متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :تکنولوژی

عنوان : مطالعه روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزارهای بانک­داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم­افزاری توسن(کیش­ویر)

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ MBA گرایش مدیریت تکنولوژی

مطالعه روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزارهای بانک­داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم­افزاری توسن(کیش­ویر)

   

استاد راهنما:

دکتر احمد جعفرنژاد

استاد مشاور:

دکتر جعفر باقری­نژاد

بهمن 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان می­دهد که در دو دهه­ی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکت­ها برای فعالیت­های نوآورانه خود انجام می­دهند ایجاد شده می باشد. به خصوص رشد بزرگی در بهره گیری از شبکه­های خارجی توسط شرکت­ها با ابعاد مختلف دیده می­گردد. این پژوهش کوشش بر این دارد تا با نگاهی جامع به تأثیر توانایی­های داخلی و ارتباط­های خارجی سازمان با نوآوری بپردازد. برای این مقصود توانایی نوآوری فناورانه بعنوان توانایی سازمان برای نوآوری و شبکه­های همکاری بعنوان عوامل محیطی برای نوآوری در نظر گرفته شده می باشد. به زبانی ساده­تر، این پژوهش به ارتباط میان توانایی نوآوری فناورانه (ظرفیت یادگیری، ظرفیت پژوهش و توسعه، ظرفیت تخصیص منابع، ظرفیت ساخت و تولید، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت سازمانی و ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک) و شبکه­های همکاری (همکاری بین شرکتی، همکاری با مؤسسات دولتی، همکاری با مؤسسات میانجی و همکاری با سازمان­های پژوهشی) با انواع نوآوری (نوآوری محصول، نوآوری فرآیند و نوآوری مدیریت) نگاهی دقیق­تر می­نماید.

این پژوهش به مطالعه ارتباط این سه مجموعه در شرکت­های نرم­افزاری ایران (صنعت نرم­افزارهای بانکداری) خواهد پرداخت. اطلاعات جمع­آوری شده از 156خبره و مدیر ارشد و میانی 12 شرکت زیر مجموعه گروه توسن (کیش ویر) توسط روش تحلیل عاملی (Factor Analysis)، تحلیل همبستگی متمرکز (Canonical Correlation Analysis) مطالعه گردید. نتایج حاصل شده نشان می­دهد که مجموعه­های توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری با نوآوری ارتباط معنی­دار و مثبتی دارند. همچنین میان دو مجموعه توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری ارتباط معنی­دار و مثبتی هست.

یافته­های این پژوهش همچنین نشان می­دهند که در بُعد داخل سازمانی، ظرفیت سازمانی، ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک، ظرفیت یادگیری و ظرفیت پژوهش و توسعه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. در بُعد بیرون سازمان (شبکه­های همکاری) ابعاد همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمان­های پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. همکاری با مؤسسات میانجی تأثیر ضعیف دارد و همکاری با سازمان­های دولتی تأثیری بر نوآوری ندارد. از طرف دیگر همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمان­های پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی توانایی نوآوری فناورانه دارد. همچنین ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک، ظرفیت سازمانی و ظرفیت بازاریابی بیشترین تأثیر را در ایجاد ارتباط بین شبکه­های همکاری و توانایی نوآوری فناورانه اعمال می­کنند.

واژگان کلیدی: شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه، نوآوری، سیستم نوآوری منطقه­ای

