متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

عنوان : مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و سبک رهبری کارکنان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه:

اساسا˝ نیاز به مدیریت در همه زمینه های اجتماعی امری لازم و ضروری می باشد. منابع انسانی و مادی عظیم سازمان ها بدون هدایت و رهبری افراد ، رو به نابودی می رود [8] . امروزه سازماندهی، اداره کردن و مدیریت معتبر ترین نیرو های سوق دهنده سازمان های ورزشی در هر کشوری هستند. فعالیت های ورزشی در هر کشوری نیاز به ساختار سازمانی مناسبی دارند به طوری که ورزشکاران ، باشگاه ها ، تیم ها و دیگران بتوانند به آسانی در رویداد های ورزشی شرکت کنند. به محض اینکه ساختار یک سازمان ورزشی به وضوح تعریف گردید بایستی مدیریتی کارآمد هم برای طرفداری و پیگیری فعالیتهای مختلف واحد ها و هم برای برقراری ارتباط با کسانی که اشتغال به ورزش دارند پیش بینی گردد. یک سازمان نیازمند آن می باشد که از مرحله تشکیل تا توسعه به دست مدیرانی کارآمد و شایسته اداره گردد. مهمترین ویژگی یک مدیر ورزشی موفق این می باشد که بداند چگونه افراد را بر انگیزاند ، آنها را متناسب کند و نهایتا˝ اعمال ، ارتباطات بین فردی و بهره وری آنها را در درون سازمان بهبود بخشد. کارکنان پایه اساسی موفقیت یا شکست یک سازمان به شمار می طریقه. [34]

لزوم به کار گیری توان و استعداد تخصصی موجود نیروی انسانی ، وجود جو مساعد، انگیزه مناسب و رضایت شغلی در میان آنها می باشد. پس نیروی انسانی ، عامل مهمی در موفقیت و پیشرفت هر سازمان بوده و هیچ سازمانی بدون وجود آن نخواهد توانست به تمامی اهداف مورد نظر خود دست یابد.[36]

پس با در نظر داشتن اهمیت بحث مدیریت و رهبری در سازمان های ورزشی و همچنین اهمیت رضایت شغلی کارمندان به عنوان عناصر کلیدی در سازمان ها ، محقق بر آن گردید تا ادارات تربیت بدنی را که مانند زیر مجموعه های مهم و تاثیر گذار در امر ورزش کشور محسوب می شوند مورد مطالعه قرار دهد.    

  • اظهار مسئله:

