متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات  (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

گرایش: مالی

 عنوان:

مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات

(مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران)

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر محمودزاده

سال تحصیلی: 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-     مقدمه. 3

1-2-     بیانمسأله. 4

1-3-     اهمیتوضرورتانجامتحقیق.. 5

1-4-     اهدافتحقیق.. 6

1-5-     فرضیههایتحقیق.. 7

1-6-     سؤالهایتحقیق.. 7

1-7-     مدلتحقیق.. 8

1-8-     جنبهجدیدبودنونوآوریتحقیق.. 8

1-9-     تعاریفمتغیرهاواصطلاحاتتحقیق.. 9

1-10-   ساختارتحقیق.. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-     مقدمه. 12

بخشاول: مبانینظریمسئولیتپذیریاجتماعی.. 13

2-2-     تعاریفمسئولیتاجتماعی.. 13

2-3-     تعاریفسازمانهاازمسئولیتاجتماعی.. 15

2-4-     دیدگاهتاریخیوفلسفیدرخصوصمسئولیتاجتماعی.. 15

2-4-1-    تاریخچهمسئولیتاجتماعی.. 15

2-4-2-    رویکردهایمسئولیتاجتماعی.. 17

2-4-3-    مبانیفلسفیدیدگاههایمسئولیتاجتماعی.. 17

2-5-     دلایلموافقینومخالفینمسئولیتاجتماعیسازمان. 18

2-5-1-    دلایلموافقینمسولیتاجتماعی.. 18

2-5-2-    دلایلمخالفینمسولیتاجتماعی.. 19

2-6-     ابعادمسئولیتاجتماعیسازمانها: 20

2-7-     ابعادسهگانهمسئولیتاجتماعیدرسطحکلان. 22

2-7-1-    مسئولیتاقتصادی.. 23

2-7-2-    مسئولیتاجتماعی.. 23

2-7-3-    مسئولیتزیستمحیطی.. 24

2-8-     چارچوبهایارائهشدهدرمسئولیتاجتماعی: 24

2-8-1-    مدلسهسطحیوود. 24

2-8-2-    مدلمسئولیتاجتماعیدیویس: 25

2-8-3-    مدلکارول. 26

2-8-4-    مدلذینفعان. 27

2-8-5-    مدل 5 بعدیتعهدیکلیدیمککنزی : 28

2-9-     اصولدهگانهمسئولیتاجتماعی.. 30

2-10-   ازتعهدتامسئولیتاجتماعی.. 32

2-11-   استراتژیهایانجاممسئولیتاجتماعی.. 33

2-11-1-   استراتژیواکنشی.. 34

2-11-2-   استراتژیتطبیقی.. 34

2-11-3-   استراتژیاثرگذار. 34

2-12-   پیامدهاومنافعمسئولیتپذیریاجتماعی.. 34

بخشدوم: مبانینظریتمکینمالیاتی.. 37

2-13-   تعریفوانواعمالیات.. 37

2-14-   فرهنگمالیاتی.. 39

2-15-   تمکینمالیاتی.. 42

2-16-   خودتشخیصی.. 43

2-17-   اطلاعرسانی.. 43

2-18-   مدیریتوبهبودتمکین.. 43

2-19-   محیطمتغیرولزومرویکردهایجدیدرفتاری.. 44

2-20-   تحلیلرفتارهایتمکین.. 45

2-21-   شناختتأثیراتسیستممالیاتی.. 45

2-22-   خوداظهاریوتمکینمالیاتی.. 47

2-23-   وضعیتخوداظهاریدرایران. 50

بخشدوم- پیشینهتحقیق.. 53

2-24-   پیشینهداخلیتحقیق.. 53

2-25-   پیشینهخارجیتحقیق.. 54

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1-     مقدمه. 57

3-2-     روششناسیتحقیق.. 57

3-3-     متغیرهایتحقیق.. 58

3-4-     روشوابزارگردآوریاطلاعات.. 58

3-5-     جامعهآماریتحقیق.. 58

3-6-     نمونهآماری.. 58

3-7-     روشنمونهگیری.. 59

3-8-     قلمروتحقیق.. 59

3-9-     ابزارسنجش… 60

3-9-1-    بخشسنجشمسئولیتاقتصادی.. 61

3-9-2-    بخشسنجشمسئولیتقانونی.. 62

3-9-3-    بخشسنجشمسئولیتاجتماعی.. 62

3-9-4-    بخشسنجشمسئولیتاخلاقی.. 62

3-9-5-    بخشسنجشتمکینمالیاتی.. 62

3-10-   اعتبارورواییابزارتحقیق.. 63

3-10-1-   رواییپرسشنامه. 63

3-10-2-   پایاییپرسشنامه. 63

3-11-   روش‌هایتجزیهوتحلیلاطلاعات.. 64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-     مقدمه. 67

4-2-     آمارتوصیفی.. 68

4-2-1-    جنسیت… 68

4-2-2-    سن.. 69

4-2-3-    وضعیتتأهل.. 70

4-2-4-    تحصیلات.. 71

4-2-5-    نوعکسبوکار. 72

4-2-6-    میزانمالیاتدهیدرسال. 73

4-2-7- موقعتحویلاظهارنامهبهادارهکلامورمالیاتی.. 74

4-2-8-    شاخصهایتوصیفیمؤلفههایپژوهش… 75

4-3-     آماراستنباطی.. 76

4-3-1-    آزمونکلموگروف-اسمیرنوف.. 76

4-3-2-    آزمونهمبستگیپیرسون. 77

4-3-3-    نتایجبرازشمدلرگرسیونی.. 78

4-3-4-    آزمونفریدمن.. 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-     مقدمه. 86

5-2-     فرآیندتحقیق.. 86

5-3-     نتیجهگیری.. 87

5-3-1-    نتیجهگیریازفرضیهاصلی.. 87

5-3-2-    نتیجهگیریازفرضیههایفرعی.. 88

5-3-3-    یافتههایجانبی.. 90

5-4-     پیشنهادات.. 90

5-4-1-    پیشنهاداتمبتنیبرنتایجپژوهش… 90

5-4-2-    پیشنهاداتبرایپژوهشگرانآتی.. 91

5-5-     موانعومحدودیتهایپژوهش… 91

پیوستهاوضمائم. 93

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1: دلایلموافقینومخالفینمسئولیتاجتماعیسازمان. 20

جدول 2-2:اختلافمسئولیتوپاسخگوییاجتماعی.. 33

جدول 3-1: متغیرهایجمعیتشناختیپرسشنامه. 61

جدول 3-2:طیفلیکرت.. 61

جدول 3-3:بخشمسئولیتاقتصادی.. 62

جدول 3-4:بخشمسئولیتقانونی.. 62

جدول 3-5:بخشمسئولیتاجتماعی.. 62

جدول 3-6:بخشمسئولیتاخلاقی.. 62

جدول 3-7 بخشتمکینمالیاتی.. 63

جدول 3-8-:آلفایکرونباخپرسش‌نامه‌ها 64

جدول 4-1: فراوانیودرصدفراوانیجنسیتآزمودنیها 68

جدول 4-2 : فراوانیودرصدفراوانیسنآزمودنیها 69

جدول 4-3: فراوانیودرصدفراوانیوضعیتتأهلآزمودنیها 70

جدول 4-4 : فراوانیودرصدفراوانیتحصیلاتآزمودنیها 71

جدول 4-5 : فراوانیودرصدفراوانینوعکسبوکارآزمودنیها 72

جدول 4-6 : فراوانیودرصدفراوانیمیزانمالیاتدهیآزمودنیها 73

جدول 4-7 : فراوانیودرصدفراوانیموقعتحویلاظهارنامهآزمودنیها 74

جدول 4-8: شاخصهایتوصیفیمولفههایپژوهش… 75

جدول 4-10: نتایجآزمونهمبستگیپیرسون. 77

جدول 4-11 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینمسئولیتپذیریاجتماعیوتمکینمالیاتی.. 78

جدول 4-12 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعدقانونیوتمکینمالیاتی.. 79

جدول 4-13 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعداقتصادیوتمکینمالیاتی.. 80

جدول 4-14 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعداخلاقیوتمکینمالیاتی.. 81

جدول 4-15 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعداجتماعیوتمکینمالیاتی.. 82

جدول 4-16: نتایجآزمونرتبهبندیفریدمن.. 83

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

 

شکل 1-1: مدلتحقیق.. 8

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودارشماره 2-1): ابعادمسئولیت… 22

نمودارشماره 2-2): ابعادسهگانهمسئولیتاجتماعیدرسطحکلان. 23

نمودار 2-3): مدل 5 بعدیتعهدیکلیدیمککنزی.. 28

نمودار2-4): ابعادCSR.. 31

نمودار 2-5): سطوحدرگیریاجتماعی.. 32

نمودار 2-6-). مدلاثراتکلیرعایتمسئولیتاجتماعیشرکتی.. 35

نمودار 4-1: توزیعجنسیتیآزمودنیها 68

نمودار 4-2: توزیعسنیآزمودنیها 69

نمودار 4-3: توزیعوضعیتتأهلآزمودنیها 70

نمودار 4-4: توزیعمیزانتحصیلاتآزمودنیها 71

نمودار 4-5: توزیعنوعکسبوکارآزمودنیها 72

نمودار 4-6: توزیعمیزانمالیاتدهیسالانهآزمودنیها 73

نمودار 4-7: توزیعموقعتحویلاظهارنامهآزمودنیها 74

چکیده

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دهه اخیر به پارادایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکت‌ها و سازمانها تبدیل شده می باشد و شرکت‌های بزرگ و معتبر جهانی، مسئولیت در برابر محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی خود می‌بینند. هدف اصلی این پژوهش نیز مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مالیات در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهرانمی باشد. در این پژوهش پیمایشی، جهت تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از پرسش نامه ها و با در نظر داشتن نرمال بودن داده ها، آزمون همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی مورد بهره گیری قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی و تمامی ابعاد آن (قانونی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی) بر تمکین مالیاتی مؤدیان در جامعه مورد پژوهش تأثیر معنادار و مثبت دارند و از بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی، بعد اقتصادی در اولویت اول اهمیت قرار می گیرد.

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تمکین مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران.

 

1-1-       مقدمه

مسئولیت اجتماعی، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی می باشد که سازمان ها در آن فعالیت دارند. در واقع مسئولیت اجتماعی رویکرد متعالی به کسب و کار می باشد که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مد نظر قرار می دهد و هدف اصلی آن گرد هم آوردن تمامی بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر می باشد تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار گردد (احمدی زاده، 1387). مسئولیت اجتماعی حاکمیت اخلاق را به دنبال دارد، یعنی در چارچوب مسئولیت اجتماعی سازمان کارهایی را که برای جامعه خوب و مفید و مناسب می باشد انجام داده و از اموری که برای اجتماع می تواند زیان آور باشد دوری می کند (عظیمی، خاک تاریک، 1387).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی: بازاریابی خدمات دندانپزشکی با استفاده از شبکه عصبی

از طرفی نظام مالیاتی از پایه های قوام و پیشرفت نظام اقتصادی کشور می باشد، هیچ سیاست و نظامی درسیستم اقتصادی پایدارتر و قدیمی تر از نظام مالیاتی نیست. طرح جامع مالیاتی که سالهاست در سازمان امورمالیاتی کشوردر دست مطالعه می باشد نیز به این موضوع پرداخته می باشد اما تا کنون به نتایج قابل قبول  دست نیافته می باشد. پس در این پژوهش قصد داریم تا به مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مالیاتدر اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران بپردازیم.

