متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : مطالعه ارتباط اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس

دانشگاه  آزاداسلامی

واحد بندرعباس

 

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته روان­شناسی عمومی (M.A  )

 

عنوان:

مطالعه ارتباط اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس

استاد محترم راهنما:

سید عبدالوهاب سماوی

سال تحصیلی1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول… 2

طرح پژوهش.. 3

1-1. مقدمه. 3

1-2. اظهار مساله. 4

1-3. اهمیت پژوهش…. 9

1-4. اهداف پژوهش.. 10

1-5. فرضیه‏های پژوهش.. 10

1-6. تعریف متغیرها. 10

1-6-1.  تعاریف مفهومی… 10

1-6-2. تعاریف عملیاتی… 11

فصل دوم.. 12

ادبیات پژوهش.. Error! Bookmark not defined.

2-1. مقدمه. 13

2-2. استرس…. 13

2-2-1. تعاریف استرس…. 15

2-2-2. مفهوم استرس…. 15

2-2-3. نظریه‌های استرس…. 17

2-2-3-1. استرس به عنوان پاسخ درونی… 17

2-2-3-2.استرس به عنوان عوامل محیطی… 18

2-2-3-3. استرس به عنوان کنشی متقابل.. 18

2-2-4. رویکردها و دیدگاه‌های مختلف در مورد استرس…. 18

2-2-4-1. نظریه‌ی روان تحلیل‌گری… 18

2-2-4-2. نظریه‌ی اشکال جسمانی… 19

2-2-4-3. نظریه تکوین و تعامل کاژ. 19

2-2-4-4. نظریه پردازش اطلاعات . 19

2-2-5. نشانه‌های استرس در نوجوانی… 20

علل استرس…. 20

2-2-5. منابع استرس…. 21

2-2-6. عوامل ایجاد کننده استرس…. 21

2-3. اضطراب . 21

2-3-1. تعاریف اضطراب… 23

2-3-2. دیدگاه‌های نظری درمورد اضطراب… 24

2-3-2-1. روانکاوی… 24

2-3-2-2.نظریه‌های رفتاری… 25

2-3-2-3. نظریه‌های بشر‌گرایی… 25

2-3-2-4. نظریه‌های زیست‌شناختی… 25

2-3-3. دیدگاههای نظری درمورد روانشناختی اضطراب… 26

2-3-4. نظریه‌های اضطراب… 26

2-3-4-1. زیگموند فروید.. 26

2-3-4-2. ملانی‌کلاین… 27

2-3-4-3. آنا فروید.. 28

2-3-4-4. هارتمن، کریس ‌و لومن‌شتاین… 29

2-3-4-5. رنه‌اشپیتز.. 29

2-3-4-6. هری استاک سالیوان.. 30

2-3-4-7. جان بالبی… 30

2-3-5. سن بروز و شیوع اختلال اضطراب… 31

2-3-6. بحران اضطراب در نوجوانی… 32

2-4. احساس تعلق.. 32

2-4-1. نظریه های احساس تعلق.. 34

2-4-1-1. نظریه آدلر.. 34

2-4-1-1-1. علاقه اجتماعی… 34

2-4-1-1-2.  سبک زندگی… 35

2-4-1-2. نظریه آبراهام مازلو.. 36

2-4-1-3. نظریه ویلیام گلاسر.. 37

2-4-1-3-1. گلاسر و نظریه نیازها. 38

2-4-1-4. نظریه بالبی… 39

2-4-1-4-1. دلبستگی… 40

2-4-1-4-1-1. موضوعهای دلبستگی- به چه کسی دلبسته شویم؟. 40

2-4-1-4-2. انواع دلبستگی… 42

2-4-1-4-3. ثبات دلبستگی… 44

2-4-2. احساس تعلق در نوجوانی… 45

2-5. مطالعه پژوهشها. 46

2-5-1. مطالعه پژوهش های خارجی… 46

2-5-2. مطالعه پژوهش های داخلی… 50

فصل سوم.. 52

روش پژوهش.. Error! Bookmark not defined.

3-1. مقدمه. 53

3-2. روش پژوهش.. 53

3-3. جامعه آماری و حجم نمونه. 54

3-4. ابزار پژوهش.. 54

3-5. روایی و پایایی ابزار پژوهش…. 55

3-4-1. مقیاس احساس تعلق به مدرسه. 55

3-4-2. مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS). 55

3-6. روش اجرا 56

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. 56

فصل چهارم.. 58

یافته های پژوهش…. Error! Bookmark not defined.

