متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :بالینی

عنوان : مطالعه ارتباط نا سازگاری های زناشویی با معضلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

دانشگاه آزاداسلامی

واحدعلوم وتحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته: M.A))

رشته : روانشناسی گرایش بالینی

 

موضوع:

مطالعه ارتباط نا سازگاری های زناشویی با معضلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

استادراهنما:

دکتراقبال زارعی

 

استادمشاور:

دکترکورش محمدی

سال تحصیلی : 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ل

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2-  بیانمسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-3- اهمیتوضرورت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5- فرضیه‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6- تعاریف نظری واژه‌ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………… 8

1-7- تعاریف عملیاتی واژه و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………….. 8

فصلدوم: پیشینهپژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-2- هوشهیجانی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-2-1-سیرتاریخیهوشهیجانی………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-2-مفهومهوشهیجانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-3- ویژگیهایهوشهیجانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-3-1- آگاهیازهیجانهایخود…………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-3-2-.بیانهیجانها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-3-3- آگاهیازهیجانهایدیگران……………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-3-4- مدیریتهیجانهاست………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-2-4- چگونگیتقویتهوشهیجانیدرفرزندان…………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-5- نقشهوشهیجانیدریادگیریدانشآموزان………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-6- نقشمعلمدریادگیریدانشآموزان…………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-7- پیشنهاداتیبرایدبیراندرراستایاثربخشبودندررابطهباهوشهیجانی……………………………………………………………. 22

2-3- سیرتاریخیعلومتجربی………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-4- عملکردتحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-4-1-مفهومعملکردتحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………. 31

 

 

 

 

ادامه فهرست مطالب

2-4-2- عواملموثربرعملکردتحصیلی…………………………………………………………………………………………………………… 31

2-4-3- شاخصهایشکستتحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-4-4-عواملمرتبطباپیشرفتتحصیلی……………………………………………………………………………………………………………… 36

2-4-5-عمدهتریندلایلافتتحصیلی………………………………………………………………………………………………………………… 38

2-5- مروریبرتحقیقاتداخلیوخارجی……………………………………………………………………………………………………………… 38

فصلسوم: روشپژوهش

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

3-2- روشپژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-3- جامعهآماری،نمونهوشیوهنمونهگیری……………………………………………………………………………………………………. 41

3-4- ابزارهایپژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-5- روشاجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-6- روشتجزیهوتحلیلداده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 42

3-7- ملاحظاتاخلاقیپژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 42

فصلچهارم: یافتههایپژوهش

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

4-2- قسمتاول: جداولفراوانیوشاخص‌هایتوصیفیمتغیرهایپژوهش…………………………………………………………………… 44

4-3- قسمتدوم: یافته هایمربوطبههمبستگی‌هایساده……………………………………………………………………………………….. 48

4-4- بخشسوم: یافته‌هایمربوطبهفرضیه‌هایپژوهش (تحلیلرگرسیون)……………………………………………………………… 49

فصلپنجم: بحثونتیجهگیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

5-2- بحثونتیجهگیریپیرامونفرضیه‌هایتحقیق………………………………………………………………………………………………….. 52

5-3- محدودیت‌هایپژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

5-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

5-4-1- پیشنهاداتکاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………. 55

5-4-2- پیشنهاداتپژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………. 55

فهرستمنابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول(4-1) فراوانیودرصدفراوانیگروهنمونهپژوهشبرحسبشغلپدرومادر…………………………………………………………. 45

جدول (4-2) وضعیتگروهنمونهپژوهشبرحسبتحصیلاتپدرومادر……………………………………………………………………… 46

جدول (4-3) شاخصهایتوصیفیمربوطبهمتغیرهایپژوهش…………………………………………………………………………………. 47

جدول (4-4) ماتریسهمبستگیبینهوشهیجانیومولفههاباپیشرفتتحصیلیدرسعلوم……………………………………………………. 48

جدول (4-5) ضریبهمبستگیچندگانهبینمولفههایهوشهیجانیباپیشرفتتحصیلیعلومبهشیوهگامبهگام……………………….. 49

