‏4‑22- جایگاه اجزای آمیخته توزیع  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………… 116

جدول ‏4‑23- جایگاه اجزای آمیخته شخص  در شرکت­های کوچک و متوسط………………………………….. 117

جدول ‏4‑24- جایگاه عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در شرکت­های کوچک و متوسط……………………… 117

جدول ‏4‑25- رتبه بندی فرضیات براساس اندازه ارتباط با کارآفرینی سازمانی…………………………………….. 118

جدول ‏4‑26- آزمون مقایسه بکارگیری کارآفرینی سازمانی بین صاحبان جوان و میان سال SME…………………. 119

جدول ‏4‑27- آزمون مقایسه بکارگیری آمیخته بازاریابی بین صاحبان جوان و میانسال SME……………………… 120

جدول ‏4‑28- آزمون مقایسه بکارگیری ابعاد کارآفرینی سازمانی بین شرکتهای نوظهور و رشد یافته………………. 121

جدول ‏4‑29- آزمون مقایسه بکارگیری عناصر آمیخته بازاریابی بین شرکتهای نوظهور و رشد یافته………………… 121

جدول ‏4‑30- ارتباط بین اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با یکدیگر………………………………………….. 122

جدول ‏4‑31- ارتباط بین اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با ابعاد کارآفرینی سازمانی…………………………. 123

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

شکل ‏2‑1- تقسیم بندی کارآفرینی سازمانی بر اساس سطح تحلیل……………………………………………….. 26

شکل ‏2‑2– مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارنش……………………………………………………… 33

شکل ‏2‑3- مدل کارآفرینی سازمانی کوین و سلوین……………………………………………………………… 34

شکل ‏2‑4- مدل کارآفرینی سازمانی وینکر و همکاران…………………………………………………………… 35

شکل ‏2‑5- مدل کارآفرینی سازمانی زهرا……………………………………………………………………….. 36

شکل ‏2‑6- تفاوت در حوزه توسعه کسب و کار و تجدید استراتژیک…………………………………………….. 43

شکل ‏2‑7-  مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………. 75

شکل ‏4‑1- درصد فراوانی مشارکت کنندگان بر اساس سن صاحبان کسب و کار…………………………………. 95

شکل ‏4‑2- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سن…………. 96

شکل ‏4‑3- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصرش به تفکیک سن. 97

شکل ‏4‑4- درصد فراوانی بر اساس سابقه فعالیت شرکت­ها………………………………………………………. 98

شکل ‏4‑5- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سابقه فعالیت… 99

شکل ‏4‑6- میانگین توجه شرکت­ها به آمیخته بازاریابی و هر یک از عناصرش به تفکیک سابقه فعالیت……………. 100

شکل ‏4‑7- درصد فراوانی بر اساس فراوانی حیطه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط………………………….. 101

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1-   مقدمه

 

با در نظر داشتن منابع محدود در شرکت­های کوچک و متوسط، بازاریابی در این شرکت­ها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. به­طوری­که بسیاری از محققان، اشکال بازاریابی این شرکت­ها را دلیل اصلی شکست­های این شرکت­ها معرفی می­کنند؛ پس در گام اول، تدوین برنامه بازاریابی متناسب با این شرکت­ها حیاتی به نظر می­رسد و در گام بعدی، لزوم در نظر داشتن خلاقیت و کارآفرینی در این برنامه ضروری به نظر می­رسد. پس پژوهش حاضر با این اهداف، در شهرک صنعتی فرامان استان کرمانشاه انجام گردید. از طرفی هر پژوهش، برای رسیدن به نتایج قابل اعتماد، ملزم به رعایت اصول و چارچوب­های از پیش تعریف شده­ای می­باشد. در این پژوهش نیز، محقق کوشش کرده تا با رعایت این اصول، یافته­هایی پژوهش خود را در 5 فصل تدوین و ارائه دهد. بر این اساس، در فصل اول، به اهداف و کلیاتی از موضوع مورد مطالعه، تصریح و در فصل بعد، مبانی نظری موجود و پیشینه مرتبط به آن تبیین داده شده می باشد. در ادامه و در فصل سوم، روش پژوهش و شیوه تهیه پرسشنامه اظهار و در فصل بعد، به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شده می باشد. در خاتمه نیز به نتایج پژوهش تصریح و بر اساس آن، پیشنهاداتی به صاحبان شرکت­های کوچک و متوسط، مدیران شهرک صنعتی استان کرماشاه و محققان آتی ارائه گردیده می باشد.