فهرست مطالب

1- کلیات.. 2

1-1- مقدمه. 2

1- 2- اظهار مسأله و اهمیت آن. 2

1- 3- سوابق پژوهش.. 5

1- 4- اهداف پژوهش.. 7

1- 4- 1- هدف اصلی پژوهش.. 7

1- 4- 2- اهداف فرعی پژوهش.. 7

1- 5- روش شناسی پژوهش.. 8

1- 5- 1- روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ها 9

1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه. 11

1- 6- الگوی مفهومی و فرضیههای پژوهش.. 12

1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 14

2- مرور ادبیات.. 17

2- 1- مقدمه. 17

2- 2- نوآوری.. 17

2- 2- 1- سیر تکامل نوآوری.. 20

2- 2- 2- انواع نوآوری.. 21

2- 2- 3- منابع نوآوری.. 29

2- 3- نظامهای نوآوری.. 30

2- 3- 1- نظام ملی نوآوری.. 30

2- 3- 2- نظام نوآوری منطقه­ای.. 31

2- 3- 3- نظام نوآوری فناورانه. 35

2- 3- 4- شبکههای همکاری و نظام نوآوری منطقه­ای.. 36

2- 3- 5- نظام نوآوری منطقه­ای با نوآوری داخل شرکت.. 36

2- 3- 6-  نوآوری در شرکت­های کوچک و متوسط.. 37

2- 4- ظرفیت نوآوری.. 39

2- 4- 1- توانمندی نوآوری فناورانه. 48

2- 5- شبکه های همکاری.. 60

2- 5- 1- همکاری با سازمان­های پژوهشی.. 62

2- 5- 2- همکاری با سازمان­ها و نهادهای دولتی.. 63

2- 5- 3- همکاری بین شرکتی.. 65

2- 5- 4- همکاری با مؤسسات میانجی.. 65

2- 6- مروری بر تحقیقات پیشین.. 66

2- 6- 1- شبکه­های همکاری با انواع نوآوری.. 66

2- 6- 2- شبکه­های همکاری و ظرفیت­های نوآوری.. 72

2- 6- 3- ظرفیت­های نوآوری و انواع نوآوری.. 74

3- فصل سوم: روش شناسی پژوهش.. 77

3- 1- مقدمه. 77

3- 2- روششناسی پژوهش.. 77

3- 3- جامعه آماری و نمونه پژوهش… 78

3- 3- 1- قلمرو مکانی.. 81

3- 3- 2- قلمرو زمانی.. 82

3- 4- چگونگی گرد آوری اطلاعات.. 82

3- 4- 1- تشریح پرسشنامه پژوهش.. 82

3- 5- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 84

3- 5- 1- پایایی پرسشنامه. 84

3- 5- 2- روایی پرسشنامه. 87

3- 6- تعریف متغیرهای پژوهش… 88

3- 6- 1- توانمندی نوآوری فناورانه. 88

3- 6- 2- شبکه­های همکاری.. 93

3- 6- 3- نوآوری.. 95

3- 7- روش تحلیل همبستگی متمرکز (CCA) 98

4-  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها 106

4- 1- مقدمه. 106

4- 2- آمار توصیفی.. 106

4- 2- 1- سن.. 106

4- 2- 2- سابقه خدمت.. 107

4- 2- 3- اندازه تحصیلات.. 108

4- 2- 4- سمت.. 108

4- 2- 5- جنسیت.. 109

4- 3- تحلیل روایی پرسشنامه با بهره گیری از تحلیل عاملی.. 109

4- 3- 1- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «توانایی نوآوری فناورانه». 110

4- 3- 2- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «شبکه­های همکاری». 115

4- 3- 3- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «نوآوری». 118

4- 4- سؤالات.. 121

4- 5- تحلیل فرضیه­های پژوهش.. 121

4- 5- 1- مطالعه روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری.. 121

4- 5- 2- مطالعه روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری.. 130

4- 5- 3- مطالعه روابط متقابل شبکه­های همکاری و نوآوری.. 139

4- 6- نتیجه گیری.. 147

5- نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 151

5- 1- مقدمه. 151

5- 2- آزمون فرضیات پژوهش.. 151

5- 2- 1- فرضیات اصلی.. 151

5- 2- 2- فرضیات فرعی.. 153

5- 3- سؤالات پژوهش.. 154

5- 4- سازگاری یافته­ها با تحقیقات پیشین.. 155

5- 5- تفاسیر و پیشنهادات.. 157

5- 6- پیشنهادات پژوهشی.. 162

5- 7- محدودی­تهای پژوهش… 162

5- 8- ویژگی پژوهش… 163

مراجع.. 164

پیوست… 176

فهرست جداول

جدول 2-1- مقایسه انواع نوآوری   24

جدول 2-2- تعریف­های متفاوت نوآوری مدیریت    27

جدول2-3- توزیع منابع نوآوری (J.C. Guan et al., 2005)  29

جدول 2-4- تعریف­های ظرفیت نوآوری   40

جدول 2-5- عامل­های ارزیابی توانایی نوآوری فناورانه تارکر (2012)  56

جدول 2-6- زیر معیار های جنبه‌های مختلف روش وانگ و همکاران (2008)  58

جدول ‏3‑1-  حجم جامعه و تعداد نمونه هر یک از 11 شرکت در مجموعه شرکت‌های گروه توسن   80

جدول 3-2- طیف پاسخ‌های پرسشنامه  83

جدول 3-3- تعداد سؤالات مرتبط با متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش   83

جدول 3-4- نتایج آزمون آلفای کرونباخ   85

جدول 3-5- شاخص‌های متغیر توانایی یادگیری   89

جدول 3-6- شاخص‌های متغیر توانایی پژوهش و توسعه  89

جدول 3-7- شاخص‌های متغیر توانایی تخصیص منابع   90

جدول 3-8- شاخص‌های متغیر توانایی تولید  90

جدول 3-9- شاخص‌های متغیر توانایی بازاریابی   91

جدول 3-10- شاخص‌های متغیر توانایی سازماندهی   92

جدول 3-11- شاخص‌های متغیر توانایی برنامه­ریزی استراتژیک    92

جدول 3-12- شاخص‌های متغیر همکاری بین شرکتی   93

جدول 3-13- شاخص‌های متغیر همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی   94

جدول 3-14- شاخص‌های متغیر همکاری با مؤسسات میانجی   95

جدول 3-15- شاخص‌های متغیر سازمان­های پژوهشی   95

جدول 3-16- شاخص‌های متغیر نوآوری‌ در محصول   96

جدول 3-17- شاخص‌های متغیر نوآوری‌ در فرآیند  97

جدول 3-18- شاخص‌های متغیر نوآوری‌ در مدیریت    97

جدول 4-1- توزیع سنی پاسخ­دهندگان   107

جدول 4-2- توزیع بر اساس سابقه خدمت پاسخ­دهندگان   107

جدول 4-3- توزیع بر اساس اندازه تحصیل پاسخ­دهندگان   108

جدول 4-4- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان   108

جدول 4-5- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان   109

جدول 4-6- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای توانایی نوآوری فناورانه  110

جدول 4-7- برآورد اندازه اشتراک عوامل توانایی نوآوری فناورانه  111

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه تمرکز صنعتی با ارزش افزوده اقتصادی و بهره وری در صنایع تولیدی

جدول 4-8- کل واریانس تبیین شده توانایی نوآوری فناورانه  112

جدول 4-9- ماتریس چرخش یافته اجزا 114

جدول 4-10- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای شبکه­های همکاری   115

جدول 4-11- برآورد اندازه اشتراک عوامل شبکه­های همکاری   116

جدول 4-12- کل واریانس تبیین شده شبکه همکاری   117

جدول 4-13- ماتریس چرخش یافته اجزا شبکه­های همکاری   118

جدول 4-14- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای نوآوری   118

جدول 4-15- برآورد اندازه اشتراک عوامل نوآوری   119

جدول 4-16- کل واریانس تبیین شده شبکه همکاری   120

جدول 4-13- ماتریس چرخش یافته اجزا نوآوری   120

جدول 4-14- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری   123

جدول4-15- ضرایب همبستگی بین متغیر های «توانایی نوآوری فناورانه»  و « شبکه­های همکاری»  124

جدول 4-16- اختصار­ی تحلیل همبستگی متمرکز بین توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری   125

جدول 4-17- جدول تست­های آماری توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری   126

جدول 4-18-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (توانایی نوآوری فناورانه)  128

جدول 4-19- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه)  129

جدول 4-20-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (شبکه­های همکاری)  129

جدول 4-21- سهم (واریانس) استخراج شده (شبکه­های همکاری)  130

جدول 4-22- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   132

جدول4-23- ضرایب همبستگی بین متغیر های «توانایی نوآوری فناورانه»  و « نوآوری»  133

جدول 4-24- اختصار‌ی تحلیل همبستگی متمرکز بین توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   134

جدول 4-25- جدول تست­های آماری توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   135

جدول 4-26-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیرهای متمرکز (توانایی نوآوری فناورانه)  137

جدول 4-27- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه)  138

جدول 4-28-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (نوآوری)  138

جدول 4-29- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه)  139

جدول 4-30- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   140

جدول4-31- ضرایب همبستگی بین متغیر­های «شبکه­های همکاری»  و « نوآوری»  141

جدول 4-32-  اختصار‌ی تحلیل همبستگی متمرکز بین شبکه­های همکاری و نوآوری   142

جدول 4-33- جدول تست­های آماری (شبکه­های همکاری و نوآوری)  143

جدول 4-34-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (شبکه­های همکاری)  145

جدول 4-35- سهم (واریانس) استخراج شده (شبکه­های همکاری)  145

جدول 4-36-  ضرایب ساختاری برای متغیر متمرکز (نوآوری)  146

جدول 4-37- سهم (واریانس) استخراج شده (نوآوری)  146

جدول 5-1- تحلیل کلی ارتباط شبکه همکاری با توانایی نوآوری فناورانه  157

جدول 5-2- تحلیل کلی ارتباط توانایی نوآوری فناورانه با نوآوری   158

جدول 5-3- تحلیل کلی ارتباط شبکه­های همکاری با نوآوری   160


فهرست اشکال

شکل 1-1- ساختار گزارش پژوهش.. 8

شکل 1-2- مدل مفهومی پیشنهادی.. 14

شکل4-1- مدل پیشنهادی روابط بین «توانایی نوآوری فناورانه» و « شبکه­های همکاری». 122

شکل 4-2- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول.. 127

شکل 4-3-  همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز دوم. 127

شکل4-4- مدل پیشنهادی مربوط به روابط بین «توانایی نوآوری فناورانه»  و « نوآوری». 131

شکل 4-5- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول (توانایی نوآوری فناورانه- نوآوری). 135

شکل 4-7- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز سوم (توانایی نوآوری فناورانه- نوآوری). 136

شکل4-8- مدل پیشنهادی مربوط به روابط بین «شبکه­های همکاری»  و « نوآوری». 140

شکل 4-9- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول (شبکه­های همکاری- نوآوری). 144

شکل 4-10- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز دوم (شبکه­های همکاری- نوآوری). 144

فصل اول

کلیات

1-  کلیات

1- 1-  مقدمه

صاحب نظران مدیریت “همکاری” را  فرهنگ و استراتژی کسب و کار آینده می­دانند.در فضای کسب و کار رقابتی که شرکت­ها بصورت روز افزون نیازمند منابع نوآوری و فناوری هستند، مزیت­های رقابتی فعلی شرکت­ها و منابع داخلی آن­ها دیگر بعنوان منبع تأمین مزیت­های رقابتی کفایت نمی­کند. پس همکاری بعنوان ابزاری مؤثر برای توسعه مزیت رقابتی پر کردن شکاف میان توانمندی­های موجود و مطلوب در فضای پیچیده رقابت جهانی و تحولات ناگهانی بشمار می­آید.

امروزه اغلب مدیران و صاحب نظران بر این عقیده هستند که همکاری منبعی کلیدی برای نوآوری و رقابت پذیری بنگاه­ها می­باشد. در این پژوهش کوشش می­گردد تا با نظری نهادی، سازمان در بستری از شبکه­های همکاری، نظام ملی نوآوری و نظام نوآوری منطقه­ای در نظر بگیرد و از طرف دیگر توانایی نوآوری فناورانه بنگاه را نیز بعنوان جزئی از این نظام مورد ارزیابی قرار داده و تأثیر بستر بیرونی بنگاه (شبکه­ی همکاری) و توانایی­های درونی بنگاه (توانایی نوآوری فناورانه) را بر روی نوآوری بسنجد.

1- 2-   اظهار مسأله و اهمیت آن

مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان می­دهد که در دو دهه­ی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکت­ها برای فعالیت­های نوآورانه خود انجام می­دهند ایجاد شده می باشد. به خصوص رشد بزرگی در بهره گیری از شبکه­های خارجی توسط شرکت­ها با ابعاد مختلف دیده می­گردد (Hagedoorn, 2002).  بر اساس (Chesbrough, 2003) شرکت­ها بر روی منابع خارجی نوآوری با تأکید بر ایده­ها، منابع و افراد که به سازمان­ها وارد یا خارج می­شوند و همچنین جستجو برای بهره گیری از گستره وسیع­تری از ایده­ها، دانش و منابع و شبکه­ها که برای ایجاد نوآوری­های موفق برای سازمان لازم می­شوند، تکیه می­کنند. (Zeng, Xie, & Tam, 2010) شبکه­های همکاری را به ابعاد همکاری بین شرکتی، همکاری با سازمان­های واسطه­ای، همکاری با نهادهای دولتی و همکاری با مؤسسات تحقیقاتی تقسیم می­کند.

از طرف دیگر (Burgelman, 2004) توانایی­های نوآوری فناورانه را به عنوان مجموعه جامعی از ویژگی­های شرکت که استراتژی­های نوآوری فناورانه را تسهیل و پشتیبانی می­کنند تعریف می­کند. پژوهشگران زیادی رویکردهای متنوعی برای ارزیابی توانایی­های فناورانه سازمان­ها ارائه نمودند: برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه (Christensen, 1995) رویکرد دارایی که شامل ارزیابی پژوهش علمی، ارزیابی نوآوری محصول و ارزیابی زیباشناسی طراحی را ارائه نمود،(Burgelman, 2004)  رویکرد فرآیندی برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود و برای ارزیابی آن­ها ابعاد توانایی­های شرکت در، تخصیص و در دسترس بودن منابع، درک بازار و استراتژی­های نوآورانه رقبا، درک توسعه­های تکنولوژیکی مرتبط با شرکت، تأثیرات فرهنگی و ساختاری بر روی فعالیت­های نوآوری داخلی و توانایی مدیریت استراتژیک برای مطالعه فعالیت­های نوآوری داخلی در نظر گرفت. (Chiesa, 1996) نیز رویکردی فرآیندی برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود که ابعاد آن عبارت بودند از: توانایی تولید مفهوم، توانایی فرآیند نوآوری، توانایی توسعه محصول، توانایی اکتساب فناوری، توانایی رهبری، توانایی بکارگیری منابع و توانایی در بهره گیری مؤثر از سیستم­ها و ابزارها. (R. Yam, Guan, Pun, & Tang, 2004) نیز با رویکردی متفاوت یعنی رویکرد وظیفه­ای (عملیاتی) را برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود که ابعاد آن توانایی یادگیری، توانایی پژوهش و پژوهش، توانایی تخصیص منابع، توانایی ساخت، توانایی بازاریابی، توانایی سازمان و توانایی برنامه­ریزی استراتژی می باشد.

نوآوری را نیز (Lukas & Ferrell, 2000) پذیرش یک ابزار، سیستم، سیاست، برنامه، فرآیند، محصول یا خدمت جدید که می‌تواند در داخل سازمان ایجاد گردد و یا از بیرون خریداری گردد و برای سازمان، جدید باشد» تعریف می­نماید. (Manu, 1992)، نوآوری‌های مدیریتی و فنی را به سه دسته کلی نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند و نوآوری مدیریتی تقسیم‌بندی کرده می باشد و بر این اساس نوآوری سازمان‌ها را سنجیده‌ می باشد.

نوآوری‌های مدیریتی شامل ساختار سازمانی و فرآیندهای مدیریتی هستند که به گونه غیر مستقیم با فعالیت‌های اصلی کاری مرتبط می­شوند (F. Damanpour & Evan, 1984). نوآوری‌های محصول، محصولات یا خدمات جدیدی هستند که برای رفع نیاز یک مصرف‌کننده ارائه می شوند و نوآوری‌های فرآیندی عوامل جدیدی هستند که به عملیات تولیدی یا خدماتی یک سازمان ارائه می شوند؛ مانند مواد اولیه، تبیین وظایف و مکانیزم‌های کاری و جریان اطلاعات (Utterback & Abernathy, 1975).

همانطور که اظهار گردید (Zeng et al., 2010) چهار بعد برای  شبکه­های همکاری  اظهار نمود. (R. Yam, W. Lo, E. P. Y. Tang, & A. K. W. Lau, 2011) همکاری با سازمان­های پژوهشی را یکی از منابع نوآوری در نظر گرفتند و ارتباط آن با توانایی نوآوری فناورانه را مورد ارزیابی قرار داند.یام و همکارانش وجود ارتباط میان همکاری با سازمان­های پژوهشی و چند بعد از توانایی­های نوآوری فناورانه را اثبات نموند.

بطور فزاینده­ای بر  نوآوری بعنوان فرآیندی که از تراکنش­های گوناگون بین بازیگران مختلف بدست می­آید نگاه می­گردد(Doloreux, 2004).

تعداد صفحه : 198

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***