در این فصل به مطالعه کلیات پژوهش پرداخته می گردد. آغاز مساله اصلی پژوهش اظهار می گردد، سپس اهمیت و ضرورت پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی پژوهش، سوالاتو فرضیه های پژوهش،مدل پژوهش، جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش پرداخته شده و در انتها نیز ساختار پژوهش ذکر گردیده می باشد.

1-2-       اظهار مسأله

از زمانی­که ارتباط بین تأثیر­های اجتماعی، سیاسی، محیطی، اقتصادی در تجارت رو به افزایش گذاشته می باشد، سازمان­ها با پویایی­های جدیدی مواجه شده­اند. چالشی که سازمان­ها با آن روبرو هستند این می باشد که آن‌ها بایستی هم­زمان به افزایش سودآوری و پاسخ‌گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس  مدیریت هم­زمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که نیازمند توسعه استراتژی­های کاربردی می باشد و اثرات مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد، دست یازند. پیاده­سازی مسؤولیت اجتماعی در سطح شرکت، مانند سازوکارها و یا راهبردهای مؤثر در این خصوص می باشد. در واقع امروزه شرکت ها علاوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام فعالیت­های دیگری نیز مکلف شده­اند که هدف این فعالیت­ها، پاسخ‌گویی به انتظارات جامعه می باشد و از آن به عنوان مسؤلیت اجتماعی شرکت یاد می­گردد. در این دوران، مدیریت مؤثر، مدیریتی می باشد که از محدوده اندیشه شرکت خود را رها ساخته و به جامعه و محیط­های وسیعتری می اندیشد، زیرا که نه شرکت‌ها می­توانند خود را از جامعه جدا کنند و نه جامعه می­تواند بدون شرکت ها تداوم یابد (مهریکارنامی،1387).

شرکت های کنونی علاوه بر اینکه به لحاظ عملکرد مالی ارزیابی می شوند از جنبه مسئولیت اجتماعی نیز مورد سنجش قرار می گیرند. گزارشگری سنتی عملکرد شرکت ها که مشتمل بر تراز نامه، صورت سود و زیان و گزارش هیئت مدیره می گردد، ابزاری نیست که قادر به اندازه گیری انتظارات جامعه از شرکت ها باشد. پیش روی مفهوم گزارشگری جامع طرح شده که در برگیرنده گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت به همراه گزارش عملکرد در یک سند می باشد. به طوری که امروزه گزارشگری جامع تأثیر مهمی در اداره امور مالیاتی یافته و رفته رفته استانداردهای افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در این مراکز الزامی می گردد (حیدری، 1390).

پس زمانی که منافع شرکت ها و منافع عمومی در تضاد باشد تمرکز روی مسئولیت اجتماعی، اقدامات مؤثر برای بالا بردن رفاه اجتماعی را به تأخیر خواهد انداخت و از آنجائی که انتظار می رود شرکت ها برای رسیدگی با معضلات راه حلی ارائه دهند، راه حل های واقعی نادیده گرفته می گردد (عسکری نصب، 1390).

در کشور ما به جهات گوناگون تاریخی و مذهبی پرداخت مالیات، با اکراه و اجبار همراه بوده می باشد و مردم به علت های گوناگون از مالیات می گریزند و کوشش در کتمان درآمدهای خود می کنند و در اعلام به موقع آن با واحدهای مالیاتی همکاری لازم را نمی نمایند. اندازه همکاری مؤدیان با نظام مالیاتی و تمایل آن به پرداخت مالیات به درجه رشد اجتماعی و اعتقاد مردم نسبت به رسالت این نظام بستگی دارد (خان جان، 1384). با در نظر داشتن مطالب اظهار شده، در این پژوهش بر آن خواهیم بود که به مطالعه و مطالعه ارتباط بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران بپردازیم که در این راستا به اهمیت و ضرورت این مطالعه می پردازیم.

تعداد صفحه : 118

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***