متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بازرگانی

عنوان : مطالعه عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت،گرایش بازرگانی


عنوان :

مطالعه عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

 

استاد راهنما:

دکتر سید مظفر میر برگ کار

 

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                     صفحه

چکیده الف

 

فصل اول: کلیات پژوهش. 1

1-1- مقدمه 2

1-2- اظهار مسأله 3

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش: 4

1-4- اهداف پژوهش. 5

1-5- چارچوب نظری پژوهش. 6

1-6- فرضیه های پژوهش. 8

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-8- قلمرو پژوهش. 12

 

فصل دوم: ادبیات و سوتبق پژوهش… 14

2-1- مقدمه 15

2-1-2- تعریف مناطق آزاد 15

2-1-3- تاریخچه مناطق آزاد تجاری در جهان. 17

2-1-4- تاریخچه مناطق آزاد در ایران. 18

2-1-5- معرفی ماکو. 19

2-1-5-1- شهرستان ماکو از لحاظ جغرافیائی و تاریخی. 19

2-1-5-2- منطقه آزاد ماکو 19

2-1-6- طریقه رشد منطقه آزاد ماکو. 24

2-2-1- امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساخت های پیشرفته 26

2-2-2- مهمترین معضلات زیر ساختاری  منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو. 27

2-3- سیاست امتیازات دولتی. 28

2-3-1- امتیازات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی. 28

2-3-2- بعضی امتیازات قانونی مناطق آزاد 28

2-3-3- امتیازات مناطق ویژه اقتصادی. 29

2-3-4- تفاوت امتیازات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. 30

2-4- رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی. 31

2-4-1- روش های حقوقی ایجاد مناطق آزاد 32

2-4-2- تبعیت از نظام حقوقی ویژه 32

2-5- ایجاد  ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی. 32

2-5-1- ثبات سیاسی. 33

2-5-2- امنیت اقتصادی. 34

2-5-3- مناطق آزاد و اصلاح ساختار اقتصادی. 35

2-5-4- مزایای استراتژی توسعه صادرات.. 37

2-6- معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد 39

2-6-1- مزایای سرمایه گذاری در مناطق آزاد 39

2-6-2- معرفی مناطق آزاد موفق دنیا 40

2-6-3- عوامل موفقیت مناطق آزاد 43

2-6-4سرمایه گذاری داخلی و خارجی 44

2-7– مروری بر عملکرد مناطق آزاد کشور مروری بر عملکرد مناطق آزاد کشور 46

2-8مروری بر پیشینه پژوهش. 48

2-8-1- مروری بر پیشینه پژوهشات داخلی. 48

2-8-2- مروری بر پیشینه تحقیقات خارجی. 52

 

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش. 54

3-1- مقدمه 55

3-2- فرایند اجرای پژوهش. 56

3-3- روش پژوهش. 56

3-4- جامعه و نمونه آماری. 56

3-4-1- جامعه آماری. 57

3-4-2- حجم نمونه 57

3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات.. 57

3-6- روایی و پایایی پژوهش… 58

3-6-1- روایی. 58

3-6-2- پایایی پرسشنامه 59

3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری. 60

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه‌ها 61

4-1- مقدمه 62

4-2- توصیف متغیرهای پژوهش. 63

4-2-1- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان. 64

4-2-2- توصیف عوامل جذب سرمایه گذارها 69

4-3- آزمون فرضیات پژوهش. 76

4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرها (کولموگروف – اسمیرنوف): 77

4-3-2- آزمون فرضیه اول. 78

4-3-3- آزمون فرضیه دوم. 79

4-3-4- آزمون فرضیه سوم. 80

4-3-5- آزمون فرضیه چهارم. 81

4-3-6- آزمون فرضیه پنجم. 82

4-4-  تحلیل عامل  تاییدی و اکتشافی عوامل مورد مطالعه 82

4-5- الویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذارهای داخلی. 84

 

فصـل پنجم:  بحث نتیجه‌گیری کلی. 89

5-1- مقدمه 90

5-2- اختصار پژوهش. 91

5-3- بحث و نتیجه گیری. 93

5-4- نتیجه گیری کلی. 94

5-5- پیشنهادات برخواسته از پژوهش. 96

5-6- محدودیتهای پژوهش. 97

5-7- پیشنهادات تحقیقات آینده 97

منابع و مآخذ. 99

پیوست‌ها 105

چکیده انگلیسی. 119

 

چکیده:

مانند مناطق ازاد تازه تاسیس شده منطقه ازادتجاری صنعتی ماکو می باشدکه می تواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی  منطقه شمالغرب و به تبع آن در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.فلسفه وجودی منطقه آزاد تجاری –صنعتی ماکو مانند سایر مناطق آزاد کشور فراهم کردن شرایط مناسب به مقصود افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوند های صنعتی با داخل کشور، رشد و رفاه اقتصادی و مادی مردم منطقه و سپس منافع ملی می باشد. هدف این پژوهش مطالعه عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها یک مطالعه توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه  و مدیران واحدهای اقتصادی مستقر در منطقه آزاد ماکو بوده که در مجموع 700 نفر را شامل گردیده می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه تکمیل و استخراج گردیده و سپس با بهره گیری از نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. برای توصیف متغیر ها در این پژوهش از شاخصهای آماری توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t  و تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و از آزمون فریدمن برای اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذارهای داخلی بهره گیری گردیده می باشد. نتایج نشان داد که عوامل مورد نظر تاثیر معنی داری بر جذب سرمایه گذارهای داخلی دارند. همچنین آزمون تحلیل عاملی و رتبه بندی نشان داد که ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی  با میانگین رتبه 3.73 در رتبه اول و همچنین بعد رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی با میانگین رتبه 2.48 در رتبه اخر عوامل جذب سرمایه گذارهای داخلی قرار دارد.

 

کلمات کلیدی : مناطق ازاد، منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، سرمایه گذاری داخلی.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

مناطق  آزاد تجاری_صنعتی یا مناطق پردازش صادرات و واردات به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازار های جهانی مورد توجه اغلب دولتمردان و اقتصاددانان قرار گرفته می باشد. امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند چین ، کره جنوبی و تایوان نشان می دهد که می توان با ایجاد مناطق آزاد تجاری امکان جذب سرمایه گذاری را فراهم آورد و به توسعه صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود. مناطق آزاد در ایران براساس تبصره ی 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی _اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران کم و بیش با دلایلی شبیه آن چیز که برای سایر کشورها مطرح بود و به مقصود دستیابی به اهدافی مانند تسریع در اجرای امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، تولید و صادرات کالاها ایجاد گردید. از انجایی که، امکان حذف محدودیت های فراوانی که در سالهای نخست انقلاب و دوران جنگ، بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود، به آسانی و یکباره وجود نداشت. پس، برای رفع محدودیت های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات ، شکل گیری مناطق آزاد مورد توجه مسئولان قرار گرفت. عملکرد چندین ساله مناطق آزاد نشان می دهد که تحرک جدی به مقصود دستیابی به اهداف مذکور پدید نیامده می باشد . این امر می تواند به علت های متعدد مانند عدم توجه صحیح به مناطق، چگونگی تامین مالی آنها ، عدم طرفداری کافی و چگونگی مدیریت و غیره باشد( تقی زاده ،1389، ص 125).

این مناطق با برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی و دوری از قوانین بازدارنده داخلی ، برخورداری از امکانات زیربنایی مناسب و سازمان های اجرایی کارآمد و … می توانند سرمایه گذاری های داخلی وخارجی را به دلیل بهره گیری از مزیت نسبی همچون ارزانی نیروی کار و مواد اولیه و نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند . مناطق آزاد تجاری در صورت توفیق می توانند سرمایه های خارجی را برای گسترش  صنعت صادرات گرا ، انتقال تکنولوژی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب بکار برند و اقتصادبسته و ناکارای داخلی را به اقتصاد بین المللی گره بزنند ، پس ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری می تواند به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای شکل گیری اهدافی زیرا جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به مقصود توسعه صادرات غیر نفتی مورد بهره گیری قرار گیرد(محمدی الموتی .1374. ص78).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مدیریت: شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

 

1-2-  اظهار مساله

امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده های فراگیر و ابزاری برای شکل گیری استراتژی های توسعه برون نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند . به طوری که اکثر کشورهای در حال توسعه، به احداث یک یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده اند . هدف از ایجاد این مناطق ، فراهم کردن شرایط مناسب به مقصود افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی ، افزایش درآمد حاصل از توریسم ، تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع ، برقراری پیوند های صنعتی با داخل کشور ، رشد رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق و سپس منافع ملی می باشد. (رهنورد، 1389، ص 46)

با نگاهی به آمارهای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو به وضوح میتوان پیدا نمود که هنوز سرمایه گذاری داخلی ( 773میلیارد ریال )موثری که خود زمینه ساز جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد صورت نگرفته می باشد.وبر اساس آمار سازمان مناطق ازاد تا پایان سال 92جذب سرمایه گذاری خارجی فقط(4میلیون دلار ) می­باشد.