امروزه سازمان ها رکن اصلی جامعه کنونی را تشکیل داده و دو عامل بسیار مهم و حیاتی آن عبارتند از : مدیریت که مهمترین عامل در حیات ، رشد، بالندگی، یا مرگ سازمان به شمار می رود و دیگری بشر ها که گردانندگان اصلی هر سازمان می باشند [3] . عامل مدیریت فرایندی می باشد که مدیران در انجام وظایف خود آن را دنبال کرده و اجزاء برنامه ریزی، سازمان دهی، نظارت و کنترل، انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم گیری را در بر دارد[1] . در دنیای امروز سازمان ها در یافته اند که مهمترین سرمایه های آنان منابع انسانی می باشد و مدیریت این منابع یکی از حساس ترین کار های آنان می باشد [14] . در سازمان یکی از ارکان حیاتی رهبری می باشد. در سازمان رهبر کسی می باشد که بتواند عواملی مانند : حقوق فرد، شرایط کار ، سیاست و خط مشی سازمان ، شناسایی ، پیشرفت و مسئولیت را کنترل نماید. در حقیقت چگونگی کنترل این عوامل و چگونگی ایجاد انگیزه در کارکنان توسط رهبر، نشان دهنده این واقعیت می باشد که او به عنوان یک رهبر ، تا چه حد توانسته موثر واقع گردد . به همین دلیل می باشد که از فردی که به عنوان رهبر یک سازمانی می باشد ، انتظار می رود ، الزاماً تمام وظایف یک مدیر را انجام دهد. بدون وجود رهبری یا هدایت ، ممکن می باشد حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی ، ضعیف یا گسیخته گردد. این موضوع می تواند به موقعیت نامطلوبی منجر گردد که در آن کل سازمان ، کارایی و کفایت خود را از دست داده و از دستیابی به اهداف خویش باز بماند [9] . یکی از تعاریفی را که می توان در مورد رهبری ارائه داد این می باشد که: رهبری عبارت می باشد از هنر یا علم نفوذ در اشخاص به طوری که با میل و خواسته خود در جهت حصول به هدفهای تعیین شده گام بردارند [9] . در اظهار سبک مدیریت شاید بتوان این گونه گفت که سبک مدیریت عبارت می باشد از ” تعبیر و تفسیر خاصی که مدیر، شیوه عملکرد مناسب خود را ایجاب می کند”. ادراک افراد و گروه ها از رفتار مدیر تأثیر تعیین کننده ای در برقراری روابط سالم و سازنده میان آنان دارد. مدیر موثر نه تنها می تواند افرادش را رشد دهد و برایشان استقلال به ارمغان آورد بلکه قادر می باشد مراقب لغزش های آنان باشد و به موقع اقدام کند تا مانع انحرافشان گردد . در اواخر دهه 1940 ، لیکرت و سایر پژوهشگران دانشگاه میشیگان زنجیره ای از مطالعه ها را به مقصود متمایز ساختن رفتار های رهبری انجام دادند . از مصاحبه هایی که با گروه های دارای عملکرد عالی و ضعیف در سازمان های متفاوت انجام دادند دو نوع رفتار رهبری ” کارمند محور” و ” تولید محور” را از هم متمایز ساختند. سرپرستان کارمند محور کسانی بودند که بیشترین تاکید را بر رفاه کارکنان می کردند در عوض سرپرستان تولید محور تاکید بیشتری بر انجام کار داشتند و به گونه کلی سرپرستان کارمند محور گروه های کاری مولد تری نسبت به سرپرستان تولید محور داشتند. این دو رفتار را می توان در دو انتهای یک محور در نظر گرفت . یافته های سبک های سه گانه و سبک های ” کارمند محور ” و ” تولید محور ” معضلی را برای مدیران ایجاد کرده بود؛ زیرا سبک رهبری مشارکتی (کارمند محور ) گاهی عملکرد بهتر را نسبت به سبک اقتدار مآب (تولید محور) ایجاد می نمود، اما گاهی هم عملکرد ضعیفتر یا برابر آن را موجب می گردید. بنا بر نظر دو تن از پژوهشگران دانشگاه میشیگان به نام های ” تاننبوم ” و “اشمیت” ، مدیران برای انتخاب سبک رهبری بایستی نیروهای درونی خود (مانند این که با سبک های گوناگون چقدر احساس راحتی می کند) ، درون کارکنانشان (مانند اندازه آمادگی آنان برای قبول مسئولیت) و وضعیت موجود (مانند فشار زمان) را در نظر بگیرند. توصیه می گردد که مدیران در بلند مدت بایستی بکوشند تا به سوی بهره گیری از سبک ” کارمند محور ” پیش بروند با این امید که چنین سبکی توان بالقوه زیادی برای افزایش انگیزش کارکنان ، بهبود کیفیت تصمیم گیری، کار گروهی، افزایش روحیه و پرورش کارکنان را در بر داشته باشد. [14]