جدول (4-6) رگرسیونچندگانه (گامبهگام) پیشبینیپیشرفتتحصیلیعلومازطریقمولفههایهوشهیجانی……………………… 50

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                         صفحه

شکل(4-1)فراوانیگروهنمونهپژوهشبرحسبشغلپدرومادر…………………………………………………………………………………. 45

شکل(4-2) درصدفراوانیگروهنمونهپژوهشبرحسبتحصیلاتپدرومادر……………………………………………………………….. 46

 

چکیده :

هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین ناسازگاری زناشویی با معضلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شاما دانش آموزان پسر ارجاع داده شده از طرف مشاور تحصیلی دبیرستان های شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92 – 1391 به مرکز مشاوره آموزش و پرورش که تعداد 200 نفر را تشکیل داده اند و با بهره گیری ار روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول نمونه مورگان و کرجسی تعداد 140 نفر نمونه انتخاب شدند . ابزارهای گرد آوری داده ها ، پرسشنامه معضلات رفتاری آشنباخ (1991) ، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق میانگین نمرات ترم اول و دوم کسب گردید . تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل و برسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که بین ناسازگاری زناشویی با معضلات رفتاری ارتباط مثبت و معنادار (01/0  p ) و بین ناسازگاری زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط منفی معنی دار (01/0  p ) هست . به علاوه تحلیل رگرسیون نشان داد ناسازگاری زناشویی قادر به پیش بینی معضلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. بنا بر این پژوهش حاضر نشان داد که بین ناسازگاری زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط هست .

واژگان کلیدی : ناسازگاری زناشویی ، معضلات رفتاری ، پیشرفت تحصیلی

 

فصل اول :

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزشهای فکری می باشد که تأثیر مهمی در تعیین سرنوشت ، سبک و خط مشی زندگی آینده فرد دارد . اخلاق و سلامت روانی فرد تا حدود بسیاری در گرو آن می باشد (احدی و بنی جمال ، 1375). زوجین از ارکان اصلی نظام اجتماعی خانواده هستند که این نظام از بسیاری جهات از قبیل مدت ، شدت ، رضایت ، تعارض و نوع عملکردمتفاوت می باشد . خانواده جایی می باشد که ما بیشترین عشق و یا تنفر را در آن تجربه می کنیم و یا از عمیقترین رضایتها در خانواده لذت می بریم و از عمیقترین دردها در خانواده رنج می بریم . کودکی که به دنیا می آید دارای کامل ترین و عالی ترین امکانات رشدی می باشد و اما ظرفیت آن را دارد که به بهترین وجهی پرورش یافته و برترین کمالات را پیدا کند کافی می باشد او سالم به دنیا بیاید و خانواده و محیطی مناسب در اختیارش قرار گیرد این محیط را زوجین به وجود می آورند، زوجین هستندکه انرژی نهفته در وجود کودک را شکوفا کرده خط و جهت می دهند غالباً فرزندان به دلیل خطاها و ناسازگاری هایشان محکوم می شوند و فراموش می گردد که خطاها و عدم آگاهی والدین دلیل بروز معضلات آنان می باشد.یکی از جنبه های اساسی خانواده ، ارتباط والدین با یکدیگر می باشد .تعارض ها و کشمکش های زوجین در خانواده به گونه اجتناب پذیر بر روی فرزندان اثر می گذارد. روابط نادرست زوجین با یکدیگر و فرزندان خطر معضلات رفتاری فرزندان را افزایش می دهد (پترسون[1] ، 1994). برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی، حتماً بایستی عوامل موثر بر افت تحصیلی را شناخت و اثر های آن را کاهش داد. یکی از مهمترین این عوامل ویژگی های خانواده و روابط زوجین در این نظام می باشد که کانون تربیت به حساب می آید.  و این پژوهش بر آن می باشد که به ، مطالعه ارتباط ناسازگاری های زناشویی[2] با معضلات رفتاری[3] و پیشرفت تحصیلی نوجوانان را بدست آورد.