4-1. مقدمه. 59

4-2. یافته های توصیفی… 60

4-3. یافته های استنباطی… 60

فصل پنجم.. 65

بحث و نتیجه گیری… Error! Bookmark not defined.

5-1. مقدمه. 66

5-2. بحث و نتیجه گیری… 67

5-3. محدویت های پژوهش…. 71

5-4. پیشنهادهای پژوهش…. 72

5-4-1. پیشنهادهای کاربردی… 72

5-4-2. پیشنهادهای پژوهشی… 72

منابع… 73

الف: منابع فارسی… 73

الف: منابع غیر فارسی… Error! Bookmark not defined.

پیوست ها. 80

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک…. 60

جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای پیش بین و ملاک…. 61

جدول 4-3: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب بدون تفکیک جنسیت     61

جدول 4-4: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب در گروه پسران   62

جدول 4-5: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب در گروه دختران   63

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 1-1. مقدمه

مدرسه را می توان خانه دوم دانش اموزان قلمداد نمود. به جرأت می توان گفت مقدرا زمانی که دانش آموزان در محیط مدرسه می گذرانند بعد از محیط خانواده در رده دوم قرار دارد. محیط خانوادگی سالم ، محیطی گرم می باشد ، محیطی می باشد که کودک و نوجوان از حضور در آن و ارتباط با اعضای آن ( پدر ، مادر ، خواهر و بردار ) ا حساس لذت می کند

محیط مدرسه که نیازهای اصلی نوجوان را در این سن برآورده نمایدو باعث ایجاد تعلق خاطر یا احساس تعلق به مدرسه در نوجوانان می گردد. نیازهای اساسی دانش اموز در مقاطع ابتدایی و دبیرستان عبارتند از ثبات ، افزایش موقعیت های استقلال فردی ، فرصت هایی برای رقابت ، مواظبت و طرفداری از دانش اموزان و پذیرفته شدن در جمع دوستان ( پاترسون، 2007).

هنگامی که محیط مدرسه نیازهای اساسی نوجوان را بر آورده کند در دانش آموز احساسی پدیدار می گردد که خود را جزئی از مدرسه می داند، و خود را در رسیدن به اهداف مدرسه یا جامعه مدرسه سهیم و مشترک می داند( پاترسون،2007).

احساس تعلق فرآیندی می باشد که به موجب آن، افراد خود را با شخص دیگری یا گروهی از افراد همسان و همانند می بینند. و مانند یک منبع تأثیرگذار بر روی انگیزش افراد برای اقدام و فعالیت مشترک اقدام می کند. حس یکی بودن با یک جمع و دسته انسانی سبب می گردد که اهداف و منافع شخصی افراد تابع اهداف و منافع جمع و دسته گردد، که در نتیجه احتمال اقدام جمعی و مشترک براساس فهم و درک مشترک را افزایش می دهد( کرامر[1]،1996).

 

1-2. اظهار مساله

می­توان گفت که محیط خانواده در سن نوجوانی نسبت به محیط همسالان دارای جذابیت کمتری می­باشد. در این سن که سن هویت­یابی نوجوان می باشد، نوجوانان از محیط خانواده رویگردان شده و به سمت محیط خارج از خانواده و محدویت­های آن، جذب می­شوند. مانند مهمترین محیط­هایی که نوجوان به آن گرایش پیدا می­کند محیط همسالان می باشد (کارچر[2]، هولکومب[3] و زامبرانو[4]، 2008 ). محیط همسالان چندان محیط سالمی نیست و انحرافات (از قبیل استعمال دخانیات، انحرافات جنسی، مصرف مواد ) در آن به وفور پیدا نمود می­گردد (کارچر، هولکومب و زامبرانو، 2008 ). مانند جایگزین­هایی که برای محیط همسالان در این سن می­توان پیدا نمود محیط مدرسه می باشد. محیط مدرسه در صورتی که نیازهای اصلی نوجوان را در این سن بر آورده نماید باعث ایجاد تعلق خاطر یا احساس تعلق به مدرسه در نوجوانان می­گردد. نیازهای اساسی دانش­آموز در مقاطع ابتدایی و دبیرستان عبارتند از ثبات، افزایش موقعیت های استقلال فردی، فرصت هایی برای رقابت، مواظبت وحمایت از دانش­آموزان و پذیرفته شدن در جمع دوستان (روا[5]، استوارت[6] و پاترسون[7]، 2007).

حال در اینجا لازم می باشد توضیحاتی را درمورد مفهوم احساس تعلق به مدرسه و عوامل موثر بر آن ارایه دهیم. درمورد احساس تعلق به مدرسه تعاریف متعددی ذکر گردیده می باشد که در اینجا به بعضی از آنها تصریح شده می باشد.

دسته­ای از تعاریف مبتنی بر دیدگاه زیست بوم شناسانه یا مبتنی بر بعد اجتماعی می باشد. در این رویکرد احساس تعلق به صورت عمومی عبارت می باشد از توصیف کیفیت ارتباطات در سطح جامعه و به صورت اختصاصی (احساس تعلق به مدرسه) به عنوان دیدگاه افراد که باعث افزایش پیوند آنها با محیط مدرسه می گردد تعریف می گردد(لیبی، 2000 به نقل از مک نلی[8] و همکاران، 2002). مک نلی و همکاران(2002) مهمترین عناصر این تعلق را عبارت از ارتباط موثر افراد با اعضای جامعه مدرسه، اندازه تعلق افراد به اهداف جمعی و شمول یا اندازه دخالت اعضا در فعالیت های اجتماعی می­داند. در این رویکرد کوشش شده می باشد به مدرسه به عنوان بخشی از جامعه نگاه گردد که برای مطالعه آن بایستی آنرا در بافت اجتماعی مورد مطالعه قرار داد. با در نظر داشتن این رویکرد مدرسه بایستی دارای سیستمی باشد که به تمام افراد با عقاید و قومیت های متفاوت تکریم گذارد(روا، استوارت و پاترسون،2007).

رویکرد دیگر در تعریف احساس تعلق به مدرسه رویکرد روانشناسی به احساس تعلق به مدرسه می باشد که احساس تعلق به مدرسه را به عنوان یک حالت روانشناسی عنوان می­کند که در آن دانش­آموزان احساس کنند خود و دیگر دانش­آموزان مورد مراقبت و طرفداری از طرف مدرسه هستند ( شوچت[9] و اسمایث[10]، 2009 ). براساس این رویکرد هنگامی که دانش­آموزان با قوانین سخت­گیرانه از طرف مدرسه روبرو شوند و با اولین خطا در مدرسه تنبیه یا حتی اخراج شوند دارای احساس تعلق کمتری نسبت به دانش­آموزانی هستند که در مدراس آسان­گیر می باشند ( لد[11] و دینلا[12]، 2009). کارچر، هولکومب و زامبرانو (2008 ) در این زمینه تعریفی دیگری را اظهار کرده اند که احساس تعلق به مدرسه را به عنوان اعمالی می­داند که باعث سازگار شدن دانش­آموز در انجام یک فعالیت یا مکان خاص می گردد. این اعمال باعث افزایش احساس راحتی، خوب بودن و کاهش اضطراب دانش­آموز می­گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی

در رویکرد دیگر نسبت به احساس تعلق کوشش شده می باشد با حاصل و بازده های آن تعریف گردد ( جمیرسون[13] ، کمپوس[14] و گریف[15]، 2003) با در نظر داشتن این رویکرد فردی دارای احساس تعلق به مدرسه می باشد که نمرات و معدل خوبی در مدرسه داشته باشد در رویکرد دیگر کوشش به تعریف و اندازه گیری احساس تعلق به عنوان اندازه شمول و فعالیت دانش­آموز در تکالیف مدرسه و فعالیت در امور فوق برنامه شده می باشد( نلی[16] وفیکی[17]،2004 ). به گونه کلی می­توان به این نکته تصریح کنیم که عنصر مشترک همه  تعاریف ارتباط ، احساس امنیت و استقلال می باشد.

درمورد عوامل تاثیر گذارنده بر روی احساس تعلق به مدرسه عوامل متعددی ذکر گردیده می باشد که در اینجا به بعضی از آنها تصریح می­گردد.