توسعه اقتصادی این مناطق نیازمند سرمایه گذاری در بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی می باشد . بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال ، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. یکی از شروط اساسی برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی یا خارجی، داشتن تسهیلات زیربنایی می باشد . عدم وجود تسهیلات زیربنایی ، باعث تقلیل حجم فعالیت های تجاری و صنعتی می گردد با در نظر داشتن رقابت شدید بین مناطق و بنادر آزاد تجاری در جذب سرمایه یکی از عوامل رقابتی و مثبت تسهیلات زیربنایی می باشد . منطقه آزاد با رفع موانع و مشکلاتی در اموری همچون جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ، زیرساخت های اساسی ، سرمایه گذاری های زیربنایی به ویژه در بخش انرژی ، حمل و نقل و ارتباطات ، جذب نیروهای ماهر ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، مدیریت صحیح و کارآ به مقصود افزایش تولید ، حجم درآمدهای عمومی اعم از ارزی و ریالی و بالاخره ارائه خدمات مطلوب و قابل توجه می تواند تأثیر مهمی در توسعه صادرات کشور داشته باشند(Kuppusamy and anontoa ,2011 .p42).

از آنجایی که عامل سرمایه یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه کشورها به شمار می رود و متغیرهای دیگر اقتصادی مانند اشتغال ، تولید ناخالص ملی ، عرضه کالا و خدمات و … مستقیما از این عامل تاثیر می پذیرند این پژوهش به دنبال مطالعه و مطالعه عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو می باشد.

با عنایت به موردها ذکر گردیده و اهمیت موضوع سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد و تاثیر آن بر پیشیرد اهداف تعیین شده برای این مناطق این پرسش اساسی پیش می آید که عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد ماکو چه عواملی هستند؟ و هر یک از این عوامل به چه اندازه بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد ماکو تاثیر دارند؟

 

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش

تأثیر مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی ، محقق می شوند، درصددایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن می باشد می باشند . با تاسیس این مناطق و اعطای تسهیلات ، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید . بدیهی می باشد که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می گردد ، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی چگونگی تنظیم ارتباط خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی و داخلی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می گردد .آمارها نشان می دهد که از سال 1990 تا سال 2014 در ایالات متحده آمریکا 415 منطقه ، در اروپا 14 منطقه، در آفریقا 16 منطقه، در خاورمیانه 39 منطقه، در خاور دور 12 منطقه و جمعا 985 منطقه آزاد در جهان تاسیس گردیده می باشد . در کشور ایران نیز با در نظر داشتن حضور کمرنگ ااقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی ، ایجاد مناطق آزاد به عنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصتهای از دست رفته و توسعه صادرات ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی مورد توجه و تاکید سیاست گذاران نظام اقتصادی کشور می باشد . با در نظر داشتن تأثیر و جایگاه مناطق آزاد تجاری_صنعتی در تعامل با اقتصاد جهانی ، توجه ویژه به چنین مناطقی ضرورت یافته و ارزیابی عملکرد فعالیتهای اقتصادی آنها از اهمیت خاصی برخوردار می گردد. منطقه آزاد تجاری ماکو  در حدود 500 هزار هکتار وسعت دارد. این منطقه از موقیت استثنایی در حمل و نقل و ترانزیت کالا به واسطه اتصال به بازارهای اروپا و آسیای میانه برخوردارد می باشد. پس منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو  علاوه بر هم مرزی با ترکیه و نخجوان، همجوار با ارمنستان و منطقه قفقاز بوده و گلوکاه کریدور شمال و جنوب(رقیب کانال سوئز در خشکی) و نقطه اتصال آسیا و اروپا می باشد. با در نظر داشتن اهمیت مواصلاتی استراتژیک قفقاز برای ایران، انجام عمده مبادلات و آمد و شدهای تجاری و سیاسی بین ایران و روسیه و اروپا از این محور می باشد. به همین جهت این منطقه نیاز به جذب سرمایه گذارهای داخلی جهت بهره گیری حداکثری از موقیت استثنایی می باشد.

با گذشت بیش از 5 سال از زمان تاسیس منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو سرمایه گذاری داخلی و خارجی قابل توجی در این منطقه صورت نگرفته می باشد و همین موضوع محقق را بر آن داشته می باشد تا موانع  و عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در این منطقه مورد مطالعه قرار دهد.

فلذا این پژوهش در نظر دارد عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی را در منطقه آزاد ماکو مطالعه نماید تا علاوه بر شناسایی تنگناها و موانع موجود ، تأثیر و تاثیر متغیرهای مذکور را بر جذب سرمایه گذاری داخلی مشخص نماید.

 

 

1-4-  اهداف پژوهش

هدف علمی این پژوهش مطالعه عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو می باشد.در این راستا اهداف زیر قابل دستیابی می باشد:

1) تعیین اندازه تأثیر و اهمیت هر یک از عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو.

2)یافتن راهکار عملی برای افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 126

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***