 

1-2- اظهار مسأله:

ازدواج به عنوان نهاد اجتماعی پایه و اساس یک ارتباط اجتماعی را تشکیل می دهد . در ازدواج مرد و زن از طریق یک نیروی رمزی ناشی از غرایز ، آیین و شعائر و عشق به هم جذب شده و به گونه آزادانه و کامل تسلیم (متعهد) یکدیگر می شوند تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد نمایند(صادقی،1380). ازدواج محیطی مقدس ، با صفا و به تعبیر قرآنی محل سکون و آرامش می باشد . مهمتر از ازدواج ، سازگاری زناشویی می باشد . سازگاری زناشویی وضعیتی می باشد که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند .سازگاری زناشویی و ناسازگاری زناشویی از طریق علاقه یا عدم علاقه متقابل ، پذیرش ویا عدم پذیرش متقابل ، درک ویا عدم درک متقابل و ارضای نیازها و یا بی تفاوتی نصبت به یکدیگر ایجاد می گردد(عطاری،1384) .مطالعه علمی سازگاری زناشویی از دهه 1990تا کنون به شدت مورد توجه قرار گرفته می باشد . در واقع سازگاری زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می دهد . رضایت و سازگاری زناشویی یکی از گسترده ترین مفاهیم برای تعیین و نشان دادن اندازه شادی و اندازه پایداری روابط می باشد . سازگاری زناشویی یک فرایند می باشد که در طول زندگی زوجین به وجود می آید زیرا لازمه آن انطباق سلیقه ها ، شناخت ویژگی های شخصیتی ، ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای مراوده ای می باشد . زوجین سازگار ، زن و شوهر هایی هستند که توافق زیادی با هم دارند ، از نوع سطح روابطشان راضی اند و همچنین از نوع و کیفیت گذران اوقات فراغت رضایت دارند و وقت و مسائل مالی خودشان را به خوبی برنامه ریزی می کنند و پیش روی زوجین ناسازگار از عدم توافق با یکدیگر رنج می برند و همچنین روابط بین آنان سرد و بی روح می باشد که این امر ناخودآگاه باعث می گردد که در امر برنامه ریزی و پیشرفت زندگی خلل هایی به وجود آید. مطالعات نشان داده می باشد که سازگاری و ناسازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر ها تاثیر می گذارد و به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد خانواده و روابط فرزندان با یکدیگر و والدین و اجتماع تاثیر می گذارد  و باعث سازگاری و ناسازگاری در کودکان می گردد( رضازاده ، 1387  ) .

در زمینه اثرات محیط خانوادگی بر رشد شخصیت کودکان نظرات متفاوتی هست . بعضی از نظریه پردازان اعتقاد دارند که کودک محصولی وابسته به محیط خانواده می باشد و فضای عاطفی خانوادگی می تواند ویژگی های فرزندان را تعیین نماید (یاسایی، 1374 ). پیش روی عده ای دیگر اعتقاد دارند ، هر چند که محیط خانواده در جنبه های شناختی فرزندان موثر می باشد اما به عنوان تنها عامل ملاحظه نمی گردد و عوامل ارثی تأثیر موثرتری در این زمینه اعمال می نمایند (ابس[4] و پلیمن[5]، 1997 ) .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: اثربخشی آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت

برپایه نظریه لوین[6] (1936) ، شخص و محیط او همزمان با یکدیگر بر فضای زندگی تاثیر می گذارند و از نظر ماهیت و کارکرد هر کدام به دیگری وابسته می باشند . به همین دلیل رشد شناختی و پیشرفت تحصیلی کودک و عملکرد اجتماعی او با محیط خانوادگی وی در تداوم مداوم می باشد . این به آن معنی می باشد که ارتباط بین والدین و پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن در تعامل با پیشرفت های کودک در مدرسه و اجتماع می باشد و ویژگی های فردی والدین و بخصوص مادر تاثیرات محسوسی در این تعامل خواهند داشت ( نیلچیان، 1378 ، فلدمن[7] و نتزل[8]، 1995 ).

عوامل متعددی مانند تکریم متقابل ، همخوانی باورهای زوج ، سن ازدواج ، مدت زمان زندگی مشترک ، اقوام و آشنایان ، اعتقادات مذهبی ، تعداد و وضعیت سلامت فرزندان در در رضایتمندی و نارضایتی زناشویی موثر می باشد( فاتحی زاده ، احمدی ، 1383 ).