تحقیقات سینلهاف[18](2009) مک نلی(2002) موریسون[19](2008) آلن[20]، رابینز وکاسیلاس(2008) و نشان دهنده این مطلب می باشد که عواملی از قبیل 1- تنوع نژادی و قومیتی 2- قوانین سخت گیرانه درمدارس 3- افزایش جمعیت مدارس و کلاسها 4- سو مدیریت در کلاسها 5- افزایش فعالیت های فوق برنامه دارای ارتباط با افزایش یا کاهش احساس تعلق به مدرسه می­باشد.کارچر، هولکومب و زامبرانو(2008) عوامل گسترش دهنده احساس تعلق به مدرسه را شامل سه عامل می­دانند 1- پذیرش به وسیله دیگران 2- طرفداری بین فردی 3- احساس تعلق تجربه شده. استرمان به نقل از بتی[21]و بریو[22] (2005 ) می­گویند با اینکه در گذشته وظایف فوق برنامه یکی از بهترین راههای افزایش احساس تعلق به مدرسه بوده می باشد اما هم اکنون به این نتیجه رسیده­ایم که افزایش ارتباط میان معلم و همسالان مانند مهمترین عوامل تاثیر روی احساس تعلق به مدرسه می­باشد.   یک مدل که برای احساس تعلق مطرح گشته می باشد مدل درونی کار می باشد. بر اساس این مدل ارتباطات و چگونگی ارتباطات کودک با اولین پرستار بچه(والدین) شکل می­گیرد. این تعامل تصاویری را از خود و دیگران و محیط اطراف فراهم می­آورد که تجربیات فرد و چگونگی تعبیر و تفسیر آنرا تحت تاثیر قرار می­دهد و در طول حیات تبدیل به مدل پیچیده تر و با ثبات تر می­گردد و پایه و اساس روابط با دیگران را فراهم می­آورد.( شوچت و اسمایث، 2009).

جامع­ترین مدل در جهت عوامل موثر بر احساس تعلق به مدرسه از طرف رو، استوارت و پاترسون ( 2007 ) ارایه شده می باشد. بر اساس این مدل افزایش سلامت در مدارس باعث افزایش احساس تعلق در مدارس بوسیله دو راهبرد زیر می­گردد:

1-فرایندی که باعث افزایش مشارکت تمامی افراد و ایجاد یک اجتماع می­گردد. هم چنین فعالیت در جامعه و مشارکت برابر و دمکراتیک میان اعضای جامعه.

2-ساختار سیاست­های مدارس، ترتیبات سازمانی مدارس، محیط فیزیکی، رویکردهای یاددهی و یادگیری و بطور کلی کلیه اموری که منعکس کننده ارزش مشارکت، دموکراسی و دخالت در جریان آموزش می­باشد.

در کنار دیدگاه­های مطرح شده در زمینه احساس تعلق به مدرسه، می­توان به تئوری­های کلان­تر روان­شناسی در زمینه احساس تعلق نیز بهره جست. به­گونه مثال در تئوری آدلر[23] (1964)  از مفاهیمی هم­زیرا علاقه اجتماعی و سبک زندگی یاده شده می باشد. در دیدگاه مازلو[24] (1979) از منظر نیازهای فردی که شامل نیازهای فیزیولوژیکی، امنیت، محبت و تعلق، تکریم و خودشکوفایی مطرح شده می باشد. در نظریه واقعیت درمانی گلاسر[25] (2008)از نیازهای اساسی بشر که شامل بقاء، محبت و تعلق، آزادی، قدرت و تفریح نام برده شده می باشد. همانگونه که ملاحظه می­گردد در نظریه­های یاد شده همواره از نیاز اساسی بشر به تعلق و محبت بین فردی به عنوان نشانه­ای از سلامت روان در نظر گرفته شده می باشد.

از دیدگاه جامعه شناسی بنا به اعتقاد دورکیم وقتی حس تعلق به جامعه در افراد وجود داشته باشد، یک حس همانندی و قرابت به وجود می آیدو پیوندهای عاطفی و دل مشغولیها و منافع مشترک افراد را به هم پیوند میدهد که نتیجه آن افزایش و تشدید تماسهای آنان و گسترش ارتباطات در سطح جامعه می باشد و این مهمترین ابزار برای یک مدیریت خوب بویژه در کشورهای جهان سوم می باشد( کامر،1989)

از آنجایی­که  اضطراب به منزله‌ی بخشی از زندگانی هر بشر در همه افراد در حدی اعتدال‌آمیز هست در این مرحله به عنوان پاسخی سازش یافته تعبیر می گردد. به گونه‌ای که می‌توان گفت: «اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب می‌رفتیم.» عصر حاضر را عصر اضطراب می‌نامند زیرا که در چنین عصری مظاهر اضطراب بسیار فراوان و گسترده‌اند. اضطراب در دختران بیشتر از پسران نظاره می گردد زیرا که دختران لطیف‌تر و روحی حساس‌تر دارند و زودتر دچار ترس و دلهره می شوند و در نتیجه آن، اضطراب بیش از اندازه در دختران پیدا نمود می گردد (کامر[26]، 1995).