از طرف دیگر یکی از عوامل موفقیت سازمان رضایت کارکنان از شغلشان می باشد. رضایت شغلی در ارتباط با تاثیر و کارایی تعریف می گردد.تاثیر اندازه توافق رفتار سازمانی با انتظارات سازمانی می باشد و کارایی تابعی از توافق رفتار سازمانی با نیاز ها و مقاصد شخصی می باشد. رضایت به ارتباط میان انتظارات سازمانی و نیاز های فردی تصریح می کند . در واقع، رضایت موقعی در حد مطلوب خواهد بود که انتظارات سازمان با نیازها و تمایلات شخص توافق و همخوانی داشته باشد [22] . رضایت شغلی باعث می گردد بهره وری فرد افزایش یابد ، فرد نسبت به سازمان متعهد گردد ، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین گردد، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند و با سوانح شغلی کمتری روبرو گردد. به اختصار رضایت از شغل نتایج مثبت گوناگون از جهت فردی و سازمانی به همراه دارد و بر احساس فرد درمورد سازمان و علایق وی به مشارکت در حفظ همبستگی کمک می کند. همچنین رضایت از شغل تاثیر قابل توجهی در شیوه برخورد افراد نسبت به مشاغلشان و تعهدات و مشارکت آنان در اثربخشی سازمان دارد. [27]

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

باتوجه به موضوعات گفته شده ، در حیطه رشته تربیت بدنی همه گام ها بایستی در جهت رفع موانع پیشرفت و ارتقائ تربیت بدنی کشور باشد.

با در نظر داشتن اهمیت مسئله رضایت شغلی و ارتباط مثبتی که با کارایی سازمانی دارد و از آنجا که ادارات تربیت بدنی از ارکان اصلی ورزش کشور محسوب می شوند ، محقق بر آن گردید تا ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران و رضایت شغلی کارمندان را برای بهبود عملکرد هر چه بیشتر ادارات تربیت بدنی مطالعه نماید.

به تعبیری دیگر این پژوهش در مورد رضایت شغلی کارمندان ادارات تربیت بدنی انجام ‌گردید و ارتباط آن با سبک رهبری مدیران ادارات براساس نظریه لیکرت مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه مردم سه شرط اصلی برای پرداختن به ورزش و شرکت در رقابت های ورزشی لازم دارند . طرفداری مادی و امکاناتی ( فرصت ها و زیرساخت ها ) ، طرفداری سازمانی ( طرح ریزی و برنامه ریزی ) و مدیریت حرفه ای ( اطلاعات سلیس و روان سازمانی و مدیریت شفاف ) . ورزشکاران نیاز هایی دارند ( مانند مکانی برای تمرین ، رویدادی برای رقابت ، مربی ای برای برای بهبود مهارت ها و قابلیتهایشان و بازی برای کسب موفقیت ) که اکثر سازمان های ورزشی امروزی به گونه واقعی نیاز های مذکور را برآورده نمی سازند [34] . در کشور ما ادارات تربیت بدنی مانند سازمان هایی هستند که تأثیر بسیار ارزنده ای در امر ورزش کشور دارا می باشند و بهبود اقدام این ادارات باعث پیشرفت هر چه بیشتر ورزش کشور می گردد. از مهمترین عوامل رشد و توسعه هر سازمانی ، نیروی انسانی ماهر و متخصص آن سازمان می‌باشد. از آنجا که در ادارات تربیت بدنی، همانند هر سازمان ورزشی دیگری، منابع انسانی (کارمندان ) مانند عوامل تاثیر گذار می باشند و هرچه این کارمندان با انگیزه و رغبت بیشتری به فعالیت بپردازند کارایی بهتری خواهند داشت . رهبری مطلوب عاملی می باشد که  می ‌تواند باعث رضایت نسبی کارمندان شده و در نتیجه موجب افزایش کارایی و تاثیر آنان گردد.