1-2-   اظهار مسئله

با در نظر داشتن ویژگی­های خاص جهان امروز، مانند تغییر و تحولات سریع، پیچیدگی­های فزاینده و رقابت روزافزون(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، 1384) و همچنین اشکال شیوه­های سنتی از قبیل برنامه­ریزی استراتژیک، تحقیقات و پیش­بینی­های بازار(بارت[1]، 1996؛ سیگلکو، ریوکین[2]، 2005)، در نظر داشتن شیوه­های جدید – جهت فائق آمدن بر این تغییرات- ضروری گشته می باشد(ماسون[3]، 2007). در همین راستا، کارآفرینی سازمانی[4] یکی از شیوه­هایی می باشد که سازمان­های امروزی به خصوص شرکت­های کوچک و متوسط[5] به آن توجه می­­کنند. مفهومی که در سال 1970 برای اولین بار مورد بهره گیری قرار گرفت(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، 1384) و تا به حال، توسط محققان زیادی به طرق متفاوتی تعریف شده می باشد. در آغاز این مفهوم بیشتر برای سنجش کارآفرینی سازمانی در شرکت­های از پیش تاسیس شده[6] بکارگرفته می­گردید اما به مرور محققین مدعی شدند که بهره گیری از این مفهوم برای همه شرکت­ها مانند شرکت­های کوچک و متوسط مهم و حیاتی می باشد و مزایای زیادی مانند ایجاد ارزش و توان اقتصادی(دس[7] و همکاران، 2003)، بهبود عملکرد(دس و همکاران، 2003؛ زهرا[8]، 1991؛ زهرا، 1996) و حفظ مزیت رقابتی(کوراتکو[9]، 2007؛ هایتون[10]، 2005) را به همراه دارد.

برای سنجش اندازه کارآفرینی سازمانی شرکت­ها، مدل­های مختلفی هست که در این پژوهش، از مدلی که زهرا در سال 1995 ارائه داد و شامل  نوآوری[11]، تجدید استراتژیک[12] و توسعه کسب و کار[13] می­باشد، بهره گیری شده می باشد(زهرا، 1995؛ شارما، کریسمن[14]، 1999).

به گونه کلی در نظر داشتن اجزای این مدل به سازمان­های از پیش تاسیس شده برای توسعه و ورود به بازارهای جدید، ایجاد و معرفی محصول جدید و به کارگرفتن مدل­های نوآورانه کسب و کار کمک می کند. در کنار توجه کارآفرینانه به این شرکت­ها، وجود محدودیت­هایی از قبیل معضلات مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص و کوچک بودن(حسنقلی پور، آقازاده، 1384) و همچنین ویژگی­های منحصر به فرد آن­ها مانند انعطاف­پذیری، نیاز به منابع کم، متکی بودن به منابع داخلی(احمدی، صفری کهره و اعظمی، 1387) سبب شده تا وظایف و برنامه­های بازاریابی این شرکت­ها مانند آمیخته بازاریابی[15]­شان در مقایسه با شرکت­های بزرگ و غیرکارآفرین متفاوت باشد(مارتین[16]، 2009). اما هرچقدر این تفاوت­ها در ارتباط با وجود توجه کارآفرینانه ایجاد گردد، احتمال تطبیق­پذیری این شرکت­ها با چالش­های ناشی از محیط پیچیده امروزی بیشتر می­گردد. به­طوری­که آمیخته بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط به عنوان آمیخته بازاریابی کارآفرینانه[17](محصول[18]، قیمت[19]، توزیع[20]، ترفیع[21] و شخص[22]) یاد شده و بایستی مجموعه ابزارهایی باشد که یک بنگاه کارآفرین با بکارگیری آن­ها به شیوه­ای نوآورانه، توان کسب سود بیشتر و ارائه ارزشی بالاتر را برای مشتریان اولیه – نسبت به سایر رقبا- فراهم آورد(رضوانی، گلابی، 1390). این تعریف متفاوت، نیازمند نگاهی نو، به عناصر تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی و همچنین تمامی اجزایی که هر کدام از عناصر آمیخته بازاریابی را تشکیل می­دهند، می باشد.

پس این پژوهش، با دو مساله کلی روبرو می باشد؛ اولا با در نظر داشتن تفاوت­های شرکت­های کوچک و متوسط با شرکت­های بزرگ و همچنین ویژگی­ها و محدودیت­های خاص این شرکت­ها، اجزای هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه شرکت­های کوچک و متوسط را مشخص کند و ثانیا به دلیل اهمیت توجه کارآفرینانه به تمامی وظایف و برنامه­های بازاریابی این شرکت­ها در محیط پویای امروزی، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال می­باشد که آیا ارتباط معناداری بین اندازه کارآفرینی سازمانی این شرکت­ها با هر کدام یک از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه هست یا خیر؟

[1]. Barrett

[2]. Siggelkow & Rivkin

[3]. Mason

[4]. Corporate Entrepreneurship

[5]. Small & Medium size Enterprise

[6]. Established Company

[7]. Des, Ireland, Zahra, Floyd, Janney & Lane

[8]. Zahra

[9]. Kuratko

[10]. Hayton

[11] . Innovation

[12]. Renewal

[13]. New Venture

[14]. Sharma & Chrisman

[15]. Marketing Mix

[16]. Martin

[17]. Entrepreneurial Marketing Mix

[18]. Product

[19]. Price

[20]. Place

[21]. Promation

[22]. person

تعداد صفحه : 190

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***