در سالهای اخیر ، احساس امنیت ، آرامش و روابط صمیمانه میان مرد و زن به سستی گراییده می باشد و کانون خانواده دستخوش فرایندهای ناخوشایند شده می باشد (ستوده ،1379) . ترنهلم و یانسن[9] (1996)، ارتباط زناشویی را فرایندی   می دانند که در آن زن و شوهر به صورت کلامی و به صورت غیر کلامی مثل گوش دادن ، حالت چهره و ژست های مختلف با همدیگر تبادل احساسات و افکار را انجام می دهند . رضایت از زندگی زناشویی سهم عمده ای در تداوم زندگی و تربیت نسل بعدی دارد (به نقل از فاتحی زاده و احمدی، 1384) . الیس[10] (1992)، رضایت زناشویی را از احساسات مرتبط با خشنودی ، رضایت و لذت تجربه شده زن یا شوهر ناشی می داند . الیس تأثیر تفکر در رضایتمندی زناشویی را مهم دانسته می باشد و نادیده گرفتن علائق و طرز تفکر طرف مقابل را موجب دلسردی و ناکامی در روابط زناشویی می داند .

تحقیقات نشان می دهد که شیوه ارتباطی بر حل موفقیت آمیز تعارضات زوج تاثیر زیادی دارد بین سازگاری اجتماعی و سازگاری زناشویی ارتباط مثبت و قوی هست . به علاوه ، هماهنگی ارزشها با سطح رضایت زناشویی زوجین ارتباطی مثبت دارد . زوجهایی که به آسانی افکار و احساسات خود را با یکدیگر در میان می گذارند و به پذیرش و درک احساسات یکدیگر قادر هستند رضایت زناشویی بیشتری دارند . زن و شوهرهایی که توانایی برقراری ارتباط مناسب را دارا هستند روابط زناشویی رضایتمندانه تری دارند . تحقیقات متعدد نشان داده اند تعامل منفی زن و شوهر در ایجاد توجه منفی و وقوع تلاق یا جدایی و یا معضلات رفتاری اعضای خانواده متغیر پیش بینی کننده قوی می باشد و آموزش مهارتهای ارتباطی و زناشویی برای کسب رضایت زناشویی موثر می باشد (رهنما 1381 ، مهدویان 1375 ، سلیمانیان 1376 ، ذوالفقار پور و همکاران، 1383) .

خداپناهی (1372)، در پژوهشی نشان داد عامل تهییج طلبی در تحکیم روابط زناشویی و سازگاری در ازدواج تأثیر مهمی دارد . زمانی منفرد (1376)، معتقد می باشد عوامل شخصیتی و روانی و همچنین عوامل اجتماعی از عوامل مهم و موثر در بروز نارضایتی زناشویی می باشد .

معضلات رفتاری در کودکان و نوجوانان به صورت رفتارهای متفاوت بروز می کنند که عوامل زیادی در ایجاد آن تأثیر دارند . مهمترین آنها عوامل زیستی ، محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و خانوادگی می باشد .

واگن سلر[11] (1994)، معتقد می باشد اکثر معضلات نوجوانان در خانه و مدرسه را از طریق والدینی که درک خوبی از چگونگی برقراری ارتباط موثر و صحیح دارند ، می توان اصلاح نمود (ترجمه ملک پور، 1387).

ترخان (1385)، در برسی خود در مورد تاثیر پرخاشگری والدین بر سلامت روانی فرزندان نشان داد که کاهش رفتارهای پرخاشگرانه والدین موجب بهبود علائم افسردگی و کارکرد اجتماعی فرزندان گردیده می باشد .

اغلب والدین احساس می کنند بسیاری از موقعیت های زندگی کودکان و نوجوانانشان خارج از کنترل آنان هستند ، در صورتی که با آموزش ، آنان قادر به تربیت بهتر کودکان و نوجوانان در موقعیت های مختلف زندگی ، رشد مهارتهای اجتماعی در آنان و افزایش آگاهی در روابط بین فردی با کودکان و نوجوانانشان خواهد گردید (کریستفر سن و مرلوت[12]، 2007).

سیف نراقی و نادری (1380)، در بین عواملی که در پرورش شخصیت سالم در نوجوانان موثر اند ، تاثیرات متقابل نوجوان و والدین و چگونگی برخورد والدین و نوجوان را از مهمترین و بنیادی ترین می دانند و در این زمینه توانمند ساختن خانواده به ویژه مادران را در پیشگیری و یا درمان معضلات رفتاری به عنوان نقشی سازنده و اساسی بر می شمارند .

پژوشگران بسیاری ارتباط افسردگی مادر را با اختلالات رفتاری فرزندان مورد تاکید قرار داده اند . ارتباط میان اختلافات زناشویی و معضلات رفتاری فرزندان نیز نشان داده شده می باشد ، به طوری که اختلافات زناشویی به عنوان یکی از فشارهای روانی اساسی دوران زندگی فرزند مطرح شده و آثار آن مورد برسی قرار گرفته می باشد (والچاک[13] 2000 ، ترجمه طاهری، 1380).

معضلات رفتاری – هیجانی  به شرایطی اطلاق می گردد که در آن ، پاسخهای هیجانی رفتاری در مدرسه با هنجارهای فرهنگی ، سنی و قومی تفاوت داشته باشد ، به طوری که بر عملکرد تحصیلی فرد ، مراقبت از خود ، روابط اجتماعی ، سازگاری فرد ، رفتار در کلاس و سازگاری در محیط کار نیز تاثیر منفی بگذارد . معضلات رفتاری – هیجانی ، شامل پاسخهای قابل قبول کودک یا نوجوان به عوامل تنش زای محیطی نمی شوند . این اختلالات بر اساس داده های حاصل از منابع مختلف در مورد کارکردهای هیجانی یا رفتاری فرد ، شناسایی می شوند و بایستی دست کم در دو موقعیت متفاوت ، که یکی از آن ها مدرسه می باشد بروز کند . معضلات رفتاری – هیجانی می توانند به گونه همزمان با سایر معلولیتها نیز ظاهر گردد . این اختلالات نارسایی توجه و ناسازگاری را نیز در بر می گیرند (ریوتل[14] ، 2011).

پیشرفت تحصیلی نوجوانان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش می باشد و تمام کوششها و کشش های این نظام ، در واقع برای جامه اقدام پوشاندن به ای امر می باشد . به تعبیری جامعه و به گونه ویژه آموزش و پرورش ، نسبت به سرنوشت ، رشد و تکامل موفقیت آمیز و جایگاه فرد در جامعه ، علاقه مند می باشد و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی و نیز در ابعاد شخصیتی ، عاطفی و رفتاری ، آن چنان که بایستی پیشرفت کند و تعالی یابد . با در نظر داشتن اینکه اندازه پیشرفت و افت تحصیلی یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی می باشد ، کشف و مطالعه متغیرهای تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی ، به شناخت بهتر و پیش بینی متغیر های موثر در مدرسه می انجامد . با این برسی متغیر هایی که با پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف ارتباط دارد ، یکی از موضوعات اساسی پژوهش در نظام آموزش و پرورش می باشد(فراهانی، 1372) .

مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته می باشد . یافته های پژوهشی متعددی نشان داده اند که پیشرفت تحصیلی هم از ساختارهای دانش و فرایندهای پردازش اطلاعات تاثیر می پذیرد ، هم از عوامل محیطی مانند عوامل خانوادگی (باتلر و وین[15]، 1995) .

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه این سوال می باشد که تاسازگاری های زناشویی چه ارتباط ای با متغیر معضلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر رفسنجان دارد ؟

[1]-1- peterson

[2]-2- marital incompatibility

[3]-3- bihavioral problem

[4]-1- ebes

[5]– 2- plomin

[6]– 3- c . levine

[7]– 4- feldman

[8]– 5- netsell

[9]– 1- trenholm&jansen

[10]– 2- albert ellis

[11]1- wagen seller

[12]2- Kristofferson & merlot

[13]1- walchak

[14]2- ruttle

[15]1- batter &winne

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***