از طرف دیگر از آنجا که تربیت بدنی و ورزش در پرورش نسل آینده تأثیر بسیار مهمی اعمال می کند حساسیت بحث رهبری در ادارات تربیت بدنی در سطوح مختلف و مانند رهبری ادارات تربیت بدنی شهرستان ها بیشتر خود را نشان می‌دهد. اگر کارمندان که خود تأثیر مهمی در تربیت بدنی و ورزش بر عهده دارند، درست هدایت شوند و با رضایت و میل و رغبت در سر کار حاضر شوند، بازدهی کاری آنها و در مجموع تربیت بدنی و ورزش دو چندان خواهد گردید. با در نظر داشتن موضوعات گفته شده محقق لازم دید تا چگونگی مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارمندان را در ادارات تربیت بدنی مطالعه نماید به امید آنکه این ادارات بتوانند هر چه بهتر به ورزش کشور خدمت نمایند. پس این پژوهش به دنبال این می باشد که تاثیر سبک رهبری مدیریت را بر رضایت شغلی کارمندان سنجیده و در این بین شیوه‌های بهتر و موثرتری را پیش روی مدیران آینده قرار دهد. مقصود و مقصود نهایی از انجام پژوهش در وهله اول ارایه بازخورد به مدیران ادارات مورد مطالعه می باشد تا ضمن بازنگری در چگونگی مدیریت خود ، از برداشتهای ذهنی نیروهای تحت مدیریت خویش در ارتباط با چگونگی مدیریت خود آگاهی پیدا نمایند و موقعیت مدیریت خویش را برروی پیوستار سبک رهبری لیکرت تشخیص دهند و از طرف دیگر از موثرترین سبکهای رهبری که مورد نظر کارمندان ادارات بوده می باشد مطلع شوند .

هدف دیگر بازخورد به نظام ورزش کل کشور می باشد تا ضمن آگاهی از چگونگی مدیریت ادارات تربیت بدنی بتوانند بهترین و موثرترین سبکهای رهبری را به مدیران ادارات ارائه کرده و در تنظیم کلاسهای آموزش ضمن خدمت برای سایر مدیران مورد بهره گیری قرار دهند . و درنهایت ضمن مطالعه تفاوت های شیوه رهبری و مدیریت هریک از مدیران ، عوامل مهم ایجاد رضایت شغلی را در جامعه آماری مورد نظر ارائه دهند.

با در نظر داشتن موضوعات گفته شده اگر بتوان شیوه‌های مناسب رهبری ادارات را شناخت و با آموزش های ضمن خدمت به مدیران  آموزش داد می توان تا حد زیادی به بهبود کیفیت تربیت بدنی و ورزش کمک نمود. صدها مقاله و ده‌ها کتاب که در زمینه مدیریت و رهبری در رشته‌های مختلف علمی به رشته تحریر در آمده و شمار زیاد پایان‌ نامه‌های دانشگاهی که به نوعی به موضوع رهبری پرداخته اند دلیل دیگری بر اهمیت و ارزش موضوع رهبری می باشد که در این پژوهش موضوع پژوهش قرار گرفته می باشد.

 

  • اهداف پژوهش:

1-3-1) هدف کلی پژوهش:

مطالعه ارتباط سبک رهبری «مدیران » با اندازه رضایت شغلی کارمندان.

1-3-2) اهداف ویژه پژوهش:

1 ـ مطالعه ارتباط سبک رهبری آمرانه – استعماری «مدیران » با اندازه رضایت شغلی کارمندان .

2ـ مطالعه ارتباط سبک رهبری آمرانه –  خیر خواهانه «مدیران» با اندازه رضایت شغلی کارمندان .

3ـ مطالعه ارتباط سبک رهبری مشورتی «مدیران» با اندازه رضایت شغلی کارمندان  .

4ـ مطالعه ارتباط سبک رهبری مشارکتی «مدیران» با اندازه رضایت شغلی کارمندان  .

 

1-4 ) فرضیه های پژوهش:

  1-4-1 ) فرضیه کلی : بین سبک رهبری مدیران از دیدگاه لیکرت با اندازه رضایت شغلی کارمندان ارتباط معنی داری هست.

  1-4-2) فرضهای پژوهش یا جانشین

بین سبک رهبری آمرانه – استعماری مدیران با اندازه رضایت شغلی کارمندان ارتباط معنی داری هست.

بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه مدیران با اندازه رضایت شغلی کارمندان ارتباط معنی داری هست.

بین سبک رهبری مشورتی مدیران با اندازه رضایت شغلی کارمندان ارتباط معنی داری هست.

بین سبک رهبری مشورتی مدیران با اندازه رضایت شغلی کارمندان ارتباط معنی داری هست.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 85

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***