متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازگانی

گرایش :مالی

عنوان : مطالعه ارتباط بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

مطالعه ارتباط بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد محبی

پاییز1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان صفجه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول کلیات پژوهش  
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3
2-1 اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………… 4
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیقانجام پژوهش……………………………………………………………………….. 7
4-1اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 7
5-1سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 8
6-1فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 8
7-1تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………………………….. 9
فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش  
2-1:مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-2بازار مالی………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-3 بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی……………………………………………………. 14
2-3-1 تجهیز بیشتر پس‌انداز………………………………………………………………………………………….. 15
2-3-2 تخصیص بهینه سرمایه 16
2-3-3 ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک 17
2-3-4 کمک به فرآیند کشف قیمتها 18
2-4: عو امل موثر بر توسعه بخش مالی 22
2-4-1: تأثیر نهادهای قانونی 23
2-4-2-سیاست های کلان اقتصادی دولت 23
2-4-3  سایر متغیرها 24
2-5  شاخص های آزادسازی مالی و اصلاحات مالی 26
2-5-1 محاسبه شاخص آزادسازی مالی برای ایران 27
2-5-2 مقایسه شاخص آزادسازی مالی ایران و بعضی از کشورهای در حال توسعه 28
2-6 مطالعه تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی 29
2-7.ویژگی‏های اساسی بازار مالی کارآمد 32
2-8.مزایای بازارهای مالی 34
2-8-1-وظایف بازار مالی 35
2-8-2انگیزه های نوآوری مالی 36
2-9 طبقه بندی نوآوری های مالی (تبریزی،1376) 37
2-9-1 واسطه های مالی

2-9-2مشخصه هاو ماهیت واسطه‎های مالی

38
2-9-3 مهمترین واسطه های مالی 42
2-9-4 تأثیر وکارکرد واسطه های مالی 43
2-9-5  بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی 44
2-9-6  ارتباط بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن 45
2-9-7  ارتباط بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن 47
2-9-8 ارتباط بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن 54
2-9-9  تأثیر توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد 45
2-10 ویژگی­های یک سیستم مالی خوب 47
2-10-1تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران 49
2-11رشد اقتصادی 51
2-12 پیشینه پژوهش: 52
فصل سوم روش اجرای پژوهش  
3-1مقدمه 60
3-2 جامعه آماری 61
3-3 قلمرو زمانی و مکانی پژوهش 61
3-4 روش پژوهش 61
3-5 آزمون دیکی و فولر 63
3-6 آزمون هم انباشنگی 64
3-7آزمون هم انباشتگی، رویکرد انگل-گرنجر : 66
3-8 ازمون علیت 67
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری  
1-4مقدمه 70
4-2 متغیرهای پژوهش 70
4-3آزمون ایستایی متغیرهای پژوهش: 75
4-4تخمین مدل بر اساس روش ARDL 77
4-4-1 آزمون وجود ارتباط بلندمدت مدل 78
4-7) آزمون علیت گرانجر 83
فصل پنجم نتایج پژوهش  
5-1مقدمه 86
5-2نتیجه گیری 86
5-3 پیشنهادات 90
5-3-1پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 90
5-4محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 91
منابع  
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 93
منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………… 94
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………. 98

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه         

جدول شماره 4-1 : نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در سطح  و با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی هستند)……………………………………………………………………………………………………………………..76

جدول شماره 4-2 : نتایج آزمون دیکی و فولر با تفاضل مرتبه او ل با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی می باشد)……………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول شماره 4-3 : نتایج آزمون دیکی و فولر با تفاضل مرتبه دوم با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی می باشد)……………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول (4-4) آزمون وجود ارتباط بلند مدت  برای تابع صادرات  غیر نفتی …………………………………….80

جدول4-5 : برآورد مدل بلند مدت پژوهش………………………………………………………………………………….80

جدول4-6: نتایج آزمون علیت گرانجر……………………………………………………………………………………….83

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                        صفحه                   

نمودار4-1 نمودار تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………………..71

مودار 4-2 نمودار موجودی سرمایه…………………………………………………………………………………………..72

نمودار4-3 نمودار نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………73

نمودار4-4: مربوط به حجم معاملات بورس……………………………………………………………………………….74

نمودار4-5: مربوط به حجم اعتبارات بانکها…………………………………………………………………………………75

چکیده:

بر اساس نظریات اقتصادی توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.هدف اصلی این پژوهش، مطالعه ارتباط بین توسعه بازارهای پولی و مالی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می باشد . برای این مقصود با بهره گیری از روش الگوی خود همبسته با وقفه های توزیعی ARDL به تخمین مدل پرداخته شده می باشد..دوره زمانی مورد مطالعه در این پژوهش ازسال 1370 تا سال 1392 بوده می باشد. متغیر تولید ناخالص داخلی بعنوان متغیر وابسته و موجودی سرمایه ، نیروی انسانی ، حجم اعتبارات بانکی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار بعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عدم وجود قطعیت در  تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای پولی و مالی بر رشد اقتصادی می باشد.

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، توسعه بازار پول، کارایی سرمایه گذاری، واسطه های مالی

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

در حال حاضر بخش بزرگی از ادبیات اقتصادی تایید کننده این مطلب هستند که رشد اقتصادی بلند مدت و رفاه یک کشور علاوه بر سایر عوامل مهم دیگر به درجه توسعه یافتگی مالی آن کشور مربوط می باشد توسعه مالی به گونه کلی از طریق تجمیع و تجهیز منابع سرمایه ای و نیز تخصیص بهینه این منابع بر رشد اقتصادی اثر می گذارد به بیانی دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های تجمیع سرمایه و بهره وری آن تأثیر می گذارند و این شاخص ها نیز رشد اقتصادی را متأثر می سازند توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.

تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره تاریخی افت و خیزهای زیادی را تجربه نموده می باشد. از سال 1338 تا پایان سال 1355، تولید ناخالص داخلی ایران در یک طریقه صعودی از 44 هزار میلیارد به 242 هزار میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت سال 1376) رسیده می باشد. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی 17 سال، 5/5 برابر شده می باشد. با آغاز شرایط انقلابی در سال 1356، طریقه تولید نیز معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می‌نماید. شرایط نزولی تولید با در نظر داشتن بی‌ثباتی دوره انقلابی و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق، ادامه می‌یابد، به نحوی که تولید با کاهش 30 درصدی، از 242 هزار میلیارد ریال در سال 55، به 170 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1360 می‌رسد. پس از آن با وجود افزایش تولید در سال‌های 61 و 62، طریقه نزولی تا سال 67 (سال پایان جنگ) ادامه می‌یابد، اما از سال 1368 طریقه صعودی تولید دوباره آغاز شده و به غیر از یک دوره سه ساله (از سال 72 تا سال 74) که افزایش تولید متوقف گردید، تا پایان سال 88 ادامه پیدا نمود، به طوری که تولید از 180 هزار میلیاد ریال در سال 67، به 519 هزار میلیارد ریال رسید. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی 21 سال، 9/2 برابر شده می باشد.

در ایران، بخش قابل توجهی از مشارکت بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشور، از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی رسمی و غیر رسمی و به گونه کلی بازار پول انجام می شود.

بر اساس موضوعات نظری، نظام مالی مانند بازار پول با ویژگی های پنج گانه: مشارکت و تسهیل ریسک، تخصیص منابع، کنترل و نظارت بر مدیران، تجهیز پس انداز و تسهیل مبادله، بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.

1-2 اظهار مساله

اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره مانند موضوعات کلیدی دراقتصاد توسعه بوده می باشد. بنا به دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یک اقتصاد را تشکیل می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند می باشد. اینگونه گویا که در کشورهای کمتر توسعه یافته، آغاز رشد و گسترش بخش مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی می گردد و سپس با گذر زمان از اهمیت بخش مالی در توسعه اقتصادی کاسته شده و توسعه بخش واقعی مهم بیشتر میشود. با این تفاصیل همواره این سوال مهم پیش روی محققان و سیاستگذاران قرار دارد که آیا بین رشد اقتصادی و توسعه مالی ارتباط ای هست؟ آیا بازارهای مالی توسعه یافته تر باعث ارتقای سطح رشد می شوند؟

با گسترش بازارهای مالی، امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل می گیرد و بخش خصوصی قادر می باشد انواع راهکارهای متناسب با نیازهای خود برای پس انداز در شرایط با ریسک کمتر را انتخاب کند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس اندازکنندگان و هدایت آنها به فعالیتهای اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا، می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی گردد. ذکر این نکته مهم می باشد که بدلیل عدم تشابه ساختار مالی در همه کشورها، نمی توان نسخه واحدی برای چگونگی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی تجویز نمود.

مجموعه ای از معیارها برای نشان دادن توسعه مالی به کار می رود. یک معیار، نسبت پس اندازهای مردم در بانک ها و یا سهم وامهای تخصیص یافته به بخش خصوصی می باشد. بخش مالی با کاهش هزینه های مبادله در اقتصاد نهایتاً باعث ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه، رشد فناوری و رشد اقتصادی می گردد و چنین تأثیری از چند مسیر مختلف می تواند رخ دهد.توسعه مالی زمانی اتفاق می افتد که توانایی بازار مالی در انجام این وظایف توسعه یابد و تصمیم گیری برای پس انداز و سرمایه گذاری را بهبود بخشیده و در نهایت موجب رشد  اقتصادی گردد.  بازارهای مالی به سبب تأثیر اساسی در گردآوری منابع از طریق پس اندازهای کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی ، مورد توجه قرار می گیرند . اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر توسعه اقتصاد ی مانند افزایش انگیزه سرمایه گذاری از طریق کاهش ریسک،قیمت گذاری ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده ها و … آنقدر زیاد وحساس می باشد که بعضی اقتصاددانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسترده می باشد . بازارهایی که کشورهای توسعه نیافته از آن محرومند.این مطالعات نشان میدهد که سطح توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و تأثیری که آنها بر تأمین مالی شرکتها و انتخاب روش تأمین مالی شرکتها دارد ، در نهایت تأثیر شگرفی بر رشد اقتصادی به جای می گذارد. بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای پیشرفته صنعتی ، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصاد مربوطه را در کنترل دارند . این بازارها انگیزه پس انداز کردن و تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری را با هدف تشکیل سرمایه به عهده دارند و از این رو تأثیر مهمی در تسریع رشد اقتصادی بر عهده میگیرند(ختایی و همکاران، (1378.

این پایان نامه ، ضمن پرداختن به وظایف بازارهای مالی در ایجاد رشد اقتصادی کشورها ، بالتبع می باشد با مقایسه اندازه اثر گذاری بازارهای مالی در رشد اقتصادی در ایران  جایگاه بازارهای مالی را در رشد اقتصادی این کشورها مشخص نماید.

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران