عنوان : مطالعه روشهای کنترل سیستمهای سوئیچ شونده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc

مهندسی برق کنترل

عنوان

مطالعه روشهای کنترل سیستمهای سوئیچ شونده

استاد راهنما

استادراهنما : دکتر محمدرضا جاهدمطلق

زمستان 86

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1
 
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 2
 
فصل اول……………………………………………………………………………………………………………. 4
 
مفهوم ِرویداد و سیستم گسسته رویدادی………………………………………………………………………. 4
 
-1-1  مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 5
 
-2-1  مفهوم ِرویداد……………………………………………………………………………………………. 5
 
-3-1خصوصیات سیستم های گسسته رویدادی…………………………………………………………… 8
 
-4-1مثالی از سیستم های گسسته رویدادی…………………………………………………………….. 11
 
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….. 12
 
سیستمهای هایبرید وسیستمهای سوئیچینگ به عنوان زیر مجموعه ای ازاین سیستمها…………….. 12
 
-1-2  تعریف سیستم سوئیچ شونده :……………………………………………………………………… 13
 
-2-2 علت های بهره گیری از سیستمهای سوئیچ شونده15………………………………………………….. [2]
 
-3-2 مدل کردن سیستمهای سوئیچ شونده :……………………………………………………………. 16
 
-1-3-2 حالت پیوسته / حالت گسسته :………………………………………………………………… . 17
 
-2-3-2سیستم های تحریک شونده با زمان و تحریک شونده با رویداد……………………………… 18
 
-4-2مدل های سیستم سوئیچ شونده در کنترل18……………………………………………………. [3]
 
-1-4-2  سیستم های تکه ای خطی 19………………………………………………………….. (PWA)
 
-2-4-2سیستم های دینامیکی منطقی ترکیبی(22……………………………………………… (MLD
 
-3-4-2مدل آتوماتا هایبرید:22…………………………………………………………………………… [2]
 
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………. 24
 
کنترل سیستم سوییچ شونده………………………………………………………………………………….. 24
 
-1-3 انواع گسستگی های موجود در دینامیک سیستم هایبرید25…………………………….. [5  ,4]
 
-2-3 کنترل سیستمهای سوئیچ شونده………………………………………………………………….. 27
 
-3-3  کنترل بهینه سیستم سوئیچ شونده……………………………………………………………….. 28
 
-1-3-3 روشهای کاهش محاسبات کنترل بهینه………………………………………………………… 40
 
-4-3 روشهای بر پایه جستجوی گراف……………………………………………………………………. 44
 
-5-3 کنترل غیر خطی سیستم سوئیچ شونده :…………………………………………………………. 46
 
-6-3 کنترل نظارتی سیستم سوئیچ شونده……………………………………………………………… 54
 
-7-3 دیگر روشهای کنترل سیستمهای سوئیچ شونده :………………………………………………… 60
 
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………….. 65
 
نتیجه گیری وجمع بندی………………………………………………………………………………………. 65
 
فهرست اشکال
 
شکل (1-1)حرکت ذره با چهار رویداد………………………………………………………………….. 7
 

شکل (1-2) نمودار طریقه یک سیستم با حالت گسسته………………………………………………….. 17
شکل (2-2) تقسیم بندی فضای حالت-ورودی و مسیر سیستم……………………………………. 20
شکل (3-2) خطی سازی سیستم های غیر خطی در نقاط کار مختلف………….. 21
شکل (1-3)الگوریتم مرحله اول از بهینه سازی دو مرحله ای 32
شکل((2-3 نتایج حاصل از مقاله سیزده 39
شکل((3-3  فلوچارت بدست آوردن مدل مورد نظر در مقاله 43
شکل((4-3 نمایش روش جستجوی گراف برای یافتن کنترل بهینه 45
شکل (5-3) بلوک دیاگرام سیستم دیتر 48
شکل (6-3) بلوک دیاگرام یک کانورتر 50
شکل ( (7-3 نتایج ارزیابی میانگین زمانی سطح لغزش در طول پریود سیگنال
دیتربراساس رفتار خروجی رله به ازا مقادیر مختلف بار وورودی 51

 
شکل (8-3) پاسخ دینامیکی ناشی از مدار الکترونیک قدرت به ازای تغییر مقادیر ورودی
 

وبار وبدون دیتر 52

 
شکل (9-3) شماتیک عملکرد کنترل تظارتی در غالب ساختار چند کنترل کننده ای55
 
 
شکل (10-3) شماتیک ساختار کنترل نظارتی بامدل کردن پلنت وسیستم واسط به صورت
 

یک سیستم رویداد گسسته 56

 
شکل (11-3) بخش بندی فضای حالت بر اساس قانون کنترل63
 
فهرست جداول
 
جدول 1-3 مقایسه نتایج حاصل از مقالات 7و8و34………………………………………………….. 9
 
جدول 1-3 مقایسه نتایج حاصل از مقالات 10و11و36…………………………………………….. 12
 
جدول 1-3 مقایسه نتایج حاصل از مقالات 26و27و53…………………………………………. 28
 
جدول 4-3 مقایسه نتایج حاصل از مقالات کنترل نظارتی 59… ……………………………………….
 
جدول 5-3 مقایسه روشهای پیکره بندی مقالات بخش 64…………………………………. (7-3)
 
 
چکیده
 
سیستمهای هایبرید دسته ای از سیستمهای گسسته هستند که در عین اینکه با رویداد تحریک می شوند دارای دینامیک نیز هستند در صنعت ، سیستمهایی با مشخصات سیستمهای هایبرید دیده می گردد که نمی توان آنها را به صورت یک سیستم زمان پیوسته معمولی در نظر گرفت.کاربرد سیستمهای
هایبرید در کنترل سیستمهای قدرت ، رباتها وصنعت خودروسازی  می باشد.  در طبیعت نیز
 
سیستمهایی با این خواص دیده می شوند .
 
سیستم های سوئیچ شونده که دسته ای از سیستمهای هایبرید می باشند محور اصلی این سمینار می باشد.
 
رفتار دینامیکی مورد نظرسیستم با تعداد محدودی از مدلهای دینامیکی ، که نوعا از مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل یا تفاضلی به همراه مجموعه ای از قوانین گسسته که بر این مدلها حاکم می با شند، تشکیل شده می باشد .این قوانین سوئیچینگ با عبارات منطقی یا سیستمهای رویداد گسسته وبا روشهایی مثل آتوماتا ،پتری نت و… مدل می شوند .
 
مدلسازی سیستم کمک می کند تا رفتار آن را مطالعه نماییم . قطعا یک هدف مهم از مطالعه این سیستمها ، کنترل سیستمهایی می باشد که در صنعت وجود دارند وبه صورت سیستمهای هایبرید مدل می شوند . ما نیز در ادامه کار به مطالعه روشهای مختلف کنترلی این سیستمها مانند کنترل غیرخطی ، بهینه ، مقاوم و …. می پردازیم .
 
مقدمه
 
موضوع موردبررسی دراین سمینارکنترل سیستمهای سوئیچ شونده می باشد که این سیستمها حالت خاصی ازسیستمهای هایبریدمی باشند. از تعریف سیستمهای هایبریدمیدانیم سیستمی می باشد که رفتار دینامیکی آن از بر هم کنش دینامیکهای گسسته وپیوسته شکل می گیرد .این گسستگی می تواندهنگام تغییر وضعیت سیستم از یک مود به مود دیگر ویا در خلال یک حالت به خصوص از آن ، به صورت پرشی ناگهانی ظاهر گردد .برای سیستم سوئیچ شونده نیز می توان چنین تعریفی را ارائه نمود، با این تفاوت که در اینجا دیگر پرش درحین یک حالت به خصوص وجود ندارد. همین تفاوت سبب گردیده کنترل این سیستمها از سیستمهای هایبرید آسانتر باشد.
 
درکنترل سیستمهای پیوسته اصولا دو هدف کلی مد نظر می باشد، یا می خواهیم سیستم خصوصیات عملکردی مطلوب داشته باشد یا اینکه می خواهیم آن را پایدار نماییم. پس با بهره گیری از روشهای
 
کنترلی مختلف کوشش می کنیم که سیستم به خصوصیات مطلوب که مورد نظر ماست برسد ، اکنون در خصوص سیستمهای سوئیچ شونده نیز با در نظر داشتن این هدف به سراغ بحث کنترل می رویم تابتوانیم با روشهای مختلف آن وچگونگی بهره گیری از این روشها برای دست یافتن به آن چیز که مطلوب می باشد آشنا شویم. روشهای مختلفی برای کنترل این سیستمها پیشنهاد شده می باشد که کنترل بهینه ، نظارتی ،غیر خطی وپیش بین از آن جمله می باشد، در ادامه به مطالعه این روشها می پردازیم.
ساختار کلی این سمینار به این شکل می باشد: آغاز با مفهوم رویدادوسیستم گسسته رویدادی آشنا می شویم ، سپس به صورت کامل در مورد سیستمهای سوئیچ شونده وانواع مختلف آن وروشهای مدلسازی آن می پردازیم ودر نهایت کنترل سیستمهای سوئیچ شونده وروشهای مختلف آن مورد مطالعه قرار گرفته وروشهای مختلف را با هم مقایسه ومزایا ومعایب آنها را بر می شماریم .
 
فصل اول
 
مفهوم رویداد و سیستم گسسته رویدادی
 
-1-1  مقدمه
 
هر گاه فضای حالت سیستم به گونه طبیعی به صورت یک مجموعه گسسته توصیف گردد و تغییرات در حالتها تنها در زمانهای گسسته روی دهد ،این تغییر حالتها را رویدادو سیستم را سیستم گسسته
 
رویدادی1 می نامیم . در این فصل آغاز به مطالعه خصوصیات این سیستمها پرداخته و سپس با ارائه چند مثال کوشش می نماییم به درک عمیق تری از سیستم دست یابیم.
 
-2-1  مفهوم رویداد
 
رویداداز نظر شهودی مفهومی قابل درک می باشد پس تنها به مطالعه خصوصیات آن می پردازیم رویداد ممکن می باشد در نتیجه اتفاقی خاص مانند فشردن یک کلید توسط یک شخص ،اتفاقی خارج از کنترل ماکه توسط طبیعت دیکته می شودویا برآورده شدن چندین شرط به گونه همزمان ایجاد گردد.
در اینجا رویداد با حرف e و مجموعه رویدادهایی که امکان اتفاق افتادن دارند با E نشان داده می
 
شوندکه مجموعه E مجموعه ای گسسته می باشد.
 
پیاده روی تصادفی مثالی مناسب از این مبحث می باشد. پیاده روی را می توان به صورت حرکت ذره ای در نظر گرفت که در هر واحد زمان در یکی از چهار جهت اصلی حرکت می کند. فرض می کنیم جهت
 
حرکت به صورت تصادفی و مستقل از مکان فعلی انتخاب گردد. حالت سیستم تابعی از دو متغیر حالت مکانی در فضای دو بعدی در نظر گرفته می گردد که تنها مقادیر صحیح را به خود می گیرند. این به آن معنا می باشد که فضای حالت گسسته می باشد.
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه : 88
قیمت : چهارده هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد رشته برق قدرت: کاهش هارمونیک های مرتبه پایین به همراه روش های شارژ متقارن

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی برق