بعضی از روان‌شناسان وجود پدیده‌ای به نام اضطراب را در نوجوانی متاثر از اثرات وجودی خاص این دوره می دانند و این دوره را دوره فشار و طوفان می‌نامند. بعضی دیگر اضطراب را اثرات فرهنگ و محیطی خاص می‌دانند، و معتقدنند که اضطراب در نوجوانی متاثر از تربیت آموزشی در فرهنگهای مختلف می‌باشد. در این عصر بدلیل مشغله‌های مختلف می‌باشد. در این عصر بدلیل مشغله‌های ذهنی که هست، مردم همگی همیشه در حال استرس و تنش به سر می‌برند و همچنین استرس شاید عمومی ترین مساله زندگی روزمره بشر باشد، گروهی از صاحب نظران استرس را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده اند. دوران ما ، عصر استرس و فشار عصبی می باشد، دوره ای که در آن بشر بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل ایجاد استرس قرار گرفته و مسائل و معضلات بیشماری از هر طرف او را احاطه کرده می باشد. استرس را می توان جزء لاینفک زندگی بشر و اساس زندگی او دانست. استرس در زندگی افراد به خصوص نوجوانان و جوانان تاثیر مثبت و منفی دارد، به بیانی دیگر وجود استرس لازم و مفید می باشد اما اندازه ان اهمیت دارد، ( دادستان، 1386 ).

نوجوانان نیز گاهی اوقات همانند بزرگسالان استرس را در زندگی روزمره خود تجربه می کنند، به همبن دلیل آموختن روشهای مقابله با استرس برای آنها سود مند می باشد. اغلب نوجوانان هنگامی که با موقعیت خطرناک ، دشوار یا دردناک روبرو می شوند و امکاناتی برای مقابله ندارند ، استرس زیادی را تجربه می کنند( سعیدی ، 1387).

پژوهش­ها در زمینه احساس تعلق به مدرسه و عوامل مربوط به آن دارای نتایج متفاوتی بوده می باشد. برای مثال گیوپتا(1982)تاثیرات اضطراب را در مدرسه مورد مطالعه قرار داد وی دریافت که اضطراب هیچ تاثیر معنی داری بر تعلق نوجوان به مدرسه ندارد.

مطالعه‌ای در آمریکا نشانه‌های اضطراب را در بین نوجوانان مطالعه کردند. شایع‌ترین علائم اضطرابی در نوجوان، نگران و حساسیت بالا و خلق منفی و انتقاد بوده که ناشی از توجه دیگران می‌باشد. در آمریکا احساس خوب بودن درمورد خود، رضایت روانی در مورد اهداف، احساسات قابل قبولی هستند. توجه دیگران موجب بیشترین اضطراب نشده و با علائمی جسمی مانند سردرد، اختلال معده‌ای و شکایات عصبی خودر ا نشان می‌دهد (جان کنت[27]، 2003)

در جمع بندی از پژوهش­های متعدد انجام شده در زمینه احساس تعلق به مدرسه می­توان گفت که در چارچوب مفاهیمی زیرا تعلق، عضویت، رضایت، تعهد، التزام و ارتباط به عنوان پیش بینی کننده دستاوردهای آموزشی، روانشناختی، رفتاری و اجتماعی دانش‌آموزان به شمار می‌آورند (رسنیک[28] و همکاران، 1997 با روزر[29]، الکس[30] و استروبل[31]، 1998)

پس هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال می باشد که آیا بین استرس و اضطراب  با احساس تعلق به مدرسه نوجوانان (پسر و دختر )  شهر بندرعباس هست و اینکه سهم هرکدام از این متغیرها چه اندازه می باشد؟

[1] Kramer

[2]- karcher

[3]- holcomb

[4]- zambrano

[5]- Rowe

[6]- Stewart

[7]- Patterson

[8]- Mcneely

[9]- Shochet

[10]- smyth

[11]- Ladd

[12]- Dinella

[13]- Jimerson

[14]- Campos

[15]- Greif

[16]- Neely

[17]- Faici

[18]- Saelhof

[19]- Morrison

[20]- Allen; Robbins& Casillas

[21]- Beaty

[22]- brew

[23] – Adler

[24] – Maslow

[25] – Glasser

[26] Cumer

[27] – Jann Conde

[28] – Resnik

[29] – Roeser

[30] – Eccles

[31] – Stroblel

تعداد صفحه : 104

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***